Gübre İthalatına İlişkin Uygulama Genelgesi (2016/02)

Gübre İthalatına İlişkin Uygulama Genelgesi (2016/02)


Gübre İthalatına İlişkin Uygulama Genelgesi (2016/02)

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Gübre ithalat işlemlerinde uyulması gereken kurallara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) 31/12/2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanan 2016/1 sayılı İthalat Tebliği ekinde yer alan Ek-5/A ve Ek-5/B’de G.T.P ve tanımları belirtilen ürünler ile Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik ekinde yer alan ürünleri kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu genelge, 03/06/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi, 29/03/2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik, 31/12/2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanan 2016/1 sayılı İthalat Tebliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu genelgede geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

c) İl Müdürlüğü: İl gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğünü,

ç) G.T.P: Gümrük tarife pozisyonunu,

d) G.T.İ.P : Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

ifade eder.

Uygunluk yazısı/İthalat ön izni düzenlenecek ürünler

MADDE 5 – (1) Ek-5/A’da G.T.P.’leri ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) tarafından uygunluk yazısı/ithalat ön izni düzenlenir. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Ek-5/B’de G.T.P ve tanımları belirtilen ve Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, İl Müdürlükleri tarafından uygunluk yazısı düzenlenir. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(3) Avrupa Birliğinde serbest dolaşım statüsü kazanmış eşyanın gümrük işlemlerinin kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip; söz konusu maddeye ait EC Fertilizer kriterleri esas alınarak düzenlenen analiz raporu, ithalatçı tarafından on beş iş günü içinde bağlı bulunduğu İl Müdürlüğüne verilir.


Uygunluk yazısı düzenlenmeyecek ürünler

MADDE 6 – (1) Aşağıdaki tabloda G.T.P.’leri ve tanımları belirtilen ürünlerin, gübre olarak kullanılmayacak olması halinde, bu ürünlerin ithali sırasında uygunluk yazısı ibrazı zorunlu değildir.

2834.21 G.T.P’li potasyum nitrat
2834.29.80.11.00 G.T.İ.P.’li ağırlıkça %16 veya daha az azot içeren maddeler
2834.29.80.12.00 G.T.İ.P’li tablet, pastil ve diğer benzeri şekillerde olanlar ile ambalajlı brüt ağırlığı en fazla on kg olanlar
2834.29.80.19.00 G.T.İ.P’li diğerleri
3824.90.92.00.39 G.T.İ.P’li diğerleri
3824.90.93.00.19 G.T.İ.P’li diğerleri
3824.90.96.90.68 G.T.İ.P’li diğerleri

Uygunluk yazısının iadesi

MADDE 7 – (1) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithalatın kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip on beş iş günü içinde gümrük beyannamesinin ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir sureti ve her halükarda uygunluk yazısının geçerlilik süresinin bitimini müteakip on beş iş günü içinde uygunluk yazısının aslı, ithalatı gerçekleştiren firmalarca Ek-5/A kapsamında olan ürünler için BÜGEM’e, Ek-5/B kapsamında olan ürünler için firma merkezinin bulunduğu il müdürlüklerine verilir.

Gübre harici ürünlerin ithalatı

MADDE 8 – (1) Bu genelge kapsamında yer alan ürünlerden gübre olarak kullanılmayacak olanlar için (Madde 6 kapsamındaki G.T.P’leri ve tanımları belirtilen ürünler hariç), uygunluk yazısı yerine geçerli olmak üzere, Ek-5/A kapsamında olan ürünler için BÜGEM tarafından düzenlenecek (Ek-7) belgeye, Ek-5/B kapsamında olan ürünler için il müdürlükleri tarafından düzenlenecek (Ek-8) belgeye istinaden işlem yapılır.

Uygunluk yazısı/ithalat ön izni için başvuru esasları

MADDE 9 – (1) Firmalar uygunluk yazısı başvurusunu, Ek-5/A’da G.T.P.’leri ve tanımları belirtilen ürünler için BÜGEM’e, Ek-5/B’de G.T.P ve tanımları belirtilen ürünler için firma merkezlerinin bulunduğu il müdürlüklerine yaparlar.

(2) 29/03/2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik” kapsamındaki (Ek-19’da yer alan Fosforik Asit, Nitrik Asit, Potasyum Çözeltisi, Potasyum Tiyosülfat, Kükürtle Kaplanan Gübreler, Azot İnhibitörlü Gübreler ve Amonyum Tiyosülfat hariç) ürünlerin ithalat ön izin başvuruları, söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre BÜGEM’e yapılır. Müracaat dilekçesinde G.T.İ.P numaraları belirtilmek zorundadır.

(3) Ek-5/A ve Ek-5/B’de G.T.P/G.T.İ.P’leri ve tanımları belirtilen Kimyevi Gübrelerin/ürünlerin ithalat başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir.

a) Müracaat Dilekçesi

i. İl müdürlüklerine yapılacak başvurular için başvuru dilekçesi (Ek-1) ve Kimyevi Gübre İthalat İzni Müracaat Formu (Ek-6),

ii. BÜGEM’e yapılacak başvurular için başvuru dilekçesi (Ek-2) ve Kimyevi Gübre İthalat İzni Müracaat Formu (Ek-6),

iii. Kimyevi Gübre İthalat İzni Müracaat formuna G.T.İ.P numaralarının yazılması zorunludur.

b) Başvuru tarihi itibariyle son 6 (altı) ay içerisinde düzenlenmiş, ürüne ait analiz raporunun/sertifikasının aslı veya ithalatçı firma tarafından onaylı sureti,

c) Faturanın/Proforma faturanın aslı veya ithalatçı firma tarafından onaylanmış sureti,

d) İlgili döner sermaye hesabına yatırılan ücret dekontunun aslı.

Başvurunun değerlendirilmesi ve uygunluk yazısının düzenlenmesi

MADDE 10- (1) 29/03/2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik” kapsamındaki (Ek-19’da yer alan Fosforik Asit, Nitrik Asit, Potasyum Çözeltisi, Potasyum Tiyosülfat, Kükürtle Kaplanan Gübreler, Azot İnhibitörlü Gübreler ve Amonyum Tiyosülfat hariç) ürünlerin ithalat ön izin yazıları, söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre BÜGEM tarafından düzenlenir.

(2) Başvuru dilekçesinde tip ismi belirtilen ürüne ait analiz raporundaki/sertifikasındaki değerlerin 18/03/2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik hükümlerine uygunluğu kontrol edilir.

(3) Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik kriterlerine uygun olması halinde fatura veya proforma faturadaki miktar üzerinden uygunluk yazısı düzenlenir.

(4) Bu genelge ekinde yer alan Ek-5/A kapsamındaki ürünler için BÜGEM tarafından (Ek-4), Ek-5/B kapsamındaki ürünler için il müdürlükleri tarafından (Ek-3) uygunluk yazıları düzenlenir.

(5) Sanayinin çeşitli dallarının ve kimyevi gübre üreten fabrikaların hammadde ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak ithal edilecek kimyevi gübreler için, üretim tesisinin kapasite raporunun ithalatçı firma tarafından ibraz edilmesi halinde, laboratuvar, deneme, demonstrasyon amaçlı veya elli kilogram/litrenin altında olan ve parti teşkil etmeyen kimyevi gübre ithalatlarında Ek-3 ve Ek-4 de yer alan Uygunluk Yazısının açıklamalar bölümünün 3 üncü maddesi şartı aranmaz.

Tek pencere sistemine geçiş

MADDE 11 - 20/03/2015 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi’’ konulu 2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği Bakanlığın, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sistemine entegre olması ve Tek Pencere Sisteminin kurulması durumunda Bakanlık ve il müdürlükleri tarafından düzenlenen Uygunluk Yazısı/Ön İzin Belgesi elektronik ortamda düzenlenerek (e-belge) Tek Pencere Sistemine alınmış olacaktır.

Uygunluk yazısı/ithalat ön izni süresi

MADDE 12-(1) Bu genelge ekinde yer alan Ek-5/A ve Ek-5/B kapsamındaki ürünler için düzenlenen uygunluk yazıları/ithalat ön izinleri, yıl içerisinde kalmak kaydıyla düzenlendiği tarihten itibaren 6 (altı) ay geçerlidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 13 – (1) 16/02/1999 Tarih ve BBD/BT-1327 Sayılı Bakanlık Makam’ından alınan Olur ve bu Olur’a istinaden yayımlanan 22/02/1999 tarih ve 1444 sayılı ithalat uygunluk yazısı yetki devri talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Genelge Bakan Olur’u tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Genelge hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc