Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.04.2016 tarihli ve 15182796 sayılı yazısı (e-Arşiv Fatura Uygulaması)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.04.2016 tarihli ve 15182796 sayılı yazısı (e-Arşiv Fatura Uygulaması)


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.04.2016 tarihli ve 15182796 sayılı yazısı (e-Arşiv Fatura Uygulaması)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 52707093-3202
Konu : e-Arşiv Fatura Uygulaması
14.04.2016 / 15182796
DAĞITIM YERLERİNEİlgi : a) 16.01.2014 tarihli ve 975 sayılı yazımız.

b) 06.03.2014 tarihli ve 4648 sayılı yazımız.

c) 23.03.2015 tarihli ve 6764389 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazılarımız konusu e-Fatura ve e-Arşiv uygulamaları ile ilgili olarak Maliye Bakanlığından alınan 01.04.2016 tarihli ve 3202 sayılı yazıda, belli mükellef gruplarının, 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile hayata geçirilen e-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğunun getirildiği; e-Arşiv Uygulamasından yararlanan mükelleflerin, öncelikle 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe konulan e-Fatura uygulamasına dahil olmalarının gerektiği; e-Arşiv uygulamasıyla mükelleflerin, e-Fatura uygulamasına dahil olmayan vergi mükellefleri ile nihai tüketicilere düzenleyecekleri faturaları elektronik ortamda düzenleyebildikleri, muhafaza ve ibraz edebildikleri ve alıcının talebine göre kağıt ya da elektronik ortamda iletebildikleri; bu imkandan faydalanan mükelleflerin, e-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı oldukları tarih itibarıyla önceden kullandıkları anlaşmalı matbaalara basılmış matbu kağıt faturaları kullanamayacakları; e-Arşiv Faturanın da kağıt fatura gibi 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hüküm ve sürelerine tabi olup matbu fatura ile aynı hukuki değere sahip olduğu; mezkur Tebliğde açıklandığı üzere, e-Arşiv Faturaları üzerinde Maliye Bakanlığı amblemi yerine Gelir İdaresi Başkanlığı ambleminin, amblemin altında ise "e-Arşiv Fatura" ibaresinin bulunduğu; Bakanlıklarına intikal eden başvurulardan, bazı gümrük kapılarında e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmiş özel faturaların kabul edilmediği ve matbu kağıt faturaların talep edildiğinin anlaşıldığı hususlarına yer verilerek, mevzuata uygun olarak hazırlanmış e-Arşiv Faturaların geçerliliği hakkında gümrük idarelerine bildirimde bulunulması istenilmektedir.

Bu çerçevede, 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin 4 no.lu ekinde yer alan "Türkiye'de İkamet Etmeyenlere İhracat İstisnası Kapsamında Yapılan Satışlara Ait Özel Fatura"da yer alan bilgileri içermesi kaydıyla, e-Arşiv Fatura olarak düzenlenen özel faturaların kabulünün mevzuata aykırı bir yönü bulunmamaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.


Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.


Dağıtım:
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc