Gümrükler Genel Müdürlügünün 15.01.2015 tarihli ve 5198980 sayili yazisi (NCTS transit refakat belgelerinde damga vergisinin carii islemde gümrükçe, iptal edilmelerinde ise maliyece tahsili hk.)

Gümrükler Genel Müdürlügünün 15.01.2015 tarihli ve 5198980 sayili yazisi (NCTS transit refakat belgelerinde damga vergisinin carii islemde gümrükçe, iptal edilmelerinde ise maliyece tahsili hk.)


NCTS transit  - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.01.2015 tarihli ve 5198980 sayılı yazısı (NCTS transit refakat belgelerinde damga vergisinin carii işlemde gümrükçe, iptal edilmelerinde ise maliyece tahsili hk.) 

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :85593407/156.04
Konu :Damga Vergisi
15.01.2015 / 5198980
DAĞITIM

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, yükümlüsünce NCTS sisteminde oluşturulan ve çeşitli nedenlerle Transit Refakat Belgelerinde yapmış olduğu hatalar düzeltilemediğinden ve/veya mükerrer beyan edildiği için geri çevrilen ve statüsü DEC_REJ Beyanname reddedildi veya REL_NOT Transit serbest bırakılmadı statüsüne getirilen işlemlerde Damga Vergisinin alınıp alınmayacağı hususunda, tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.


488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 nci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların Damga vergisine tabi olduğu, bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği, 3 üncü maddesinde, Damga Vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların Damga Vergisini kişilerin ödeyeceği, 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı hükme bağlanmıştır.

 

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "III. Ticarî işlemlerde kullanılan kâğıtlar" başlıklı bölümünün 2/f fıkrasında, Gümrük idarelerine verilen özet beyan formlarının; "IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar" başlıklı bölümünün 2/c fıkrasında ise Gümrük idarelerine verilen beyannamelerin maktu damga vergisine tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Damga Vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu Kanunun amir hükmü olduğundan, 488 sayılı Kanunun 1 inci maddesi hükmü gereği vergiye tabi kağıtların düzenlendiği (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar mahiyetinde bulunan elektronik ortamda düzenlenen belgeler de damga vergisine tabidir.

 

Öte yandan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 61 nci maddesinde beyannamelerin, ait oldukları eşyanın gümrüğe sunulmuş olması halinde tescil edileceği ifade edilmektedir.

 

Bu kapsamda, sistem üzerinden doldurularak gümrüğe tescil için gönderilen beyanlar "DEC_DAT Beyanname tescil için gönderildi" statüsü almakta, bu statüdeki transit beyannameleri, eşyanın ve transit beyanının hareket gümrük idaresine sunulması halinde gümrük idaresince kabul işlemi yapılmaktadır. Kabul edilen transit beyanları "MRN_ALL Hareket referans numarası tahsis edildi" statüsüne gelmekte, aynı zamanda risk analizine tabi tutulduğundan beyanın statüsü "CTR_DEC Kontrol kararı verildi" olmaktadır.

 

Gümrük idaresince reddedilen, yani kabul işlemi yapılmayan beyanlar "DEC_REJ Beyanname reddedildi" statüsüne gelmektedir. Bu şekilde reddedilen beyanlara başkaca bir işlem yapılmamaktadır. Eşyanın kabul işlemi sonrasında herhangi bir nedenle (teminatın yetersiz veya geçersiz olması gibi) transitin serbest bırakılamaması halinde beyanın statüsü "REL_NOT Transit serbest bırakılmadı" olmaktadır. Bu statüdeki beyanlara başkaca bir işlem yapılmamaktadır.

 

Bu durum muvacehesinde, yükümlüsünce gümrük idarelerine sunulan, ancak çeşitli nedenlerle iptal edilen transit refakat belgelerinin statüsü ister "DEC_REJ Beyanname reddedildi" ister "REL_NOT Transit serbest bırakılmadı" olsun, bu beyannamelere ilişkin damga vergisi alacağı beyannamelerin iptali aşamasında değil, düzenlenip imzalanması aşamasında doğduğundan, yukarıda belirtilen statülerde yer alan ve çeşitli nedenlerle iptal edilen transit refakat belgelerinin beyanname bilgilerinin, Damga Vergisi Kanunu'nun "Resmi dairelerin mecburiyeti" başlıklı 26 ncı maddesi hükmü gereğince Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilerek, söz konusu beyannamelerden doğan damga vergisi tahsilatlarının Vergi Dairelerince yapılmasının sağlanması, cari işlemlerle ilgili doğan damga vergisinin gümrük idaresince tahsil edilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 Mustafa GÜMÜŞ
 Bakan a.
 Genel Müdür Yardımcısı


DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
(Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Hariç.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc