Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.04.2016 tarihli ve 15282137 sayılı yazısı (TRT Bandrolü)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.04.2016 tarihli ve 15282137 sayılı  yazısı (TRT Bandrolü)


igasyon kategorisinde değerlendirilmesi için yeterli olduğu ve %8 oranında bandrol tabi  - Uğurlu Gümrük Müşavirliği.... Kuruluş:1987                

        
            Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.04.2016 tarihli ve 15282137 sayılı             yazısı (TRT Bandrolü)
        

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-165.99
Konu : TRT Bandrolü

13.04.2016 / 15282137
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

 

İlgi : 8/3/2016 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz 08/03/2016 tarihli, 14415944 sayılı yazımız ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna iletilmiştir.

Anılan Kurumdan alınan 1/4/2016 tarihli,68608 sayılı yazıda dilekçeniz konusu cihazın;

    

-Radyo olarak kullanıldığı gibi navigasyon ve başka özelliklerin     eklenmesi suretiyle birden fazla özelliğe sahip hale geldiği,

    

-Radyo işlevinin yanı sıra navigasyon özelliğinin de bu cihazın ön plana     çıkan özelliklerinden olduğu,

    

-Bu cihazların bandrole tabi olması için radyo/TV tuneri vasıtasıyla     yayınları alması gerektiği ifade edilerek

Cihazın radyo alıcısı ve navigasyon özelliğinin olmasının,3093 sayılı Kanun ile bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konan2015/7757 sayılı Bakanalar Kurulu Kararı açısından navigasyon kategorisinde değerlendirilmesi için yeterli olduğu ve %8 oranında bandrol tabi olduğu belirtilmiştir.

Bilgilerini rica ederim.


 

Erkan ERTÜRK
Bakan a.
Daire Başkanı


 

T.C.
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı

Sayı : 34734079-555.99 E-68608 01.04.2016

Konu : TRT BANDROLÜ-ULUDAĞ GTBM

 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

İlgi :10.03.2016 tarihli ve 14415944 sayılı yazı.

İlgi yazınızda Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş. ‘den alınan 8.3.2016 tarihli dilekçenin ilişikte gönderildiği belirtilerek konu hakkında Kurumumuz görüşlerinin bildirilmesi istenilmiştir.

Bahsi geçen firma dilekçesinde özetle; ithale konu multimedya cihazının 5 inç büyüklüğünde dokunmatik LCD monitöre, AM-FM radyo alıcısı, MP3, îpod uyumlu, USB ve AUX portlan bulunan entegre navigasyon sistemine, bluetooth özelliğine ve bunların yanında başka bir çok özelliğe (sesli yönlendirme, sms okuma, sürüş parametrelerini analiz ederek önerilerde bulunma vb) sahip bir cihaz olduğu, Gümrük Tarife Pozisyonu belirlenirken bu Özelliklerin hiç birisinin cihaza esas karakterini vermediğinden bahisle 8528.59.70.00.00 “GTİP’nin uygun görüldüğü, cihaz radyo olmadığından 8527, navigasyon olarak da değerlendirilmediğinden 8526 tarife pozisyonunda sınıflandırılmadığı, tarife pozisyonunda radyo veya navigasyon olarak değerlendirilemeyeceği, bu nedenle 2015/7757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9’uncu bölümünde “Radyo ve/veya TV yayını alma işlevine sahip diğer cihazlar kategorisinden % 0 oranında bandrole tabi eşya kategorisinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Firma dilekçesinde esas olarak tarife pozisyonun belirlenmesine yönelik ulusal ve uluslararası tarife düzenlemelerine yer vererek bahse konu cihazın 2015/7757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9’ncu bölümünde yer alması gerektiğini ifade etmiştir. Oysa cihazın bandrol yükümlülüğü irdelenirken bu konudaki yasal düzenlemeye bakmak gerekmektedir. 3093 sayılı Kanun bandrol yükümlülüğüne konu cihazları belirlemiş olup Yasanın 4/a maddesinin ilk beş bendinde ismen sayılan cihazlar ile bu bentlerde sayılmayan ancak radyo televizyon yayım almaya yarayan her türlü cihazın bandrole tabi olacağı hükme bağlanmıştır. Böylece yasanın yürürlüğe girdiği tarihte piyasada olmayan cihazlardan bandrol ücreti alınması amaçlanmıştır. Kanunun 4/d maddesiyle bu gruba giren cihazları türleri ve özellikleri itibarıyla gruplandırma ve her bir grup için farklı bandrol oranları belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Yasa koyucunun yasa yapıldığı tarihte piyasada olmayan cihazları öngörmesi mümkün olmadığından bu konuda genel çerçeveyi belirleyerek gruplandırma yetkisi vermesi, özellikle teknolojik gelişmenin olağanüstü hıza ulaştığı günümüzde kaçınılmaz bir durumdur. Bakanlar Kurulu bu yetkiye istinaden önceki kararlarında olduğu gibi 2015/7757 sayılı Kararname ile bu gruptaki cihazları sınıflandırmış ve karşılığında farklı oranlara yer vermiştir.

Bahse konu cihaz günümüzdeki teknolojik gelişmeye paralel olarak pek çok özelliği barındırmaktadır, özellikle tüm devre(chip) teknolojisindeki gelişmeler bu durumu mümkün kılmaktadır. Söz konusu cihazda birden fazla özellik bulunsa da araç içinde radyo yayını dinlenmesini mümkün kıldığı ve bu özelliğin cihaz için vazgeçilmez olduğu yadsınamayacak bir gerçektir.

Bahse konu cihaz radyo olarak kullanıldığı gibi navigasyon ve başka özelliklerin eklenmesi suretiyle birden fazla özelliğe sahip hale gelmiştir. Radyo işlevinin yanı sıra navigasyon özelliği de bu cihazın ön plana çıkan özelliklerinden birisidir. Bakanlar Kurulunda navigasyon cihazlarının %8 oranında bandrole tabi olacağı ekli listenin 8’inci bölümünde belirtilmiş olup bu cihazların bandrole tabi olması için radyo/TV tüneri vasıtasıyla yayınları alması gerektiği * açıklaması belirtilmiştir. Bu şartlar altında söz konusu cihazın navigasyon kategorisinde bandrole tabi olması için gerekli şartların oluştuğu açıktır.

Cihazın radyo alıcısı ve navigasyon özelliğinin olması 3093 sayılı Kanun ile bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konan 2015/7757 sayılı Bakanalar Kurulu açısından navigasyon kategorisinde değerlendirilmesi için yeterli olduğundan %8 oranında bandrol tabi olduğu yönündeki görüşümüzü bilgilerinize arz ederim.

 

Musa ALTUN
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

SAYIN
TC GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA

İLGİ : 85593407-165.99 Sayılı Yazınız

KONU : İthal Edilen Otolarda Kullanılmaya Mahsus “MULTIMEDYA (ÇOKLU ORTAM) CİHAZI” ‘nın TRT Bandrol Ücretine Tabi Olup Olmadığına İlişkin Değerlendirme Firmamız tarafından ithal edilen Multimedya (Çoklu Ortam) Cihazı ticari tanımlı eşya” nın TRT Bandol Ücretine tabi olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerimiz aşağıda bilgi ve incelemelerinize sunulmuştur.

A. İthal Konusu Multimedya Cihazının Ticari Tanımı, Özellikleri, Kullanım Yeri, Fonksiyonu ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu:

        
  • Ticari Tanımı: Otolarda Kullanılan Multimedya (Çoklu Ortam)     Cihazı
  •     
  • Özellikleri: 5 inç büyüklüğünde renkli, kapasitif dokunmatik LCD     ekran monitör; AM-FM radyo alıcısına sahip; MP3, İpod uyumlu; USB ve AUX     portları bulunan; Tom Tom 2,5 D entegre navigasyon sistemine sahip;     bluetooth özelliği ile telefon görüşmelerini yönetebilmek, sesli yönlendirme     yapmak ve sms okuma özelliğine sahip; direksiyon üzerinden kumanda     edilebilen; CAN veri hattı ile sürüş parametrelerini analiz ederek     önerilerde bulunabilen (hız,yakıt vs.); Otomatik bilgi işlem makinasından     gelen sinyalleri kabul edebilir bir işlevsellikte olan Multimedya (Çoklu     Ortam) Cihazı
  •     
  • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu: 8528.59.70.00.00
  •     
  • Tarife Sınıflandırmasına İlişkin Hukuki Dayanaklar ve Gerekçeler:     Söz konusu eşyanın özelliklerine göre, Gümrük Genel Tebliği     (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No:15) ve Gümrükler Genel     Müdürlüğü’nün 2015/22 sayılı Genelgesi hükümleri uyarınca ayrıca AB üyesi     ülke olan Birleşik Krallıkta düzenlenmiş olan GB502330508 ve GB123699453     referans numaralı Bağlayıcı Tarife Bilgilerinin bulunması nedeniyle     8528.59.70.00.00 GTİP altında sınıflandırılması gerekmektedir. Bu husus,     Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne     göndermiş olduğu 18.01.2016 tarih ve 13210404 kayıt sayılı yazıları ile de     teyit edilmiştir.

Kaldı ki, AB mevzuatında yer alan ve yukarıda belirtilen Tebliğ ve Genelge’ye hukuki dayanak teşkil eden 06.05.2014 tarih ve L133 sayılı AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe giren 459/2014 sayılı “Bazı Malların Sınıflandırmasına İlişkin Komisyon Tüzüğü- EU Council Implementing Regulation” ile de söz konusu eşya özelliklerinde olan eşyanın 8528.59.70 GTİP altında sınıflandırılması gerektiği belirtilmiştir. (Ek-1:459/2014 Sayılı Bazı Malların Sınıflandırmasına İlişkin Komisyon Tüzüğü- EU Council Implementing Regulation)

Yukarıda belirtilen eşyanın tarife pozisyonunun tespitine esas teşkil gerekçeleri inceleyecek olursak;

Hem ulusal mevzuatımızdaki hukuki dayanak olan Gümrük Genel Tebliğinde hem de uluslararası mevzuat olan AB Komisyon Tüzüğünde eşyanın 8528.59.70 tarife pozisyonunda sınıflandırılmasının gerekçesi:

“Cihazın tasarım ve konsepti göz önüne alındığında, sahip olduğu muhtelif fonksiyonlardan hiçbirisi (kaydedilen sesi tekrar verme, video gösterme, radyo sinyallerini alma, video oynatma) cihaza esas karakterini vermemektedir. Bu nedenle Genel Yorum Kuralı 3(c)’nin uygulanması ile söz konusu cihaz, renkli sıvı kristal gösterge (LCD) ekranı olan diğer monitörler olarak 8528.59.40 KN kodunda sınıflandırılmıştır.”

Şeklinde yer almaktadır.

Buna göre, söz konusu Multimedya Cihazının sahip olduğu muhtelif fonksiyonlardan hiçbirisi cihaza esas karakterini vermediği gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuat ile esas altına alınmış bulunmaktadır.

Dolayısıyla, ithale konu olan Multimedya Cihazının Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki yeri ilgili mevzuat uyarınca 8528.59.70.00.00 olarak belirlenmiş bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, cihazda bulunan “radyo sinyallerini alma özelliği veya “navigasyon özelliğinin” cihaza esas niteliğini, karakterini kazandırmadığı diğer bir ifade ile cihazın esas fonksiyonunun (mümeyyiz vasfının) “radyo sinyallerini almaya mahsus cihaz” ya da “navigasyon cihazı” olmadığı sonucuna varılması mümkündür.

Diğer taraftan, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 15/7’inci maddesinde:

“Gümrük Tarife Cetveli, izahnamesi ve eşya fihristi, Müsteşarlıkça hazırlanır ve Resmi Gazetede yayımlanır. Bu şekilde yayımlanan metinler idari ve kazai uygulamalarda esas tutulur.”

Hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, ithale konu eşyanın Türk Gümrük Cetvelinde sınıflandırılmış olduğu tarife pozisyonu, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün bizatihi kendisi tarafından Tarife Cetveli ve İzahnamesi ile diğer ulusal mevzuat ve uluslararası mevzuat uyarınca “MONİTÖRLER” ‘in yer aldığı tarife pozisyonun alt açılımda 8528.59.70.00.00 olarak tespit edilmiştir.

Eğer cihaz, “radyo cihazı” olarak değerlendirilmiş olsaydı 8527 tarife pozisyonunda;

“navigasyon cihazı” olarak değerlendirilmiş olsaydı 8526 tarife pozisyonunda

sınıflandırılması gerekirdi. Aksine, ithal konusu Multimedya Cihazı, gümrük idaresince “Radyo Cihazı” ya da “Navigasyon Cihazı” olarak değerlendirilmemiştir.

Yukarıda belirtilen Gümrük Kanunu’nun 15/7’inci maddesine göre, söz konusu eşyanın 8528.59.70.00.00. olarak belirlenen GTİP’nu ve eşyanın tarife pozisyonunun belirlenmesine dayanak teşkil eden Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi ile diğer ilgili mevzuatın “idari” ve “kazai-yargısal” uygulamalarda esas alınması gerektiğinden TRT Bandrol Ücreti uygulamasında da eşyanın niteliğinin ve tarife cetvelindeki yerinin belirlenmesi bakımından dikkate alınması gerektiği düşüncesindeyiz.

B. İthal Konusu Multimedya Cihazının 3093 Sayılı TRT Gelirleri Kanunu ve 2015/7757 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamındaki Yeri:

3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunu’nun 4’üncü maddesinde (a) fıkrasının ilk beş bendinde bandrole tabi cihazlar ismen belirtilmiş olup, maddenin altıncı bendinde ise ilk beş bentte sayılmayan ancak “Radyo/TV Yayınını Almaya Mahsus Her Türlü Cihazların” bandrole tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanun’un 4/d maddesi ile; Kanun’un 4’üncü maddesinin (a) fıkrasının 6 numaralı bendi kapsamında bandrole tabi cihazları yani “Radyo/TV Yayınını Almaya Mahsus Her Türlü Cihazları” türleri ve özellikleri itibariyle gruplandırmaya ve her bir grup için farklı bandrol oranları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

Bu kapsamda, Bakanlar Kurulunca 2015/7757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile bu gruptaki cihazlar sınıflandırılmış ve karşılığında farklı oranlara yer verilmiştir.

Mezkur BKK eki Liste’nin 8’inci bölümünde “Diğer Cihazlar” başlığı altında muhtelif cihazlara cins ve GTİP’leri ile birlikte sıralanmış olup, anılan bölümün başlığındaki “Diğer Cihazlar” ibaresinin yanına dipnot işareti (*) konularak bu cihazların “dahili tüner ile radyo ve/veya televizyon yayınlarını alabilen” cihazlar olduğu açıklamasına yer verilmiştir.

Her ne kadar, TRT Kurumunca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilen 05.02.2016 tarihli yazıda: “otolarda kullanılan multimedya sisteminin radyo alıcısının ve dijital radyo özelliğinin bulunduğu, diğer özelliklerinin yanı sıra navigasyon özelliğinin de olduğu, bu özelliklerden hareketle cihazın 2015/7757 sayılı BKK’na ekli Listenin 8’inci bölümündeki “NAVİGASYON” kategorisi içinde değerlendirilmesi gerektiği” şeklinde görüş bildirilmiş olsa da;

İthal konusu multimedya sitemi cihazının ana özelliğinin yukarıdaki bölümde ayrıntılı biçimde açıklandığı üzere NAVİGASYON veya RADYO olmadığı sabittir.

Öte yandan, gümrük idarelerince tahakkuk ve tahsil edilecek bandrol ücretlerine ilişkin uygulamaya yön vermek üzere yürürlüğe giren 2015/7757 sayılı BKK’nın 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasında; bu karara ek listede yer alan eşyanın CİNS ve GTİP’leriyle birlikte değerlendirileceği hükme bağlanmış olması göz önüne alındığında; anılan BKK maddesinde eşyanın cinsi ve GTİP arasındaki ilişki “ve” bağlacı ile kurulmuş olduğundan listede yer alan eşyanın hem CİNS hem de GTİP itibariyle birlikte listede yer alması ZORUNLUDUR. Başka bir deyişle, eşyanın sadece CİNSİ veya sadece GTİP’nu itibariyle listede yer almış olması YETERLİ DEĞİLDİR.

Kabul anlamına gelmemek üzere bir an için eşyanın cinsi ve özelliğinin RADYO veya NAVİGASYON cihazı olduğu kabul edilse bile söz konusu BKK eki listede yer alan NAVİGASYON cihazının karşılığında yer alan GTİP’nunun 8526.91.80.00.19 olması ve ithal konusu eşyanın GTİP’nun 8528.59.70.00.00 olması durumu karşısında mezkur BKK’nun 5/2’inci maddesinde yer alan açık hüküm gereğince multimedya cihazının BKK eki listenin 8’inci bölümünde yer alan NAVİGASYON cihazı kategorisinde değerlendirilmesinin hukuken olanaklı olmadığı kanaatindeyiz.

C. Değerlendirme ve Sonuç:

Öncelikle; 2015/7757 sayılı BKK’nın 12/2’inci maddesinde yer alan anılan BKK’nın uygulanmasıyla ilgili olarak 3093 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazların ithalatından alınan bandrol ücretleri ilgili tereddütleri gidermeye Kurum görüşü alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı yetkili olduğundan hareketle yukarıdaki bölümlerde belirtilen Gümrük Kanunu’nun 15/7’inci maddesinde yer alan Tarife Cetveli ve İzahnamesinin hem idari hem de yargısal-kazai uygulamalarda esas alınarak cihazın bandrole tabi olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiği eşyanın tarife belirleme yetkisinin ve görevinin de gümrük idaresine ait olduğu hususunu vurgulamakta yarar görüyoruz. Yukarıda belirtilen sebeplerle eşyanın 2015/7757 sayılı BKK eki Listenin 8’inci bölümünde yer alması olanaklı bulunmadığından, anılan BKK eki Listenin 9’uncu bölümünde yer alan “ Radyo ve/veya TV yayını Alma İşlevine sahip Diğer Cihazlar” kategorisinde değerlendirilerek bu cihazların karşılığında öngörülen %0 oranında TRT Bandrol Ücretine tabi eşya olduğu düşüncesindeyiz. BKK tarafından söz konusu Listedeki oran değiştirilmediği (yükseltilmediği) sürece halihazırda eşyanın ithalinde uygulanacak bandrol ücreti oranı %0 olduğundan herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu değildir.

Tüm bu açıklamalarımızın nihayetinde gümrüklerde çok sayıda karışıklığa yol açacağını düşündüğümüz ilgi yazınızın gözden geçirilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

 

EK:
1. 459/2014 Sayılı Bazı Malların Sınıflandırmasına İlişkin Komisyon Tüzüğü- EU Council Implementing Regulation

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc