Çevre ve Sehircilik Bakanligi Çevre Yönetimi Genel Müdürlügünün 2015/1 Sayili Ozon Tabakasini Incelten Maddelerin Ithalati ve Kullanimi Genelgesi

Çevre ve Sehircilik Bakanligi Çevre Yönetimi Genel Müdürlügünün 2015/1 Sayili Ozon Tabakasini Incelten Maddelerin Ithalati ve Kullanimi Genelgesi


Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 2015/1 Sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı ve Kullanımı Genelgesi

 

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Sayı : B.09.0.ÇYG.0.13.03-010.06/57715/01/2015
Konu: Ozon Tabakasını İncelten
Maddelerin İthalatı ve Kullanımı
GENELGE
(2015/01)

4/7/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (m) bendi gereğince ozon tabakasının incelmesi ile ilgili tedbirlerin alınmasına yönelik plan, politika ve stratejileri belirleme vazifesi Bakanlığımıza verilmiştir.

12/11/2008 tarihli ve 27052 sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik ile Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetim Tebliği (2015/6) çerçevesinde, Bakanlığımızca Ozon Tabakasını İncelten Madde (OTİM) ithalatçılarına kontrol belgesi düzenlenmektedir. OTİMTerin ithalatı ve nihai tüketimi safhalarında, servis amaçlı ithalatçı, üretim amaçlı ithalatçı, sanayici, dağıtıcı ve servis amaçlı son kullanıcı firmalar aşağıdaki hususlara uymak zorundadır.

Servis veya üretim amaçlı ithalat, ihracat, satış, kullanım ve gazların ülke içindeki dolaşımına ait tüm gereklilikler bu genelge ile belirlenmiştir.

İlgili Yönetmelik ve Tebliğ çerçevesinde, kontrol altına alınan maddelerin ithalatı yasaklanmıştır. Ancak, söz konusu kontrol altına alınan maddeler arasından klorodiflorometanın (HCFC-22) servis amaçlı ithaline ve üretim amaçlı (iç piyasaya sürülmeden Montreal Protokolünün 5 inci maddesi kapsamındaki ülkelere ihraç edilecek evsel havalandırma sistemleri içinde kullanımı) ithaline Bakanlıkça değerlendirilerek izin verilir.

Servis amaçlı ithalatçı, üretim amaçlı ithalatçı, sanayici, dağıtıcı ve servis amaçlı son kullanıcı firmaların öncehttp://online.cevre.gov.tr/ adresinden Bakanlığın Çevre Bilgi Sistemine kayıt olmaları gerekmektedir.

Söz konusu firmaların, Çevre Bilgi Sistemine kayıt olabilmeleri için bu adresten giriş yaparak gerekli bilgileri sisteme işleyip otomatik olarak sistemden çıkan dilekçe ile birlikte vergi dairelerinin bağlı bulunduğu ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. İlgili İl Müdürlüğünden onay alındıktan sonra kendilerine e-posta yoluyla bildirilen kullanıcı adı ve şifre ile aynı adresten OTİM Takip Programına kayıt olmaları gerekmekte olup, kayıt işlemleri ile ilgili açıklamalarhttp://online.cevre.gov.tr/ adresinde yer almaktadır.

1/1/2009-1/1/2012 tarihleri arasında OTİM Takip Programına kayıt yaptırmış olan tüm firmaların kayıtları 1/1/2012 tarihinden itibaren geçersiz olduğu için mevzuat gerekliliklerini sağlayan firmaların OTİM Takip Programına yeniden kayıt yaptırmaları zorunludur.

2012 yılında kayıt belgesi alan sanayici firmaların 3 yıl geçerli olan kayıtları 1/1/2015 tarihinden itibaren geçersiz olduğundan yenileme işlemi için Bakanlığa başvuru yaparak yeni kayıt belgesi almak zorundadırlar. 1/1/2012-1/1/2015 döneminde kayıt olmamış sanayici, yenileme işlemi için Bakanlığa başvuramayacaktır.

1/1/2015 tarihinden itibaren ithalatçı ve ithalatçı/sanayici kayıt belgeleri geçersiz olacağından, servis veya üretim amaçlı ithalat yapmak isteyen firmaların OTİM Takip Programı üzerinden Bakanlığa tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir. Servis amaçlı ithalat gerçekleştirmek isteyen ithalatçılar, kayıt belgelerini aldıktan sonra Ekonomi Bakanlığına İthal Lisans Belgesi almak için başvurabilirler. Üretim amaçlı ithalat yapmak isteyen firmalardan İthal Lisans Belgesi talep edilmeyecektir.

Aynı vergi numarasında şubesi olan firmalar Çevre Bilgi Sistemine firma olarak kayıt olup, firma isminin yanma şube ismi yazarak şubelerini ise tesis olarak kaydetmek zorundadırlar.

Servis amaçlı ithalatçı, üretim amaçlı ithalatçı, sanayici, dağıtıcı ve servis amaçlı son kullanıcı firmaların denetimi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve Bakanlıkça yetkilendirilecek kurum veya kuruluşlar tarafından yapılacaktır.

A- İTHALATÇI FİRMALAR

1- İthalat Aşaması

a- Servis Amaçlı Kullanım İçin İthalat

Ülke içerisinde mevcut bulunan, 2015 yılına kadar üretilen ve piyasaya sürülen cihazların servis ve bakım işlemlerinde kullanılmak üzere belirli bir miktar maddenin ithalatına belirlenen kota kapsamında 2025 yılına kadar izin verilecektir. Ancak Bakanlık uygun gördüğü takdirde piyasa şartları gözetilerek 2025 yılından önce servis amaçlı ithalatı sonlandırabilir.

Bakanlığımızca belirlenen servis amaçlı ithalat kotasının tahsisi Ekonomi Bakanlığınca gerçekleştirilecektir.

Kontrol altına alınan maddeleri servis amaçlı ithal etmek isteyen firmalar Bakanlıktan servis amaçlı ithalatçı kayıt belgesi almak zorundadırlar. Servis amaçlı ithalat aşamasında yapılacak kontrol belgesi başvurularında maddenin kullanım amacı "Servis Amaçlı" olarak belirtilecektir. Ülkeye girişinin ardından OTİM Takip Programı üzerinden satışı ve son kullanımına kadar tüm aşamaları kayıt altına alınacaktır.

b- Üretim Amaçlı Kullanım için İthalat

2015 yılı itibariyle kontrol altına alınan maddeleri kullanarak iç piyasaya sürmek amacıyla cihaz ve ürün üretimi yapılması yasaktır. Ancak Montreal Protokolünün 5 inci maddesi kapsamındaki ülkelere ihraç edilecek evsel havalandırma sistemleri üretiminde kullanmak için kontrol altına alınan madde ithalatı Bakanlıkça belirlenecek bir tarihe kadar gerçekleştirilebilecektir.

Kontrol altına alınan maddeleri üretim amaçlı ithal etmek isteyen firmalar Bakanlıktan üretim amaçlı ithalatçı kayıt belgesi almak zorundadırlar. İthalat aşamasında yapılacak Kontrol Belgesi başvurularında maddenin kullanım amacı "Üretim Amaçlı" olarak belirtilecektir. Ülkeye girişinin ardından OTİM Takip Programı üzerinden Bakanlığa kayıtlı sanayici firmalara satışı ve son kullanımına kadar tüm aşamaları kayıt altına alınacaktır.

Sanayici firma kontrol altına alman maddenin ülkeye girişinin ardından üretimde kullandığı miktar için, ülkeden çıkış aşamasında OTİM Takip Programı üzerinde "İhracat Belgeleri" menüsünden yapılan başvuru ile Bakanlığın onayını alacaktır. Bakanlıktan bedelsiz olarak alman İhracat Belgesinin gümrük müdürlüklerine ibrazının ardından söz konusu evsel havalandırma sistemleri için ihraç işlemi gerçekleştirilecektir.

2- İthalatçı Firmaların Kaydı için Ön Koşullar, Genel Kurallar ve Gerekli Belgeler

a- Ön Koşullar

Kontrol altına alınan madde ithalatı yapmak isteyen firmalar için ön koşul Ticaret Sicil Gazetelerinde veya oda kayıtlarında iklimlendirme ve soğutma ana faaliyet olarak yer almasıdır.

b- Genel Kurallar

2015 yılı itibariyle ilgili Yönetmelik ekinde yer alan Klorodiflorometan maddesinin servis ve üretim amaçlı ithalatı hariç ithalatı yasaklanacaktır. İthalat işlemi gerçekleştirmek isteyen firmaların OTİM Takip Programı üzerinden servis amaçlı ithalatçı veya üretim amaçlı ithalatçı kaydı yapmaları zorunludur.

2015/6 sayılı Tebliğinek-1 kapsamındaki Klorodiflorometan maddesinin servis amaçlı ithalatını yapacak firmaların, Bakanlıktan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde (Ozon Tabakasını İncelten Madde) Servis Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi'ni almaları zorunludur.

2015/6 sayılı Tebliğin ek-1 kapsamındaki Klorodiflorometan maddesinin üretim amaçlı ithalatını yapacak firmaların, Bakanlıktan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde (Ozon Tabakasını İncelten Madde) Üretim Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi'ni almaları zorunludur.

Servis amaçlı ithalatçı ve üretim amaçlı ithalatçı kayıt belgeleri, 1100 TL (bin yüz Türk Lirası) karşılığı düzenlenecek olup, bahse konu belgeler (ek-1 ve ek-2) düzenlendiği tarihten itibaren 3 (üç) yıl süre ile geçerli olacaktır.

Servis veya üretim amaçlı ithalatçı firmalar, OTİM Takip Programına kayıtlarını servis veya üretim amaçlı ithalatçı olarak yapacaklardır. İthalatçı kaydı yaparak ithalat, satış, stok takibi, ihracat, servis amaçlı son kullanıcı kaydı ve eğer servis amaçlı kullanım yapılıyorsa teknik personel istihdam etmek ve kayıt yaptırmak şartı ile tüketimlerini aynı sayfadan gerçekleştirebileceklerdir.

Bakanlığa kayıt yaptıran servis amaçlı ithalatçı firmalar servis amaçlı kullanımları için yetkili personel çalıştırdıklarına dair bilgileri OTİM Takip Programına girmeleri ve yapılacak denetimlerde istenilen belgeleri ibraz etmeleri yeterli olup, ayrıca servis amaçlı son kullanıcı kaydı yaptırmaları gerekmemektedir.

Servis amaçlı ithalatı gerçekleşen kontrol altına alınan maddelerin satışları sadece Bakanlığa kayıtlı servis amaçlı son kullanıcı firmalara yapılabilecektir. İthalatçı ve dağıtıcı firmalara satış yapılamayacaktır.

Üretim amaçlı ithalatçı firmalar 2015/6 sayılı Tebliğinek-1 listesinde yer alan OTİMTeri izin verilen maksatlar dışında kullanamayacaklardır. Üretim sürecindeki değişiklik vb. durumlarda mevcut OTİM'lerin diğer gerçek veya tüzel kişilere satılması veya devredilmesi Bakanlığın iznine tabidir.

İthalatçı firmalar satışların kayıtlarını tutmak, bunları 5 (beş) yıl süreyle muhafaza etmek, denetime hazır bulundurmak ve Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda Bakanlığa göndermekle yükümlüdürler.

a- Gerekli Belgeler

OTİM Takip Programına kayıt olacak servis veya üretim amaçlı ithalatçı firmaların, 2015/6 sayılı Tebliğ kapsamındaki klorodiflorometan maddesinin ithali ve satışı için, aşağıda yer alan belgelerle Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

a- Dilekçe (ilgili bilgiler girildikten sonra OTİM Takip Programında otomatik olarak oluşan, yetkili kişi imzalı ve kaşeli)

b- 2015/6 sayılı Tebliğ'inek-3 ünde yer alan Taahhütname (yetkili kişi imzalı ve kaşeli)

c- Noterden veya Ticaret Odasından tasdikli Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf/Sanayici Sicil Tasdiknamesi veya Oda Kaydı (ana faaliyet konusu/meslek dalı iklimlendirme ve soğutma olan)

ç- Noterden veya vergi dairesinden tasdikli Vergi Levhası (OTİM Takip Programına kayıt aşamasında istenilen vergi levhasının, bandrollü olması halinde, "İnternet Çıktısı" şerhi konularak noter onayı yapılabilmektedir.)

d- Noter tasdikli İmza Sirküleri,

e- OTİM servis veya üretim amaçlı ithalatçı kaydı ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu aslı (2015 yılı için belirlenen bedel 1100 TL (bin yüz Türk Lirası) 'dır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Halk Bankası, Kurumsal Tahsilat Şubesi, Gelir Kodu no: lll'e yatırılacaktır. Belge ücretinin yatırıldığına dair düzenlenen dekont üzerinde; firmanın açık ismi, vergi numarası, "OTİM İthalatçı Kaydı" ifadesinin bulunması zorunludur. EFT veya havale olarak yapılan ödemelere ait dekontlar kabul edilmeyecektir.)

Talep edilen bilgi ve belgeler tamamlanmadan Kayıt Belgesi düzenlenmeyecektir. 30 (otuz) iş günü içerisinde eksikleri tamamlanmayan başvurular sahibine iade edilir.

İthalat işlemleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 9/8/2014 tarihli ve 114 seri numaralı Gümrük Genel Tebliği çerçevesinde sadece İstanbul Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, Ambarlı Gümrük Müdürlüğü, Dilovası Gümrük Müdürlüğü, Derince Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük Müdürlüğü ve Mersin Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilmektedir.

Bakanlığa kayıtlı servis veya üretim amaçlı ithalatçı ve dağıtıcı firmalar, servis amaçlı son kullanıcı firmaların OTİM Takip Programına kaydını ve firma bilgilerindeki değişiklikleri ücretsiz olarak, Genelgenin "D-Servis Amaçlı Son Kullanıcı Firmaların Uyması Gereken Kurallar" bölümünde belirtilen hususları dikkate alarak gerçekleştirebilirler.

3- Kontrol Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler

2015/6 sayılı Tebliğinek-1 listesinde yer alan klorodiflorometan maddesini ithal etmek için kontrol belgesi almak isteyen firmalar, aşağıda yer alan belgeler ile Bakanlığa başvurmak zorundadır.

1. Dilekçe (ilgili bilgiler girildikten sonra OTİM Takip Programında otomatik olarak oluşan, yetkili kişi imzalı ve kaşeli)

2. 2 (iki) adet kontrol belgesi (ilgili bilgiler girildikten sonra OTİM Takip Programında otomatik olarak oluşan, yetkili kişi imzalı ve kaşeli)

3. Proforma fatura aslı, noter tasdikli tercümesi ve fotokopileri (Proforma fatura üzerinde; İthal Lisans Belgesi'nde yer alan menşei ile uyumlu olan malın menşei, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarası, firmaya tahsis edilen kota miktarı ile uyumlu kilogram (kg) cinsinden miktarı, CİF bedeli, ıslak ihracatçı firma kaşesi ve yetkili kişi imzası bulunması)

4. Analiz sertifikasının aslı, noter tasdikli tercümesi ve fotokopileri (analiz sertifikasının üzerinde; müracaatta kullanılan proforma faturanın tarih ve numarası, kimyasal bileşiğin % saflık değeri, kimyasal karışım halinde ise karışımda yer alan her bir maddenin % saflık değeri ve bu değerlerin 99.9'un altında olmaması, ıslak üretici firma kaşesi ve imza sirkülerinde yer alan yetkili kişinin imzasının bulunması)

5. Etiket aslı (etiket üzerinde; üretici firmanın ismi veya logosu, kimyasal madde/maddelerin açık ismi ve CAS numarası, Türkçe uyarılar bölümü, "Ozon Tabakasına Zararlıdır" ibaresi, ıslak üretici firma kaşesi ve yetkili kişinin imzası bulunması)

6. Servis amaçlı ithalat başvurularında kullanılacak Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınacak İthal Lisans Belgesi aslı ve fotokopisi.

7. Üretim amaçlı ithalat başvurularında kullanılmak üzere sanayici firmanın Kapasite Raporu

8. Kontrol belgesi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu aslı (2015 yılı için belirlenen bedel 2000 TL (iki bin Türk Lirası)'dır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Halk Bankası, Kurumsal Tahsilat Şubesi, Gelir Kodu no: 111'e yatırılacaktır. Belge ücretinin yatırıldığına dair düzenlenen dekont üzerinde; firmanın açık ismi, vergi numarası, OTİM Kontrol Belgesi ifadesinin bulunması zorunludur. EFT veya havale olarak yapılan ödemelere ait dekontlar kabul edilmeyecektir.)

4- İthalat Aşamasında Uyulması Gereken Kurallar

a- Kontrol Belgelerinde beyan edilen GTİP numarası ve madde ismi altında başka veya benzeri bir madde ithal edilemez.

b- Tebliğin ek-1 listesinde yer alan maddelerin, Kontrol Belgesinde belirtilen kurum, kuruluş ve işletmeler dışındakilere satışı yapılamaz.

c- OTİMTerin ithalatı ve kullanım sürecinin her aşamasında gerekli görüldüğü durumlarda, Bakanlıkça oluşturulacak teknik heyet tarafından, analiz ücretleri ve diğer giderleri firma tarafından karşılanmak üzere, örnekleme metodu ile numuneler alınarak analizleri yapabilecek üniversite ve kuruluşlara ait laboratuvarlarda analiz yaptırılabilir ve yapılan analiz neticeleri değerlendirmede esas alınır.

ç- Talep edilen bilgi ve belgeler tamamlanmadan ve bir önceki yıla ait Kontrol Belgesi kapatılmadan yeni Kontrol Belgesi düzenlenmeyecektir. 30 (otuz) iş günü içerisinde eksikleri tamamlanmayan başvurular sahibine iade edilir.

5- Kontrol Belgelerinin Kapatılması

Kontrol Belgelerinin kapatma işlemleri; 2015/6 sayılı Tebliğ'de belirtilen hükümler çerçevesinde, Kontrol Belgesi geçerlilik süresinin bitmesini müteakip 30 (otuz) iş günü içerisinde talep edilen bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığımıza iletilmesinin ardından gerçekleştirilecektir. Firmaların Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde (Ozon Tabakasını İncelten Madde) Servis Amaçlı veya Üretim Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ve Kontrol Belgesi talepleri, bir önceki yılın yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden sonra değerlendirmeye alınacaktır.

B- SANAYİCİ FİRMALAR

1- Genel Kurallar

Kontrol altına alınan OTİM'leri iç piyasaya sürmek için cihaz ve ürün üretiminde kullanmak ve OTİM içeren cihaz ve ürün üretimi için yeni tesis kurmak yasaktır. Bu genelgenin yayımlandığı tarihten itibaren daha önce sanayici kaydı olmayan firmalar için yeni sanayici kayıt belgesi düzenlenmeyecektir.

Bakanlığın piyasa koşulları gözetilerek belirleyeceği bir tarihe kadar, evsel havalandırma sistemleri için iç piyasaya sunulmaksızın, Montreal Protokolünün 5 inci maddesi kapsamındaki ülkelere ihracat amaçlı üretim Bakanlığa kayıtlı ve sanayici kayıt belgesini yenileyen mevcut sanayici firmalar tarafından yapılabilecektir.

Bakanlığa kayıtlı mevcut sanayici firmaların, kayıt süreleri dolduktan sonra yenileme kayıt belgesi ücretini, kayıt belgesi bedeli karşılığı 1100 TL (bin yüz Türk Lirası) yatırarak Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde (Ozon Tabakasını İncelten Madde) Sanayici Yenileme Kayıt Belgesi'ni almaları zorunludur. Bahse konu yenileme belgesi düzenlendiği tarihten itibaren (ek-3) 3 (üç) yıl süre ile geçerli olacaktır.

OTİM Takip Programında kayıtlarını yenileyecek olan sanayici firmaların, aşağıda yer alan belgelerle Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

a- Dilekçe (ilgili bilgiler girildikten sonra OTİM Takip Programında otomatik olarak oluşan, yetkili kişi imzalı ve kaşeli)

b- Noterden veya Ticaret Odasından tasdikli Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf /Sanayici Sicil Tasdiknamesi (oda kaydı)

c- Noterden veya vergi dairesinden tasdikli Vergi Levhası (OTİM Takip Programına kayıt aşamasında talep edilen vergi levhasının, bandrollü olması halinde, "İnternet Çıktısı" şerhi konularak noter onayı yapılabilmektedir.)

ç- Noter tasdikli İmza Sirküleri,

d- Kapasite Raporu

e- "OTİM Sanayici Yenileme Kaydı" ücretinin yatırıldığına dair banka dekont aslı (2015 yılı için belirlenen bedel 1100 TL (bin yüz Türk Lirası)'dır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Halk Bankası, Kurumsal Tahsilat Şubesi, Gelir Kodu no: 111'e yatırılacaktır. Belge ücretinin yatırıldığına dair düzenlenen dekont üzerinde; firmanın açık ismi, vergi numarası, "OTİM Sanayici Yenileme Kaydı" ifadesinin bulunması zorunludur. EFT veya havale olarak yapılan ödemelere ait dekontlar kabul edilmeyecektir.)

Sanayici firmalar üretim amaçlı kullanmak üzere OTİM ithal edeceklerse üretim amaçlı ithalatçı firma prosedürüne tabi olacaklardır.

2- Sanayici Firmaların Uyması Gereken Kurallar

a- Kontrol altına alman OTİMTer ile iç piyasaya sunmak üzere ürün ve cihaz üretim yapılması yasaktır.

b- Sanayici firmalar OTİM Takip Programı üzerinden alım, stok takibi, servis amaçlı ve üretim amaçlı tüketimlerini gerçekleştirebilecek ve son kullanıcı kaydı yapabilecektir. Ancak kontrol altına alınan OTİMTeri satamaz veya devredemezler. Firmanın kapanması vb. durumlarda ise mevcut OTİMMerin satılması veya devredilmesi Bakanlığın iznine tabidir.

C-DAĞITICI FİRMALAR

1- Dağıtıcı Firma Kaydı İçin Gerekli Belgeler

Dağıtıcı firmalar, OTİM Takip Programına dağıtıcı kaydı yaparak, piyasada mevcut bulunan gazların satışı, stok takibi, ihracat, servis amaçlı son kullanıcı kaydı, eğer servis amaçlı kullanım yapılıyorsa teknik personel istihdam etmek ve kayıt yaptırmak şartı ile tüketimlerini aynı sayfadan gerçekleştirebileceklerdir.

Yeni kayıt belgesi, 600 TL (altı yüz Türk Lirası) bedeli karşılığı düzenlenecek olup, düzenlendiği tarihten itibaren (ek-4) 3 (üç) yıl süre ile geçerli olacaktır.

OTİM Takip Programına kayıt yaptıracak olan dağıtıcı firmaların, Tebliğ kapsamındaki OTİM'lerin satışı için aşağıda yer alan belgelerle Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

a- Dilekçe (ilgili bilgiler girildikten sonra OTİM Takip Programında otomatik olarak oluşan, yetkili kişi imzalı ve kaşeli)

b- Noterden veya Ticaret Odasından tasdikli Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf /Sanayici Sicil Tasdiknamesi (oda kaydı)

c- Noterden veya vergi dairesinden tasdikli Vergi Levhası (OTİM Takip Programına kayıt aşamasında talep edilen vergi levhasının, bandrollü olması halinde, "İnternet Çıktısı" şerhi konularak noter onayı yapılabilmektedir.)

ç- Noter tasdikli İmza Sirküleri,

d- "OTİM Dağıtıcı Kaydı" ücretinin yatırıldığına dair banka dekont aslı (2015 yılı için belirlenen bedel 600 TL (altı yüz Türk Lirası)'dır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Halk Bankası, Kurumsal Tahsilat Şubesi, Gelir Kodu no: 111'e yatırılacaktır. Belge ücretinin yatırıldığına dair düzenlenen dekont üzerinde; firmanın açık ismi, vergi numarası, "OTİM Dağıtıcı Kaydı" ifadesinin bulunması zorunludur. EFT veya havale olarak yapılan ödemelere ait dekontlar kabul edilmeyecektir.)

Odalara kayıt zorunluluğu olmayan kamu kurumu ve kuruluşları, üniversiteler ile özel kanunlarla kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip olan dağıtıcı firmalardan (b), (e) ve (d) bentlerinde yer alan belgeler talep edilmez.

2- Dağıtıcı Firmaların Uyması Gereken Kurallar

Bakanlığa kayıtlı dağıtıcı firmalar;

a- 2015/6 sayılı Tebliğin ek-1 listesinde belirtilen ve mevcut stoklarında bulunan OTİM'leri, Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında yer alan eğitim niteliklerine sahip personel istihdam eden ve OTİM Takip Programına kayıtlı olan kurum, kuruluş veya işletmeler ile servis amaçlı dolum yapan servis amaçlı son kullanıcılara satabilir.

b- Servis ve üretim amaçlı ithalatçı firmalardan OTİM satın almaları yasaktır. Mevcut bulunan stokları dahilinde son kullanıcılara satış yapabileceklerdir.

c- Servis amaçlı son kullanıcıların OTİM Takip Programına kaydını ve firma bilgilerindeki değişiklikleri Genelgenin "D-Servis Amaçlı Son Kullanıcı Firmaların Uyması Gereken Kurallar" bölümünü dikkate alarak ücretsiz olarak gerçekleştirecektirler.

ç- Satışların kayıtlarını tutmak, bu kayıtları 5 (beş) yıl süreyle muhafaza etmek, denetime hazır bulundurmak ve Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda Bakanlığa göndermekle yükümlüdürler.

D- SERVİS AMAÇLI SON KULLANICI FİRMALAR

1- Servis Amaçlı Son Kullanıcı Firma Kaydı

Servis amaçlı son kullanıcı firmalarınhttp://online.cevre.gov.tr/ adresinden Bakanlığın "Çevre Bilgi Sistemine" kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Servis amaçlı son kullanıcı firmalar Çevre Bilgi Sistemine kayıt olduktan sonra Bakanlığa kayıtlı ithalatçı veya dağıtıcı firmalar tarafından OTİM Takip Programına kayıt edilir ve Bakanlık tarafından onay işlemi gerçekleştirilir. Vergi mükellefi olmayan kurum veya kuruluşların servis amaçlı son kullanıcı kaydı ise Bakanlık tarafından yapılmaktadır.

Servis amaçlı son kullanıcı firmaların OTİM Takip Programına kaydı ve firma bilgilerindeki değişiklikler,http://online.cevre.gov.tr/ internet adresinde servis amaçlı son kullanıcı kayıt işlemleri bölümünde belirtilen hükümler çerçevesinde Bakanlığa kayıtlı ithalatçı veya dağıtıcı firmalar tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

Servis amaçlı son kullanıcı firmalar istedikleri ithalatçı veya dağıtıcı firmaya Genelgenin D- Servis Amaçlı Son Kullanıcı Firmalar bölümünün 2 nci maddesinde yer alan belgeler ile kayıtlarını yaptırabilirler. Her firmanın OTİM Takip Programına bir kez kayıt olması yeterlidir. Ancak, teknik personel ve yetkili kişi eklenmesi veya silinmesi, söz konusu Yönetmelik ile aranan eğitim şartlarını karşılayan belgenin ve imza sirkülerinin Bakanlığa gönderilerek uygun bulunması halinde Bakanlık tarafından da yapılabilecektir.

2- Servis Amaçlı Son Kullanıcı Firma Kaydı için Gerekli Belgeler

Servis amaçlı son kullanıcı kaydı olmak isteyen firmaların aşağıdaki belgeler ile ithalatçı veya dağıtıcı firmalara başvurmaları gerekmektedir.

a- Son kullanıcı firma kayıt formu

b- Son kullanıcı belgeleri (2 adet son kullanıcı diploması ve SGK kesenek bordroları)

c- İmza sirküleri

ç- Vergi levhası sureti

d- Ticaret Sicil Gazetesi Sureti veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Kayıt Belgesi Sureti

Resmi kurumlardan (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan belgeler ve SGK kesenek bordroları talep edilmez.

3- Servis Amaçlı Son Kullanıcı Firmaların Uyması Gereken Kurallar

a- Servis amaçlı son kullanıcı firmalar OTİM Takip Programına kayıtlı olmak zorundadır.

b- 2015/6 sayılı Tebliğinek-1 listesinde yer alan OTİMTeri kullanan servis amaçlı son kullanıcı firmaların, ilgili Yönetmelik kapsamında yer alan eğitim niteliklerine sahip olmaları, bu maddeleri kullanarak üretim yapan üreticiler ile servis amaçlı kullanan kurum, kuruluş ve firmaların Yönetmelikte belirtilen niteliklere sahip personel istihdam etmeleri zorunludur. Bu niteliklere sahip olmayan servis amaçlı son kullanıcılar ve bu eğitimi almış personel istihdam etmeyen OTİM içeren ürün ve cihaz üretim tesislerinin ve servislerin, bu maddeleri satın almaları ve kullanmaları yasaktır.

c- OTİM'leri, kendisi kullanmak üzere satın alan ve OTİM Takip Programına kayıtlı olan servis amaçlı son kullanıcılar, satın aldıkları OTİM'leri satamaz ve devredemez. Firmanın kapanması vb. durumlarda mevcut OTİMTerin satılması veya devredilmesi Bakanlığın iznine tabidir.

ç- Servis amaçlı son kullanıcı firmalar, Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kurum veya kuruluşlar tarafından yapılacak denetimler için satın aldıkları OTİMTerle ilgili alım ve kullanım bilgilerini içeren belgeleri hazır bulundurmak zorundadırlar.

d- 2015/6 sayılı Tebliğin ek-1 listesinde yer alan Klorodiflorometan (HCFC-22) maddesi sadece servis amaçlı kullanılacaktır. Bu maddeyi kullanarak iç piyasa sürmek için ürün ve cihaz üretimi yapılmayacaktır. Ancak Montreal Protokolünün 5 inci maddesi kapsamındaki ülkelere ihraç edilecek evsel havalandırma sistemleri üretiminde kullanılabilecektir.

e- Vergi mükellefi olmayan kurum veya kuruluşların servis amaçlı son kullanıcı kaydı Bakanlık tarafından yapılacaktır.

f- Servis amaçlı son kullanıcı firmaların OTİM Takip Programına bir kez kayıt olması yeterlidir. Ancak kayıtlı teknik personellerini her yıl OTİM Takip Programı üzerinde güncellemeleri gerekmektedir. Bu güncellemeyi OTİM Takip Programına kayıtlı servis amaçlı ithalatçı, üretim amaçlı ithalatçı ve dağıtıcı firmalar yapabilecektir.

g- Firmanın kayıt bilgilerinde meydana gelecek değişiklikler OTİM Takip Programına işlenmek üzere kaydı yapan firmaya 30 (otuz) iş günü içerisinde iletilecektir.

E- SERVİS AMAÇLI İTHALATÇI, ÜRETİM AMAÇLI İTHALATÇI, SANAYİCİ, DAĞITICI VE SERVİS AMAÇLI SON KULLANICI FİRMALAR TARAFINDAN UYULMASI GEREKEN GENEL HUSUSLAR

1. Nihai kullanıma kadar OTİMTerin kimyasal niteliklerinin korunmasına dikkat etmek, yapılacak olan denetimlerde belgeleri hazır bulundurmak,

2. Bakanlığa göndermeleri gereken bilgi ve belgeleri zamanında göndermek,

3. OTİMTerin ithalatı, dağıtımı ve kullanımının elektronik ortamda takibinin yapılması maksadıyla ithalat, satış, tüketim vb. bilgilerini OTİM Takip Programına aylık olarak girmek,

4. Firma veya şirketin el değiştirmesi halinde, devir veya satın alacak firma veya şirket arasında yapılacak mukavelelerde, taahhütname ve ilgili Tebliğ hükümlerine yeni şirket veya firma tarafından uyulacağına ilişkin düzenlemelere yer vermek ve yapılan değişikliğe ilişkin belgeleri 30 (otuz) iş günü içerisinde Bakanlığa göndermek,

5. Firmayı veya şirketi borç ve taahhüt altına sokabilecek belgeleri (Kontrol Belgesi, taahhütname vb.) ilgili mevzuatta belirtilen hükümleri yerine getirebilecek yetkililerce usulüne uygun olarak imzalatmak,

6. Şirket yetkililerinin değişmesi veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde yeni atanan yetkililere ilişkin yeni imza sirkülerini 30 (otuz) iş günü içerisinde Bakanlığa göndermek,

7. Bakanlığa tüm belgelerin asıllarını veya mevzuatta belirtilen kurumlarca onaylı nüshalarını göndermek,

8. Unvan, adres veya vergi kayıtlarına ilişkin bilgilerinde değişiklik olması halinde, düzenlenmiş yeni belgeleri, 30 (otuz) iş günü içerisinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne; ayrıca servis amaçlı son kullanıcı firmaların yine 30 (otuz) iş günü içerisinde yeni belgeleri, kayıtlarını yaptırmış oldukları firmaya göndermek ve konu ile ilgili Bakanlığı bilgilendirmek,

9. Bakanlık onayı alarak OTİM Takip Programına kayıt olan tüm firmalar, yeni teknik personel eklemesi yaparken, yeni personele ait, Gaz Kullanım Yeterlilik Belgesini (ustalık belgesi, kurs belgesi vb.) ve iş yerinde çalıştığına dair belgeyi (SGK Bordrosu vb.) pdf formatında taratmak ve sisteme yüklemek,

10. Stoklarında bulunan OTİM'leri devir olarak OTİM Takip Programına girmek ve Genelge ekinde yer alan devir dilekçesini (ek-5) 1/2/2015 tarihine kadar Bakanlığa göndermek,

11. OTİM Takip Programında yer alan firma bilgilerinin doğru, güncel olması vb. hususlarına dikkat etmek,

12. OTİM Takip Programına kayıtlı olan firmalara satış yapmak,

13. Servis amaçlı ithalatçılar için OTİM Teri sadece OTİM Takip Programına kayıtlı olan servis amaçlı son kullanıcı firmalara satmak,

14. Bakanlığın http://online.cevre.gov.tr internet adresinde yer alan talimatlara uymak zorundadırlar.

Ayrıca, söz konusu firmaların OTİM Takip Programına kayıtlı olmayan ancak piyasada faaliyet gösteren firmaları dilekçe ile Bakanlığa bildirmeleri gerekmektedir.

F- MÜEYYİDELER

1- 2015/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde; Bakanlığın kontrolüne tabi olan OTİM ithalatçılarının ilgili hükümlere uymaması durumunda, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine uygun olarak hazırlanan taahhütnamede belirtilen yaptırımlar uygulanır.

2- Kayıt için talep edilen bilgi ve belgeler tamamlanmadan servis amaçlı ithalatçı, üretim amaçlı ithalatçı, sanayici, dağıtıcı ve servis amaçlı son kullanıcı firma kaydı yapılmayacaktır. Firma bilgilerindeki değişiklikleri Bakanlığa bildirmeyen ve Genelgede yazılı hususlara uygun hareket etmeyen firmaların talepleri, Genelgede yazılı hususlara tam olarak uyulduğunun tespiti, talep edilen bilgi ve belgelerin tamamlanması, mesuliyet ve yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesinden sonra değerlendirilecektir. 30 (otuz) iş günü içerisinde eksikleri tamamlanmayan başvurular sahibine iade edilir.

3- Kanunlarda yazılı diğer müeyyideler, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı ve bu karara uygun olarak uygulanacak cezai müeyyideler dışında;

a- Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde ve 2015/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde belirlenen hükümlere uyulmaması,

b- 2015/6 sayılı Tebliğin ek-1 listesinde yer alan OTİMTeri satın alan sanayicilerin aldıkları OTİMTeri Bakanlığın onayı olmadan başkasına satması veya devretmesi, c- Bakanlığa kayıtlı servis amaçlı ithalatçı, üretim amaçlı ithalatçı, sanayici ve dağıtıcı firmaların kayıtlı olmayan başka bir firmaya satış veya devir işleminde bulunması,

ç- Montreal Protokolünün 5 inci maddesinde yer alan ülkelere evsel havalandırma sistemleri ihracatı için üretim amaçlı ithalat yapan firmaların belirtilen kurallara uymaması, firmaların OTİM'lerin satışı, depolanması, nakli ve kullanımı aşamalarında gerekli tedbirleri almaması sonucu çevre ve insan sağlığını tehlikeye atması ve zarar vermesi,

d- Yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtilen niteliklere haiz teknik personele sahip olmayan servis amaçlı son kullanıcı firmalara, Yönetmelik kapsamında yer alan (Tebliğin ek-1 listesi) OTİMTerin satışının yapılması durumunda,

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20 nci maddesinin (y) bendi hükmü gereğince cezai işlem uygulanır. Ayrıca (e) bendindeki fiilde, satış yapan servis amaçlı ithalatçı, üretim amaçlı ithalatçı, sanayici ve dağıtıcı firmaların belgeleri 2 (iki) yıl süre ile iptal edilir.

4- Servis amaçlı ithalatçı, üretim amaçlı ithalatçı, sanayici, dağıtıcı ve servis amaçlı son kullanıcı firmalarca;

a- İlgili kanun, yönetmelik, tebliğ ve genelge kapsamında Bakanlıkça istenilen bilgilerin ve belgelerin belirlenen sürelerle muhafaza edilmemesi ve Bakanlıkça yapılan uyarıya rağmen istenilen sürede gönderilmemesi,

b- Bakanlıkça vazifelendirilen veya yetkilendirilen kurum/kuruluş yetkililerinin yapacakları denetimlerde, talep edilecek bilgi ve belgelerin verilmemesi, istenilen nitelikte olmaması, c- Sahte bilgi ve belge kullanılması, kasıtlı ve belli bir maksada yönelik yazılı yanlış bilgi ve beyanda bulunulması

hallerinde,

28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ve bu karara uygun olarak uygulanacak cezai müeyyidelerin yanı sıra, Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (g) bendi hükümlerince cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca, servis amaçlı ithalatçı, üretim amaçlı ithalatçı, sanayici ve dağıtıcı firmaların kayıtları 2 (iki) yıl süre ile iptal edilecektir.

5- Bakanlıkça gerekli görüldüğü hallerde servis amaçlı ithalatçı, üretim amaçlı ithalatçı, sanayici, dağıtıcı ve servis amaçlı son kullanıcıların bulundurdukları OTİM'lerden örnekleme metodu ile alınan numunelerin analiz bedeli, ithalatçısı tarafından karşılanacaktır. Yapılacak analiz sonucunda söz konusu OTİMTerin analiz sertifikasında belirtilen özellikleri sağlamadığının tespiti halinde, ithalatçı, menşei ülke veya yüklemenin yapıldığı ülkeye iadesi veya üçüncü bir ülkeye transferini karşılayacaktır. Aksi halde, Çevre Kanununun 20 inci maddesinin (y) bendi hükümlerince cezai işlem uygulanacak ve söz konusu OTİM Bakanlığın öngördüğü şekilde kullanılacaktır.

6- Bakanlıktan alınan kontrol belgesi kapsamında ithal edilen maddeler, müracaat dosyasında yer alan analiz değerlerini sağlasa bile, kullanımının çevre ve insan sağlığı açısından tehlikeli bulunması halinde:

a- Servis amaçlı ithalatçı, üretim amaçlı ithalatçı, sanayici, dağıtıcı ve servis amaçlı son kullanıcı firma tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınarak Bakanlıkça uygun görülen usullerle kullanımının sağlanması,

b- Güvenli kullanımı sağlanamıyor ise, ithalatçı firma tarafından giderleri karşılanarak menşei veya yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilmesi veya Bakanlığın öngördüğü usullerle bertarafının sağlanması,

c- Bu işlemin Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde gerçekleştirilmemesi halinde, nakil ve imha için gereken masraflar ilgili kurum, kuruluş ve işletmelerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmesi gerekmektedir.

7- Yürürlükteki yönetmeliklerde yazılı hükümlere aykırı olarak satış ve kullanım amacıyla piyasaya sürülen Tebliğin ek-1 kapsamındaki OTİMTer ile bu maddeleri içeren eşyayı piyasaya süren kurum, kuruluş ve işletmelere toplattırılır, menşei ülkesine geri gönderilir veya bertaraf ettirilir. Bu işlemin Bakanlıkça belirlenen usuller ve süre içerisinde gerçekleştirilmemesi halinde, nakil ve imha için gereken masraflar ilgili kurum, kuruluş ve işletmelerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilecektir.

Bakanlar Kurulu Kararı ve Ekonomi Bakanlığfnca uygulanan müeyyideler, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında uygulanacak müeyyidelerin uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

İlgili mevzuatta belirtilen hükümleri yerine getirmeyen firmaların belge ve kayıtları, gerekli işlemler tamamlanıncaya kadar iptal edilecektir.

Çevre ve insan sağlığının korunması ve uluslararası yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi açısından; servis amaçlı ithalatçı, üretim amaçlı ithalatçı, sanayici, dağıtıcı ve servis amaçlı son kullanıcıların yukarıdaki hususlara titizlikle uymaları ve Bakanlıkça tebliğ edilecek her türlü tedbiri almaları önem arz etmektedir.

İş bu Genelge http://www.csb.gov.tr/ vehttp://online.çevre.gov.tr internet adreslerinde yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

Bakanlığın 25/3/2014 tarihli ve 2014/8 sayılı Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

 İdris GÜLLÜCE
 Bakan

Ek-1: Servis Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi

Ek-2: Üretim Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi

Ek-3: Sanayici Yenileme Kayıt Belgesi

Ek-4: Dağıtıcı Kayıt Belgesi

Ek-5: Gaz Devir Dilekçesi

DAĞITIM:

Gereği:Bilgi:
-Bakanlığa Kayıtlı Servis Amaçlı İthalatçı, Üretim Amaçlı İthalatçı, Sanayici, Dağıtıcı ve Servis Amaçlı Son Kullanıcı Firmalar -Başbakanlık
-81 İl Valiliği-Ekonomi Bakanlığı
 -Gümrük ve Ticaret Bakanlığı


 

 

Ek-1: 
 
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
 
ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASAL MADDE (OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDE)
SERVİS AMAÇLI İTHALATÇI KAYIT BELGESİ

.........................................................................................................................................................................................................'ne

"Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair Tebliği" kapsamında Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ithalat yetkisi iş bu belge ile verilmiştir. Yetki Belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 3 (üç) yıl süre ile geçerlidir.

Tarih :
Seri No:

 Bakan a.
 Genel Müdür Yardımcısı

 

 


Ek-2: 
 
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
 
ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASAL MADDE (OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDE)
ÜRETİM AMAÇLI İTHALATÇI KAYIT BELGESİ

.........................................................................................................................................................................................................'ne

"Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Denetimi Tebliği" kapsamında Ozon Tabakasını incelten Maddeleri üretimde kullanma yetkisi iş bu belge ile verilmiştir. Yetki Belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 3 (üç) yıl süre ile geçerlidir.

Tarih :
Seri No:

 Bakan a.
 Genel Müdür Yardımcısı

 


 

Ek-3: 
 
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
 
ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASAL MADDE (OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDE)
SANAYİCİ YENİLEME KAYIT BELGESİ

.........................................................................................................................................................................................................'ne

"Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Denetimi Tebliği" kapsamında Ozon Tabakasını incelten Maddeleri üretimde kullanma yetkisi iş bu belge ile verilmiştir. Yetki Belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 3 (üç) yıl süre ile geçerlidir.

Tarih :
Seri No:

 Bakan a.
 Genel Müdür Yardımcısı

 


 

Ek-4: 
 
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
 
ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASAL MADDE (OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDE) 
DAĞITICI KAYIT BELGESİ

.........................................................................................................................................................................................................'ne

"Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği" kapsamında Ozon Tabakasını İncelten Maddeleri ithal etme ve üretimde kullanma yetkisi iş bu belge ile verilmiştir. Yetki Belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 3 (üç) yıl süre ile geçerlidir.

Tarih :
Seri No:

 Bakan a.
 Genel Müdür Yardımcısı

 


Ek-5:

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
 ..../..../....


Firmamız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Ozon Tabakasını İncelten Madde (OTİM) Takip Programına Seri No ile kayıt olmuştur.

Firmamızın stoklarında bulunan önceki yıllara ait toplam gaz devir miktarları aşağıdaki tabloda yer almakta olup, bu bilgilerin doğru olduğunu taahhüt eder, bilgilerinize arz ederim.

 Yetkilinin İsmi ve İmzası
 Firma Kaşesi

 

 ÖNCEKİ YILLARA AİT TOPLAM OTİM DEVİR MİKTARLARI (KG)
HCFC-22 
HCFC-141B 
HCFC -142/22 
HCFC-123 
HCFC -124 

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc