Gemlik Gümrük Müdürlügünün 29.12.2015 tarihli 12761317 sayili yazisi (Araç Tonajlari)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gemlik Gümrük Müdürlüğü
Sayı : 75098277-900
Konu : Araç Tonajları
29.12.2015 / 12761317
BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE
İhsaniye Mah. Barbaros Cad. Eserkent Sitesi B/Blok No: 8 D: 1
Nilüfer/BURSA

Müdürlüğümüzde hazırlanan 2015/110 sayılı 28.12.2015 tarihli Müdürlük Emrinin bir örneği yazımız ekinde gönderilmiş.

Bilgi edinilmesi ile buna göre gereğini rica ederim.


 

 

 Erdal ÇELİK
 Müdür Yardımcısı V.

EK:1

DAĞITIM 
1 - Müşavirler Demeği
2- Roda liman İşletmesi
3- Gemport liman İşletmesi
4- Borıısan Liman İşletmesi

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gemlik Gümrük Müdürlüğü
Sayı : 75098277-900
Konu : Araç Tonajları
28.12.2015 / 12741448
 
MÜDÜRLÜK EMRİ
2015/110


Son dönemlerde Müdürlüğümüze intikal eden bazı tutanaklar ve yükümlüler tarafından yapılan geri bildirimlerde özellikle gözetim memurları tarafından kanuni dayanaktan yoksun işlemlerin yapıldığı, bunun da yükümlülerin şikayet ve sızlanmalarına sebebiyet verdiği tespit edilmiş olup, keyfiyetin ortadan kaldırılıp uygulamada birliğin sağlanması bağlamında bazı konulara açıklık getirilmesi zaruriyeti doğmuştur.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Araçların Boyutları ve Ağırlıkları başlıklı 128.maddesi ve Karayoluyla Uluslararası Eşya ve Yolcu Taşıma Esasları başlıklı 8/984 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7.maddesine göre Müdürlüğümüz denetimi altında bulunan liman işletmelerine ait kantarlarda dingil ve dingil grubu ağırlığı ile ölçümler yapılamadığından toplam ağırlıklar üzerinden işlemler yürütülecektir.

 

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 128/d maddesi Azami Ağırlıklar:
İki dingilli motorlu araçlar ve römorklarda18 ton
Üç dingilli motorlu araçlarda (Tahrikli dingilin, çift lastikle ve havalı süspansiyon sistemi ile veya 97/27/AT Yönetmeliğinde tanımlandığı gibi eşdeğer kabul edilen bir süspansiyon sistemi ile donatılmış olduğu veya her bir tahrikli dingilin çift lastikli olduğu ve her bir dingilin azami ağırlığının 9,5 tonu aşmadığı durumlarda 26 tondur.*) 25 ton (26 ton*)
Üç dingilli yarı römorklu araçlarla mafsallı otobüslerde28 ton
Dört dingilli motorlu araçlarda32 ton
Dört dingilli römorklu ve yarı römorklu araçlarda36 ton
Dört dingilli yarı römorklu araçlarda yarı römork dingil grubu ağırlığı 20 ton olan araçlarda38 ton
Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu veya römorklu katarlarda40 ton
40 ft. boyutunda ISO Konteyner taşıyan iki veya üç dingilli yarı-römorka sahip üç dingilli motorlu araçlarda44 ton

 

Karayoluyla Uluslararası Eşya ve Yolcu Tasıma Esasları baslık Bakanlar Kurulu Kararının 7.maddesinde:
a) İki dingilli motorlu araçlar ve römorklarda: 18 ton,
b) Üç dingilli motorlu araçlarda: 25 ton.
c) Üç dingilli motorlu araçlarda (Aks grubu tahrikli, hava süspansiyonlu ve çift lastikli olması halinde: 26 ton,
d) Dört dingilli yarı römorklu araçlarla mafsallı otobüslerde: 28 ton,
e) Dört dingilli motorlu araçlarda: 32 ton,
f) Dört dingilli römorklu ve yarı römorklu araçlarda: 36 ton,
g) Dört dingilli yarı römorklu araçlarda yarı römork dingil grubu ağırlığı 20 ton olan araçlarda: 38 ton,
h) Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu ve römorklu katarlarda: 40 ton,
ı) Konteyner taşıyan yarı römorklu araçlarda: 44 tonu,
geçemez “hükmünü amir olup, özellikle 40 ft. Boyutundaki konteyner taşıyan iki veya üç dingilli yarı römorka sahip 3 dingilli çekicilerde 44 ton baz alınacaktır. 

Ayrıca araçların yüklenmesine ilişkin ölçü ve usuller, ağırlık ve boyut kontrolü usul ve esasları ile tartı toleransları konusunda Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 128.maddesinin a,b ve c maddelerinde Azami Genişlik, Azami Uzunluk, Azami Yükseklik hadleri belirlenmiş olup, görevli personel tarafından ölçümler bu kriterler kapsamında yapılacak, yine mezkur yönetmeliğin Araçların Yüklenmesi Kuralları başlıklı 134. maddesine 
titizlikle riayet edilecek ve gerekli tedbirlerin alınarak kurallara uymayan araçların sahadan çıkışına kesinlikle izin verilmeyecektir.

Karayolundan başka bir ulaşım imkanının olmadığı, zorunlu ve istisnai hallerde; bu ölçülerden en az birine uymayan bölünemeyen araç ve özel yüklerin taşınabilmesi, aşağıdaki şartların sağlanması ve Karayolları Genel Müdürlüğünden yüksüz araçlar için “Özel İzin Belgesi”, yüklü araçlar için de “Özel Yük Taşıma İzin Belgesi” alınması suretiyle mümkündür.

Türkiye üzerinden karavoluyla transit:
Türkiye'ye demiryolu, denizyolu, havayolu ile gelip karayolundan üçüncü ülkelere ve Türkiye'den veya Türkiye'ye karayolu ile yapılan taşımaları kapsamakta olup; Karayoluyla Uluslararası Eşya ve Yolcu Taşıma Esasları başlık Bakanlar Kurulu Kararının 7.maddesi:
"....... karayolundan başka bir ulaşım imkanının olmadığı zorımlıı ve istisnai durumlarda, sadece bölünemeyen yüklerin taşınabilmesi için Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddelerindeki boyutlar ile yukarıdaki ağırlıkların aşılmış olması halinde Karayolları Genel Müdürlüğünden özel izin belgesi alınması zorunludur. İzin verildiği takdirde 2 nci maddenin (a) ve (b) bendlerine göre eşva taşıması yapan taşıtlardan 45 tona kadar (45 ton dahil) 250 DM ve sonra gelen her 5 tonluk dilimler için 300 DM veya karşılığı T. C. Merkez Bankasınca ilan edilen konvertibl döviz cinsinden 6 ncı maddenin (A) bendindeki geçiş ücretlerine ek olarak alınır.

Yukarıda belirlenen ücretler, transit mal taşıyan ve sadece bölünemeyen yükler için Karayolları Genel Müdürlüğünden her sefer için özel izin alınması şartı ile taşıma müsaadesi verilen Türk Plakalı taşıtlardan ayın döviz karşılığı Türk Lirası olarak alınır, "hükmünü amir olup, görevli tüm personel tarafından titizlikle riayet edilecektir.

Yine gözetim memurları tarafından liman/saha çıkışı veya gemiye yükleme izni verilirken öncelikle beyan edilen tonaj ile tartım sonucu çıkan tonaj farklarına dikkat edilecek, özellikle yüksek vergi hadleri, riskli eşya grubu, risk kriterleri, ilgili mevzuat ve verilmiş talimatlar, gönderici-alıcı firma ve ülke kıstasları gibi kriterler dikkate alınarak tutanağa bağlanacak ve bizzat idare amirlerinin bilgisi dahilinde işlemler yapılacaktır.

Kesinlikle tutanaksız olarak saha içerisinde eşya/araç bekletilmeyecek, bekletilen eşya/araç gerekçesi ile birlikte (Kanuni dayanağı) tutanağa bağlanacak, söz konusu tutanak kayıt altına alınarak ivedilikle İdare Amirine iletilecek, idare amirince tutanak üzerinden işlemlerin sonuçlandırılmasına müteakip eşya/aracın çıkışma izin verilecektir.

İş bu Müdürlük Emrinin ilgili tüm personele tebliği ile uymayan personel hakkında 657 sayılı Devlet Kanununun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacağının bilinmesini önemle rica ederim.

 Temel Sıtkı EYÜPOĞLU
 Gümrük Müdürü