Türk Standartlari Enstitüsü Genelgesi (MGMB-UMGGB-2016/3) (2016/1 sayili Ithalat Tebligi Gübre Ithalati (Üçüncü Bölüm) hk.

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/tse.jpg


GENELGE (MGMB-UMGGB-2016/3)
Gübre İthalatı Tebliği:2016/1 (Üçüncü Bölüm)
İÇİNDEKİLER


1 BAŞVURU ................................................................................................................................................... 4
2 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ........................................................................................................... 5
3 TESPİT VE NUMUNE ALMA .................................................................................................................. 8

3.1 NUMUNE ALMA ................................................................................................................................... 9
3.1.1 SIVI MALLARDAN NUMUNE ALMA ..................................................................................................... 10

4 ÜCRETLER .............................................................................................................................................. 11
5 EKLER ...................................................................................................................................................... 11

 

İLGİ: a) 29 Mart 2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete

b) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) 06.02.2003 tarih ve 1872 sayılı yazısı.

c) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) 08.04.2005 tarih ve 5220 sayılı yazısı.

d) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın (Gıda. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)14.03.2006 tarih ve 3544 sayılı yazısı.

e) Laboratuarlar Dairesi Başkanlığı’nın (Deney ve Kalibrasyon Merkez Başkanlığı)26.04.2006 tarih ve 32897 sayılı yazısı.

f) Yönetim Kurulunun 22.11.2012 tarih ve XVIlI/62-468 no'lu kararı

g) Yönetim Kurulunun 29.07.2011 tarih veXVIII/7-81 ile XVIII/7-82 no'lu kararları

h) 18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliği

i) 31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete ‘de yayınlanan İthalat Tebliği:2016/1 (Üçüncü Bölüm Gübre İthalatı)

j) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın (Gıda. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) 22/04/2011 tarih ve 9920 sayılı yazısı.

k) Ekonomi Bakanlığının 05.01.2012 tarihli ve 620000027 sayılı yazısı

l) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 27.01.2012 tarihli ve 1115 sayılı yazısı

m) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 18.05.2012 tarihli ve 11526 sayılı yazısı

Bu Genelge bütün teşkilatımız tarafından 05.01.2016 tarihinden itibaren uygulanacak olup, Genelge 2015/3 yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Genelgenin yayımından önceki firma itirazlarının değerlendirmesi bu genelge hükümlerine göre yapılacaktır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 29 Mart 2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” ve “Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik” kapsamındaki ürünlerin İthalatında Uygunluk Değerlendirmesi işlemlerine Enstitümüzce 2016 yılı içerisinde de devam edilecektir.

Anılan yönetmeliklerin 2016 yılında Uygulanmasına dair Usul ve Esaslar aşağıda verilmiştir.

1. İthalat-Net sistemi üzerinde işlem yapan tüm personel onaylama işlemlerini e-imzaları ile yapacaktır. (E-İmza ile onaylama işleminin uygulama tarihi bilahare bildirilecektir)

2. İlgili birim amirleri İthalat-Net sistemi ile ilgili birimlerinde alınması gerekli olan tüm tedbirleri alacaktır.

3. İthalat işlemi yapan birimlerimiz düzenledikleri belge, numune alma tutanağı ve faturadan oluşan müracaat dosyasını arşiv numarasına göre sıralı düzenli bir şekilde dosyalayarak istenildiğinde gönderilmek üzere muhafaza etmekle yükümlüdür.

4. Gümrük Mevzuatı kapsamında “Sonradan Kontrole Tabi İthalatçı” statüsünde kabul edilen ithalatçılar tarafından yapılacak ithalatta uygunluk değerlendirme işlemlerinde öncelik tanınacak, ithalatı yapılacak ürünler gümrük sahasında iken numune alınacak ve uygunluk değerlendirme işlemleri süratle gerçekleştirilecektir.

5. Uygunluk değerlendirmesine ilişkin incelemenin, sadece Enstitüce tespit edilmiş uzmanlar arasından en az 2 kişiden teşekkül ettirilen İnceleme Komitesi tarafından yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır. İnceleme Komitesinde İnceleme Uzmanı olarak, Uzman Onay Komitesi tarafından atanmış ve İthalat İnceleme Uzman Listesinde yer alan personel görevlendirilebilecektir. İnceleme Komitesi bir üyesi İnceleme Uzmanı vasfında Enstitü personeli olmak kaydıyla en az iki kişiden müteşekkil olacak, ikinci üye Aday İnceleme Uzmanları arasından da görevlendirilebilecektir.

İthalatta Uygunluk Denetimine ilişkin saha incelemelerinde “Türk Standardları Enstitüsü Dış İnceleme Elemanları Yönergesi ”ne göre saha incelemelerinde Enstitü Personeli olmayan Mühendis vasfında dış uzmanlar da görevlendirilebilecektir.

Enstitü Personeli Statüsünde ve Dış İnceleme Elemanı Statüsünde ilave uzman personele ihtiyaç duyulması halinde, başvurular Uzman Onay Komitesine sunulmak üzere Uzman Başvuru Formu ile Muayene Gözetim Sistem Müdürlüğüne iletilecektir. İlgili birim amiri veya birim amirince belirlenen uzman Enstitü personeli tarafından Enstitümüzün İthalatta uygunluk denetimi yaptığı Tebliğler, bu Tebliğlere ilişkin Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı Genelgeleri ve Muayene ve Gözetim Hizmetleri Yönergesi hakkında verilecek (en az 2 iş günü) eğitimde başarılı olanlar Aday İnceleme Uzmanı olarak atanacaktır. Aday personelin İnceleme Uzmanı vasfında Enstitü Personeli yanında 5 iş gününden az olmamak kaydıyla 20 ithalat dosyası incelemesinde Aday İnceleme Uzmanı olarak gümrükte görevlendirilmelerini müteakip ilgili birim amiri tarafından Uzman Atama Başvuru Formu ile İnceleme Uzmanı olarak atanmaları teklif edilebilecektir. Bu şartları sağlamayan kişilerin İnceleme Uzmanı olarak atanmaları hususu Genel Sekreterlik tarafından onaylanacaktır.

6. İthalat işlemi yapan birimlerimizce düzenlenen belgelerin Enstitümüzde kalan nüshalarında mutlaka dosyayı inceleyen teknik personelin parafı bulunacaktır.

1 Başvuru

Uygunluk Değerlendirmesi yapmaya yetkili birimler kodları ile birlikte aşağıda verilmiştir.

No Birim Adı Birim Kodu Hizmet Alanı
Ankara İthalat Koordinasyon Müd. UMG (Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Bartın)
İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müd. AVR (İstanbul Avrupa Yakası)
İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müd. AND (İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli)
Mersin İthalat Müd. MRS (Mersin)
İzmir İthalat Müd. İZM (İzmir, Manisa)
Tekirdağ İthalat Müd. TKR Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)
Adana Belgelendirme Müd. ADN (Adana, Osmaniye)
Antalya Belgelendirme Müd. ANT (Antalya, Isparta, Burdur)
Bursa Belgelendirme Müd. BRS (Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale)
10 Çorum Belgelendirme Müd. ÇRM (Çorum, Kastamonu, Amasya, Tokat, Yozgat)
11 Denizli Belgelendirme Müd. DNZ (Denizli, Uşak, Muğla, Aydın, Afyon)
12 Eskişehir Belgelendirme Müd. ESK (Eskişehir, Kütahya, Bilecik)
13 Gaziantep Belgelendirme Müd. GZT (Gaziantep, K.maraş, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman)
14 Iğdır Temsilciliği IGD (Iğdır, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı, Bingöl)
15 Kayseri Belgelendirme Müd. KYS (Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Sivas)
16 Konya Belgelendirme Müd. KNY (Konya, Aksaray, Karaman)
17 Malatya Belgelendirme Müd. MLT (Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Tunceli)
18 Sakarya Belgelendirme Müd. SKR (Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak)
19 Samsun Belgelendirme Müd. SMS (Samsun, Sinop, Ordu)
20 Trabzon Belgelendirme Müd. TRZ (Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Bayburt)
21 Van Belgelendirme Müd. VAN (Van, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkâri)
22 Hatay Temsilciliği HTY (Hatay)

1. İthalatçı firma veya yetkili temsilcisi İthalat-Net Programı üzerinden elektronik ortamda online olarak başvuru yapacaktır.

2. İthalat başvurusunda bulunacak ithalatçı firma veya yetkili temsilcisi www.tse.org.tr adresindeki online başvuru işlemleri kısmından sisteme girerek e-imza sahibi kişi adına kullanıcı adı ve şifre oluşturarak firma kaydını yapacak, firma aktivasyonu yapıldıktan sonra sistemde yer alan muvaffakatname (Ek-8) noterden onaylı bir şekilde bir üst yazı ile ithalat işlemi yapan birimlerimize sunulacak, sistem üzerinden ilgili birimimiz tarafından muvaffakatnamede belirtilen firma, e-imza sahibi kişiye tanımlanacak olup, firmalar bu işlemden sonra müracaat yapabilecek duruma gelecektir.

3. Sisteme tanımlaması yapılan ithalatçı firma veya yetkili temsilcisi hinterland alanı ürünlerin bulunduğu gümrük müdürlüğünü kapsayan en yakın ithalat işlemi yapan birimimizi sistemden seçerek müracaatını yapacaktır.

4. Müracaatı yapılan dosya; ilgili birim amirince sistemde ön inceleme personeli olarak tanımlanan personel tarafından incelenecektir. Ön inceleme safhasında bulunan eksik bilgi ve belge ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek olup, sistem üzerinden geri gönderilecek, firmanın eksik bilgi ve belgeleri temin etmesi için sistem tarafından 7 iş günü süre verilecektir. Bu süre içerisinde firma tarafından eksikliği giderilmeyen müracaatlar sistem tarafından otomatik olarak işlemden kaldırılacaktır.

5. Ön incelemeci tarafından yapılan inceleme sonucunda başvuru dosyasının evrak yönünden tam ve eksiksiz olması halinde belge ücreti hesaplanarak firmanın ücreti yatırması talep edilecektir. Firmanın ücreti yatırıp dekontu sisteme yüklemesi halinde başvuru dosyası teknik personele gönderilecektir.

6. İthalat-Net sistemi üzerinden kredi kartı ile ödeme yapılabilecektir.

7. Müracaat sırasında firmanın mutlaka sunması gereken Başvuru Formu (Ek-1), Bilgi Formu (Ek-2), firma tarafından sisteme girilen bilgilerle otomatik olarak oluşturulacağından Uygunluk Değerlendirmesi talep edilen Yönetmelik sistem tarafından otomatik olarak gelecektir.

8. Firmalardan, başvuru formlarında ve başvuru formu eki beyanname ve ürün faturasında belirtilen ürün adı, marka, sınıf, tip. tür, model, menşei, adet ve G.T.İ.P. bilgilerini içeren ve bu ürünlerin daha önce Enstitümüzce bir uygunluk değerlendirme işlemine tabi tutulmadığı hususunda alınan taahhütname (Ek -3) sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.

2 Uygunluk Değerlendirme

Uygunluk Değerlendirmesinin yapılabilmesi için; ürünün özelliğine göre beyan edilmesi gereken bilgiler ve dokümanlar gerekiyor ise, İthalat-Net sisteminde 7 iş günü süre verilerek (Resmi ve Dini Bayram Tatili günleri cevap beklenen tarih bölümüne ilgili personel tarafından manuel olarak ilave edilecektir) firmaya “bu süre zarfında istenilen bilgi/doküman/belgelerin sunulamadığı takdirde ön incelemede geri gönderilmiş ise dosyanın işlemden kaldırılacağı, teknik incelemede geri gönderilmiş ise dosyanın olumsuz sonuçlanacağı, tekrar dosyanın açılmayacağı ancak yeni müracaat yapılması halinde de yeni dosya olarak müracaatın tekrar incelenebileceği bilgisi verilecektir. Firmaya verilen 7 iş günü süreler İthalat-Net sistemi tarafından otomatik olarak verilecek olup, firmaların 7 iş günü sonunda talep edilen belgeleri sunmaması halinde; dosyanın durumu programda süre aşımı durumuna geçecek,

-Ön incelemede “Süre Aşımı" olan müracaat sahiplerinde “Dosyanız İşlemden Kaldırıldı” bilgisi gidecek ve dosya durumu da “Dosya İşlemden Kaldırıldı” olacak,

-Teknik incelemede “Süre Aşımı” olan dosyalara ise “Firma Yükümlülüklerini Yerine Getirmediğinden” açıklaması ile firmaya Uygunsuzluk Yazısı (Ek-5) düzenlenecek, aynı dosya tekrar açılmayacak, firmanın aynı dosya ile yeniden müracaat etmesi halinde uygunluk değerlendirmesi tekrar baştan başlayacaktır.

Ancak, uygunsuz olarak değerlendirilen dosyanın sadece doküman yönünden olumsuz değerlendirilmiş olması ve firmanın yeni müracaatında daha önce olumsuz olarak sonuçlanan dosyanın (Evrak No, Beyanname Tarih ve No bilgisi) eksikliğinin giderilmesi sebebiyle yeni müracaat yaptığını belirtmesi halinde; ilk incelemede uygun sonuçlanan aşamalardan tekrar geçmeden (ör: gümrük tespiti) dosya incelenecektir. Dosyanın açıklama kısmına "daha önce olumsuz sonuçlanan müracaatın nihai incelemesidir" (Evrak No. Beyanname Tarih ve No bilgileri belirtilecek) uyarısı yazılacaktır. Yeniden yapılan değerlendirme sonucunda olumlu olarak sonuçlandırılan müracaatlarda düzenlenen belge ile birlikte ilgili gümrük müdürlüğüne daha önce olumsuz olarak sonuçlandırılan müracaatın nihai kararını belirten ve sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan bir yazı(Uygunsuzluk Düzeltme Yazısı) gönderilecektir. Yeniden yapılan değerlendirme sonucunda olumsuz olarak sonuçlandırılan müracaatlarda ise olumsuzluğun devam etmesi sebebiyle Teknik İncelemeci tarafından sistemden dosya durumu "Dosya İşlemden Kaldırıldı" olarak seçilecek ve müracaat sahiplerine de "Dosyanız İşlemden Kaldırıldı" bilgisi gidecektir.

Teknik İncelemede başvurunun kabul edilip gümrük incelemesi ve tespiti sonrası veya dosya incelemesi neticesinde incelemeye ve /veya dosyaya açıklık getirmek üzere tarafınızca ilave bilgi, belge ve doküman istenmesi halinde; inceleme süreci devam ettiğinden, dosya hakkında nihai karar verilene kadar, 7 iş günü süre İthalat-Net sisteminden verilebilecektir.

Firmalar talep edilen belgeleri verilen süre içinde sunamayacakları durumlarda ek süre talebinde bulunabilecek olup, ek süre talebi dosyayı inceleyen personel tarafından değerlendirilecektir. Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmeden, firmaların dosyalarını işlemden kaldırma talepleri kabul edilecek, gerekçesi belirtilmek suretiyle firmaya ve ilgili Gümrük Müdürlüğü'ne bu durum yazılı olarak tebliğ edilecektir.

“Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” kapsamında ve “Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik” kapsamında AB veya 3. ülkelerden ithal edilen gübreler (Kimyevi gübreler üzerlerinde EC FERTİLİZER işareti olsa dahi) uygunluk değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Uygunluk değerlendirme sonucu olumlu olan gübreler için “İthal Malı Uygunluk Belgesi” düzenlenecektir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin Ek-19'da isimleri belirtilen Nitrik Asit, Fosforik Asit, Potasyum Çözeltisi, Potasyum Tiyosülfat, Kükürtle Kaplanan Gübreler, Azot İnhibitörlü Gübreler ve Amonyum Tiyosülfat gübrelerin yurda girişleri sırasında akredite laboratuvarlardan alınmış analiz rapor/sertifikasını ithalatçı firma tarafından sunulması ve söz konusu analiz rapor/sertifikaların alınmış olduğu kuruluşların, özellikle Avrupa alanı başta olmak üzere, ilgili deneyler bazında EA’ya üye kuruluşlardan akredite olması ve rapor/sertifikanın, adı geçen gübreye ait parti, seri veya lot numaralarının herhangi birisini refere etmesi, bu incelemenin ürün orijinal ambalajı, proforma fatura ve deney rapor/sertifikaları üzerinden yapılması ve bu şekilde izlenebilirliğin sağlanması halinde anılan partiye İMUB düzenlenecektir. Taşra teşkilatı gerek duyduklarında sunulan raporun/sertifikanın partiye uygunluğu hususunda laboratuvarımızdan görüş alabileceklerdir

Enstitümüzce Kimyevi Gübrelerin ve Organik Gübrelerin ithalatı sırasında işaretleme ve etiketleme kontrolü yapılmayacak olup. İthalatı yapılacak mikrobiyal ürünlerin yurt dışından gelirken geliş ambalajlarının üzerinde son kullanma tarihi belirtilmek zorunda olduğundan, bu ürünler üzerinde son kullanma tarih ifadesi bulunup bulunmadığı kontrol edilecek ve altı avdan eski ürünlerin ithaline izin verilmeyecektir.

Yüksek oranda azot ihtiva eden Amonyum Nitrat Gübreleri’nin Uygunluk değerlendirmesi Ankara Laboratuvarları Grup Başkanlığı Kimya Laboratuvarı Müdürlüğü (Ankara) tarafından yapılacaktır. Bu gübreler deney yapılmadan ve uygun görüş alınmadan kesinlikle belge düzenlenmeyecektir.

“Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” ve “Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik” kapsamında yer almayan gübreler için “Kapsam Dışı Yazısı” (Ek-7) düzenlenecek ve kapsam dışı olma gerekçesi teknik olarak ayrıntılı bir biçimde yazılacaktır. Gübrenin ilgili yönetmelik kapsamında olup olmadığına laboratuvarlarımızca karar verilecektir.

Sezon öncesi getirilen ve Antrepolara alınacak gübreler için antrepolara alınırken tüm partiyi temsil edecek şekilde Enstitümüzce alınacak numunelerin ilgili yönetmeliğine göre yapılan deneyleri sonucu olumlu bulunması halinde tüm partiyi temsilen “İthal Malı Uygunluk Belgesi” düzenlenir. Daha sonra firmaların bu antrepolardan peyder pey ithal etmek istediği gübreler için açılacak beyannamelere herhangi bir belge düzenlenmeyecektir.

İlgili Yönetmeliklere göre yapılan Uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlanması halinde, İthalat-Net sistemi üzerinden konu olumsuzluğa ilişkin test raporları ile birlikte firmaya bildirilecek ve 15 gün itiraz süresi verilecektir. Süre sonunda veya itirazın olumsuz sonuçlanması halinde “Uygunsuzluk Yazısı" (Ek-5) firmaya iadeli taahhütlü veya elden imza karşılığı ve ilgili Gümrük İdarelerine iadeli-taahhütlü gönderilecektir.

Uygunluk değerlendirmesi sonucunda güvensiz ürün olduğu tespit edilmiş bulunan AB menşeli ve/veya AB üzerinden gelen üçüncü ülkeler menşeli ürünlere dair bilgiler ekte verilen tabloya (Ek-6) uygun olarak kaydedilerek Ekonomi Bakanlığı’na bildirilmek üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına gönderilecektir.

“Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmeliğin” 8. Maddesinin 5. Fıkrasına istinaden Enstitümüze yapılan Gübre İthalatı başvurularında sadece Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünler ile sınırlı olmak üzere firmaların ürün tescil belgesine sahip olmaları halinde Enstitümüzce numune alınması ve ürünlerin ithalatına izin verilmesi, izne müteakip ürünlerin analizinin yapılarak sonucun firmaya gönderilmesi gerekmektedir. Ürün tescil belgesine sahip firma başvuruları için düzenlenen belgelerde mutlaka söz konusu yönetmeliğin 8. Maddesinin 5. Fıkrasına istinaden belgenin düzenlendiği açıklamasının yapılması gerekmektedir.

Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 28. Maddesinin birinci fıkrasına istinaden “Muayene ve deneyler, numunelerin muayene ve deney yapacak kuruluşa tesliminden itibaren en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır.” Yine aynı yönetmeliğin 33. Maddesi gereği ilk analiz sonucu menfi çıkan ürünlerin satışı durdurulduğundan, Enstitümüz raporlarının nihai sonucu oluşturmasından ötürü ve ilk analiz sonucu menfi çıkmasına rağmen referans analizin olumlu çıkma olasılığı bulunmasından ötürü bu gibi ürünlerin üreticilerinin olumsuz etkilenmemesi için Enstitümüz raporlarının kısa sürede sonuçlandırılması önem arz etmektedir.

3 Tespit ve Numune Alma

Gümrükte yapılan incelemelerde (Ek-9) Numune Alma Tutanağı (numune alınsın, alınmasın) kullanılacaktır. Ancak numune alınmaması durumunda neden alınmadığı, inceleme ve muayene sonuçları tutanakta yer alacaktır. Tespit, inceleme yapılması halinde tutanaktaki numune alma ifadesinin üzeri çizilerek inceleme veya tespit yazılıp düzenlenecektir. Geçici depolama yeri ve antrepolarda tutanaklar gümrük yetkilileri tarafından imzalanacak olup gümrük yetkililerinin imzalamadığı durumlarda düzenlenen tutanaklar Enstitümüz personeli ve firma temsilcisi tarafından imzalanarak düzenlenecektir.

Gümrüklerde numune alınırken tekrar numune alınmasına mahal vermeyecek şekilde deney yeter miktarı kadar numune alınacaktır.

Tereddüde mahal bırakmayan ve mevzuata paralel yapılan tespitler neticesi uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlanması halinde; kesinlikle ikinci defa gümrükte tespit yapılmayacaktır. Bu tür talepler numune alma tutanağına atıf yapılarak “uygunsuzluk tereddüde mahal bırakmayacak şekilde tespit ve tevsik edildiğinden ve tutanak taraflarca imzalandığından talep uygun görülmemiştir” şeklinde reddedilecek ve merkeze aktarılmayacaktır.

Enstitümüz elemanlarının eksik veya yanlış anlaşılmalardan doğan hatalı iş ve işlemleri neticesinde tutulan tutanaklara ilişkin ciddi/mesnetli firma itirazları ilgili müdürlükçe değerlendirilecektir. Bu tür durumlarda kasıtlı olarak hatalı, eksik iş ve işlemleri gerçekleştirenler hakkında TSE Personel Yönetmeliği çerçevesinde gereği yapılacak ve dosyayı inceleyen teknik personel, gümrük incelemesine iştirak eden inceleme heyetinden en az biri ve ilgili birim amiri tarafından, gerek görülmesi halinde ilgili gümrük müdürlüğünün de (Ürünlere teknik müdahale veya elleçleme yapılıp yapılmadığı ve ürünün durumu vb.) görüşü alınarak gerekiyorsa dosya yeniden işleme alınacak ve tekrar tespit için görevlendirme ilgili müdürlükçe yapılacaktır. Bu şekilde yapılan değerlendirmeler akabinde sonuç işlemi takip eden 5 iş günü içinde bilgi amaçlı olarak gerekçeleri ile birlikte bir yazı ile Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına bildirilecektir.

Gümrük incelemelerinde firmanın gümrük sahasında bulunmadığı durumlarda düzenlenen tutanak gümrük yetkilisine imzalattırılacaktır. Bu gibi durumlarda dosya sistem üzerinden firmaya geri gönderilecek, müteakip inceleme firmanın hazır olduğu yönündeki talebini sistem üzerinden iletmesi halinde gerçekleştirilecektir.

Gümrük sahasında yapılan incelemelerde numunenin bulunamadığı ve/veya ürünlerin tespite ve/veya numune almaya hazır olmadığı durumlarda, düzenlenen tutanak gümrük yetkilisi ve firma veya yetkili temsilcisine imzalattırılacaktır. Bu gibi durumlarda dosya sistem üzerinden firmaya geri gönderilecek, müteakip inceleme firmanın malların hazır olduğu yönündeki talebini sistem üzerinden iletmesi halinde gerçekleştirilecektir.

Gümrük sahasından numune alınırken ve/veya laboratuvara sevk edilirken numuneler işaretleme bilgilerini kapatmayacak, zedelemeyecek, bilgilerin okunmasını engellemeyecek şekilde bantlanarak etiketlenecektir.

Gümrük Sahasında tutulan Numune Alma/Tespit Tutanağı ve ürünlere ait varsa fotoğraflar tespitin yapıldığı tarihten en geç 1 iş günü içerisinde mutlaka sisteme yüklenecek ve inceleme heyeti tarafından görev sonlandırılacaktır.

Serbest Bölgelerden yapılan ithalat işlemleri de aynı hükümlere tabidir.

3.1 Numune Alma

  • Alınan asıl ve şahit numuneler mühürlenerek firmaya teslim edilecektir. Asıl numuneler deneyleri yapılmak üzere firma tarafından ilgili laboratuvara sevk edilecek, şahit numuneler ise firma tarafından uygun koşullarda saklanacaktır.
  • Firmalar numunelerin ilgili laboratuvara sevki ve şahit numunelerin uygun koşullarda saklanması hususlarında bütün sorumluluğu üstleneceklerdir. (Ek-3 Taahhütname ile)
  • Numuneler uygun ambalajlarda alınarak güvenli ve mühürlü şekilde ilgili laboratuvara sevk edilecektir.

Kimyevi Gübre ithalatlarında araştırma, deneme veya laboratuvar amaçlı veya toplam ağırlığı 50 kg'ı geçmeyen ve parti oluşturmayacak miktardaki kimyevi gübrelerden numune alınmayacak ve 50 kg'ı geçmeyen kimyevi gübreler Parti Teşkil Etmez olarak değerlendirilecek ve Parti Teşkil Etmez Yazısı (Ek-10) düzenlenecektir.

Organik gübre ithalatlarında ise miktarı ne olursa olsun 29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan “Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik” gereğince deneme amaçlı ithaline izin verilen mikrobiyal ürünler hariç analize tabii tutulması gerekmektedir.

3.2 Sıvı Mallardan Numune Alma

1. Sıvı numuneler mutlak suretle temiz (Kimyasal Tortu, kalıntı, vb içermeyen) ve sağlam ambalajlarda alınacaktır. Her bir ambalaj üzerine (şahitlerde dâhil) numune konmadan önce gerekli tanıtım bilgilerini içerecek şekilde merkezden gönderilen numune tanıtım kartı ile etiketleme yapıldıktan sonra ağızları sıkı bir şekilde kapatılarak mühürlenecek, kırılmaya karşı gerekli önlem alınmak suretiyle asıl numune 24 saat içerisinde laboratuvara teslim edilmek ve şahit numune firma tarafından (Laboratuvarımız açılmış, kapatılmamış, yırtılmış ve içindeki şişeler kırılmış olan numunelere işlem yapılmayacaktır bilgisi firmaya verilecek ve (Ek-4) taahhütname alınacaktır) saklanmak üzere firma yetkilisine teslim edilecektir.

2. Diğer gübreler orijinal ambalajında alınacak, orijinal ambalajında alınması mümkün olmayan hallerde paçallama yöntemi ile alınan numuneler usulüne uygun şekilde işaretlenip, etiketlenecek cam, ped veya plastik ambalajlar içinde (min. 2kg, max. 5kg olacak şekilde) laboratuvara gönderilmesi gerekiyorsa 24 saat içinde laboratuvara teslim edilmek üzere firma temsilcisine/yetkilisine elden teslim edilecektir. Bu tür numuneler ithalat birimlerinde güvenlik açısından risk taşıdıkları için bekletilmeyeceklerdir.

3. Zaman zaman aynı üretim yerinden, aynı gemide ithal edilen gübrelerin birden fazla ithalatçı tarafından ayrı beyannamelerle ithal edildikleri hatta firmaların gümrükçülerinin dahi aynı olduğu, aynı inceleme heyeti tarafından aynı anda numune alınarak deney için ilgili laboratuvara gönderilmektedir.

Bu tür durumlarda; numuneler laboratuvara intikal ettirilirken ön yazıda bilgi olarak mutlaka “…… tarih/sayılı beyanname kapsamında ……. firmasının gübreleri ile aynı gemiden alınmıştır” uyarısı yer alacaktır.

Not: Laboratuvarlarımız açılmış, kapatılmamış olarak gelen numunelere ve laboratuvara intikal etmeyen numunelere işlem yapmayacaktır. Ancak numunelere eşlik eden evrakların kabulü yapılarak numunelerle ilgili durum bir tutanakla tespit edilip numunelerin gönderildiği birime bildirilecektir.

4 Ücretler

Ücretler yürürlükteki Muayene Gözetim Ücretlendirme Yönergesine göre belirlenir.

5 Ekler

Ek - 1 Başvuru Formu
Ek - 2 Bilgi Formu
Ek - 3 Taahhütname Örneği (Başvuru için)
Ek - 4 Taahhütname Örneği (Sıvı Mallardan Numune alma için)
Ek- 5 Uygunsuzluk Yazısı
Ek- 6 Güvensiz Ürün Bilgisi Tablosu
Ek - 7 Kapsam Dışı Yazısı
Ek - 8 Muvaffakatname
Ek - 9 Numune Alma Tutanağı
Ek - 10 Parti Teşkil Etmez Yazısı

 


Ek 1: Başvuru Formu

TSE……………..Temsilciliğine…. / … / 20…

 
İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için UYGUNLUK BELGESİ almak istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartlan kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

Firmanın Unvanı
Yetkili İmzaEkleri:

- Fatura veya proforma fatura fotokopisi

- İmza sirküleri veya vekâletname sureti

- İthalat Ön İzin Belgesi

- Aşağıdaki belgelerden biri:

- Antrepo Beyannamesi
- Özet Beyan
- Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb.)
-

İTHALATÇININ:

- Unvanı ve Adresi

- Telefon ve Faks Numarası

İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN:

- Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)

- Menşei ve markası

- Cinsi, sınıfı, modeli

- Miktarı

İthalatın yapılacağı gümrük idaresi:

DEĞERLENDİRMEYE ESAS YÖNETMELİK (1):

 

__________________________________________
1Değerlendirmeye esas alınacak Yönetmelik ithalatçı tarafından mutlaka beyan edilmesi gerekmektedir.

 


Ek-2 Bilgi Formu

İthalatın yapılacağı gümrük idaresi: 
İhracatçının:
- Unvanı 
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil) 
- Tel, faks, e-posta, web adresi 
Üretici firmanın:
- Unvanı 
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil) 
- Tel, faks, e-posta, web adresi 
Gümrük beyannamesinin: 
- Türü 
- Tarihi 
- No'su 
İthal malın menşe ülkesi: 
İthalatçı firmanın:
- Unvanı 
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil) 
- Vergi no'su 
- Tel, faks, e-posta, web adresi 
İthalatın yapılacağı ülke: 
İthalatçı temsilcisinin: 
- Unvanı 
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil) 
- Vergi no'su 
- Tel, faks, e-posta, web adresi 
İthal edilecek ürünün:
- G.T.İ..P. no'su 
- Cinsi 
- Markası 
- Miktarı ve birimi 
- ABD Doları olarak değeri(Gümrük beyannamesi üzerindeki istatistiki kıymet esas alınır)
- Gümrük bölgesine geliş tarihi 

Ek-3 Taahhütname Örneği (Başvuru için)

TAAHHÜTNAME

“…….Gümrük Müdürlüğü’ndeki …………ve ………sayılı……………Beyanına ait, ……….tarih ve ………………….sayılı faturada yer alan ürünlerin G.T.İ.P. Ürün Adı, Marka, Sınıf, Tip, Tür, Model, Menşei, Adet bilgileri doğrultusunda tanımlamaları aşağıda verilmiş olup, bu bilgilerin doğruluğunu ve beyanname kapsamındaki ilgili ürünlerin daha önce Türk Standartları Enstitüsünce uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmadığını, denetim esnasında alınarak firmamıza teslim edilen asıl numunelerin ilgili laboratuvara iletilmesi ve şahit numunelerin uygun koşullarda saklanmasına ilişkin bütün sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu taahhüt ederiz.

Yukarıda yazılı taahhüdümüz ve bu taahhüde konu yapmış olduğumuz ithalat işlemine ilişkin olarak düzenlemiş bulunduğumuz diğer evrakımızda yanlış ve eksik beyanda bulunulması ve/veya daha önce uygunluk değerlendirmesine tabi tutulduğunun tespiti halinde “22/02/2013 tarihli ve 28567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı’nın “Uygulanacak müeyyideler” başlıklı 14. Maddesi çerçevesinde diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

a) Yazılı uyarı,
b) Yayımlanan mevzuatla tanınan muafiyetlerden süreli veya süresiz men,
c) İthalatının veya ihracatın süreli veya süresiz durdurulması.
d) Taahhütname alınan durumlarda, taahhütnamede belirtilen ürünün ihracat için FOB ve ithalat için CIF değerinin %60’ının, firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesince ilgiliye tebliğ tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığının, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde vergi dairesince tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilmesi.

Yaptırımlarından biri veya birkaçının tarafımıza uygulanması ve/veya gerekli görüldüğü takdirde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre işlem yapılması için Türk Standardları Enstitüsü tarafından ilgili Bakanlığa resmi müracaata bulunulacağı ve/veya ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağı tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Firma Yetkilisi
Tarih
İmza
G.T.İ.P. ÜRÜN ADI MARKA MODEL MENŞEİ MİKTAR KALEM FİYATI

 


Ek - 4 Taahhütname Örneği (Sıvı Mallardan Numune alma için)

Türk Standardları Enstitüsü’ne
( Taahhütname )


İthal etmek istediğimiz ……..………...Gümrük Müdürlüğünden Tescilli…………….. Tarih ve…………..Sayılı Beyanname kapsamındaki tarafıma sağlam olarak teslim edilen Benzin / Mazot mamullerinin şahit numunelerini istendiğinde Enstitünüz Laoratuarlarına Ağzı açılmamış, plastik ambalajı yırtılmamış, içindeki şişeler kırılmamış halde teslim edeceğimi, ağzı açılmış, plastik ambalajı yırtılmış, içindeki şişeler kırılmış olması durumunda laboratuarlarca bir işlem yapılmayacağı hakkında tarafımıza bilgi verilmiş olup, bu durumda hiçbir hak iddia etmeyeceğimizi beyan ve taahhüt ederiz.


Firma Yetkilisi:
Adı :

Soyadı :
İmzası :
Tarih :
Eki: 
İmza Sirküsü veya Vekaletname

 


Ek-5 Uygunsuzluk Yazısı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
Sayı :Tarih
Konu :
DAĞITIMDA GÖSTERİLMEKTEDİR

İthali yapılmak üzere firma(nız) tarafından beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürün/ürünlere dair gerçekleştirilen denetimler sonucunda, söz konusu ürünün/ ürünlerin ilgili teknik mevzuatına uygun olmadığı anlaşılmış olup, ithali uygun bulunmamaktadır.

Bilgileri ve gereğini arz/rica ederim.

OLUMSUZLUK NEDENİ:

... TSE Müdürlüğü
Belge CinsiBelge TarihiBelge NoG.T.İ.P.Fatura Tarihi
     
     
Fatura NoModel NumarasıMiktar 
   
   

Dağıtım:
- İlgili Gümrük Müdürlüğü
- İlgili Firma


Ek-6 Güvensiz Ürün Bilgisi Tablosu

Tablo

PGD SIRASINDA GÜVENSİZ OLDUĞU TESPİT EDİLEN ÜRÜNLER

ÜRÜNÜNALINAN ÖNLEMİN
Adı/TanımıMarkası /ModeliMiktarıDeğeriMenşe ÜlkesiÇıkış Ülkesi*TürüTarihiSonucu

 

* Çıkış ülkesi: Hangi AB ülkesinden Türkiye’ye sevk edildiği


Ek-7 Kapsam Dışı Yazısı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
Sayı :Tarih
Konu :
DAĞITIMDA GÖSTERİLMEKTEDİR


İthali yapılmak üzere firma(mız) tarafından beyan edilen ve bilgileri aşağıda yer alan ürün/ürünler, Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2016/1) sayılı Tebliğde yer alan G.T.İ.P.'lerin tabi olduğu ilgili Teknik Düzenlemenin kapsamı dışındadır. İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ithalatında bir sakınca bulunmamaktadır.

Bilgileri ve gereğini arz/rica ederim.


KAPSAM DIŞI NEDENİ:

... TSE Müdürlüğü
Belge CinsiBelge TarihiBelge NoG.T.İ.P.Fatura Tarihi
     
     
Fatura NoModel NumarasıMiktar 
   
   

Dağıtım:
- İlgili Gümrük Müdürlüğü
- İlgili Firma


Ek-8 Muvaffakatname

MUVAFFAKATNAME

Türk Standardları Enstitüsü'nce yapılan İthalat/İhracat/Gözetim işlemleri kapsamında aşağıda kimlik bilgileri verilen kişinin nitelikli elektronik imza veya mobil imza ile yapacağı her türlü işlemden aşağıda belirtilen tarihler itibariyle ( .. Vergi dairesinin) vergi numaralı ve .................................. Unvanlı şirketimizin/firmamızın sorumlu olacağını ve kişinin firmamızca yetkilerinden azledilmesi veya firmamız müşavirliğinden imtina etmesi halinde ise durumu derhal yazılı olarak tarafınıza bildireceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

TAAHHÜT EDEN:

TAAHHÜDÜN BAŞLANGIÇ TARİHİ:
TAAHHÜDÜN BİTİŞ TARİHİ:

(Vekaleti Alan E-İmza Sahibi Kişinin)
T.C.Kimlik No:
Adı Soyadı:
Baba Adı:
Doğum Yeri:
Doğum Tarihi:
Cinsiyeti:
Nüfusa kayıtlı olduğu İl—İlçe;
Cilt No:
Aile Sıra No:
Sıra No:

NOT: Mezkur şirkete ait imza sirkülerinde ilgilinin yetkisinin mevcut olduğu Noter tarafından onaylanacaktır.

EK:1- Mezkur şirkete ait imza Sirküsü (Fotokopisi)
2-Vekaletname(Fotokopisi)


Ek-9 Numune Alma Tutanağı

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ NUMUNE ALMA TUTANAĞI
Tarih / ..... /20İthalatçı firmanın : ............................................................

Beyannamenin tarih ve no'su : ......................................................

Numunenin alındığı gümrük idaresi: ............................................

Sıra No.Numunenin cinsi ve miktarıMarkasıStandart numarası

  
[ ] Aynı miktarda şahit numune gümrükte bırakılmıştır.
[ ] Aynı miktarda şahit numune firma yetkilisine teslim edilmiştir.

 

Gümrük Yetkilisinin;Firma Yetkilisinin;
Adı, soyadıAdı, soyadı
GöreviGörevi
Sicil Numarasıİmzası
İmzası


TSE İnceleme Komisyonu Üyeleri

Adı, soyadıAdı, soyadı
GöreviGörevi
İmzasıİmzası


Bu tutanak kapsamında alınan numunelerin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen beyanname kapsamı malların tamamını temsil ettiğini ve sonuçlarının parti icin bağlayıcı olduğunu taraflar kabul etmiş sayılır.

Alınacak numuneler 24 saat içinde test için ilgili laboratuvara sevk edilmelidir.


Ek-10 Parti Teşkil Etmez Yazısı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
Sayı :Tarih
Konu :
DAĞITIMDA GÖSTERİLMEKTEDİR


İthali yapılmak üzere firma(nız) tarafından beyan edilen ve bilgileri aşağıda yer alan ürün/ürünler, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2016/1) çerçevesinde Parti Teşkil Etmediğinden Ülkeye Girmesinde Sakınca Yoktur.

Bilgileri ve gereğini arz/rica ederim.

 

... TSE Müdürlüğü
Belge CinsiBelge TarihiBelge NoG.T.İ.P.Fatura Tarihi
     
     
Fatura NoModelMiktar 
   
   

Dağıtım:
- İlgili Gümrük Müdürlüğü
- İlgili Firma