Türk Gida Kodeksi Takviye Edici Gidalar Tebliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (No: 2015/3) (29.01.2015 T. 29251 R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gida__tarim_logo.jpg


Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/3) (29.01.2015 T. 29251 R.G.)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ TAKVİYE EDİCİ GIDALAR TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/3)

MADDE 1 – 16/8/2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici GıdalarTebliğinin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Gıda işletmecisi, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal edilen veyaüretilen veya işlenen veya piyasaya arz edilen ve bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra da ithal edilmesi veyaüretilmesi veya işlenmesi veya piyasaya arz edilmesi devam eden aynı takviye edici gıdaları 31/12/2015 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirmek zorundadır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.