Gümrükler Genel Müdürlügünün "Dahilde isleme rejimi ihlalinden kaynakli vergi alacagi hk." konulu (2015/15) sayili genelgesi

Gümrükler Genel Müdürlügünün


Dahilde işleme rejimi ihlalinden kaynaklı vergi alacağı hk. - Uğurlu Gümrük Müşavirliği-1987

 

                                                                                                                                                                                               
                  T.C.
                  GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
                  Gümrükler Genel Müdürlüğü
          
                  Sayı : 85593407/010.06
                  Konu : Dahilde  işleme rejimi ihlalinden kaynaklı vergi alacağı hk.
          
                  GENELGE
                  (2015/15)
 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Dahilde İşleme Rejimi ihlallerinden kaynaklanan vergi aslı alacaklarına ilişkin olarak gümrük idarelerince yeknesak bir uygulama yapılmadığı anlaşılmış olup söz konusu rejim ihlalleri sonucunda 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükümleri kapsamında oluşan vergi aslı alacakları için yapılacak değerlendirmede, dahilde işleme izin belgesi/izninin kapatılmış olup olmadığına bakılması gerekmektedir.

Buna göre;

   

   a) Dahilde işleme izin belgesi/izninin    açık olduğu durumlardaki rejim ihlali tespitleri sonucunda oluşacak vergi    aslı alacakları kesinleşmiş alacaklar olarak değerlendirilecek ve bu    alacaklar için 6183 sayılı    Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ilgili maddeleri kapsamında    işlem tesis edilecek,

   

b.1) Rejime ilişkin    teminatın iade edilmesi gereken, yani, dahilde işleme izin belgesi/izninin    müeyyidesiz olarak kapatılmış olduğu durumlardaki rejim ihlali tespitleri    sonucunda oluşacak vergi aslı alacakları kesinleşmemiş alacaklar olarak    değerlendirilecek ve bu alacaklar için,

   

b.2) Dahilde işleme izin    belgesi/izninin müeyyideli olarak kapatılmış olduğu durumlarda ise, kapatma    esnasında müeyyide kapsamına girmeyen ithalat beyannameleriyle alakalı    olarak, kapatma işleminden sonra, rejim ihlali tespit edilmesi halinde    oluşacak vergi aslı alacakları kesinleşmemiş alacaklar olarak    değerlendirilecek ve bu alacaklar için, ek tahakkuk kararı düzenlenecektir.

Aşağıda konuya ilişkin bir örnek olaya yer verilmektedir.

ÖRNEK:
 

                                                                                                                           
Bakanlığımız denetim elemanlarınca, X gümrük müdürlüğünde yapılan inceleme kapsamında ABC firması hakkında   yapılan tespitler: Rejim ihlalinden kaynaklanan vergi aslı alacağı için X gümrük müdürlüğünce yapılması gereken işlem:
 
Kapatılmış durumdaki, 2014/D1-DEF sayılı DİİB kapsamı eşyanın işlenmesi sonucu oluşan ikincil işlem görmüş ürün beyanda bulunulmadan yurtiçinde satılmıştır.

 Ek tahakkuk kararı düzenlenecektir.
Açık statüde bulunan, 2014/D1-PRS sayılı DİİB kapsamı, ihracı taahhüt edilen 1.000 kg. eşyanın 300 kg.'ının yurt içinde satıldığı tespit edilmiştir.

 6183 sayılı Yasa kapsamında işlem tesis edilecektir.
Müeyyideli olarak kapatılmış  olan, 2014/D1-VYZ sayılı DİİB içeriğindeki 10 adet ithalatbeyannamesinden, kapatma esnasında müeyyide kapsamına girmemiş olan 2          adet beyanname muhteviyatı eşyanın işlenmesi sonucunda belgede beyan edilmemiş olan ikincil işlem görmüş ürün oluşmuş ve bu ürün yurt içinde satılmıştır.  2 adet beyananme için ek tahakkuk kararı düzenlenecektir.
 

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

                                                                                            
                   Neşet AKKOÇ
                   Bakan a.
                   Müsteşar V.
 

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc