Istanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügü: Imha ve Sahit Numunenin Teslimi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
 
Sayı : 63721428-109
Konu : İmha ve Şahit Numunenin Teslimi
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İstanbul Gümrük Laboratuvar Müdürlüğünden alınan 20/11/2015 tarihli ve 11850943 sayılı yazı ilişikte gönderilmiş olup; Müdürlüklerine ait numune odalarının, yoğun bir numune akışına cevap verebilecek kapasitede olmaması, imha sürecinin de uzun sürmesi ve uzun süre alınmadan bekleyen numuneler bulunması nedeniyle oluşan yoğunluğun giderilmesi bakımından;

1- Analizlerden arta kalan orijinal asıl numunelerin beyannamelerin kapanmasına müteakip yükümlü tarafından talep edilmesi halinde (tüm evrakların tamamlanmış olması koşulu ile) yükümlüsüne teslim edilmesi, şahit numunelerin ise 2012/38 sayılı genelgede belirtildiği süre kadar muhafaza edilmesine devam edilmesi,

2- Yükümlüsü tarafından, orijinal asil ve şahit numunelerin kendilerine teslimi ile ilgili dilekçe ve eklerini Müdürlüklerinin ilgili birimine teslim ettikleri tarihten itibaren üç gün gibi belirli bir süre içerisinde (bu süre aynı zamanda talep edilen numunelerin hazırlanması içinde gerekli olan süredir) almamaları durumunda “numuneler gümrüğe terk edilmiş sayılacak ve tasfiyeye tabi tutulacaktır.” şeklindeki önceden yapılan bir bildirim ile eşyanın işlemlerine devam edileceği, bu sayede uzun süre alınmadan bekleyen numunelerin gereksiz yere bekletilmemiş olacağı ifade edilmiş ve konunun ilgili STK olarak Demeğinize duyurulması talep edilmiştir.

Söz konusu numunelerin işlemleri bitirildikten sonra yükümlüler ve temsilciler tarafından teslim alınmamasından dolayı cari iş ve işlemlerin aksamasına ve süreçlerin uzamasına neden olduğu dikkate alınarak, konu hakkında üyelerinizin yazıda belirtildiği şekilde işlem yapmasını teminen tüm üyelere gerekli bildirimin yapılması hususunda gereğini rica ederim.

 Güven YILDIZ
 Bölge Müdürü a.
 Bölge Müdür Yardımcısı V.

 EK:

-20/11/2015 tarihli ve 11850943 sayılı yazı.