Arka Isik Ünitelerinin Imalinde Kullanilan LED Diyotlu Baskili Devre Kartlarinin Ithalatinda Ilave Tarife Kontenjani Uygulanmasi Hakkinda Karar - 2014/6778 (13.09.2014 t. 29118 s. R.G.)

Arka Isik Ünitelerinin Imalinde Kullanilan LED Diyotlu Baskili Devre Kartlarinin Ithalatinda Ilave Tarife Kontenjani Uygulanmasi Hakkinda Karar - 2014/6778 (13.09.2014 t. 29118 s. R.G.)


Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında İlave Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar - 2014/6778 (13.09.2014 t. 29118 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2014/6778

Ekli “Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında İlave Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 29/8/2014 tarihli ve 57152 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

ARKA IŞIK ÜNİTELERİNİN İMALİNDE KULLANILAN LED DİYOTLU BASKILI DEVRE KARTLARININ İTHALATINDA İLAVE TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Kapsam

MADDE 1- (1) Aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, 2/12/2013 tarihli ve 2013/5706 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile açılan tarife kontenjanına ilaveten, karşısında gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmış olup bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Birim Miktarı Gümrük
Vergisi
(%)
8529.90.92.00.00

9405.40.39.00.00

Yalnız LED diyotlu baskılı devre kartı:
Prizmalar/lensler ile donatılmış olsun
ya da olmasın,
Bağlayıcı(lar) ile donatılmış olsun
ya da olmasın 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus.
Adet 24
milyon
0

Uygulama

MADDE 2- (1) Bu Kararın 1 inci maddesinde tespit edilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta, aynı madde kapsamı tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanına başvuru ile tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğler ile belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar, 31/12/2014 tarihine (bu tarih dâhil) kadar geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc