Gümrükler Genel Müdürlügü- Damga Vergisi - 03.04.2015/7067085 tasarruflu yazi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 40216608/131.99

Konu : Damga Vergisi

03.04.2015/7067085

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; özet beyan kapsamı eşya için 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 46 ncı maddesinde yer alan süreler içinde antrepo beyannamesi verilmiş olmasına rağmen antrepo beyannamesine ilişkin damga vergisinin ödenmemesi nedeniyle Kanunun 70/1 inci maddesi çerçevesinde eşyanın tasfiye edilip edilemeyeceği konusunda tereddüt yaşandığı anlaşılmıştır.

 

Bilindiği üzere, Gümrük Kanunu'nun 70/1 inci maddesi: "Beyan sahibinden kaynaklanan sebeplerle 46 ncı maddede belirtilen süreler içerisinde, tescil edilmiş beyanname kapsamı eşyanın;

a) Muayenesine başlanamaması veya devam edilememesi,

b) Beyan edildiği gümrük rejimine tabi tutulması için verilmesi gereken belgelerin verilmemiş olması,

c) Ödenmesi veya teminat altına alınması gereken ithalat veya ihracat vergilerinin ödenmemesi veya teminatın verilmemesi,

 

Hallerinde, eşya muayene edilir. Muayene sonucunda gümrük idarelerince alınacak para cezasını veya diğer takipleri gerektiren veya gerektirmeyen durumlar bir tutanağa bağlanır ve daha sonra eşya 177ile 180 inci madde hükümlerine göre tasfiye edilir." hükmünü amirdir.

Kanunun 3 üncü maddesinin 9 uncu bendinde ise “İthalat vergileri” deyiminin,

a) Eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri,

..." ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.

 

Diğer taraftan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 1 inci maddesi:" Bu Kanuna ekli (1) sayılı tablodayazılı kağıtlar Damga Vergisine tabidir.

 

Bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder. " hükmünü amirdir.

 

Bu kapsamda, antrepo beyannamesine ilişkin damga vergisi, eşyanın ithalatında alınan bir vergi olmaması ve kağıt (beyanname) üzerinden alınıyor olması nedeniyle 4458 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu maddesinde belirtilen ithalat vergileri tanımının içerisinde yer almamaktadır.

 

Bu itibarla, Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler içerisinde; 70/1 maddesinde yer alan tüm işlemlerin yerine getirilmiş olması kaydıyla yalnızca antrepo beyannamesine ilişkin damga vergisinin ödenmemiş olması gerekçesi ile Kanunun 70/1 inci maddesi çerçevesinde eşyanın tasfiyesine ilişkin işlem tesisi mümkün bulunmamaktadır.

 

Bilgi edinilmesini ve buna göre işlem tesis edilmesini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

 

Bakan a.

 

Genel Müdür V.


DAĞITIM:
Tüm Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlükleri