Gümrükler Genel Müdürlügü: Kati ihraç Malzemelerinin Ambalaj maddelerinde Damga Vergisi hk. 24.06.2014 tarih ve 1202187 sayili tasarruflu yazi

small_gum-logo(397).jpg


 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.06.2014 tarih ve 1202187 sayılı tasarruflu yazısı (Kati ihraç Malzemelerinin Ambalaj maddelerinde Damga Vergisi hk. ) 

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 85593407/156.04
Konu : Kati ihraç Malzemelerinin Ambalaj maddelerinde Damga Vergisi
24.06.2014/1202187

İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İlgi: a) 5/5/2014 tarihli, 23040 sayılı yazınız,

b) 20/6/2014 tarihli, 396214 sayılı yazımız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınızda kısaca; 2100, 2300, 2340, 8100 rejim kodlu ihracat beyannamelerinin tüm kalemlerinin geçici ihracat muhteviyatı eşyası olması halinde bu ambalaj maddelerinin 2100, 2300, 2340 ve 8100 rejim kodu ile işlem gören eşya ile aynı beyannamede yer alması halinde, söz konusu beyannamelerin damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda tereddüt yaşandığı belirtilmiş,

ilgi (b)'de kayıtlı yazımızda ise, 1 Seri Nolu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin, Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde ilgili istisnanın kapsamı başlıklı 3. Maddesinde; "Döviz kazandırıcı faaliyet tanımı, ihracat ile bu Tebliğde sayılan diğer döviz kazandırıcı faaliyetleri kapsadığı,

Yine, 2010/10 sayılı Genelgenin "4. Ambalajların Yeniden İhracında Damga Vergisi İstisnası" başlıklı bölümde, 3153 rejim kodlu dolu ambalaj maddelerinin 1000 rejim kodlu kati ihraç eşyası ile birlikte işlem görmesi halinde damga vergisi istisnasının uygulanması gerektiğinin belirtildiği,

Bu itibarla, 2100 rejim kodlu (Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Hariçte İşleme Rejimi Kapsamında Geçici İhracatı), 2300 rejim kodlu (Daha Önce Bir Rejime Tabi Tutulmamış Eşyanın İhraç Edildiği Şekli ile Geri Gelmek Üzere Geçici İhracatı) ve 2340 rejim kodlu (Muafiyete Tabi Olmadan Serbest Dolaşım ile Eşzamanlı Yurtiçi Kullanıma Giren Eşyanın İhraç Edildiği Şekli ile Geri Gelmek Üzere Geçici İhracatı) eşyaya yönelik ihracat beyannamelerinin kati ihracata yönelik olmadığı ve döviz kazandırıcı işlevlerinin bulunmadığı, bu işlemlerin tanımlarından da anlaşılacağı gibi geçici ihracata yönelik olduğu, dolayısıyla bu işlemlerin 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 1 Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulanması Hakkındaki Tebliğinde belirtilen istisna uygulamasını gerektiren döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği, ancak, 8100 rejim kodlu (İhracat Tahakkuk Kağıdı) eşya ya yönelik olarak hazırlanan ve Gümrük beyannamesi yerine kullanılan ancak gümrük idarelerine verilen ve Gümrük Yönetmeliğinin 131 inci maddesinde beyanname mahiyetinde olmadığı belirtilen Sözlü Beyan Formu gibi belgelerin Damga Vergisine tabi tutulmaması gerektiği belirtilmiştir.

…………..ve Gümrük Müşavirliği A.Ş.'nden alınan 16/6/2014 tarihli dilekçede, 1000 veya 3151 rejim kodu ile katı ihracatını yaptıkları eşyaların ambalajını oluşturan eşyaların 2300 veya 2340 rejim kodu ile ayrı bir beyanname açtıklarında ve bu beyannamelerde katı ihracat beyannameleri ile ilişki kuracak ibareyi eklediklerinde damga vergisi ödeyip ödemeyecekleri,

Yine ……… Gümrük Müşavirliği'nden alman 13/6/2014 tarihli dilekçede, ambalaj malzemelerinin katı ihraç yükü taşıyarak dolu bir şekilde yurt dışı edilmesi halinde damga vergisinden istisna edilmesi hususunda gereği talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun Ek Madde 2. Maddesinde; "Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesna olduğu,

Yine 1 Seri Nolu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin, Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde ilgili istisnanın kapsamı başlıklı ve 21/03/2012 tarih ve 28240 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (5) Seri No.lu Tebliğ ile yeniden düzenlenen 3. Maddesinde; "4458 sayılı Gümrük Kanununun 131 inci maddesine istinaden ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi ambalaj malzemesi ithali ile kati ihraç edilen mallara ait ambalaj malzemesinin geçici ihracı ve ithali" nin damga vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, 2300 veya 2340 rejim kodu ile beyan edilen ve kati ihraç edilen mallara ait ambalaj malzemesinin geçici ihracı ve ithali yukarıda zikredilen madde hükmü gereğince damga vergisinden istisna tutulmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

   

Halit HANOĞLU
Bakan a. 
Genel Müdür V.