Ithalat Rejimi Kararina Ek Karar - 2015/7241 (06.02.2015 t. 29259 s. R.G.)

Ithalat Rejimi Kararina Ek Karar - 2015/7241 (06.02.2015 t. 29259 s. R.G.)


Gümrük Mevzuat -  Uğurlu Gümrük Müşavirliği

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2015/7241 (06.02.2015 t. 29259 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2015/7241

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/1/2015 tarihli ve 6188 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 incimaddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 – (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınacaktır.

MADDE 2 – (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli tabloda gösterilmektedir.

(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(4) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

MADDE 3 – (1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği'ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

MADDE 4 – (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce yüklemesi yapılmış olan eşyanın, en geç bu Kararın yayımı tarihinden sonra bir ay içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.

MADDE 5 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

TABLO
G.T.İ.P.MADDE İSMİİLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI*
12348
567
İGV(%)İGV(%)İGV(%)İGV(%)
8201.10.00.00.11Beller00025252525
8201.10.00.00.12Kürekler00025252525
8201.30.00.00.11Kazmalar00025252525
8201.30.00.00.12Tırmıklar00025252525
8201.30.00.00.19Diğerleri00025252525
8201.40.00.00.11Baltalar00025252525
8201.40.00.00.19Diğerleri00025252525
8201.50.00.00.11Bağ ve bahçıvan makasları00025252525
8201.50.00.00.19Diğerleri00025252525
8201.60.00.00.00Çit makasları, iki elle kullanılan budama makasları ve iki elle kulllanılan benzeri makaslar00025252525
8202.10.00.00.11Sırtlı testereler00025252525
8202.10.00.00.19Diğerleri00025252525
8202.20.00.00.00Şerit halinde testere ağızları00025252525
8202.31.00.00.00İş gören kısmı çelikten olanlar:00025252525
8202.39.00.00.00Diğerleri (aksam ve parçalar dahil):00025252525
8202.40.00.00.00Zincir halinde olan testere ağızları00025252525
8202.91.00.00.00Düz testere ağızları (metal işlemeye mahsus olanlar)00025252525
8202.99.20.00.00Metal işlemeye mahsus olanlar :00025252525
8202.99.80.00.00Diğerleri00025252525
8203.20.00.00.11Pensler00025252525
8203.20.00.00.12Kerpetenler00025252525
8203.20.00.00.19Diğerleri00025252525
8203.30.00.00.00Tenekeci makasları ve benzeri aletler00025252525
8203.40.00.00.11Zımbalar00025252525
8203.40.00.00.19Diğerleri00025252525
8204.11.00.00.00Ağzı sabit olanlar00025252525
8204.12.00.00.00Ağzı ayarlanabilir olanlar00025252525
8204.20.00.00.00Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (saplı olsun olmasın)00025252525
8205.10.00.00.11Matkaplar00025252525
8205.10.00.00.12Diş veya yiv açma aletleri00025252525
8205.10.00.00.19Diğerleri00025252525
8205.20.00.00.11Çekiçler00025252525
8205.20.00.00.12Balyozlar00025252525
8205.30.00.00.00Rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve ağaç işlemeye mahsus benzeri kesici aletler00025252525
8205.40.00.00.00Tornavidalar00025252525
8205.51.00.00.00Ev işlerinde kullanılanlar00025252525
8205.59.10.00.00Duvarcı, dökümcü, çimentocu, alçı işçisi ve ressamlar için aletler00025252525
8205.59.80.00.11Gres tabancaları00025252525
8205.59.80.00.12Patlama kartuşu yardımıyla çalışan takoz, kama vs. yi tesbit etmeye veya perçinlemeye mahsus aletler (tabancalar)00025252525
8205.59.80.00.19Diğerleri00025252525
8205.60.00.00.00Kaynak lambaları00025252525
8205.70.00.00.00Mengeneler, vida mengeneleri ve benzerleri00025252525
8205.90.10.00.00Örsler; portatif demirci ocakları; el ile veya pedalla işleyen çatkıları ile birlikte bileğiler00025252525
8205.90.90.00.00Bu pozisyonun iki veya daha fazla alt pozisyonunda yer alan ürünlerden meydana gelen takım halinde eşya00025252525
8206.00.00.00.0082.02 ila 82.05 Pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım halinde)00025252525
8207.13.00.00.00İş gören kısımları sermetlerden olanlar00025252525
8207.19.10.00.00İş gören kısımları elmas veya aglomere edilmiş elmastan olanlar00025252525
8207.19.90.00.11Adi metallerden00025252525
8207.19.90.00.19Diğerleri00025252525
8207.20.10.00.00İş gören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar00025252525
8207.20.90.00.11Adi metallerden00025252525
8207.20.90.00.19Diğerleri00025252525
8207.30.10.00.00Metal işlemeye mahsus olanlar00025252525
8207.30.90.00.00Diğerleri00025252525
8207.40.90.00.00Diğerleri00025252525
8207.50.10.00.00İşgören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar00025252525
8207.50.30.00.00Duvarcılığa mahsus matkaplar00025252525
8207.50.50.00.00İş gören kısımları sermetlerden00025252525
8207.50.60.00.00İş gören kısımları yüksek hız çeliğinden00025252525
8207.50.70.00.00İş gören kısımları diğer maddelerden00025252525
8207.50.90.00.00Diğerleri00025252525
8207.60.10.00.00İş gören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar00025252525
8207.60.30.00.11Adi metallerden00025252525
8207.60.30.00.19Diğerleri00025252525
8207.60.50.00.00Diğerleri00025252525
8207.60.70.00.11Adi metallerden00025252525
8207.60.70.00.19Diğerleri00025252525
8207.60.90.00.00Diğerleri00025252525
8207.70.10.00.00İş gören kısımları sermetlerden00025252525
8207.70.31.00.11Adi metallerden olanlar00025252525
8207.70.31.00.12Elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar00025252525
8207.70.31.00.19Diğerleri00025252525
8207.70.37.00.11Adi metallerden olanlar00025252525
8207.70.37.00.12Elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar00025252525
8207.70.37.00.19Diğerleri00025252525
8207.70.90.00.11İş gören kısımları adi metallerden olanlar00025252525
8207.70.90.00.12İş gören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar00025252525
8207.70.90.00.19Diğerleri00025252525
8207.80.11.00.00İş gören kısımları sermetlerden00025252525
8207.80.19.00.11Adi metallerden olanlar00025252525
8207.80.19.00.19Diğerleri00025252525
8207.80.90.00.11İş gören kısımları adi metallerden olanlar00025252525
8207.80.90.00.12İş gören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar00025252525
8207.80.90.00.19Diğerleri00025252525
8207.90.10.00.00İş gören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar00025252525
8207.90.30.00.00Tornavida uçları00025252525
8207.90.50.00.00Diş açma aletleri00025252525
8207.90.71.00.00Metal işlemeye mahsus olanlar00025252525
8207.90.78.00.00Diğerleri00025252525
8207.90.91.00.00Metal işlemeye mahsus olanlar00025252525
8207.90.99.00.00Diğerleri00025252525
8210.00.00.00.11Et kıyma makinası00025252525
8210.00.00.00.12Sebze ve meyvaları dilme ve doğrama ve sularını çıkarmaya mahsus aletler00025252525
8210.00.00.00.13Sebzeleri püre haline getirme aletleri00025252525
8210.00.00.00.14Kahve ve baharat değirmenleri00025252525
8210.00.00.00.15Ekmek dilme aletleri00025252525
8210.00.00.00.16Mikser00025252525
8210.00.00.00.17Dondurma yapmaya mahsus aletler00025252525
8210.00.00.00.19Diğerleri00025252525
8211.10.00.00.11Sofra ve mutfak bıçakları00025252525
8211.10.00.00.12Maket bıçakları00025252525
8211.10.00.00.19Diğerleri00025252525
8211.91.00.00.00Sabit ağızlı sofra bıçakları00025252525
8211.92.00.00.00Sabit ağızlı diğer bıçaklar00025252525
8211.93.00.00.10Maket bıçakları00025252525
8211.93.00.00.90Diğerleri00025252525
8211.94.00.00.00Bıçak ağızları00025252525
8211.95.00.00.00Adi metallerden saplar00025252525
8212.20.00.10.11Emniyetli olanlar00025252525
8212.20.00.10.19Diğerleri00025252525
8212.20.00.20.00Traş bıçağı taslakları00025252525
8212.90.00.00.00Diğer aksam ve parçalar00025252525
8214.10.00.00.11Kalemtraş bıçakları00025252525
8214.10.00.00.12Kalemtraşlar00025252525
8214.10.00.00.19Diğerleri00025252525
8214.20.00.00.00Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)00025252525
8215.10.20.00.11Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar00025252525
8215.10.30.00.00Paslanmaz çelikten olanlar00025252525
8215.10.80.00.00Diğerleri00025252525
8215.20.10.00.00Paslanmaz çelikten olanlar00025252525
8215.20.90.00.00Diğerleri00025252525
8215.91.00.10.00Adi metallerden saplar00025252525
8215.91.00.90.11Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar00025252525
8215.91.00.90.19Diğerleri00025252525
8215.99.10.10.00Adi metallerden saplar00025252525
8215.99.10.90.00Diğerleri00025252525
8215.99.90.10.00Adi metallerden saplar00025252525
8215.99.90.90.00Diğerleri00025252525
8716.80.00.90.12Bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde kullanılan tek tekerlekli el arabaları00025252525

 

* İlave gümrük vergisi sütunlarındaki ülke ve ülke grupları:

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.

2 : Güney Kore.

3 : Morityus.

4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu.

5 : En Az Gelişmiş Ülkeler.

6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler.

7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler.

8 : Diğer Ülkeler.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc