Türkmenistan Menseli Bazi Tekstil Ürünleri Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasina Iliskin Teblig (26.09.2014 t. 29131 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


- Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (26.09.2014 t. 29131 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 8/9/2014 tarihli ve 2014/6739 sayılı “Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” uyarınca, Türkmenistan menşeli bazı tekstil ürünleri ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 8/9/2014 tarihli ve 2014/6739 sayılı “Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı başvuru usul ve esasları

MADDE 3 – (1) 8/9/2014 tarihli ve 2014/6739 sayılı “Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” uyarınca, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P) ve tanımı belirtilen Türkmenistan menşeli eşyanın ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanının dağıtımı talep toplama yöntemiyle yapılacaktır.

G.T.P.Eşyanın TanımıBirimMiktarı
52.05Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içeren ve perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar)Ton39.000
52.08Pamuktan dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler)(m2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler)Ton8.400
52.09Pamuktan dokunmuş (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içeren ve m2 ağırlığı 200 gr. ı geçenler)Ton3.400

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, ilgililerin bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, ek-1’de yer alan “İthal Lisansı Başvuru Formu” ile ek-2’de yer alan “Başvuruya Eklenmesi Gereken Belgeler”i tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekmektedir. On iş günü içerisinde yapılamayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Başvuruların değerlendirilmesinde, Ekonomi Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınacaktır. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda ve/veya eksik yapılan başvurularda, söz konusu tutarsızlığın ve/veya eksikliğin başvuru süresi içerisinde giderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(4) Bir başvuruda ancak bir ithal lisansı talep edilebilir. Tarife kontenjanına başvuruların, her bir G.T.P için ayrı ayrı yapılması zorunlu olup, başvurulan her bir G.T.P için ayrı ithal lisansı düzenlenir.

(5) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ek-1’de yer alan “İthal Lisansı Başvuru Formu” ile ek-2’de yer alan “Başvuruya Eklenmesi Gereken Belgeler” ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

Tarife kontenjanı dağıtımı

MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı, öncelikli olarak söz konusu ürünü üretimlerinde girdi olarak kullanan firmalara dağıtılır.

(2) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarına eşit veya daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.

(3) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, 2012, 2013 yılları ile 2014 yılı ilk altı ayına ait ithalat performansı, üretim, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, fiili sarfiyatlar, istihdam ve ödenen/tahakkuk eden vergiler dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

İthal lisansı düzenlenmesi

MADDE 5 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

(2) İthal lisansı, bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir tanesi de Ekonomi Bakanlığında kalmak üzere (Bakanlık nüshası) iki nüsha olarak düzenlenir.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

(2) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir kopyası gümrük beyannamesine eklenir.

(3) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

İthal lisansı geçerlilik süresi

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 31/1/2015 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olup, bu süre uzatılmaz.

İthal lisansı devri

MADDE 8 – (1) İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

İthal lisansının zayii

MADDE 9 – (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine "Zayi olmasından dolayı yeniden düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal lisansı düzenlenebilir.

(2) Tamamı kullanılmış bulunan bir ithal lisansının zayii halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması durumunda, ithal lisansı firma nüshasının aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.

(3) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya bildirilir.

İthal lisansının revizesi

MADDE 10 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması halinde, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı düzenlenen firma tarafından, ithal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

İthal lisansının iadesi

MADDE 11 – (1) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on iş günü içerisinde firmalara verilen nüshanın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iadesi zorunludur.

Yetki

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya, düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapma veya yaptırmaya Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Diğer Mevzuat Hükümleri

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek eşyanın ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EKLER


Ek-1

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU
 Tarih…/…/…..
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)
İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek/ANKARA
 
Dilekçe ve Taahhütname

8/9/2014 tarihli ve 2014/6739 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karara istinaden hazırlanan "Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında, ithalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen maddeye ilişkin olarak firmamız adına tahsis yapılması ve ithal lisansı düzenlenmesini talep etmekteyiz.
 

İthal lisansı almak için yaptığımız bu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, ithal lisansını devretmeyeceğimizi, ithal lisansı kapsamı ürünün ithalatı ile ilgili belgeleri (ithal lisansının aslı, ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ile gümrük beyannamesi ve eşyanın menşei/tercihli menşeini gösterir belgenin fotokopisi) en geç ithal lisansının geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğü'ne ileteceğimizi, ibraz ettiğimiz tüm bilgi ve belgelerin nüshalarının asıllarına uygun olduğunu, aksi takdirde ilgili mevzuat uyarınca sorumlu olduğumuzu kabul ve taahhüt ederiz.

Bakanlığınızca talep edilen bilgi ve belgeler tam ve eksiksiz olarak ekte sunulmaktadır.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

 Adı Soyadı :
 Unvanı :
 İmza/Kaşe :

 

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Adı/Unvanı:
Adresi:
Tel: Faks:E-posta:
Vergi dairesi:Vergi numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil numarası:
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)
Adı/Unvanı:
Adresi:
Tel:Faks:E-posta:
T.C. kimlik numarası:
İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER
G.T.P:
Tanımı:
Talep edilen kontenjan miktarı (Ton):
GEÇMİŞ DÖNEM İTHALAT BİLGİLERİ


 

201220132014 (6 aylık/Ocak-Haziran)
Miktar (Ton)Değer (Dolar)Miktar (Ton)Değer (Dolar)Miktar (Ton)Değer (Dolar)
       


Ek-2

BAŞVURUYA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER


1- Başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış Başvuru Formu (Ek-1)

2- Beyan sahibine ait noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) onaylı örneği, beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname

3- Firma unvanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi'nin aslı veya noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları veya ticaret sicili memurlukları tarafından onaylı örneği veya firma/esnaf-sanatkârın unvanının yer aldığı Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi'nin aslı veya noter veya esnaf ve sanatkârlar odaları veya esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüğü tarafından onaylı örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin/esnaf ve sanatkârlar sicil gazetesinin her birinin ibrazı gerekmektedir.)

4- Tarife kontenjanı konusu madde kullanılarak üretilen eşyayla ilgili kapasite rakamları ile tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin tüketim rakamlarını içeren geçerli kapasite raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkârlar odası tarafından tasdik edilmiş sureti (Başvuru tarihinden itibaren geriye doğru en fazla üç ay içerisinde tasdik edilmiş olması gerekmektedir. Kapasite raporunun aslı veya noter onaylı sureti kabul edilmeyecektir.)

5- Bir örneği Ek-3'te yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler ve yeminli mali müşavir tarafından imzalanmış olan Faaliyet Formu (Ekine formu tasdik eden Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odasından alınan ve başvuru tarihi itibariyle geçerli olan Faaliyet Belgesi'nin eklenmiş olması gerekmektedir.)

6- İthal lisansı kapsamında ithalatı yapılacak mala ilişkin proforma fatura/faturalar

7- Firmanın bağlı olduğu sanayi odasından alınacak tarife kontenjanı konusu maddenin fiili sarfiyatını gösteren yazı


 


Ek-3

Faaliyet Formu Örneği
Tarih: ..../..../........
 

Aşağıda unvanı ve sicil numaraları belirtilen firmanın başvurusu üzerine, firmanın muhasebe kayıtlarının ve ilgili diğer belgelerin tetkiki sonucunda firmanın faaliyetlerine ilişkin aşağıda yer alan bilgilere ulaşılmış olup, söz konusu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin doğru olmaması halinde doğacak hukuki sorumluluktan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu kabul ve taahhüt ederiz.

Firma Yetkilisi/YetkilileriYMM Adı Soyadı
Adı Soyadı, Unvan Mühür
İmza ve Kaşe(1)İmza ve Kaşe

 
 

1- Tarife Kontenjanı Tahsis Talebinde Bulunan Firmaya İlişkin Bilgiler
Firma Unvanı (2) 
Adres(2) ve Telefon/Faks Numarası 
Vergi Dairesi ve Vergi Sicil Numarası/ T.C. Kimlik Numarası 
Sigorta Müdürlüğü ve Sigorta Sicil No 
2- İncelemeyi Yapan Yeminli Mali Müşavirin
Adı Soyadı 
Bağlı Olduğu Oda ve Sicil Numarası 
Adres ve Telefon/Faks Numarası 
3- Firmanın Geneline İlişkin Bilgiler
Ödenen/Tahakkuk eden Gelir/Kurumlar Vergisi Tutarı2012 2013
  
Sigortalı İşçi Gün Sayısı2012 2013 2014 (1-6)
   
4- Firmanın Talep Konusu Maddenin Tüketim Faaliyetine İlişkin Bilgiler
 2012 2013 2014 (1-6)
Tüketim Kapasitesi (Ton)   
Fiili Sarfiyatı (Ton)   
5- Firmanın Üretim Faaliyetine İlişkin Bilgiler
Talep konusu Madde Kullanılarak Üretilen Ürünün Adı (3) 
 201220132014 (1-6)
Üretilen Ürünün Üretim Kapasitesi (Ton)   
Üretilen Ürün Miktarı (Ton)   


Açıklamalar:
(1) Firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.

(2) Firmanın Ticaret Sicil Gazetesi'nde veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi'nde yer alan unvanının ve adresinin tam olarak yazılması gerekmektedir.

(3)Talep konusu madde kullanılarak üretimi gerçekleştirilen birden fazla ürün olması durumunda, her bir ürün için beşinci bölümün ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir