Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlügünce Kullanilmak Üzere Sigir Eti Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasi Hakkinda Karar - 2014/6582 (23.07.2014 t. 29069 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/bakanlar-kurulu.jpg


Yeni Sayfa 1
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar - 2014/6582 (23.07.2014 t. 29069 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2014/6582

Ekli “Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 4/7/2014 tarihli ve 45473 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE KULLANILMAK ÜZERE SIĞIR ETİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR


Tarife kontenjanı
MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, 13/5/2014 tarihinde Bosna-Hersek'te yaşanan sel felaketi nedeniyle anılan ülkeye ekonomik destek sağlanması amacıyla, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve ismi belirtilen Bosna-Hersek Cumhuriyeti menşeli maddeler için karşısında gösterilen miktarda tarife kontenjanı açılmış olup, söz konusu kontenjan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

G.T.P.Madde İsmiTarife Kontenjanı Miktarı (Ton)Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı (%)Tarife Kontenjanı Dönemi Sonu
02.01Büyükbaş hayvanlann eti (taze veya soğutulmuş)15.000031/12/2014
02.02Büyükbaş hayvanların eti (dondurulmuş)

   
    Gümrük vergisi

MADDE 2- (1) 1 inci maddede belirtilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı madde kapsamındaki tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

(2) Bu Karar kapsamında düzenlenen ithal lisansları 31/12/2014 tarihine kadar geçerlidir.

(3) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

(4) İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

Diğer mevzuat

MADDE 4- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Karan ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.