Gümrükler Genel Müdürlügünün 02.04.2015 / 7005931 sayili tasarruflu yazisi - PTT-Garanti Mektubu

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :40216608/157.01

Konu   :PTT-Garanti Mektubu

 

02.04.2015 / 7005931

DAĞITIM

 

İlgi      :02.02.2015 tarihli, 5655553 sayılı yazımız.

 

İlgide kayıtlı yazımız konusu ile ilgili olarak Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.'den alınan 25.03.2015 tarihli, 6719 sayılı yazıda; yurt çapında 40 adet gümrükleme merkezleri (A tipi antrepo) bulunduğu ve her birinin eşya trafiğinin farklı olduğundan bahisle kurumları tarafından verilecek olan garanti mektubunda belirtilmesi gereken meblağın bildirilmesi talep edilmektedir.

Garanti mektupları birden fazla gümrük işlemi için kullanılabildiğinden ve BİLGE sistemine ilgili kurumun vergi numarası ile tanıtıldığından, anılan kurum tarafından antrepo işlemleri için kullanılmak ve bütün gümrükleme merkezleri (A tipi antrepo) için geçerli olmak üzere ibraz edilecek garanti mektubunun ekte yer alan örneğe uygun olması ve ibraz edildiği gümrük müdürlüğü tarafından sisteme tanıtılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

 

EK: 1 garanti mektubu örneği

 

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

 

GARANTİ MEKTUBU ÖRNEĞİ

 

Gümrük antreposu sayılan gümrükleme merkezlerimize konulan posta eşyası için doğabilecek bütün gümrük vergilerini ve diğer amme alacaklarını, gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve gümrük idaresince ödenmesi istenilen miktarın istek tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi hâlinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faiz ödeyeceğimizi Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’nı temsil ve imzaya yetkili memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz.

Bu garanti mektubu kesin ve süresizdir.