Gümrükler Genel Müdürlügü: bor ve türevlerinin ihracatlari (Borik Asit....) hk. Tasaruflu yazi

small_gum-logo(36).jpg


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 

 

Sayı : B.21.0.GGM.0.11.00.00-140.04.01

 

Konu : Borik Asit

 

11758/23.05.2012

 

ORTA AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

İlgi : 03.05.2012 tarihli ve 5635 sayılı yazınız.

 

 

İlgide kayıtlı yazınızda; Bağlantınız Adana Gümrük Müdürlüğünden alınan 27.04.2012 tarihli 12187 sayılı yazıda, . adına işlem gören . günlü . sayılı ihracat beyannamesi muhteviyatı 2810.00.90.90.19 GTİP'da beyan edilen "borik asit" isimli eşya ile ilgili olarak, beyannamenin yapılan belge kontrolünde, "bor tuzları, borik asit, Etibor 48 ve sodyum perborat"  ihracatlarında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bu mal ihraç edilmek

kaydıyla satılmıştır" ibaresinin yer aldığı yetkili imza ve kaşeli proforma faturanın Gümrük idaresince aranacağı hususunun belirtildiği, söz konusu beyanname ekinde bu şekilde onaylı proforma fatura bulunmadığı gibi, gerek Dış Ticaret Mevzuatı, gerek Gümrük Mevzuatında buna ilişkin yeni bir düzenleme yapılmadığından" bahisle, eşyanın bu haliyle ihracatına müsaade edilip edilmeyeceği hususunda tereddüt hasıl olduğundan bahisle, 2009/4 sayılı Genelge ile 01.05.2009 tarihi itibari ile "Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine" dağıtımlı tüm yazıların yürürlükten kaldırıldığı göz önünde bulundurulduğunda, yetkili imza ve kaşeli proforma faturanın Gümrük idaresince aranıp aranmayacağına açıklık getirilmesi istenilmektedir.

 

15.05.2012 tarihli ve 11241 sayılı yazı ile Ekonomi Bakanlığı'ndan söz konusu hususun tekrar değerlendirilmesi istenilmiş olup, 21.05.2012 tarihli ve 120004908 sayılı cevabi yazıda; İhracat Rejim Kararı'nın 3'üncü maddesinin (c) bendi uyarınca 96 yılından bu yana bor ve türevlerinin ihracatının 2840 sayılı kanuna dayanarak bor ve türevlerine ilişkin işlemlerin yürütülmesinde yetkili kılınan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ihraç edilmesi veya söz konusu kurum tarafından düzenlenen "Bu mal ihraç edilmek kaydıyla satılmıştır" ibaresinin yer aldığı yetkili imza ve kaşeli proforma faturanın aranması hususuna devam edilmesi ve bahse konu ürünlerin ihracatına bu iki durum dışında izin verilmemesi

istenilmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Ömer Faruk ŞAH

Daire Başkanı