Gümrükler Genel Müdürlügünün 19.01.2015 tarihli ve 5317462 sayili yazisi (CE Isaretinin elleçleme islemleri kapsaminda ürüne ilistirilmemesi hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


CE İşaretinin elleçleme işlemleri kapsamında ürüne iliştirilmemesi   - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.01.2015 tarihli ve 5317462 sayılı yazısı (CE İşaretinin elleçleme işlemleri kapsamında ürüne iliştirilmemesi hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 40216608/131.04
Konu : Elleçleme
19.01.2015/5317462
DAĞITIM

Ekonomi Bakanlığından alınan 30.10.2014 tarihli, 71490 sayılı yazıda özetle, elleçleme işlemleri sırasında eşyaya CE işareti, marka, model gibi temel bilgilerin iliştirildiği hususunda şüphe hasıl olduğu ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere, Fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin sınır önlemleri, Gümrük Kanunu'nun 57 nci ve Gümrük Yönetmeliği'nin 100 ila 111 inci maddeleri ile düzenlenmiştir. Anılan maddeler uyarınca antrepo rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin elleçleme işlemlerinde marka bilgisinin eşya üzerine iliştirilmeyeceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, elleçleme faaliyeti kapsamında ambalajı da dahil olmak üzere eşya üzerine hak sahibinin aynı tip eşya için geçerli tescilli marka hakkına tecavüz eder nitelikte marka bilgisinin iliştirilmesinden şüphe duyulması halinde, Gümrük Kanunu'nun 57 nci maddesine istinaden gümrük idareleri tarafından mezkur eşyaya ilişkin gümrük işlemlerinin resen veya hak sahibinin başvusuru üzerine durdurulması mümkün bulunmaktadır.


Diğer taraftan, ürünün teknik mevzuata uygunluğunu gösteren "CE İşareti"nin üretici tarafından ürüne iliştirilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, "CE İşareti"nin elleçleme işlemleri kapsamında ürüne iliştirilmemesi ve tescilli marka hakkına tecavüz eder nitelikte marka bilgisinin elleçleme işlemleri kapsamında ambalajı da dahil olmak üzere eşya üzerine iliştirilmemesi yönünde müteyakkız olunması hususunda gereğini rica ederim.

 Cenap AŞCI
 Bakan a.
 Genel Müdür

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri