Gümrükler Genel Müdürlügü: Sahte Radyasyon Sertifikasi 15.05.2015 / 7953910 Tasarruflu Yazisi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :52707093/177

Konu   :Sahte Radyasyon Sertifikası

 

 

 

15.05.2015 / 7953910

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Araştırma Geliştirme Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’ndan alınan, ihracat işlemlerinde sahte radyasyon sertifikası kullanımının önlenmesini teminen kullanımda olan standart formdaki sertifikalara ilişkin 11.05.2015 tarihli ve 24169 sayılı yazı ve eklerinin birer örneği ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Erdal KARAHİSAR

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

 

EK:

1-Yazı Örneği (1 sayfa)

2-Kullanımda Olan Radyasyon Sertifikası (4 sayfa)

 

 

DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

 

T.C.

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

Araştırma Geliştirme Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Sayı    :25806840-659-

Konu   :Sahte Radyasyon Sertifikası

 

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

 

 

2690 sayılı TAEK Kanunu gereğince Kurumumuz nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının barışçıl amaçla kullanılması ile ilgili faaliyetlerde düzenleyici kuruluş görevini yürütmekte, ayrıca Kurumumuza bağlı araştırma ve eğitim merkezlerinde nükleer teknoloji alanında araştırma, eğitim ve analiz faaliyetleri yürütülmektedir.

Kurumumuz tarafından verilen radyoaktivite analiz hizmetleri, Kurumumuza bağlı Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi ile Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi bünyesindeki laboratuvarlarda, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından TS EN ISO/IEC 17025: Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı kapsamında akredite edilmiş uluslararası standart metotlara göre verilmektedir. Akreditasyon gereği radyoaktivite analiz/deney raporu ve gıda numuneleri için verilen radyasyondan arî belgesi (sertifikası) standart form (Ek) olarak düzenlenmektedir. Ayrıca, düzenlenen belgelerin üzerine Kurumumuzun isminin ve logosunun yer aldığı hologram yapıştırılmaktadır. Üzerinde hologram bulunmayan, mühürsüz, sayı numarası ve ıslak imzanın yer almadığı, standart forma uygun olmayan belgeler geçersizdir.

Özellikle ihracat işlemlerinde ihracat yapılan ülke gümrüğünün istediği belgeler arasında yer alan ve ihracatçı firma talebi ile gıda numuneleri için Kurumumuz tarafından düzenlenen radyasyondan arî belgesinin (sertifikası) sahte olarak düzenlediği, gerçek resmi belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirildiği yönünde zaman zaman Kurumumuza ihbarda bulunulmaktadır. Bu ihbarlar titizlikle incelenmekte ve gerekli yasal süreçler işletilmektedir.

Belgelerin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, gerçek bir belgeye eklemeler yapılması, tamamen veya kısmen değiştirilmesi eylemlerinin kamu güvenini sarstığı aşikârdır. Ayrıca, konunun uluslararası boyutunun da olması ülkemiz kurumlarına olan güven açısından da önemlidir. Bu itibarla, ihracat işlemlerinde sahte radyasyon sertifikası kullanımını önlemek üzere ilgili gümrük ve dış işleri makamlarının kullanımda olan standart formdaki sertifikalar hakkında duyarlı olması ve şüphelenilen durumlarda Kurumumuz ile irtibata geçmesi hususunu arz ederim.

 

 

Zafer ALPER

Başkan

 

 

Ek: Kullanımda olan radyasyon sertifikası ve deney raporu (4 sayfa)

 

 

Dağıtım:

T.C. Ekonomi Bakanlığına, (Dış Ticaret Müsteşarlığı)

T.C. Dışişleri Bakanlığına

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına