Canli Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Ithalatinda Kullanilacak Veteriner Saglik Sertifikalarinin Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik (31.01.2016 t. 29610 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gida__tarim_logo.jpg


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatında kullanılacak veteriner sağlık sertifikalarının standart modellerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 31 inci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Veteriner sağlık sertifikası: Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda belirlenen sağlık şartlarına uygun olduğunu gösteren, resmî veteriner hekim tarafından düzenlenen belgeyi,

ifade eder.

Veteriner sağlık sertifikaları

MADDE 4 – (1) Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatı ile Türkiye üzerinden sperma, embriyo ve ovum hariç hayvansal ürünlerin transit geçişi için gerekli olan veteriner sağlık sertifikalarında Ek-1’de yer alan standart modeller temel alınır.

(2) Gönderilen sevkiyat hakkında bilgilerin yer aldığı birinci fıkrada bahsedilen sertifikaların standart modellerinin Bölüm I’i, Bakanlıkça halihazırda kullanılmakta olan veteriner sağlık sertifikalarının ilgili bölümlerinin yerine geçer.

(3) Halk sağlığı, hayvan sağlığı ve hayvan refahı beyanları, sağlık onayları, bilgi ve veriler, hayvan nakil kuralları, sertifikalarda belirtilen özel gereklilikler ve özel hayvan sağlığı şartlarını içeren ve yetkili makam tarafından yapılacak sertifikasyonu kapsayan, birinci fıkrada bahsedilen sertifikaların standart modellerinin Bölüm II’sindeki şartlar Bakanlıkça belirlenen kurallar çerçevesinde uygulanır.

(4) Birinci fıkrada bahsedilen sertifikaların standart modellerinin ihracatçı ülke yetkili makamı tarafından düzenlenmesine ilişkin açıklayıcı bilgiler Ek-2’de yer almaktadır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelik, 16/4/2007 tarihli ve 2007/240/AT sayılı Komisyon Kararı dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 Ek-1

 

 

 

 


Ek-2

VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKALARININ STANDART MODELLERİ İÇİN AÇIKLAYICI NOTLAR

EXPLANATORY NOTES ON THE STANDART MODELS OF VETER1NARY HEALTH CERTIFICATE

Genel Bilgi: Lütfen sertifikayı büyük harflerle doldurunuz. Herhangi bir seçeneği açıkça belirtmek için, lütfen "X" olarak işaretleyiniz.

ISO kodlarının bahsedildiği yerlerde uluslararası ISO 3166 alpha-2 standardına uygun olarak iki harfli ülke kodu kullanılır.

General: Please complete the certificate in capitals. To positively indicate any option, please insertan "X".

Where mentioned, the ISO codes use the two-letter country code in compliance with international Standard ISO 3166 alpha-2.

Bölüm I - Gönderilen sevkiyata ilişkin bilgiler

Part I-Information on the consignment shipped

Ülke: Lütfen sertifikayı düzenleyen ihracatçı ülkeyi belirtiniz.

Country: Please indicate the exporter country issuing this certificate

Kutu I.1:

Gönderen: Lütfen sevkiyatı gönderen gerçek veya tüzel kişinin adını ve adresini (uygun olduğu hallerde cadde, ilçe ve bölge/il/eyalet) yazınız. Telefon ve faks numarasının veya e- posta adresinin yazılması önerilir.

Box I.1.

Consigner: Please give the name and address (street, town, and region/province/state, as applicable) of the phsical or legal person who sends the consignment. It is recommended that telephone andfax numbers or the e-mail address be given.

Kutu I.2:

Sertifika referans numarası, ihracatçı ülkenin yetkili makamı tarafından ülkenin kendi sınıflandırmasına uygun olarak verilmesi gereken numaradır.

Box I.2:

The certificate referance number is the number that the competent authority of the exporter country must assign in accordance with its own classification.

Kutu I.2a: TRACES bildirimi için ayrılmıştır. Sertifikanın TRACES numarası, TRACES sistemi tarafından verilen özgün bir referans numarasıdır.

Box I.2a: Reservedfor TRACES notification. The TRACES number of the certificate is a unique reference number assigned by the TRACES system.

Kutu I.3:

Merkezi Yetkili Makam: Sertifikalandırmadan sorumlu olan yükleme ülkesinin merkezi makamının adı.

Box I.3:

Competent Central Authority: The name of the Central Authority of the country of dispatch which is responsihle for certifıcation.

Kutu I.4:

Yerel Yetkili Makam: Uygun olduğu durumlarda, sertifikalandırmadan sorumlu olan ülkede menşe veya yükleme yerindeki sorumlu yerel makamının adı.

Box I.4:

Competent Local Authority: If applicable, the name of the local authority responsihle at the place of origin or place of dispatch in the country which is responsihle for certifıcation.

Kutu I.5:

Alıcı: Lütfen, sevkiyatın gönderildiği Türkiye'deki gerçek veya tüzel kişinin adını ve adresini (cadde, ilçe ve posta kodu) yazınız.

Türkiye üzerinden transit geçiş yapacak mallar için bu bilgi zorunlu değildir.

Box I.5:

Consignee: Please give the name and address (street, town and post code) of the phsical or legal person to whom the consignment is shipped in Turkey.

This information is not compulsory for goods in transit through Turkey.

Kutu I.6:

Türkiye'de sevkiyattan sorumlu kişi:

1. Hayvansal ürünlerin (sperma, embriyo ve ovum hariç) Türkiye üzerinden transit geçişi için: Lütfen adım ve adresini (cadde, ilçe ve posta kodu) yazınız. Telefon ve faks numarasının veya e-posta adresinin yazılması önerilir. Bu kişi, sevkiyat sınır kontrol noktasına sunulduğunda sevkiyattan sorumludur ve ithalatçı adına yetkili makamlara gerekli bildirimleri yapar.

2. Hayvansal ürün ve hayvanların Türkiye'ye ithalatı için: TRACES bildirimi için ayrılmıştır. Lütfen adını ve adresini (cadde, ilçe ve posta kodu) yazınız. Telefon ve faks numarasının veya e-posta adresinin yazılması önerilir.

Box I.6:

Person responsihle for the consignment in Turkey:

1. For animal products(excluding semen, embryos and ova) in transit through Turkey: Please give the name and address (street, town and post code). It is recommended that the phone and fax numhers or the e-mail address be given. This person is responsihle for the consignment when it is presented at the border inspection post and makes necessary declarations to the competent authorities on behalfof the importer.

2. For animal products and animals imported into Turkey: Reserved for TRACES notifıcations. Please give the name and adress (Street, town and post code). İt is recommended that thelephone andfax numhers or the e-mail address he given.

Kutu I.7:

Menşe ülkesi: Lütfen son ürünün üretildiği, imal edildiği veya paketlendiği ya da hayvanın Bakanlıkça belirlenen gerekli süre boyunca tutulduğu ihracatçı ülkenin adını yazınız.

Box I.7:

Country of origin: Please give the name of the exporter country in which the fınished products were produced, manufactured or packaged or in which the animals were kept during the requiredperiod indicated by the Ministry.

Kutu I.8:

Menşe bölgesi: Uygun olduğu durumlarda: Bu alan yalnızca, bölgeselleşme önlemlerinden ya da Türkiye'nin mevzuatına göre kurulmuş onaylı alanlardan etkilenen tür veya ürünler içindir. Onaylı bölge veya alanlar Bakanlık tarafından belirlenmiş olmalıdır.

Kod: İlgili ülkenin kodunu yazınız.

Box I.8:

Region of origin: If applicable: This is only for species or products affected by regionalisation measures or by the setting up of approved zones in accordance with Turkish legislation. The approved regions or zones musl be indicated by the Ministry.

Code: as indicated in the relevant country.

Kutu I.9:

Varış ülkesi: Lütfen hayvan veya hayvansal ürünlerin varış yerini yazınız. (İthalat için Türkiye olarak belirtiniz). Eğer hayvansal ürünler (sperma, embriyo ve ovum hariç) transit ise lütfen varış ülkesinin adını yazınız.

Box I.9:

Country of destination: Please give the name of destination of the animals. (For import indicate as Turkey). If the animal products(excluding semen, embryos and ova) are in transit, please give the name of exporter country of destination.

Kutu I.10:

Varış bölgesi: Kutu I.8'e bakınız.

Box I.10:

Region of destination: See Box 1.8.

Kutu I.11:

Menşe yeri: Hayvanların veya ürünlerin geldiği yer.

Hayvanlar için: Tarımsal bir işletme veya hayvanların düzenli olarak tutulduğu veya yetiştirildiği, hayvanat bahçeleri, eğlence parkları, yaban hayatı ve avlanma alanları da dâhil, resmi olarak izlenen tarımsal, endüstriyel veya ticari işletme.

Sperma, embriyo ve ovum için: Sperma için toplama veya depolama merkezleri, embriyo ve ovum toplama veya üretim ekipleri.

Hayvansal ürünler (sperma, embriyo ve ovum hariç) için: Gıda ya da hayvan yemi sektöründe faaliyet gösteren şirketin ilgili birimi. Yalnızca hayvansal ürünlerin (sperma, embriyo ve ovum hariç) yüklendiği işletme ve eğer menşe ülkeden farklı ise gönderildiği ülke de belirtilir.

Lütfen, bu yapıların adını, adresini (uygun durumda cadde, ilçe ve bölge/il/eyalet) ve mevzuatta gerekli görüldüğü hallerde onay veya kayıt numarasını yazınız.

Box I.11:

Place of origin: place fr om which the animals or products come.

For animals: an agricultural holding or any other officially monitored agricultural, industrial or commercial estahlishment, including zoos, amusement parks, wildlife and hunting reserves where the animals are regularly kept or bred.

For semen, embryos and ova: collection or storage centres for semen and embryos and ova collection or production teams.

For animal products (excluding semen, embryos and ova): any unit of a company in the food sector or animal feed sector. Only the estahlishment shipping the animal products (excluding semen, embryos and ova) is to be named and the country of dispatch if different from the country of origin.

Please give the name, address (street, town and region/province/state, as applicable) and the approval or registration number of these structures, if the latter is required by the regulation.

Kutu I.12:

Varış yeri: transit halindeki ürünlerin depolanması için: Lütfen serbest bölge antreposunun, gümrük antreposunun ya da gemi kumanyacısının adım, adresini (cadde/ilçe ve posta kodu) ve onay ya da kayıt numaralarını yazınız.

Varış yeri: Türkiye'ye ithalat için: TRACES bildirimi için ayrılmıştır. Hayvanların ya da ürünlerin nihai boşaltma için gönderildikleri yer. Lütfen varış yerinin adını, adresini (cadde/ilçe ve posta kodu) ve uygun olduğu durumlarda onay ya da kayıt numarasını yazınız. Telefon ve faks numarasının veya e-posta adresinin yazılması önerilir.

Box I.12:

Place of destination: For storage of products in transit: Please give the name, address(street/town and postcode) and the approval or registration number of the warehouse in a free zone, customs warehouse or ship chandler.

Place of destination: For import into Turkey: Reserved for TRACES notification. The place where the animals or products are sent for final unloading. Please give the name, address (street, town and post code) and the approval or registration number of the structures of the place of destination if applicable. It is recommended that telephone and fax numbers or the e- mail address be given.

Kutu I.13:

Yükleme yeri: Hayvanlar için: Lütfen hayvanların yüklendiği yeri ve eğer önceden toplanmışlar ise toplama merkezinin ayrıntılarını yazınız: Sevkiyat öncesi hayvanların resmi toplama merkezleri için bu geçerlidir. Bu merkezler resmi makam tarafından onaylı veya resmi makamın denetimi altında olmalıdır.

Hayvansal ürünler için, lütfen yükleme yerini veya limanı belirtiniz.

Box I.13:

Place of loading: for animals : Please give the place where the animals are loaded and, if they are assembled beforehand, the details of the assembly centre: This applies to offıcial assembly centres for animals before shipping. They must be approved by the offıcial authority or must be placed under their supervision.

For animal products, please indicate the place of loading or the port of embarcation.

Kutu I.14:

Yola çıkış tarihi ve saati:

Hayvanlar için: Lütfen hayvanların yola çıkması planlanan saati ve tarihi yazın. Hayvansal ürünler için lütfen yola çıkış tarihini yazınız.

Box I.14

Date and time of departure

For animals: Please give the date and time at which the animals are scheduled to leave. For animal products, please give the date of departure.

Kutu I.15:

Nakliye araçları: Nakliye araçlarına ilişkin bütün ayrıntıları yazınız Nakliye tipi (hava, gemi, demiryolu, karayolu, diğer).

Nakliye araçlarının tanımlaması: Havayolunda uçuş numarası; denizyolunda gemi adı; demiryolunda tren ve vagon numarası; karayolunda karayolu taşıtının plakasını ve uygun olduğu durumlarda römork numarası.

Sertifikanın düzenlenmesinden sonra nakliye aracı değiştirilirse, gönderici Türkiye'ye girişteki veteriner sınır kontrol noktasını bilgilendirmelidir.

Belge referansları (isteğe bağlıdır) : Lütfen, uçak konşimento numarasını, tren ya da karayolu taşıtının konşimento veya ticari numarasını belirtiniz.

Box I.15:

Means of transport: Please give ali the details on the means of transport.

The type of the transport (air, ship, rail, road, other).

Identification of the means of the transport: By air, the flight number, by ship, the name of the ship, by rail, the number of the train and rail car and by road the number plate of the road vehicle and the number of the trailer if applicable.

If the means of transport is changed af ter the certificate has been issued, the consigner must inform the BIP of the entry into Turkey.

Documentary reference (optional): Please indicate the number of the airway bili, bili of loading or the commercial number of the train or road vehicle.

Kutu I.16:

Türkiye'ye giriş VSKN: Lütfen giriş veteriner sınır kontrol noktasının adını yazınız.

Box I.16:

BIP of entry into Turkey: Please give the name of the BIP.

Kutu I.17:

CITES izin numarası: Bu alan yalnızca koruma altındaki türlere dair Washington Sözleşmesi'nde belirtilen hayvanlar ve ürünler içindir.

Box I.17:

CITES authorisation number: This is relevant only for animals and products listed in the Washington Convention on protected species.

Kutu I.18:

Malın tanımı: Malların veterinerlik ile ilgili tanımını yazınız veya Dünya Gümrük Örgütü'nün Armonize Sistem'de görülen başlığı kullanınız. Malların veterinerlik terimleriyle (tür, işleme vb.) sınıflandırması için gereken herhangi bir bilgi gerekliyse bu gümrük tanımına ilave yapılabilir.

Box I.18:

Description of commodity: Give a veterinary description of the commodity or use the titles as they appear in the World Customs Organisation's Harmonised System. This customs description shall be supplemented, if necessary, by any information required to classify the commodity in veterinary terms (species, processing, ete.)

Kutu I.19:

Malın kodu (HS kodu): Lütfen Dünya Gümrük Örgütü'nün Armonize Sistem'de görünen kodu yazınız.

Box I.19:

Goods code (HS code): Please give the code as it appear s in the World Customs Organization 's Harmonised System.

Kutu I.20:

Miktar: Hayvan ve sperma, embriyo, ovum için, lütfen birim olarak ifade edilen baş (adet) veya payet sayısını yazınız.

Yetiştiriciliği yapılan su hayvanları için birim cinsinden baş (adet) ve kg cinsinden toplam brüt ve net ağırlığını, ürünler (sperma, embriyo ve ovum hariç) için ise kg cinsinden toplam brüt ve net ağırlığını yazınız.

Box I.20:

Quantity: For animals and semen, embryos, ova, please give the number of heads or straws expressed as units.

For aquaculture animals give the number of heads expressed as units and the total gross and net weights in kg, for products (excluding semen, embryos and ova) give ihe total gross and net weights in kg.

Kutu I.21:

Ürünün sıcaklığı: Yalnızca hayvansal ürünler (sperma, embriyo ve ovum hariç) için: Ürünün nakliye/depolanması için uygun sıcaklığı lütfen "X" olarak işaretleyiniz.

Box I.21:

Temperalure of the product: Only for animal products (excluding semen, embryos and ova): Please insert an "X" the appropriate temperature for transport/storage of the product.

Kutu I.22:

Paket sayısı: Lütfen hayvanların taşındığı kutuların, kafeslerin ve bölmelerin toplam sayısı ile sperma, embriyo ve ovum taşınan kriyojenik konteynerlerin sayısı ve hayvansal ürünler için paket sayısını belirtiniz.

Box I.22:

Number of packages: Please indicate the total number of boxes, cages or stalls in which the animals are transported, the number of cryogenic containers for semen, embryos and ova and packages for animal products.

Kutu I.23:

Konteyner tanımlaması/Mühür numarası: Mühür numaraları mevzuat ile gerekli kılınabilir. Uygun olduğu durumlarda, lütfen mühürlerin ve konteynerlerin tanımlama numaralarını belirtiniz. Mevzuatta bir gereklilik yoksa, bu bilgi isteğe bağlıdır.

Box I.23:

Number of seals and Identification of containers: The seal numbers may be required by the regulations. İf applicable, please indicate ali the identification numbers of the seals and containers. Ifthere is no regulatory requirement, this information is optional.

Kutu I.24:

Paketleme tipi: Yalnızca hayvansal ürünler için

Box I.24:

Type ofpackaging: Only for animal products

Kutu I.25:

Malların sertifikalandırma amacı: Lütfen hayvanların ithalat amacını veya hayvansal ürünlerin kullanım amacını belirtiniz (her özel sertifikada yalnızca uygun seçenek belirtilmelidir).

Damızlık: Damızlık ve üretim amaçlı hayvanlar için.

Besilik: Yalnızca koyun, keçi, sığır ve domuzlar için.

Kesimlik: Kesimhaneye gönderilen hayvanlar için.

Karantina: Türkiye'deki resmi olarak onaylı karantina merkezine gönderilen hayvanlar için.

Onaylı kuruluş: Resmi olarak onaylanmış kuruluş, enstitü ve merkez.

Suni tohumlama: Yalnızca sperma, embriyo ve ovum için.

Kayıtlı tek tırnaklılar: Resmi olarak kayıtlı tek tırnaklı hayvanlar için.

Av hayvanı stoklama: Yalnızca yeniden stokların oluşturulması amacıyla av hayvanları ve yeniden stoklama organizasyonu amacıyla balıklar için.

Ev ve süs hayvanları: 5/12/2011 tarihli ve 28133 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ev ve Süs Hayvanlarının Ticari Olmayan Hareketlerinde Uygulanacak Hayvan Sağlığı Şartlarına Dair Yönetmeliğin Ek-l'nde yer alan ve ticari işlemlere konu olan hayvan türleri için.

Sirk/gösteri: Akvaryumlar için su hayvanları ile sirk ve gösteri hayvanları için.

Yatırma: Yalnızca yetiştiriciliği yapılan su hayvanı ürünleri için.

İnsan tüketimi: Yalnızca mevzuat ile sağlık sertifikası gerekliliği bulunan ve insan tüketimi için olan hayvansal ürünler için.

Hayvan yemi: Yalnızca 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği kapsamındaki hayvan yemi olan ürünler için.

İşleme: Yalnızca piyasaya arz edilmeden önce işlenecek hayvan veya hayvansal ürünler için. Teknik kullanım: İnsan veya hayvan tüketimi için uygun olmayan hayvansal ürünler için.

Diğer: Bu sınıflandırmada belirtilmeyen amaçlar için.

Box I.25:

Commodities certifıedfor the purposes of: Please indicate the purpose of import of the animals or the intended use of the products (only the available options feature in each specific certificate).

Breeding: For breeding andproduction animals.

Fattening: Only for sheep, goats, catttle and pigs.

Slaughter: For animals destinedfor a slaughterhouse.

Quarantine: For animals destinedfor the offıcially approved quarantine centre in Turkey. Approved body: Body, institute or centre offıcially approved.

Artifıcial reproduction: Only for semen, embryos and ova.

Registered equidae: For an offıcially registered eqiudae.

Restocking game: Only for game for the purposes of rebuilding stocks and fish for organized restocking.

Pets: Animals of the species in Annex 1 of the Regulation of the Animal Health Requirements Applicable to the Non-Commercial Movement of Pet Animals (O.G. 5/12/2011-28133) and which are involved in commercial transactions.

Circus/exhibition: For circus and show animals and aquatic animals for aquariums.

Relaying: Only for aquacul(ure products.

Human consumption: Only for animal products for human consumption and for which a health certificate is required by the regulations.

Animal feed: Only for animal products for animal feed covered by Regulation of the Animal By-Products Not Intentedfor Human Consumption (O.G. 24/12/2011-28152).

Processing: Only for animal products or animals which are to be processed before they are marketed.

Technical use: Animal products not fit for human and animal consumption.

Others: For purposes not indicated in this classification.

Kutu I.26:

Türkiye üzerinden başka bir ülkeye transit: Yalnızca hayvansal ürünlerin bir ülkeden gelip Türkiye üzerinden diğer bir ülkeye transiti: Lütfen varış ülkesinin adını ve ISO kodunu yazınız (Bu kutu yalnızca, gemi kumanyacıları için depolama dahil, transit ve depolama için olan sertifikalarda görünür).

Box I.26:

Transit through Turkey to other country: Only for the transit of animal products through Turkey from a country to another country:Please give the name and the ISO code of the country of destination (This box appears only in the certificates for transit and storage, including storage for ships chandlers).

Kutu I.27:

Türkiye'ye ithalat veya geçici kabul için (ithalat veya giriş sertifikaları için özel kutu)

Kesin ithalat: Bu seçenek yalnızca, aynı zamanda yeniden giriş veya geçici kabul izni verilen hayvan türlerinin (kayıtlı tek tırnaklılar gibi) ithalatını belirtmek içindir.

Yeniden giriş: Bu seçenek yalnızca yarış, gösteri ve kültürel etkinliklere katılımı için geçici ihracatından sonra yeniden giriş izni verilen kayıtlı tek tırnaklı hayvanlar gibi hayvan türlerinin ithalatı kapsamında geçerlidir.

Geçici kabul: Bu seçenek yalnızca geçici kabul izni verilen hayvan türlerinin ithalatında geçerlidir (kayıtlı tek tırnaklılara azami 90 gün süreyle izin verilmesi gibi).

Box I.27:

For import or temporary admission into the Republic of Turkey (specifıc boxfor certificates for import and entry).

Definitive imporl: This option features only for the import of animal species also authorized for re-entry or temporary admission (such as registred equidae)

Re-entry: 1 his option features only in the context of import of animal species authorized for re- entry, such as registered equidae for races, shows or cultural events af ter temporary export

Temporary admission: This option feautures only in the import of species of animals authorized for temporary admission (such as registered equidae for a maximum period of 90 days).

Kutu I.28:

Malların tanımlaması: Lütfen belirli hayvan türleri ve ürün tipleri için özel gereklilikleri yazınız. Aşağıda ayrıntılı bir şekilde yer alan gerekli bilgiler her özel sertifikada düzenlenmiştir.

Canlı hayvanlar için: Türler (bilimsel adı), ırk/sınıf, tanımlama sistemi, tanımlama numarası, yaş, cinsiyet, miktar, test.

Sperma, embriyo ve ovum için: Türler (bilimsel adı), ırk/sınıf, tanımlama işareti, toplama tarihi, toplama merkezinin/ekibinin onay numarası, donör kimliği, miktar.

Hayvansal ürünler (sperma, embriyo ve ovum hariç) için: Türler (bilimsel adı), ürün tipi, işlem tipi, işletmelerin onay numarası (kesimhane, parçalama tesisi/üretim tesisi, soğuk hava deposu), parti numarası, paket sayısı, net ağırlık.

Box I.28:

Identification of commodity: Please give the requirements specific to certain animal species and types of products. The information required, which is listed exhaustively below, is set out in each specific certificate.

For live animals: Species (Scientifîc name), breed/category, Identification system, Identification number, age, sex. quantity, test.

For semen, embryos and ova: Species (scientifîc name), breed/category, identification mark, date of collection, approval number of the centre/team, donor identity, quantity.

For animal products (excluding semen, embryos and ova): Species (scientifîc name), type of commodities, type of treatment, approval number of establishments (slaughterhouse, cutting plant/production plant, cold store), batch number, package number, net weight.

Bölüm II. - Sertifikalandırma

Part II- Certifîcation

Kutu II.

Sağlık bilgisi: Lütfen bilgileri ilgili mevzuata uygun olacak şekilde yazınız.

Box II.

Health informaton: Please give the information in compliance with relevant regulation.

Kutu II. a.

Sertifika referans numarası: Kutu I.2.'de belirtilen sertifika referans numarası yazınız.

Box II. a.

Certificate reference number: cf. Box I.2.

Kutu II.b.

TRACES referans numarası: Kutu I.2a'da belirtilen sertifika referans numarası yazınız.

Box II. b.

TRACES reference number: cf. Box I.2a

Resmi veteriner hekim: Lütfen adı, yetki, unvanı ve imza tarihini yazınız.

Offıcial veterinarian: Please give name, qualifîcation and title and the date of signature.