Gümrükler Genel Müdürlügünün gümrük kanunu diib ile ilgili 241/3-h, 241/4-h Uygulamalari hk 41208501 sayili tasarruflu yazisi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


diib 241/3-h, 241/4-h Uygulamaları - UĞURLU GÜMRÜKLEME

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 41208501

Konu : 241/3-h, 241/4-h Uygulamaları

 

DAĞITIM

 

Bakanlığımıza intikal eden muhtelif yazılardan Ekonomi Bakanlığı'nca düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgeleri (DİİB) kapsamında ithal edilen eşya veya işlem görmüş ürünün belge süresi aşıldıktan sonra rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, yeniden ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin cezaları düzenleyen 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (h) bendi ile dördüncü fıkrasının (h) bendi uyarınca usulsüzlük cezası için uygulayıcı birim konusunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

 

Ekonomi Bakanlığı'nca düzenlenen DİİB'ler kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın izin verilen süresinin bitimini takiben bir ay içerisinde veya iki ayı aşmayan süre içerisinde "rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmesi, yeniden ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması" durumunda, Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinin sırasıyla üçüncü fıkrasının (h) bendi ile dördüncü fıkrasının (h) bendi bendi kapsamında uygulanacağı belirtilen usulsüzlük cezalarında, 2012/23 sayılı Genelgemiz ile  paralel olarak, her bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin beyanname tescili/işlemin esas alınması ve söz konusu cezanın bu gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımın gerçekleştirildiği gümrük idaresince uygulanması gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri.