Gümrükler Genel Müdürlügü, Genelge No: 2015/9 (2012/2 sayili Genelgeye Ilave Genelge)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Gümrük Mevzuat -  Uğurlu Gümrük Müşavirliği

 

Genelge No: 2015/9 (2012/2 sayılı Genelgeye İlave Genelge)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 40216608/010.06.01
Konu : 2012/2 sayılı Genelgeye İlave Genelge
GENELGE
(2015/9)
 

İlgi: 24/01/2012 tarihli ve 2012/2 sayılı Genelge.

İlgide kayıtlı Genelgenin 3 üncü maddesinin (a) bendinin üçüncü paragrafı yürürlükten kaldırılmış ve 4 üncü madde olarak aşağıdaki metin ilave edilerek diğer madde numarası buna göre teselsül ettirilmiştir.

“4- 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci Maddesinin Dördüncü Fıkrasının (c) Bendinin Uygulaması

Özet beyanda eşyanın cinsinin yanlış beyan edildiğinin tespiti durumunda uygulanacak cezayı düzenleyen 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (c) bendi, özet beyan aşamasında yapılan kontrol/muayene sonucundaki tespitler ile sınırlı olacak şekilde uygulanacak olup, rejim beyanı yapıldığında özet beyana ilişkin işlemler tamamlandığından ve ilgili rejim hükümlerine göre işlem gerçekleştirildiğinden, beyanname aşamasında, beyanname ile özet beyanın karşılaştırılması sonucunda tespit edilen söz konusu usulsüzlük için bu madde hükmü uygulanmayacaktır.”

Bilgi ve gereğini rica ederim.
 

 Ziya ALTUNYALDIZ
 Bakan a.
 Müsteşar
 

DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri


24/01/2012 tarihli ve 2012/2 sayılı Genelge. 3 üncü maddesinin (a) bendinin üçüncü paragrafının yukarıdaki genelge ile yürürlükten kaldırılmadan önceki (eski) şekli aşağıdadır.

Ancak, miktar bakımından manifesto ve taşıma belgeleri ile varsa özet beyana uygun olarak giriş gümrük idaresinde transit beyannamesi verilmiş olmakla birlikte, henüz varış gümrük idaresine sevk edilmemiş ve giriş gümrük idaresinin denetiminde bulunan eşyada, transit beyannamesine ilişkin yapılan kontrol/muayene sonucunda miktar yönünden farklılık tespit edilmesi halinde özet beyan eksiklik/fazlalık takibatı yapılacaktır.