Türk Ürünlerinin Ihracatinin Arttirilmasina Yönelik Teknik Mevzuati Hazirlayacak Kurumlarin Belirlenmesine Iliskin Kararin Ekinde Yapilan Düzenlemenin Duyurulmasi Hakkinda Teblig (31.12.2014 T. 29222 S. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


TÜRK ÜRÜNLERİNİN İHRACATININ ARTTIRILMASI 2015 -  Uğurlu Gümrük Müşavirliği

31 Aralık 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29222

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

TÜRK ÜRÜNLERİNİN İHRACATININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK TEKNİK

MEVZUATI HAZIRLAYACAK KURUMLARIN BELİRLENMESİNE

İLİŞKİN KARARIN EKİNDE YAPILAN DÜZENLEMENİN

DUYURULMASI HAKKINDA TEBLİĞ

 

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/25)

             Amaç ve kapsam

 

             MADDE 1 – (1) 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan TürkÜrünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın 2 nci maddesinde verilen yetkiye istinaden Ekonomi Bakanlığınca yeniden belirlenen Karar ekinin 11 ve 32 ncibölümlerindeki sorumlu/koordinatör, katkıda bulunacak kuruluşlar ile 15 ve 19 uncu bölümlerine ilave edilen alt ürün grubu başlıklarındaki sorumlu/koordinatör, katkıda bulunacak kuruluşlar Ek 1’de yer almaktadır.

 

             Protokol

 

             MADDE 2 – (1) Gerekli görüldüğü takdirde, kuruluşlar arasında devre ilişkin usul ve esaslar yapılacak protokol ile belirlenir.

             Yürürlük

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 23/2/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız