Gümrükler Genel Müdürlügünün "Yagli Küspe ticari tanimli ürünün laboratuvar tahlili hk." konulu tasarruflu yazilari 07.08.2015/9651068

Gümrükler Genel Müdürlügünün


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 17474625/162.01

Konu : Yağlı Küspe

 

07.08.2015/9651068

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere; TGTC İzahnamesi 23.06 tarife pozisyonuna ait notlarda “Bu pozisyon, 23.04 veya 23.05 pozisyonlarında yer alanlar hariç olmak üzere yağlı tohumlardan, yağlı meyvelerden ve hububat tohumlarının rüşeyminden (germ) çözücülerle veya prese edilmek suretiyle veya santrifüj vasıtasıyla yağ üretilmesinden arta kalan yağlı küspe ve diğer katı artıkları kapsar.” ifadesi yer almaktadır. Bu kapsamda 12.08 ve 23.06 pozisyonunda eşyanın ne kadar yağ içereceğine ilişkin bir kriter belirtilmediğinden söz konusu pozisyonlar arasında bir ayrım kriteri oluşturmak ve uygulamada yeknesaklığı sağlamak için 2009/16 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelgede de ifade edildiği üzere; özütleme yöntemi ile yapılan üretimin kalıntılarında %3, ekspeller yönteminde %6, adi pres yönteminde ise %9 yağ; ayrıca 06.05.2004 tarihli 25454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Küspe Normları Tebliğine göre, solventler ekstraksiyonu yönteminde en çok %4,5, ekspeller (mekanik presleme) yönteminde en çok %9 oranında ham yağ içeren kalıntı bulunmaktadır.

Diğer taraftan; 2306.30 tarife alt pozisyonunda bulunan ayçiçeği küspesi %13,5 Gümrük Vergisi ve %8 KDV’ye tabi iken 1208.90.00.00.11 tarife pozisyonunda bulunan ay çiçeği tohumunun unları %23 Gümrük Vergisi ve %8 KDV’ye ve ayrıca 2009/8 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ uyarınca gözetime tabidir.

Gümrük Yönetmeliğinin 196. Maddesinin 4. fıkrası “İkinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kolaylığın suistimal edilmesinin önlenmesini teminen gerekli görülen durumlarda eşya tahlile gönderilebilir.” hükmünü amir olup, anılan Yönetmeliğin 198. Maddesinde numune alımına ilişkin kurallar belirtilmiştir.

Bakanlığımız Denetim Elemanlarınca düzenlen raporlarda; küspe ticari tanımlı ürünün laboratuvar tahliline gönderilmediği, gümrük laboratuvarları ile gıda kontrol laboratuvarları raporları arasında farklılıklar olduğu mütalaa edilmiştir.

Bu itibarla; ithalat risk kriterleri göz önünde bulundurularak söz konusu eşyanın işlemlerinin tekemmül ettirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

 

Bakan a.

 

Genel Müdür V.

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc