Gübre ve gübre hammaddesi ithalatinda KKDF kesintisi hk.Gümrükler Genel Müdürlügü TASARRUFLU YAZI (02.10.2014/3132655)

Gübre ve gübre hammaddesi ithalatinda KKDF kesintisi hk.Gümrükler Genel Müdürlügü TASARRUFLU YAZI (02.10.2014/3132655)


kkdf -  Uğurlu gümrükleme

TASARRUFLU YAZI (02.10.2014/3132655)
 
 Özet:Gübre ve gübre hammaddesi ithalatında KKDF kesintisi hk.
 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı : 85593407/156.06

Konu : KKDF

 

 

02.10.2014 / 3132655

DAĞITIM

 

Maliye Bakanlığı'ndan alınan 05.05.2014 tarihli ve 49107 sayılı yazı uyarınca KKDF  kesintisine tabi olmayan gübre ve gübre hammaddesi ürünler için aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

 

12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi gereğince; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri %6 oranında fon kesintisine tabi olup, peşin ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemlerinden fon kesintisi yapılmamaktadır.

 

Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin 9 numaralı bendinde petrol, (petrol mahsulleri dahil), gübre, gübre hammaddesi, buğday ve arpa ile buğday ve arpanın Dahilde İşleme Rejimi kapsamında işlenmesi sonucu elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılan krediler ve ithalat işlemleri KKDF kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır.

 

KKDF kesintisine tabi olmayan gübre ve gübre hammaddesi sayılan ürünlerin sıralandığı listedeki ürünlerin ithalatçı tarafından tarımsal amaçlı olarak ithal edileceğinin gümrük idaresine sunulacak bir yazı ile taahhüt edilmesi halinde söz konusu ürünlerin KKDF kesintisine tabi tutulmadan ithali mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc