Bakanlar Kurulunun "2015/7936 Tir Karneleri Himayesinde Uluslararasi Esya Tasinmasina Dair Gümrük Sözlesmesinde Degisiklik Yapilmasina Iliskin Farkli Tarihlerde Kabul Edilen Metinlerin Onaylanmasi Hakkinda Karar" (11.08.2015 T. 29442 R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/resmi-gazete.bmp


2015/7936 Tır Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Farklı Tarihlerde Kabul Edilen Metinlerin Onaylanması Hakkında Karar

(11.08.2015 T. 29442 R.G.)

 

Karar Sayısı : 2015/7936

14 Kasım 1975 tarihli “Tır Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi”ne ilişkin 3 Şubat 2011 tarihinde kabul edilen Değişiklik’in 1 Ocak 2012; 3 Şubat 2011 tarihinde kabul edilen ikinci Değişiklik’in 13 Eylül 2012; 9 Şubat 2012 tarihinde kabul edilen Değişiklik’in 10 Ekim 2013 ve 6 Şubat 2014 ile 12 Haziran 2014 tarihlerinde kabul edilen Değişiklikler’in 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 18/6/2015 tarihli ve 7898526 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar?Kurulu’nca 22/7/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

TIR İDARİ KOMİTESİ’NCE 3 ŞUBAT 2011 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 1975 TIR SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

EK 9, Açıklama Notu 9.1.1 (a)

“Açıklama Notu silinmiştir.”

EK 9, Bölüm I, Başlık

“Bölüm başlığına “VE GARANTÖR OLARAK GÖREV YAPMAK’ ibaresi eklenmiştir.”

EK 9, Bölüm I, Alt Başlık

“Alt başlıktan ‘Minimum’ ibaresi silinmiştir.”

EK 9, Bölüm I, Fıkra 1 “ ‘Minimum’ ibaresi silinmiştir.”

EK 9, Bölüm I, Fıkra 1 (a)

“ ‘Taşımacılık sektörünün çıkarlarım temsil eden yerleşik kuruluş’ ibaresi yerine ‘Yetkinin düzenlendiği Akit Tarafta yerleşik kuruluş’ ibaresi eklenmiştir.”

EK 9, Bölüm I, Fıkra 1 (b)

“ ‘Kuruluşun’ ibaresi eklenmiştir.”

EK 9, Bölüm I, Fıkra 1 (c)

“ Bent silinmiştir.”

EK 9, Bölüm I, Fıkra 1 (d) ve (e)

“Fıkra 1 (d) ve (e), (c) ve (d) olarak yemden sıralanmıştır.”

EK 9, Bölüm I, Yeni Fıkra 1 (d)

Mevcut metin aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(d) Kuruluş ile yerleşik olduğu Akit Tarafın yetkili makamları arasında, kuruluşun üçüncü fıkrada belirtilen görevlerini kabul etmesi de dâhil olmak üzere, yazılı bir anlaşma ya da diğer bir yasal metnin tesisi.”

EK 9, Bölüm I, Yeni Fıkra 1 (d)

Yeni Fıkra 1 (d) ’den sonra gelmek üzere yeni bir Fıkra 2 eklenmiştir:

“2. Birinci fıkranın (d) bendinde atıfla bulunulan yazılı anlaşmanın ya da diğer yasal düzenlemenin tasdikli bir örneği, gerekirse İngilizce, Fransızca ya da Rusça tasdikli bir çevirisi ile birlikte TIR Yürütme Kuruluna tevdi edilir. Yapılan her türlü değişiklik derhal TIR Yürütme Kurulunun dikkatine sunulur.”

EK 9, Bölüm I, Fıkra 1 (f)

Mevcut Fıkra 1 (f) ‘nin yerini almak üzere yeni 3 ve 4 numaralı Fıkralar eklenmiştir:

“3. Kuruluşun görevleri:

(i) Sözleşmemin 8’inci maddesinde yer alan yükümlülüklere uymak;

(ii) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasına uygun olarak Akit Taraflarca belirlenecek ve beher TIR Karnesi başına kuruluştan talep edilecek azami para tutarını kabul etmek;

(iii) Kişilerin bu Ek’in II. Bölümü’nde belirtilen asgari koşul ve gereklere uygunluğunu devamlı kontrol etmek ve özellikle söz konusu kişileri TIR rejimine giriş yetkisi vermeden önce tahkik etmek;

(iv) Kendisi ve kendisinin de bağlı olduğu aynı uluslararası kuruluşa bağlı olan yabancı kuruluşlar tarafından verilen TIR Karneleri kapsamındaki işlemlerle ilgili olarak yerleşik bulunduğu ülkede üstlenilen bütün maddi yükümlülükler için kendi teminatlarını sağlamak;

(v) Yerleşik bulunduğu Akit Tarafın yetkili makamlarını tatmin edecek şekilde bir sigorta şirketi, sigorta havuzu ya da mali kuruluş vasıtasıyla yükümlülüklerini kapsam altına almak. Bu sigorta ya da mali kefalet sözleşmesi (sözleşmeleri) kendisinin ve kendisinin de bağlı olduğu aynı uluslararası kuruluşa bağlı olan yabancı kuruluşlar tarafından verilen TIR Karneleri kapsamındaki işlemlere ilişkin yükümlülüklerinin tümünü kapsar. Sigorta ve mali kefalet sözleşmesinin (sözleşmelerinin) sona ermesi için bildirimde bulunma süresi, birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen yazılı anlaşma ya da diğer bir yasal düzenlemenin sona ermesi için gereken bildirimde bulunma süresinden kısa olmamalıdır. Sigorta ve mali sözleşmenin (sözleşmelerinin) ve müteakip tüm değişikliklerin, gerekirse, İngilizce, Fransızca ya da Rusça onaylı tercümesini de içeren, onaylı bir örneği TIR Yürütme Kuruluma tevdi edilir;

(vi) Düzenlediği her tür TIR Karnesinin fiyatını, 1 Mart itibarıyla, yılda bir defa TIR Yürütme Kurulu’na göndermek;

(vii) TIR rejiminin idaresi ile ilgili tüm kayıtları ve hesapları yetkili makamların incelemesine izin vermek;

(viii) TIR Karnelerinin usulsüz ya da hileli kullanımından doğan ihtilafları etkin bir biçimde, mümkün olduğunda mahkemelere başvurmadan çözmek için uygulanacak prosedürü kabul etmek;

(ix) Sözleşme’nin 6’ncı maddesi ve bu Ek’in II. Bölümü uyarınca yetkilendirmenin iptal edilmesi ya da kaldırılması ya da Sözleşme’nin 38’inci maddesi uyarınca kişilerin rejimden ihracı ile ilgili olarak yerleşik bulunduğu Akit Tarafın yetkili makamlarının kararlarına kati surette uymak;

(x) İdari Komite ve TIR Yürütme Kurulunca alınıp, kuruluşun yerleşik bulunduğu Akit Tarafların yetkili makamlarınca da kabul edilen bütün kararları tam anlamıyla uygulamayı kabul etmek.

4. Bir kefil kuruluştan, 11’inci maddede belirlenmiş prosedüre uygun olarak, 8’inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında atıf yapılan tutarları ödemesi istenildiğinde; kefil kuruluş 6. maddenin mükerrer ikinci fıkrasına ilişkin 0.6.2 Mükerrer l’inci açıklama notuna istinaden uluslararası kuruluşu bu ödeme talebi hakkında bilgilendirmelidir.”

EK 9, Bölüm I, Fıkra 2,3 ve 4

“Mevcut 2,3 ve 4 No’lu Fıkralar, 5,6 ve 7 No’lu Fıkralar olarak yeniden numaralandırılmıştır.”

EK 9, Bölüm I, Yeni Fıkra 5

Mevcut metin aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“5. Kuruluşun yerleşik olduğu Akit Taraf, bu koşul ve gerekliliklere uyulmaması halinde, TIR Karnesi düzenleme ve kefil olarak hareket etme yetkisini iptal eder. Bir Akit Tarafın söz konusu yetkiyi iptal etmeye karar vermesi halinde, bu karar iptal tarihinden sonra en erken üç (3) ay içinde yürürlüğe girer.”

EK 9, Bölüm I, Yeni Fıkra 6

“ ‘Yetkilendirilme’ ibaresi yerine ‘ilgili yetkilendirilme’ ibaresi eklenmiştir.”

EK 9, Bölüm I, Yeni Fıkra 7

“ ‘Minimum’ ibaresi silinmiştir.”

TIR İDARİ KOMİTESPNCE 3 ŞUBAT 2011 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 1975 TIR SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Madde 1 (q), İlk Satır

“ ‘kabul edilen’ ibaresi, ‘yetkilendirilen’ ibaresi ile değiştirilmiştir.”

Madde 1 (q), İkinci Satır

“ ‘kefil olmak’ ibaresi, ‘garantör olmak’ ibaresi ile değiştirilmiştir.”

Madde 1 (q)

Madde 1 (q) ’dan sonra gelmek üzere yeni bir (r) Bendi eklenmiştir:

“(r) ‘Uluslararası kuruluş’ deyimi, uluslararası garanti sisteminin etkin bir şekilde düzenlenmesi ve işleyişi hususunda sorumlu olması için İdari Komite tarafından yetkilendirilen kuruluşu ifade eder.”

Madde 8, Fıkra 1

Fıkra 1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“1. Kefil kuruluş, bir TIR işlemiyle kendisinden ödeme talebinde bulunulmasına neden olan usulsüzlük nedeniyle ilgili Akit Tarafın gümrük kanun ve düzenlemeleri uyarınca alınması gereken ithal ve ihraç vergi ve resimler ile bunlara ilişkin gecikme faizini, teminat altına alman azami tutara kadar ödemeyi üstlenir. Kefil kuruluş, yukarıda anılan kişilerin ödeyeceği tutarların ödenmesinden, bu kişilerle müştereken ve müteselsilen sorumludur.”

Madde 8, Fıkra 7

“Fıkra 7 silinmiştir.”

Madde 10, Fıkra 2

“ ‘ülke’ ibaresi, ‘Akit Taraf ibaresi ile değiştirilmiştir.”

Madde 11, Fıkra 1

Fıkra 1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“1. Bir TIR işleminin ibra edilmemiş olması halinde, yetkili makamlar:

(a) TIR Karnesi hamiline, karnede belirtilen adresini kullanarak ibranın gerçekleşmemiş olduğunu bildirir.

(b) Kefil kuruluşa, ibranın gerçekleşmemiş olduğunu bildirir.

Yetkili makamlar, TIR Karnesinin kendilerince kabul edildiği tarihten itibaren azami bir yıl içinde ya da TIR işlemini sonlandırma belgesinin tahrif edildiği ya da usulsüz bir şekilde veya hile yoluyla elde edildiği durumlarda iki yıl içinde kefil kuruluşu bilgilendirir.”

Madde 11, Fıkra 1

Fıkra 1 ’derı sonra gelmek üzere yeni bir Fıkra 2 eklenmiştir:

“2.8’inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında anılan tutarların ödenmesi gerekli hale geldiğinde, yetkili makamlar, mümkün olduğu ölçüde, kefil kuruluştan ödeme isteğinde bulunmadan önce, ödemenin, söz konusu ödemeyi yapmakla yükümlü kişi ya da kişiler tarafından yapılmasını talep ederler.”

Madde 11, Fıkra 2

“2 ve 3 No’lu Fıkralar, 3 ve 4 No’lu Fıkralar olarak yeniden numaralandırılmıştır.”

Madde 11, Yeni Fıkra 3

Fıkra 3 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“3. TIR işleminin ibra edilmediğinin ya da TIR işlemi sonlandırma belgesinin usulsüz şekilde veya hile yoluyla elde edildiğinin kefil kuruluşa bildirildiği tarihten sonra en erken üç ay içinde ve bu tarihten sonra en geç iki yıl içinde kefil kuruluştan 8’inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında atıfta bulunulan tutarlara ilişkin ödeme talebinde bulunulur. Ancak, yukarıda bahsedilen iki yıllık süre içinde, bu Madde’nin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan kişi ya da kişilerin ödeme yükümlülüğüyle ilgili hukuki ya da idari takibatların konusu haline gelen TIR işlemlerinde, ödeme talepleri, yetkili makamların ya da mahkemelerin aldığı kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılır.”

Madde 11, Yeni Fıkra 4

Mevcut metin aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“4. Kefil kuruluş, talep edilen tutarları, kendisinden ödeme talebinde bulunulduğu tarihten itibaren üç ay içinde öder.

5. Kefil kuruluştan ödeme talebinde bulunulan tarihi takip eden iki yıllık süre içerisinde, söz konusu TIR işlemiyle ilişkili hiçbir usulsüzlüğün yapılmadığı yetkili makamları tatmin edecek şekilde ispat edildiği takdirde, ödenen tutarlar, kefil kuruluşa iade edilir. İki yıllık süre kısıtı, ulusal mevzuata uygun olacak şekilde uzatılabilir.”

EK 6, Açıklama Notu 0.8.3

“ ‘Gümrük Makamları’ ibaresi, ‘Akit Taraflar’ ibaresi ile değiştirilmiştir.”

EK 6, Açıklama Notu 0.8.5

“ ‘garanti söz konusu ise’ ibaresi, ‘kefil kuruluşa ödeme talebinde bulunulması halinde’ ibaresi ile değiştirilmiştir.”

EK 6, Açıklama Notu 0.8.7

“Açıklama Notu 0.8.7 silinmiştir.”

EK 6, Açıklama Notu 0.10

“Açıklama Notu 0.10, ‘Açıklama Notu 0.10- olarak yeniden numaralandırılmıştır.”

EK 6, Açıklama Notu 0.10-1

Açıklama Notu 10-1 'den sonra gelmek üzere yeni bir Açıklama Notu 10-2 eklenmiştir:

“0.10 -2 ‘Veya sonlandırma gerçekleşmemiş olmadıkça’ ifadesi, sonlandırma belgesinin tahrif edildiği durumları da kapsamaktadır.”

EK 6, Açıklama Notu 0.11-1

Mevcut metin aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“0.11-1 Yazılı bildirim yöntemi ulusal mevzuatta belirlenir.”

EK 6, Açıklama Notu 0.11-2

Mevcut metin aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“0.11-2 Yetkili makamlarca, yükümlü kişi ya da kişilerden ödeme yapmalarını talep etmek için sarf edilecek çabalar, en azından TIR Karnesi hamilinin TIR Karnesinde belirtilen adresine ya da ulusal mevzuat uyarınca bir başka kişi ya da kişiler belirlenmiş ise bu kişilere ödeme talebinin gönderilmesini kapsar. TIR Karne hamiline yapılan ödeme talebi, bu Maddenin l’inci fıkrasının (a) bendinde atıfta bulunulan bildirim ile birleştirilebilir.”

EK 6, Açıklama Notu 0.11-3

Mevcut metin aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“0.11-3-1 Yetkili makamlar, eşyanın ya da taşıtın serbest bırakılıp bırakılmaması konusunda karar verirken, sorumlu oldukları menfaatleri korumak için kanunen başka araçlara sahip olmaları halinde, kefil kuruluşun, vergi ve resimler ile Karne hamilinin ödeyeceği gecikme faizini ödemekle yükümlü olmasından etkilenmemelidir.

0. 11-3-2 Yetkili makamlar, kefil kuruluşu, ödeme yükümlülüğüne ilişkin idari ya da hukuki takibatın başlatıldığından haberdar edebilir. Her hâlükârda, yetkili makamlar 2 yıllık süre sınırı dolmadan önce, bahsedilen takibatın 2 yıllık süre sınırı sonrasında bitebileceğine ilişkin kefil kuruluşu haberdar ederler.”

EK 6, Açıklama Notu 0.11-4

Yeni bir Açıklama Notu 0.11-4 eklenmiştir:

“0.11-4 Bu Madde’ de belirtilen usule uygun olarak kefil kuruluştan 8 inci Madde’nin, bir ve ikinci fıkrasında belirtilen tutarların ödemesi talep edilirse; kefil kuruluşun, Sözleşme’ de öngörülen üç aylık süre içinde bunu yerine getirmemesi halinde, bu gibi durumlar ulusal kanunlar çerçevesinde kefil kuruluş tarafından imzalanan garanti sözleşmesine uyulmadığı anlamına geldiğinden, yetkili makamlar söz konusu miktarın ödenmesini ulusal mevzuata dayanarak talep edebilirler. Söz konusu süre sınırı, kefil kuruluşun, ödeme talebini aldığında, 6’ncı Madde’nin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan uluslararası kuruluşla, ödeme talebiyle ilgili görüşü hakkında istişarede bulunması halinde de geçerli olur.”

EK 6, Açıklama Notu 0.28

“Açıklama Notu 0.28, ‘Açıklama Notu 0.28- olarak yeniden numaralandırılmıştır.”

Açıklama Notu 28-1 ’den sonra gelmek üzere yeni bir Açıklama Notu 28-2 eklenmiştir:

“0.28-2 Bu madde, bir TIR işleminin sonlandırılmasının, eşyanın başka bir gümrük rejimi veya gümrük kontrol sistemi altına alınmasıyla mümkün olduğunu şart koşmaktadır. Bu, eşyanın ülke içinde kullanımı (tamamen veya şartlı olarak) için gümrük işlemlerinin tamamlanması, sınır geçerek bir üçüncü ülkeye (ihracat) ya da bir serbest bölgeye şevkini veya başka bir rejimle ilgili beyan beklenirken, eşyanın gümrük makamlarınca onaylanmış bir yerde depolanmasını içerir.”

TIR İDARİ KOMİTESİ’NCE 9 ŞUBAT 2012 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 1975 TIR SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Madde 6, Fıkra 2 Mükerrer

Fıkra 2 Mükerrer aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Mükerrer-2. Bir uluslararası kuruluş, İdari Komite tarafından, uluslararası teminat sisteminin etkin bir şekilde düzenlenmesi ve işleyişine ilişkin sorumluluğu almak üzere yetkilendirilmelidir. Yetkilendirme, kuruluşun Ek-9, Bölüm III’de belirtilen koşulları ve gereklilikleri yerine getirdiği müddetçe devam eder. Yetkilendirme, bu koşul ve şartların yerine getirilmemesi halinde İdari Komite tarafından iptal edilebilir.”

EK 9, Yeni Bölüm III

Yeni bir III. Bölüm eklenmiştir:

 

“MADDE 6'DA BAHSİ GEÇEN BİR ULUSLARARASI KURULUŞUN, ULUSLARARASI BİR GARANTİ SİSTEMİNİN ETKİN ORGANİZASYONU VE İŞLEYİŞİ İÇİN SORUMLULUĞU İLE TIR KARNESİ BASIMI VE DAĞITIMI İÇİN YETKİLENDİRİLMESİ

Koşullar ve Gereklilikler

1. Uluslararası bir garanti sisteminin etkin organizasyonu ve işleyişi ile TIR Karnesi basımı ve dağıtımı için İdari Komite tarafından yetkilendirilecek bir uluslararası kuruluşun Mükerrer 6.2 Maddesi uyarınca sağlaması gereken koşul ve şartlar:

a) Uluslararası teminat sisteminin etkin bir şekilde düzenlenmesini ve işleyişini sağlamak için güçlü bir mesleki yeterliliğe ve mali duruma; ve uluslararası kabul gören bağımsız denetçilerin denetimden geçirdiği konsolide bilançoları her yıl ibraz etmek suretiyle, Sözleşme dâhilindeki yükümlülüklerini yerine getirmek için kurumsal ehliyete sahip olunduğunu gösterir belge;

b) Gümrük veya vergi mevzuatına karşı ciddi ya da tekrarlanan suçların işlenmemiş olması.

2. Yetkilendirilme uyarınca, uluslararası kuruluş:

a) Uluslararası kuruluşa bağlı kefil kuruluşlar vasıtasıyla global teminat sözleşmesi ile teminat kapsamını gösterir belgenin onaylı nüshalarını, TIR Sözleşmesi’nin Akit Taraflarına temin eder;

b) Ulusal kefil kuruluşların, TIR Karnesi verilmesiyle ilgili olarak belirlenen kural ve işlemlerine ilişkin bilgileri, TIR Sözleşmesi’nin yetkili makamlarına temin eder;

c) Talepte bulunulan, henüz karara bağlanmamış olan, ödemesi yapılmış olan ya da ödeme söz konusu olmaksızın mahsuplaşılmış olan alacaklarla ilgili verileri, yıllık bazda TIR Sözleşmesi’nin yetkili makamlarına sağlar;

d) TIR sisteminin işleyişiyle ilgili tüm bilgileri ve özellikle sonlandırılmayan TIR işlemlerinin sayısında görülen eğilimlerle; ibraz edilen, henüz karara bağlanmamış olan, ödemesi yapılmış olan ya da TIR sisteminin düzgün bir şekilde işleyişine ilişkin endişelere sebebiyet verebilecek ya da uluslararası teminat sisteminin kesintisiz işleyişi hususunda güçlüklere yol açabilecek şekilde ödeme yapmaksızın mahsuplaşılan alacak talepleriyle ilgili olan ve sadece bu hususlarla da sınırlı olmayan güncel ve sağlam zemine oturan bilgileri, TIR sisteminin TIR Sözleşmesi’nin yetkili makamlarına temin eder;

e) Türüne göre ayrılmış ve her bir Akit Tarafa dağıtılmış TIR Karnelerinin sayısına ilişkin istatistiki verileri TIR Sözleşmesi’nin yetkili makamlarına sağlar;

f) Uluslararası kuruluşun her bir TIR Karnesi türü için belirlediği dağıtım fiyatına ilişkin bilgileri TIR Yürütme Kurulu’na sağlar;

g) TIR Karnelerindeki sahtecilik risklerini azaltmak amacıyla mümkün olan tüm adımları atar;

h) TIR Karnelerinde hata ya da eksikliklerin tespit edilmesi durumunda ilgili düzeltici önlemleri alır ve bunları TIR Yürütme Kurulu’na bildirir;

j) TIR Yürütme Kurulu’nun anlaşmazlıkların çözümünü kolaylaştırmaya davet edildiği durumlara tam olarak katılım sağlar;

k) Sahtecilik faaliyetleri veya TIR Sözleşmesi’nin uygulanması ile ilgili diğer zorlukları içeren herhangi bir sorunun ivedilikle TIR Yürütme Kurulu’nun dikkatine getirilmesini sağlar;

1) Sözleşme Ek 10’da öngörülen TIR Karneleri kontrol sistemini uluslararası kuruluşa bağlı ulusal kefil kuruluşlar ve gümrük idareleri ile birlikte yönetir ve sistemde karşılaşılan sorunlarla ilgili Akit Tarafları ve Sözleşme’nin yetkili makamlarını bilgilendirir;

m) Akit Tarafların Ek 10’da öngörülen kontrol sistemine ilişkin faaliyetlerine dair istatistiki bilgi ve verileri TIR Sözleşmesi’nin yetkili makamlarına sağlar;

n) Sözleşme’nin Mükerrer 6. 2. Maddesi uyarınca verilen yetkinin geçici yürürlüğe giriş ya da yenilenmesinden önce iki aydan az olmamak üzere, İdari Komite tarafından yetkilendirilen ve İdari Komite adına faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Sekretaryası ile uluslararası kuruluşun bu fıkrada ifade edilen görevleri kabul ettiğine dair hükmü içeren yazılı bir anlaşma yapar.

3. Ulusal kefil kuruluşun bir ödeme talebini uluslararası kuruluşa iletmesi halinde, uluslararası kuruluş üç (3) ay içerisinde tavrını kefil kuruluşa bildirir.

4. Uluslararası kuruluşun, Sözleşme dâhilinde doğrudan ya da dolaylı olarak elde ettiği, niteliği itibarıyla gizli olan veya gizlilik esasına bağlı olarak sağlanan tüm bilgiler mesleki gizlilik yükümlülüğü kapsamına girer ve ticari amaç doğrultusunda ya da temin edilme amaçları dışında kullanılıp işleme tabi tutulamadığı gibi, bu bilgileri temin eden kişi ya da makamın açık izni olmaksızın üçüncü bir tarafa ifşa edilemez. Ancak, ulusal ya da uluslararası mevzuat hükümleri uyarınca ya da kanuni takibat gereği bilgilerin ifşasına ilişkin bir izin ya da yükümlülüğün söz konusu olması halinde, bu bilgiler, bu Sözleşme’nin Akit Taraflarının yetkili makamlarının izni olmaksızın ifşa edilebilir. Bilgilerin ifşası ya da iletilmesi, yürürlükteki veri koruma hükümleri çerçevesinde gerçekleşir.

5. Yukarıda bahsi geçen koşul ve şartların karşılanmaması halinde İdari Komite Mükerrer 6.2. Madde uyarınca verilen yetkiyi iptal etme hakkına sahiptir. İdari Komite’nin bu yetkiyi iptal etme kararı vermesi halinde, bu iptal kararı, en erken iptalin gerçekleştiği tarihi takip eden 6 ay içerisinde yürürlüğe girer.

6. Uluslararası bir kuruluşun, yukarıda ifade edilen koşul ve şartlar çerçevesinde yetkilendirilmesi, bu kuruluşun Sözleşme kapsamındaki sorumluluk ve yükümlülüklerine halel getirmez.”

TIR İDARİ KOMİTESİ’NCE 6 ŞUBAT 2014 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 1975 TIR SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

EK 1, Sayfa 11, No. (5)

“Armonize Sistem kodu ‘24.03.10’, Armonize Sistem kodu ‘24.03.11 ve 24.03.19’ olarak değiştirilmiştir.”

EK 6, Açıklama Notu 0.8.3, No. (5)

“Armonize Sistem kodu ‘24.03.10’, Armonize Sistem kodu ‘24.03.11 ve 24.03.19’ olarak değiştirilmiştir.”

EK 6, Yeni Açıklama Notu 0.38.2

Madde 38, Fıkra 2 ye yeni bir Açıklama Notu eklenmiştir:

“Fıkra 2 için Açıklama Notu:

0.38-2 Bir kişinin geçici süreyle ya da sürekli olarak Sözleşme faaliyetlerinin dışında bırakıldığının TIR Yürütme Kurulu’na bildirilmesini öngören yasal koşul, TIR Sekretaryası’nın, TIR Yürütme Kurulumun gözetimi altında bizzat bu tür bildirimleri yapmak üzere geliştirdiği elektronik uygulamaların muntazam kullanımıyla yerine getirilmiş kabul edilir.”

EK 6, Yeni Açıklama Notu 8.9.1

EK 8, Madde 9, Fıkra 1 ’e yeni bir Açıklama Notu eklenmiştir:

“8.9-1 TIR Yürütme Kurulu üyeleri, gümrük işlemlerinin, özellikle de TIR transit işlemlerinin, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde uygulanması hususunda yetkin ve tecrübeli olacaktır. Kurul üyeleri, TIR Sözleşmesi’nin Akit Tarafı olan hükümetleri ya da bağlı oldukları kuruluşları tarafından aday gösterilirler. Kurul üyeleri, bizatihi herhangi bir Hükümetin ya da kuruluşun özel çıkarlarını değil; Sözleşme’nin Akit Taraflarının çıkarlarını temsil ederler.”

EK 6, Yeni Açıklama Notu 8.9.2

EK 8, Madde 9, Fıkra 2 ’ye yeni bir Açıklama Notu eklenmiştir:

“8.9-2 Bir TIR Yürütme Kurulu üyesinin resmi görev süresinin sona ermesinden önce görevinden istifası durumunda, TIR Yönetim Kurulu, istifa eden üyenin yerini alacak yeni bir üye seçebilir. Bu durumda, seçilen üye, yerine seçildiği üyenin kalan resmi görev süresi boyunca görevde bulunur. TIR Yürütme Kurulu’nun bir üyesinin, istifa dışındaki sebeplerle resmi görev süresini tamamlayamayacak durumda olması halinde bu bilgi, TIR Yürütme Kurulu ve TIR Sekretaryasına, ilgili üyenin ulusal idaresi tarafından yazılı olarak iletilir. Bu durumda, İdari

Komite, yerine seçildiği üyenin kalan resmi görev süresi boyunca görev yapacak yeni bir üyeyi seçebilecektir.”

EK 6, Yeni Açıklama Notu 9.II.4

EK 9, Bölüm II, Fıkra 4 ’e yeni bir Açıklama Notu eklenmiştir:

“Fıkra 4 için Açıklama Notu

9.11.4 Verilerin sunulmasına ilişkin yasal koşullar, 4. Fıkrada öngörüldüğü üzere, TIR Sekretaryası’nın. TIR Yürütme Kurulu’nun gözetimi altında bizzat bu tür verilerin sunulması için geliştirdiği elektronik uygulamaların muntazam kullanımıyla yerine getirilmiş kabul edilir.”

EK 6, Yeni Açıklama Notu 9.II.5

EK 9, Bölüm II, Fıkra 5 ’e yeni bir Açıklama Notu eklenmiştir:

“Fıkra 5 için Açıklama Notu

9.11.5 Açıklama Notu 9.II.4, Fıkra 5’e mutatis mutandis ilkesiyle uygulanır.”

TIR İDARİ KOMİTESİ’NCE 12 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 1975 TIR SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

EK 6, Yeni Açıklama Notu 0.42 İkinci Mükerrer

Madde 42 İkinci Mükerrer’e aşağıdaki şekilde yeni bir Açıklama Notu eklenmiştir:

“İkinci Mükerrer-42. Mükerrer 42. Madde’de yer alan ‘derhal’ ifadesi; TIR Sözleşmesi’nin uygulanmasını ve/veya TIR Sistemi’nin işleyişini etkileyebilecek ulusal tedbirlerin, TIR Yürütme Kurulu’nun denetim görevlerini etkin bir şekilde ifa etmesine ve söz konusu tedbiri, ikinci mükerrer 42. Madde ile TIR Sözleşmesi’nin 8 No’lu Eki’nde öngörülen görev tanımı gereği, TIR Sözleşmesi’yle uyumluluğu açısından inceleme sorumluluğunu yerine getirmesine imkân vermek amacıyla, mümkün olan en kısa süre içinde ve her hâlükârda yürürlüğe girmeden önce yazıyla TIR Yürütme Kurulu’na iletilmesi zorunluluğu anlamına gelir.”

EK 9, Bölüm I, Fıkra 3 (vi)

Mevcut metin aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(vi) Düzenlediği her çeşit TIR Karnelerinin fiyatım, 1 Mart’ tan önce, yılda bir defa TIR Yürütme Kurulu’na göndermek;”