Gümrükler Genel Müdürlügünün "HavacilikYakitlari - ÖTV" konulu tasarruflu yazisi (30.06.2015 / 8937218)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Havacılık Yakıtları - ÖTV - Uğurlu Gümrük Müşavirliği 1987                                                                                                                                                                                               
         

                  T.C.

         

                           GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

         

                           Gümrükler Genel Müdürlüğü

         

          

         

                  Sayı : 85593407/156.01

         

                  Konu : Havacılık          Yakıtları - ÖTV

         

          

         

                           30.06.2015 / 8937218

         

                           DAĞITIM YERLERİNE

 

05.03.2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin “İndirimli Vergi Uygulamaları ve Müteselsil Sorumluluk” başlıklı III. Bölümünün (A) Cetvelindeki Mallar İçin İndirimli Vergi Uygulamaları başlıklı kısmının 7 nci maddesinde; “Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli listelerin 13.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 87 nci maddesi kapsamında 25.02.2011 tarihinden geçerli olmak üzere güncellendiği, bu güncelleme uyarınca (I) sayılı listede yer alan 2710.11.31.00.00 GTİP numaralı uçak benzini, 2710.11.70.00.00 GTİP numaralı benzin tipi jet yakıtı ve 2710.19.21.00.00 GTİP numaralı jet yakıtı (kerosen) isimli hava yakıtları olarak bilinen malların ÖTV tutarlarının birimi itibariyle 2,5000 TL/Litre olarak belirlendiği,

Bununla birlikte 6111 sayılı Kanunla aynı tarihte yürürlüğe giren ve Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 ncimaddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinin Bakanlar Kuruluna vermiş olduğu yetkiye istinaden yayımlanan 25.02.2011 tarihli ve 2011/1435 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesi ile söz konusu malların ÖTV tutarının sıfır olarak belirlendiği, Özel Tüketim Vergisi Kanununun yürürlüğe girdiği 01.08.2002 tarihinden günümüze kadar söz konusu yakıtlar için bu Kanunda belirtilen vergi tutarlarının bahsi geçen yetki kapsamında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ile sıfır olarak uygulandığı,

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 16 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının Maliye Bakanlığına verdiği yetki uyarınca, hava yakıtı olarak bilinen malların ithalinde, her bir hava yakıtı miktarı için bu Tebliğin (V/A-l) bölümünde belirlendiği şekilde teminat alınacağı,

Ancak, bir örneği bu Tebliğin ekinde (EK:7B) olarak yer alan ve bu uygulamanın (7.1.1) bölümünde belirtilen “Teminatsız Hava Yakıtı Alımı Sertifikası”nı haiz olanların, teminat vermeksizin hava yakıtı teslim alabileceği veya ithal edebileceği" hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, söz konusu Tebliğde hava yakıtı olarak bilinen eşyaya ilişkin bu Tebliğ ile yeni getirilen düzenlemelerin 01.07.2015 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

                                                                                            
         

          

         

         Mustafa GÜMÜŞ

         

          

         

         Bakan a.

         

          

         

         Genel Müdür          Yardımcısı

DAĞITIM: 
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri