Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.03.2016 tarihli ve 14792494 sayılı yazısı (Çıkış bildirimi hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 52707093-141.99
Konu : Çıkış bildirimi
23.03.2016 / 14792494
DAĞITIM YERLERİNEBakanlığımıza intikal eden bilgilerden çıkış bildiriminin geç onaylanmasından kaynaklı olarak ihracat beyannamelerinin kapanmasında gecikme yaşandığı ve mükelleflerin mağdur olduğu bilgisi edinilmiştir.

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 437 nci maddesinin birinci fıkrası, "Türkiye Gümrük Bölgesini terk ederken kullanılan taşıtın işleticisi veya temsilcisi çıkış gümrük idaresine Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği ana kadar taşıtın çıkışını bildirir." ve dördüncü fıkrası ise "...Yazılı olarak verilen çıkış bildirimi bilgileri bilgisayar sisteminin çalışmasını müteakiben en geç takip eden iş günü içerisinde sisteme girilir." hükümlerini amirdir. Keza,
2013/30 sayılı Genelgenin 2. maddesinde de, "Deniz ve hava yolu ile yapılan taşımalarda çıkış bildirimi işlemlerinin ve buna bağlı olarak ihracat beyannamelerinin kapanma işlemlerinin, ilgili memur tarafından geciktirilmeksizin tekemmül ettirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu itibarla, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde, işlemlerin gecikmeye mahal verilmeksizin yerine getirilmesi hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.


Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.


DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine