Bajanlar Kurulunun "Ticari amaçli cihazlardan alinacak Bandrol ücretlerinin Gümrük Idarelerince tahsil edilmesi hk. " konulu Karari 3093 Sayili Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarinca Radyo, Televizyon, Video ve Birlesik Cihazlar ile Bunlarin Disinda Kalan Radyo ve Televizyon Yayinlarini Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alinacak Bandrol Ücretlerine Iliskin Karar (2015/7757) (09.07.2015 T. 29411 R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/resmi-gazete.bmp


gümrük idarelerince tahsil edilerek Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna aktarılacak bandrol ücretleri. - Uğurlu Gümrük Müşavirliği-1987

Karar Sayısı : 2015/7757

Ekli “3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 8/5/2015 tarihli ve 7774877 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                       
         

         3093 SAYILI  TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNU UYARINCA RADYO,          TELEVİZYON, VİDEO VE BİRLEŞİK CİHAZLAR İLE BUNLARIN DIŞINDA KALAN RADYO  VE TELEVİZYON YAYINLARINI ALMAYA YARAYAN HER TÜRLÜ CİHAZDAN ALINACAK  BANDROL ÜCRETLERİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu gereğince gümrük idarelerince tahsil edilerek Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna aktarılacak bandrol ücretleri ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunca tahsil edilecek bandrol ücretlerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

(2) Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek bandrole tabi eşya için bu Karar hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Karar, 3093 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddeleri ile 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;

   

   a) Bakanlık: Gümrük    ve Ticaret Bakanlığını,

   

   b) Kurum: Türkiye    Radyo-Televizyon Kurumunu,

   

   c) Gümrük Tarife    İstatistik Pozisyonu (GTİP): Türk    Gümrük Tarife Cetvelinde 12 rakamdan oluşan pozisyonu,

   

ifade eder.

Matrah

MADDE 4- (1) Bandrol ücretleri; ithalatta serbest dolaşıma giriş beyannamesindeki (özel tüketim vergisi hariç) katma değer vergisi matrahı üzerinden, imalatta ise cihazın satış faturasındaki (özel tüketim vergisi hariç) katma değer vergisi matrahı üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere alınır.

Bandrole tabi eşya ve bandrol ücretleri

MADDE 5- (1) 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca ekli listede cins ve GTİP'leri belirtilen eşya, karşısında belirtilen oranda bandrol ücretine tabidir.

(2) İthalatta, ekli listede yer alan eşyanın cins ve GTİP'leri birlikte değerlendirilir. İmalatta ise ekli listedeki eşyanın sadece cinsi dikkate alınır.

Taşıt araçları

MADDE 6- (1) 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca, taşıtların üzerinde monte edilmiş bir şekilde bulunan bandrole tabi cihazlar, her biri ayrı ayrı olmak üzere ekli listede yer alan oranlar üzerinden bandrol ücretine tabi tutulur.

(2) Taşıt araçlarında yer alan bandrole tabi cihazların matrahlarının ayrı ayrı tevsik edilememesi halinde, bandrole tabi cihaz sayısına bakılmaksızın, ithal edilen taşıtların serbest dolaşıma giriş beyannamesindeki (özel tüketim vergisi hariç) katma değer vergisi matrahları üzerinden olmak üzere;

   

a) Kara taşıtları    için binde 4 oranında,

   

b) Diğer taşıtlar    için on binde 1 oranında,

   

bandrol ücreti tahsil edilir.

 

Bandrol ücretinin tahsili ve aktarılması

MADDE 7- (1) 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendi uyarınca, gümrük idarelerince tahsil edilen bandrol ücretleri; ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve en geç takip eden ayın on beşinci günü akşamına kadar Kuruma intikal ettirilir.

(2) Gümrük idarelerince tahsil edilerek Kuruma intikal ettirilen bandrol ücretlerinin % 2’si Bakanlığın talebi üzerine, Bakanlık ile Kurum arasında yapılacak protokol çerçevesinde, Bakanlık ihtiyaçlarının ayni ve/veya nakdi olarak karşılanması amacıyla kullanılır. Ayni ihtiyaçlar Bakanlığın talebi üzerine Kurum tarafından karşılanır.

Teminatlar

MADDE 8- (1) 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi uyarınca alınacak teminatlara ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından yönetmelikle belirlenir.

Bandrol alma yükümlülüğü

MADDE 9- (1) 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen cihazları ithal edenler Kurumdan bandrol almaya mecburdurlar. Bandroller, bandrol ücretinin gümrük idarelerince tahsili üzerine Kurum tarafından ithalatçılara verilir. Bandrollerin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Kurumca düzenlenir.

(2) Bandrol ücretlerine ilişkin ödemeleri 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendine göre yapmak isteyenlerin ithal edecekleri eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, Kurum tarafından gümrük idarelerine bildirimde bulunulmasından sonra tamamlanır.

(3) Bandrole tabi eşyayı imal edenler satıştan önce Kurumdan bandrol almaya mecburdur.

Bandrol ücretlerinin takip ve tahsili

MADDE 10- (1) Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyanın bandrol ücretinin hiç alınmadığı veya noksan alındığının tespiti halinde 4458 sayılı Kanunda yer alan usul ve esaslara göre takip ve tahsil edilir. İthal edilecek eşyaya ilişkin beyan üzerinden hesaplanan bandrol ücreti ile gümrük idarelerince veya sonradan kontrolü sonucunda tespit edilen bandrol ücreti arasındaki farklarda, 4458 sayılı Kanun uyarınca ithalat vergileri noksanlıklarında uygulanacak esaslara göre idari para cezası kesilir.

(2) Gümrük idarelerince yapılan tespit sonucunda belirlenen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen bandrol ücretleri ile cezalar hakkında, 4458 sayılı Kanunun 244 üncü maddesi uyarınca uzlaşma talebinde bulunulabilir. Uzlaşmanın vaki olması halinde uzlaşılan tutara ilişkin tahsil edilen bandrol ücreti Kuruma aktarılır. 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi uyarınca Kurum tarafından tahsil edilen bandrol ücretleri uzlaşmaya konu edilemez.

Bandrol ücretlerinin iadesi

MADDE 11- (1) Gümrük idarelerince fazla tahsil edilen bandrol ücretlerinin iadesi Kurum tarafından gerçekleştirilir.

Diğer hükümler

MADDE 12- (1) Kesin ihraç edilip geri gelen eşyadan bu Karar uyarınca bandrol ücreti tahsil edilir.

(2) Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak 3093 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazların imal edilenlerinden alınan bandrol ücretleri ile ilgili tereddütleri gidermeye Kurum, ithalatından alınan bandrol ücretleri ilgili tereddütleri gidermeye ise Kurum görüşü alınarak Bakanlık yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 13- (1) 31/1/2011 tarihli ve 2011/1406 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücreti Oranlarının Tespitine İlişkin Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun ilgili olduğu Bakan birlikte yürütür.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                           BANDROLE TABİ CİHAZLAR VE BANDROL ORANLARI
         CİHAZIN CİNSİ         GTİP         ORAN (%)
         1- Televizyon         8528.72
         8528.73
         16
         2- Radyo, portatif          radyo-teyp, radyo-pikap         85.27         16
         3- Video         85.21         16
         4- Birleşik          cihazlar
           
            a) Video-televizyon-radyo
            b) Video-televizyon
            c) Radyo-televizyon
            ç) Müzik setleri ve benzerleri
         
         85.19
         8527.91
         8521.10
         8528.72
         8528.73
         16
         5- Cep telefonları          (*)         8517.12.00.00.11         6
         6- Uydu alıcısı,          set üstü medya kutusu (set up box) cihazları         8528.71.15.00.00
         8528.71.19.00.11

 

         
         8528.71.19.00.19

 

         
         8528.71.91.00.00
         10
         7- Taşıtlar          (Üzerinde radyo ve/veya televizyon yayınlarını almayı sağlayacak cihaz          bulunanlar)
         a) Kara taşıtları

 

         b) Diğer taşıtlar
          
         87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.09, 87.11, 8716.10

 

         86.01, 86.02, 88.01, 88.02, 89.01, 89.02, 89.03, 89.04, 89.05, 8906.90
          
         0,4

 

         
          

 

         0,01
         8- Diğer cihazlar          (*)
         1) Radyolu ve/veya TV 'li ışıldak
         2) Radyolu ve/veya TV'li saat
         3) Radyolu kulaklık
         4) Radyolu fotoğraf makinesi
         5) Radyolu adımsayar
         6) Radyolu kalemler
         7) Radyo ve/veya TV'li banyo sistemleri
         8) Radyo/TV yayını alabilen navigasyon cihazları
         9) Radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları
         10) Radyo ve/veya televizyon eklentili buzdolapları
         11) DVD-VCD player ve benzerleri
         12) FM tüner kartı
         13) TV tüner kartı
         14) MP3/MP4 çalar ve benzerleri
         15) Ev sinema sistemleri
         3922.10.00.00.11
         3922.10.00.00.12
         69.10
         8418.10
         8418.21
         8418.29
         8519.81.45.00.19, 8519.81.95.00.00 85.21.90
         8525.80.30.00.00
         8526.91.80.00.19
         8527.19.00.00.00
         8527.29.00.00.00
         8527.99.00.00.00
         8528.71.11.00.00
         8528.71.19.00.19
         8528.72
         8528.73
         9019.10.90.00.13

 

         
         9506.91.10.00.00

 

         
         9506.91.90.00.00
         8
         9- Radyo ve/veya          televizyon yayını alma işlevine sahip diğer cihazlar                   0
 

(*) Dâhili tüner ile radyo ve/veya televizyon yayınlarını alabilenler.