Tereftalik Asit Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasi Hakkinda Karar (2014/6644) (06.08.2014 T. 29080 R.G.)

Tereftalik Asit Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasi Hakkinda Karar (2014/6644) (06.08.2014 T. 29080 R.G.)


Tereftalik Asit İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (2014/6644) (06.08.2014 T. 29080 R.G.)

 

Özet:14.08.2014 tarihinden itibaren 2917.36.00.00.11 GTİP nunda bulunan Tereftalik Asit İthalatına Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2014/6644  TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

(06.08.2014 T. 29080 R.G.)

 

Karar Sayısı : 2014/6644

 

Ekli “Tereftalik Asit İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 10/7/2014 tarihli ve 46911 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16, 22 ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

 

Amaç ve kapsam                                

MADDE 1-
 (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşya için karşısında gösterilen miktarda tarife kontenjanı açılmış olup, bu kapsamda yapılacak ithalatta, 16/6/2014 tarihli ve 2014/6493 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tereftalik Asit İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamındaki ek mali mükellefiyet uygulanmaz.

 

GTİP

Eşya Tanımı

Miktar (Ton)

2917.36.00.00.11

Tereftalik asit

300.000

 

İthal lisansı

MADDE 2-
 (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

(2) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddelere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar

MADDE 3-
 (1) Bu Karar kapsamında tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Kontenjan donemi

MADDE 4-
 (1) Kontenjan dönemi, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıllık (12 ay) dönemi kapsar.

Diğer mevzuat

MADDE 5-
 (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

 

MADDE 6- (1) Bu Karar 14/8/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7-
 (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc