Yüksek Yogunluklu Tatlandirici Ithalati Için Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi ve Izlenmesine Iliskin Tebligde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (23.04.2015 t. 29335 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/resmi-gazete.bmp


Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi ve İzlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (23.04.2015 t. 29335 s. R.G.)

 

Şeker Kurumundan:

MADDE 1 – 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi ve İzlenmesine İlişkin Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan “Bu Tebliğ,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalat Tebliği çerçevesinde,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan “Kanunu” ibaresi “Kanununa” olarak değiştirilmiş ve aynı maddede yer alan “ve Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğe” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “ve” ibaresi “ve/veya” olarak, (ğ) bendinde yer alan “Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ kapsamındaki maddeyi” ibaresi “Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıları” olarak, (i) bendinde yer alan “Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğde” ibaresi “Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalat Tebliği hükümlerince ithalatında Şeker Kurumunca düzenlenmiş Uygunluk Yazısı aranan ve” olarak değiştirilmiş ve aynı bentte yer alan “ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dilekçe ekinde” ibaresi ile birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) İthalatçıların vergi kimlik numaraları Gelir İdaresi Başkanlığının kurumsal internet sitesi üzerinden e-vergi levhası sorgulaması yoluyla, ticaret sicil bilgileri ise Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğünün kurumsal internet sitesi üzerinden ticaret sicil sorgulaması yoluyla teyit edilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“İthalatçılar kullanıcılara ait bilgileri EK-1’de yer alan form ile Şeker Kurumuna iletir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesine “İthalatçılar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kullanıcıların yetkilerinde gerçekleşen değişiklikler de dahil olmak üzere” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “EVİS üzerinde yapılan başvuru referans numarası belirtilerek dilekçe ekinde eksiksiz bir şekilde Kuruma iletilir.” ibaresi “EVİS’e yüklenir.” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ kapsamındaki”, “ıslak imzalı olarak” ve “yazılı olarak” ibareleri ile altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Gümrük beyannamesinde kullanılmak üzere oluşturulan belge numarası ithalatçının EVİS’te kayıtlı elektronik posta adresine iletilir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinin başına “Kurum tarafından talep edilmesi halinde” ibaresi eklenmiştir.

“İthalatçının EVİS’te kayıtlı elektronik posta adresine iletilen belge numarası ilgili gümrük beyannamesine ithalatçı tarafından işlenir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yazılı olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, yedinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “ıslak imzalı çıktısı” ibaresi “tasdikli olarak” olarak değiştirilmiş, aynı cümlede yer alan “etiket örneklerini” ibaresinden sonra gelmek üzere “bir sonraki yılın 31 Mart tarihine kadar” ibaresi eklenmiş ve aynı cümlede yer alan “yazı ekinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “tahsisata esas miktar kadar şeker kullanmadığı” ibaresi “şekerli mamul ihracatını gerçeği yansıtmayan bilgi ve belgeye dayalı olarak gerçekleştirdiği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Tebliğin Geçici 1 inci maddesi, ekinde yer alan EK-2 ve EK-3 sayılı ekleri ile “Yeminli Mali Müşavirlik Uygunluk Belgesi Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporu Dispozisyonu” başlıklı EK-6/2 sayılı ekinin “Sonuç” bölümünde yer alan “Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ kapsamındaki” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Tebliğin EK-1 sayılı eki ile EK-5 sayılı eki ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Şeker Kurulu yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/7/2013

28695

 

 

“ EK-1

Tarih: .../ .../....

 

T.C.

ŞEKER KURUMUNA


Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi ve İzlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında EVİS’e tanıtılmak üzere, firmamıza ait bilgiler, elektronik ortamda yapılacak başvuruları düzenleyecek ve takip edecek kullanıcılar ile başvuruları imzalayarak onaylayacak olan kullanıcılara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

 

(İthalatçıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin ad soyadı ve imzaları)

 

(İthalatçı Kaşesi)


Ek:
1) Şirketimize ait geçerliliği devam eden imza sirküleri
2) Belge bazında dönem başı YYT stokları

Tablo I: İthalatçılara Ait Bilgi Tablosu
 

İthalatçı Adı

 

Vergi No

 

Vergi Dairesi

 

Ticaret Sicil Müdürlüğü

 

Ticaret Sicil No

 

Adres

 

Telefon

 

Faks

 

E-posta

 

Tablo II: İthalatçıların Kullanıcılarına Ait Bilgi Tablosu
 

Sıra No

Adı Soyadı

TC Kimlik No.

İmza Yetkisi

Yetki Seviyesi

Kaç Müşterek İmza Gerekiyor?

1

 

 

Var(  )

Yok(  )

Münferit(  )

Müşterek(  )

Yetki devri(  )

 

2

 

 

Var(  )

Yok(  )

Münferit(  )

Müşterek(  )

Yetki devri (  )

 

3

 

 

Var(  )

Yok(  )

Münferit(  )

Müşterek(  )

Yetki devri(  )

"

“ EK-5

Tarih:..../ .../ ....

UYGUNLUK BELGESİ BAŞVURUSUNDA KURUMA İLETİLECEK BELGELER

1- Başvuru konusu ithal edilecek eşyaya ait o ülkelerde yerleşik T.C. Konsolosluklarının birinden tasdikli proforma fatura ya da ticari faturanın görüntüsü EVİS’e yüklenir. (Ticari faturada farklı birim fiyatları haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmeli ve ödeme şekline ilişkin bilgi yer almalıdır. Her fatura kaleminin; ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı/sigorta/navlun bedeli ayrı ayrı gösterilmelidir.)

2- Uygunluk Belgesi Başvurusunda belirtilen YYT kullanılarak fason üretim yaptırılacak ise; fason üretim sözleşmesi ile birlikte, fason üretim yapacak firmaya ait Kapasite Raporu,

3- Gıda dışı amaçlı YYT ithalat başvurularında yukarıda belirtilenlere ek olarak; ilaç amaçlı başvurularda; ilaç prospektüsü, gümrük muafiyet yazısı (ithalatçı üretici ise),

faturanın görüntüsü ile birlikte EVİS’e yüklenir. ”