Organize Sanayi Blgeleri Uygulama Ynetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Ynetmelik (27.12.2014 t. 29218 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/bilim-sanayi.jpg


Organize Sanayi Blgeleri -  UURLU GMRK MAVRL

 

Organize Sanayi Blgeleri Uygulama Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

(27.12.2014 t. 29218 s. R.G.)

 

YNETMELK

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

ORGANZE SANAY BLGELER UYGULAMA YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1  22/8/2009 tarihli ve 27327 sayl Resm Gazetede yaymlanan Organize Sanayi Blgeleri Uygulama Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (c), (g), (), (k) ve (n) bentleri aadaki ekilde deitirilmi, aadaki bentler ilave edilmitir.

c) Bakanlk: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanln,

g) Hizmet ve destek alanlar: OSB imar plannda onayl snr byklnn %10 unu gemeyecek ekilde planlanan, kk imalat ve tamirat, ticaret, eitim ve salk sektrlerinde katlmc, kirac ve finansal kirac olarak faaliyet gsterilen alanlar,

) lgili Genel Mdrlk: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl Sanayi Blgeleri Genel Mdrln,

k) yeri ama izni: yeri Ama ve alma Ruhsatlarna likin Ynetmelik hkmlerine gre  alnan yeri Ama ve alma Ruhsatn,

n) Katlmc: OSBlerde, bir iletmenin kurulmas iin parsel tahsisi veya sat yaplanlar ile maliki bulunduu parselde retimde bulunan veya bulunmay taahht eden ve 4562 sayl Kanunun amacna uygun faaliyet gsteren gerek veya tzel kii ile 6361 sayl Kanun kapsamnda finansal kiralamay kabul eden gerek veya tzel kiiyi,

ff) Finansal Kiralama irketi: 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayl Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansmanirketleri Kanunu kapsamnda kurulan finansal kiralama irketlerini,

gg) Finansal Kirac: 6361 sayl Kanun kapsamnda finansal kiralamay kabul eden gerek veya tzel kiiyi,

MADDE 2  Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) OSB; kurulmas ngrlen yerde varsa sanayi odas, yoksa ticaret ve sanayi odas, o da yoksa ticaret odasndan en az biri ile talepleri halinde il zel idaresi, il zel idaresi bulunmayan illerde Yatrm zleme ve Koordinasyon Bakanl veya OSBnin iinde bulunaca il, ile veya belde belediyesinin, Bykehirlerde bykehir belediyesinin ve ihtisas OSBlerde konuyla ilgili mesleki kurulu ve teekkllerin temsilcilerince imzal ve Valinin olumlu grnmuhtevi kurulu protokolnn Bakanlka onaylanmas ve sicile kayd ile tzel kiilik kazanr.

MADDE 3  Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

 (1) Kamu yarar karar; OSB'nin tzel kiilik kazanmasn takiben alnacak mteebbis heyet karar iletme aamasnda genel kurul karar yer seimi kesinleen alan ile blgenin gerekleebilmesi iin zorunlu olan ve Bakanln uygun grd teknik altyaplarla ilgili alanlar iin 1/5000 veya 1/2000 lekli mahalli kadastro mdrlnce onaylkadastral pafta ile birlikte ynetim kurulunun bavurusu zerine Bakanlk tarafndan verilir.

(2) Bakanlk gerekli grd hallerde planlama btnln bozmayacak ekilde kesinleen OSB snrlariindeki alann etaplar halinde kamulatrlmasn isteyebilir ve bu dorultuda kamu yarar karar verebilir. OSB; kamulatrma ilemlerini Valilik, l zel daresi, Belediye veya Yatrm zleme ve Koordinasyon Bakanlna yaptrabilir.

MADDE 4  Ayn Ynetmeliin 70 inci maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve yedinci fkras mlga edilmitir.

(5) OSBlerde, sanayi parsellerinde yaplama koullar, Emsal: Kat Alan Katsays = 0.70; ykseklik: h = serbest, retim teknolojisinin gerektirdii ykseklik olarak belirlenir. mar plan yapm aamasnda; genel doal yapsveya yaplamaya alamayacak yap yasakl alanlardan oluan eikler nedeniyle blgenin en fazla %40 nn sanayi parsellerine ve hizmet ve destek alanlarna ayrlabildii durumlarda, Emsal = 0.75 ve h = serbest olarak koullandrlr.

MADDE 5  Ayn Ynetmeliin 72 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Tesislere kot verilmesi ve emsal hesab

MADDE 72  (1) Parsellerde yaplacak tesislere aada belirtilen ekillerde kot verilir:

a) Dz arazilerde; parselin kot ald yol krmz kotundan 0.20 m yukarda kalacak ekilde parsel zemin kotu verilir. Bina zemin kat taban kotu, bu kotun altnda kalmayacak ve maksimum + 1.00 m yukarsnda olacak ekilde verilir.

b) Meyilli arazilerde; yola gre yksek veya alak olan parsellerde parsel zemin kotu, yol krmz kotunu +/- 3.00m.den fazla geemez. Ancak yola nazaran 3.00 m.den yksek veya alak olan parsellerde parsel zemin kotu OSBce yerinde yaplan lmlerle belirlenir.

(2) Emsal (KAKS), yapnn katlar alan toplamnn parsel alanna oranndan elde edilen saydr. Yap emsali belirlenirken; btn cepheleri toprak altnda kalan, daha sonra hafredilerek aa kmas mmkn olmayan bodrum katlarn % 50si,  asma kat, ekme ve at kat ile kapal kmalar dahil kullanabilen btn katlarn toplam hesaplanr. Bu hesaba; tesisat blmleri, klklar, yangn merdivenleri, kmrlk, snak, otoparklar katlmaz.

(3) Parsel zemin kotunun yol krmz kotunun altnda kalmas nedeniyle ortaya kan ve parsel zemin kotundan ikinci bir yola cephesi bulunmayan bodrum katlarn % 25 i emsale dahil edilir.

(4) Eimli arazilerde, keba veya ikinci bir yola cephesi olan, yola nazaran parsel zemin kotu 3.00 m.den yksek veya alak olan ve zorunlu olarak birden fazla bodrum kat yaplmas gereken parsellerde, en altta kalan bodrum katn zemin taban kotunun, parsel ke noktalarndaki en dk yol krmz kotundan 0.20 m yukarda kalmas artyla  bina zemin kat taban kotu altnda kalan ilk bodrumunun % 50 si, dier bodrum katlarn %  25 i emsale dahil edilir.

MADDE 6  Ayn Ynetmeliin 173 nc maddesine aadaki beinci fkra ilave edilmitir.

5) OSB iinde yer alan tanmazlar, finansal kiralama szlemesine konu edilebilir. Bu durumda:

a) OSB ynetiminden uygunluk gr alnmas zorunludur.

b) Devlet tarafndan arsa teviki verilen arsalar iin finansal kiralama szlemesi yaplamaz.

c) Sat yaplan arsalar hibir ekilde tahsis amac dnda kullanlamaz.

) Finansal kiracnn, blgenin kurulu protokolnde katlmclar iin ngrlen niteliklere sahip olmaszorunludur.

d) Finansal kirac, katlmcnn hak ve ykmllklerine sahip olur.

e) Finansal kiralama szlemesinin, mlkiyetin finansal kiracya gemesinden nce herhangi bir nedenle sona ermesi hlinde, Finansal Kiralama irketi mlkiyetinde bulunan tanmaz sadece blgenin kurulu protokolndengrlen niteliklere sahip gerek veya tzel kiilere en ge iki yl iinde satmak veya ayn nitelikteki gerek veya tzel kiilere finansal kiralama da dhil olmak zere kiraya vermek zorundadr. Bu durumda eski finansal kiracnn vermiolduu taahhtler, yeni alc veya kirac tarafndan aynen kabul edilmi saylr. Finansal kiralama irketi tanmaz iki yl iinde satmaz veya kiraya vermez ise tanmaz OSB tarafndan finansal kiralama bedeli zerinden satn alnabilir.

MADDE 7  Ayn Ynetmeliin Geici 5 inci maddesinin ikinci fkrasnn (f) bendi ile drdnc fkrasaadaki ekilde deitirilmitir.

f) nerilen alan iindeki tesis maliklerinin slah OSB ierisine dhil edilmeye ynelik talep yazlar alann hali hazr durum bilgisi ve mlkiyet belgeleri, ilgili kurumca tasdikli meri imar planlar, yaplara ilikin ruhsat ve izinler, ED raporlar, jeolojik ve jeoteknik ett raporlar, mevcut durumda karlalan sorunlar ile alann slah OSB talep gerekeleri,slah iin planlanacak tm faaliyetlere ilikin insan sal, evre ve ekonomik getirilerin de yer alaca n fizibilite ile finansman koullarnn etd gibi bilgi, belge ve raporlarn deerlendirmesi neticesinde oluan gereke raporunun ve eklerinin sunulmu olmas,

(4) Islah komisyonu; vali bakanlnda, nerilen alann Belediye snrlar veya mcavir alan snrlar ierisinde olmas halinde; Bykehir belediyesinin olmad yerlerde ilgili belediye bakan veya bakan yardmcs hem bykehir belediyesi hem de ile belediyesi snrlar ierisinde olmas halinde ise sadece bykehir belediye bakanveya bakan yardmcs, il zel idaresi genel sekreteri, il zel idaresi bulunmayan illerde Yatrm zleme ve Koordinasyon Bakan veya Yatrm zleme Mdr ildeki en az bir niversitenin rektr veya rektr yardmcs, orman ve su ileri ile karayollar blge mdr veya blge mdr yardmclar, bilim, sanayi ve teknoloji, evre ve ehircilik, gda, tarm ve hayvanclk, kltr ve turizm ve salk il mdrleri, mevcudiyet durumuna gre varsa sanayi odas, yoksa ticaret ve sanayi odas, o da yoksa ticaret odas ynetim kurulu bakan veya bakan vekili ile ilde yer alan ve valilike uygun grlen bir OSBnin ynetim kurulu bakan veya bakan vekilinin komisyona daimi ye olarak katlmyla oluur.Alann zelliine gre ihtiya olmas halinde vali, dier kurum ve kurulu temsilcilerini de komisyona dhil eder. Islah komisyonunun alma usul ve esaslar ile sresi valilike belirlenir.

MADDE 8  Ayn Ynetmeliin EK-2 tablosu aadaki ekilde deitirilmitir.

Parsel Alan

Geri ekme Mesafesi (m)

(evre Yeili Dahil)

evre Yeili (m)

(Geri ekme Mesafesi inde ve Parsel Snrndan itibaren)

n

Yan

Arka

n

Yan

Arka

3000 5000

8.00

7.00

7.00

1.00

2.00

2.00

5001- 7000

12.00

8.00

8.00

2.00

2.50

2.00

7001-10000

13.00

10.00

12.00

3.00

3.00

3.00

10001-20000

15.00

10.00

15.00

4.00

4.00

4.00

20001-30000

20.00

12.00

20.00

5.00

4.00

5.00

30001-40000

25.00

15.00

20.00

5.00

5.00

5.00

40001-50000

27.00

15.00

20.00

5.00

5.00

5.00

50001-100000

30.00

15.00

25.00

6.00

5.00

6.00

100001- ..

33.00

18.00

30.00

 10.00

6.00

7.00

MADDE 9  Ayn Ynetmelie aadaki Geici 6 nc madde ilave edilmitir.

GEC MADDE 6  (1) 4562 sayl OSB Kanununun yaymland tarihten nce yaplan tahsis ve/veya kazanlm haklarla ilgili olarak; katlmcnn arsa tahsislerinin iptalinde iade edilecek arsa bedeli; mteebbis heyet/genel kurulca karara balanmak artyla yl kanuni faiz oranlar ile belirlenen arsa bedelinden az, yl parsel OSB tahsis bedelinin % 75inden fazla olmamak zere OSB tarafndan belirlenerek denir.

MADDE 10  Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 11  Bu Ynetmelik hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.