Gümrük Genel Tebligi (Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi) (Seri No: 2)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi) (Seri No: 5) (02.12.2014 t. 29193 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 5) (02.12.2014 t. 29193 s. R.G.) - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 5) (02.12.2014 t. 29193 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 5/5/2011 tarihli ve 27925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2)’nin 21 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinin (8) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından dolaylı temsil suretiyle iş takibi yapan gümrük müşavirine 11 inci maddede yer alan tespit işlemleri haricinde bir hizmet verilmesi, bu kişiler arasında hizmet faturası alışverişi yapılması, karşılıklı/karşılıksız para veya ekonomik değer transferi yapılması.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(1) 21 inci maddenin beş, altı ve sekizinci fıkralarına aykırı davranan, görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmayan veya kusurlu olarak yapan ya da Kanunda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette bulunan yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yetki belgesi geri alınır, kullanıcı koduna ve şifresine program üzerinden bloke konarak işlem yapması engellenir. Bu şekilde yetki belgesi geri alınan yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine beş yıl süre geçmeden tekrar yetki belgesi verilmez.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 21 inci maddenin bir, üç, dokuz ve onuncu fıkralarına aykırı davranan yetkilendirilmiş gümrük müşaviri hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) ila (9) numaralı alt bentleri,13 üncü maddesininbirinci vedördüncü fıkraları,17 nci maddesinin ikinci fıkrasının(a),(b),(d) ve(e) bentleri,19 uncu maddesinindördüncü fıkrası,20 nci maddesinin iki ila altıncı fıkraları,21 inci maddesinindördüncü,on birinci veon ikinci fıkraları,23 üncü maddesininbeşinci vealtıncı fıkraları ilegeçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önceaynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) ila (9) numaralı alt bentleri uyarınca düzenlenmiş sözleşmelere ilişkin tespit işlemleri 31/12/2014 tarihine kadar sonlandırılır.

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.