DEGISIKLIK! Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2006/1)’de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:  2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (05.07.2014 t.  29051 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:  2006/1)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – Bu Tebliğ aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.)  ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşılarında gösterilen gümrük  kıymetlerinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında  ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan  gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

G.T.İ.P. Eşya Tanımı Birim GümrükKıymeti(ABD  Doları/Ton*)
0703.20 Sarımsaklar 3.000
0712.90.90.00.11 Sarımsak 4.000

* Ton: Brüt Ağırlık”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ekonomi  Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile  ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili  gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük  beyannamesine eklenir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi  kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı,  ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük  beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin  geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde İthalat  Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Her halükarda; başvuru  sahibinin, Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi düzenlenmesine  ilişkin yeni bir başvuruda bulunduğunda tamamı kullanılmış veya  geçerlilik süresi başvuru tarihi itibarıyla sona ermiş olan gözetim  belgesinin veya belgelerinin aslını, gözetim belgesinin zayii durumunda  ise zayie ilişkin gazete ilanını veya bu hususu belgelendiren ilgili  belgeleri İthalat Genel Müdürlüğüne iletmesi zorunludur. Bu şartın  yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlenmez.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin EK  I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C.  EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin EK II’si aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

“

EK-II

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA  EKLENECEK BELGELER:

1 – Beyan sahibine ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,  beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli  sureti, bu belgelerin birer fotokopisi. (Anılan belgelerin asılları ilk  başvuruda verilir, başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgilisine iade edilir.  Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan belgelerin  sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve  evrak giriş numarası başvuru formunda belirtilir.)

2 – İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın  sureti (2 nüsha). [Proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatları  haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilir. Her fatura kaleminin, ürünü  tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı  ve ağırlığı (brüt kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilir. CIF teslim şekline  göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca  belirtilir.]”

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.