Türk Standartları Enstitüsü Genelgesi (MGMB-UMGGB-2016/1) (2016/1 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan standartlar kapsamı ürünlerin denetim usul ve esasları hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/tse.jpg


Türk Standartları Enstitüsü Genelgesi (MGMB-UMGGB-2016/1) ı - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - KURULUŞ 1987     

GENELGE (MGMB-UMGGB-2016/1)

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği

(Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2016/1)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
İçindekiler 
        5. Genel         Hükümler         .....................................................................................................................................................................             8
        6. Başvuru         .................................................................................................................................................................................                 10
        7. Başvuru         İptallerine İlişkin Esaslar         ............................................................................................................................................                     12
        8. Ön         İnceleme         ...........................................................................................................................................................................                         14
        9.         Mükerrer Başvurular         ...............................................................................................................................................................                             15
        10.         Uygunluk Değerlendirme         .......................................................................................................................................................                                 15
            10.1         Uygunluk Değerlendirmede Genel Hususlar         ..................................................................................................................                                     15
            10.2         Başvuru Belgelerinin Kontrolü Esnasında Tanınacak Süreler         ............................................................................................                                         17
            10.3         İlgilisince Düzenlenmeyen Belgeler         ...................................................................................................................................18
            10.4         İşaretleme Kontrolü         ......................................................................................................................................................18
            10.5         Parti Teşkil Etmeyen Eşya         .............................................................................................................................................18
            10.6         Standardın Kapsamı Dışı         ...............................................................................................................................................19
            10.7         Liste Dışı Ürünler         ...........................................................................................................................................................19
            10.8         Fiziki Muayene (İnceleme Heyetleri)         ..............................................................................................................................19
            10.9         Numune Alma................................................................................................................................................................21
            10.10         Sıvı Mallardan Numune Alma         ......................................................................................................................................22
            10.11         Set Halindeki Ürünler         ...................................................................................................................................................23
            10.12         Boru Bağlantı Parçaları, Flanşlar, Borular Gibi Ürünler         .................................................................................................         23
                    10.12.1 ANSI Standartlarına Tabi Ürünler         .............................................................................................................................23
                    10.12.2 DIN Standartlarına Tabi Ürünler................................................................................................................................         23
                    10.12.3 İşaretleme         ................................................................................................................................................................         24
            10.13         Kalsiyum Karpit Cinsi Ürünler.......................................................................................................................................24
            10.14         Fiş ve Prizler         ...............................................................................................................................................................24
            10.15         Vidalar Ve Somunlar İçin Montaj Takımları -Yıldız Ağızlı ve Kombine         Anahtarlar Vb. Ürünler ......................................24
            10.16         Kasnaklar         ...................................................................................................................................................................24
            10.17         Başvuru Sonuçlandırma         ................................................................................................................................................24
        11.         Muayene ve Deney         ..............................................................................................................................................................         26
        12. Yurt         İçinde Yapılabilecek Testler İtibariyle Sonuçlandırılacak Ürünler         ....................................................................................         29
        13.         Yapılamayan Deneyler...........................................................................................................................................................         29
        14.         Başka Bir Standarda Göre Deney         ........................................................................................................................................         30
        15.         Elleçleme İzinleri         ..................................................................................................................................................................         30
        16. Yurt         Dışı TSE Belgeli Ürünler         ...............................................................................................................................................         31
        16.1         TSE Belgesi Kapsamındaki Ürünlere İlişkin İşlemler         ............................................................................................................         31
        16.2         İthal ürünler üzerinde TSE markalarının haksız kullanımının tespiti..........................................................................................         32
        17.         Müteakip İthalat (Emsal)         ......................................................................................................................................................         33
        18. TSE         Muafiyeti         ......................................................................................................................................................................         34
        19.         Teknik Problem         ...................................................................................................................................................................         36
        20.         Bedelsiz İthalat......................................................................................................................................................................36
        21. İleri         İşlem Gerektiren Ürünler         ................................................................................................................................................         36
        22. Geri         Gelen Eşya         ....................................................................................................................................................................         37
        23.         Geçici İthalat         ........................................................................................................................................................................         37
        24.         Denetim Sonuçlarına İtiraz         ....................................................................................................................................................         38
        25.         Ekonomi Bakanlığına Yapılacak Bildirimler.............................................................................................................................         38
        26.         Ücretler         ................................................................................................................................................................................39
        27. Ekler         ....................................................................................................................................................................................39
 

 

               
Sayfa 2 / 72
 

 

İlgi: a) 31.12.2015 tarih ve 29579 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/1)

   

b) Ekonomi Bakanlığı’nın İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi     Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2016/1) İthalat Denetim Rehberi

   

c) Sanayi Bakanlığı (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı), Dış     Ticaret Müsteşarlığı (Ekonomi Bakanlığı) ve Enstitümüzce 15.02.2006     tarihinde yapılan toplantı tutanağı.

   

d) Yönetim Kurulunun 25 Haziran 2007 tarih ve XVI/70-835 no’ lu     kararı (V kayışı işaretleme)

   

e) Laboratuvarlar Dairesi Başkanlığı’nın (Deney ve Kalibrasyon     Merkezi Başkanlığı) 16.06.2006 tarih ve 47445 sayılı yazısı.

   

f) 18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1     Seri no’ lu Gümrük Genel Tebliği

   

g) 04/01/2011 tarihli ve 53 no’ lu toplantıda alınan 631 no’ lu     Yönetim Kurulu Kararı.(haksız marka)

   

h) Hukuk Müşavirliği’nin 13/01/2011 tarih ve 14324 sayılı yazısı.     (haksız marka)

   

ı) Deney Laboratuvarları Merkezi Başkanlığı’nın (Deney ve     Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı) 29.10.2011 tarihli ve 380798 sayılı yazısı.     (Rulman deneyleri)

   

i) Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı’nın 13.12.2011 tarihli ve     433576 sayılı yazısı (çift taraflı V kayışlarının kapsamı)

   

j) Ekonomi Bakanlığının 15.06.2012 tarih ve 620001111 sayılı     yazısı (Ürün Denetmeninin tutanağı imzalaması)

   

k) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 18.05.2012 tarih ve 11526 sayılı     yazısı (Ürün Denetmeninin tutanağı imzalaması)

   

l) 26/02/2013 tarihli Ekonomi Bakanlığı ve TSE arasında     gerçekleştirilen toplantı tutanağı

Bu Genelge bütün teşkilatımız tarafından 23.05.2016 tarihi itibarıyla denetim başvurusu yapılmış ürünlerin denetimlerinde uygulanacak olup2015/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği’ne ilişkin tüm Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır. 23.05.2016 tarihinden önce denetim başvurusu yapılmış ürünler için bu Genelgenin lehteki hükümleri uygulanacaktır.

2016/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği 31.12.2015 tarih ve 29579 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ithalatçının talebi halinde, Bazı Ürünlerin İthalatta Uygunluk Denetimine Dair Tebliğe ( Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/1 ) göre sonuçlandırılacaktır.

2016/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğin ve ekindeki ürün listesinin (Ek-1) en son güncel hali ile Ekonomi Bakanlığınınwww.ekonomi.gov.tr web sayfasında yer almaktadır. Tebliğ ve eki liste yıl boyunca bu adresten elektronik ortamlarda izlenebilir.

1. Kapsam ve Yasal Dayanak

Bu Genelge, 22/02/2013 tarihli ve 28567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlananTeknik Düzenlemeler Rejim Kararının 5 inci maddesine istinaden Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yürütülen “İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2016/1)” kapsamında yer alan ürünlerin fiili denetimlerinin yapılması ve sonuçlandırılması usul ve esaslarının belirlenmesine yöneliktir.

               
Sayfa 3 / 72
 

Genelgede yer almayan hususlarla ilgili olarak, firma başvuruları neticesinde verilen talimatlar aksi belirtilmediği sürece münferit olmayıp aynı durumdaki diğer firmalar için de geçerlidir.

Genelgede yer alan tanım, esas ve düzenlemeler Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler ile ilgili mevzuat kapsamı dışında anlaşılamaz ve yorumlanamaz

2. Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatı

2.1 Yatay Mevzuat

2.1.1 11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan4703 sayılı "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun"(Çerçeve Kanun)

Kanun, esas itibarıyla piyasaya arz edilmesi hedeflenen ve piyasada yer alan ürünlerin güvenli olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu itibarla Kanun, anılan nihaî amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan sistemin genel hatlarını ve sistemde yer alan bütün aktörlerin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Kanun, ürünlerin piyasaya arz şartlarının, imalatçı ve dağıtıcıların yükümlülüklerini, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını, onaylanmış kuruluşları, piyasa gözetimi ve denetimini, ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını, toplatılmasını, bertarafını ve bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimleri kapsamaktadır.

2.1.2 22/02/2013 tarihli ve 28567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı

Karar, esas itibariyle ticarete konu ürünlerin teknik düzenlemelere uygun ve güvenli olmasını temin etmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede; dış ticarete konu ürünlerin tâbi olacağı teknik düzenlemeleri, yapılacak denetimleri, denetim yapacak kuruluşları, yetkili kuruluşların bu çerçevedeki yetki ve sorumluluklarını, ithalatçıların ve ihracatçıların sorumluluklarını, alınacak önlemleri, uygulanacak müeyyideleri ve ilgili bildirimleri düzenlemektedir.

2.1.3 23/02/2012 tarihli ve 28213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlananUygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği

2.1.4 17/01/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlananÜrünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik

2.1.5 Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik

2.1.6 Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği

2.2 Dikey Mevzuat

               
Sayfa 4 / 72
 

2.2.1 İthalat Denetimi Mevzuatı

İlgili standart veya standartlar kapsamında yer alan bazı ürünlerin güvenli olarak ithalini teminen hazırlananİthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi No:2016/1) 31/12/2015 tarihli ve 29579 dördüncü mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

3. Tanımlar

3.1 Bakanlık

Ekonomi Bakanlığını ifade eder.

3.2 Tebliğ

31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazetenin dördüncü mükerrerinde yayımlanan 2016/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği’ni ifade eder.

3.3 İthalatta Denetime Tâbi Ürünler Listesi

Ekonomi Bakanlığı tarafından ithalatta denetlenmesi gerekli görülen ve Tebliğ ekinde yer alan standartlar kapsamı ürünleri ifade eder.

3.4 Yetkili Kuruluş

Bir kanunla veya düzenleyici işlemle bir ürün veya ürün grubuna ilişkin mevzuatı hazırlamak veya yürütmekle veya bu ürünleri denetlemekle yetkili kılınan kamu kuruluşunu ifade eder.

3.5 Kapsam dışı

GTİP itibariyle 2016/1 sayılı Ürün Güvenliği Denetimi (ÜGD) TebliğininEk-1’inde belirtilmekle birlikte, ilgili GTİP’in karşısında yer alan standart/standartlar kapsamına girmeyen ürünü ifade eder.

3.6 Liste dışı

GTİP itibariyle 2016/1 sayılı ÜGD Tebliğinin Ek-1’inde belirtilen ve ilgili GTİP'in karşısında yer alan standart/standartlar kapsamında bulunmakla ve yürütülen denetim çerçevesinde bu standart/standartlara uygunluk aranmakla birlikte; söz konusu Tebliğ’de yer alan GTİP açıklamasındaki parantez içi ifadeler yoluyla denetlenmesi hedeflenmeyen ürünleri ifade eder.

3.7 Güvenli Ürün

Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan üründür.

3.8 Temel Gerekler

               
Sayfa 5 / 72
 

Ürünün insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını ifade eder.

3.9 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren kuruluşu ifade eder.

3.10 Piyasaya arz

Bir ürünün yurt içi piyasada ilk defa bulundurulmasını ifade eder.

3.11 Piyasada bulundurma

Bir ürünün ticarî bir faaliyet yoluyla, bir ödeme karşılığında veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için yurt içi piyasaya sağlanmasını ifade eder.

3.12 Denetmen

İthalat denetimini gerçekleştiren TSE Denetmenini ifade eder. (Teknik İncelemeci, Heyet)

3.13 Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)

Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan web tabanlı uygulamayı ifade eder.

3.14 Risk

Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları standart veya standartlara uygun olmama ihtimalini ifade eder.

3.15 Risk analizi

Tebliğin eki (Ek-1) “Denetime Tabi Ürünler Listesi’nde” yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’ te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile PGD sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi ifade eder.

Enstitümüz risk analizi ile ilgili ihtiyaç duyduğu değerlendirmeleri Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’ne iletir.

3.16 Fiili denetim

Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını ifade eder.

               
Sayfa 6 / 72
 

3.17 Test Raporu

Ürünün ilgili teknik mevzuatına uygun olup olmadığını test ve muayene işlemi sonucu tevsik eden belgeyi ifade eder.

3.18 Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Ürünlerin ilgili teknik düzenlemedeki kurallara uygun olmalarını ve sağlık, güvenlik veya diğer bir kamu yararının korunması bakımından tehlike oluşturmamalarını sağlamak amacıyla yetkili kuruluşlar tarafından piyasada yürütülen faaliyetleri ve alınan önlemleri ifade eder.

4. Yükümlülükler

4.1 İmalatçı/İmalatçının Yükümlülükleri

4703 sayılı Kanunda yer alan tanım ve düzenleme esastır. Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanır.

İmalatçı, ürünün öngörülen kullanım süresi içinde, yeterli uyarı olmaksızın fark edilemeyecek nitelikteki riskleri hakkında tüketicilere gerekli bilgiyi sağlamak, özelliklerini belirtecek şekilde ürünü işaretlemek; gerektiğinde piyasaya arz edilmiş ürünlerden numuneler alarak test etmek, şikâyetleri soruşturmak ve yapılan denetim sonuçlarından dağıtıcıları haberdar etmek, riskleri önlemek amacı ile ürünlerin toplatılması ve bertarafı da dahil olmak üzere gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

İmalatçı ilgili teknik düzenlemede belirtilen tüm belgeleri; bu belgeler kapsamındaki son ürünün yurt içinde üretiliyor ise üretildiği, ithal ise ithal edildiği tarihten itibaren ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre boyunca muhafaza etmek ve istenilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmekle yükümlüdür.

4.2 İthalatçı/İthalatçının Yükümlülükleri

Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararında yer alan tanım ve düzenleme esastır. Bir ürünü yurt dışından getirerek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanır.

İthalatçı, ithal ettiği ürünlerin teknik düzenlemesine ve genel ürün güvenliği gereklerine uygun olmasından sorumludur. İthalatçının bu sorumluluğu, ürün piyasaya arz edildikten sonra da devam eder.

               
Sayfa 7 / 72
 

5. Genel Hükümler

1. 2016/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde Uygunluk Değerlendirmesi yapmaya yetkili birimler kodları ile birlikte aşağıda verilmiştir.
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
No Birim AdıBirim Kodu Hizmet Alanı
1 Ankara İthalat Koordinasyon Müd. ANK (Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Bartın)
2 İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müd. AVR (İstanbul Avrupa Yakası)
3 İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müd. AND (İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli)
4 Mersin İthalat Müd. MRS (Mersin)
5 İzmir İthalat Müd. İZM (İzmir, Manisa)
6 Tekirdağ İthalat Müd. TKR (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)
7 Adana Belgelendirme Müd. ADN (Adana, Osmaniye)
8 Antalya Belgelendirme Müd. ANT (Antalya, Isparta, Burdur)
9 Bursa Belgelendirme Müd. BRS (Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale)
10 Çorum Belgelendirme Müd. ÇRM (Çorum, Kastamonu, Amasya, Tokat, Yozgat)
11 Denizli Belgelendirme Müd. DNZ (Denizli, Uşak, Muğla, Aydın, Afyon)
12 Eskişehir Belgelendirme Müd. ESK (Eskişehir, Kütahya, Bilecik)
13 Gaziantep Belgelendirme Müd. GZT (Gaziantep, K.maraş, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman)        
14 Iğdır Temsilciliği IGD (Iğdır, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı, Bingöl)
15 Kayseri Belgelendirme Müd. KYS (Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Sivas)
16 Konya Belgelendirme Müd. KNY (Konya, Aksaray, Karaman)
17 Malatya Belgelendirme Müd. MLT (Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Tunceli)
18 Sakarya Belgelendirme Müd. SKR (Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak)
19 Samsun Belgelendirme Müd. SMS (Samsun, Sinop, Ordu)
20 Trabzon Belgelendirme Müd. TRZ (Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Bayburt)
21 Van Belgelendirme Müd. VAN (Van, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkâri)
22 Hatay Temsilciliği HTY (Hatay)
 

2. Bakanlıklar, Hukuk Müşavirliği, Genel Sekreterlik vb. gibi makamlara gönderilmesi gereken tüm yazılar Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı aracılığıyla iletilecektir.

3. İlgili birim amirleri İthalat-Net sistemi ile ilgili birimlerinde alınması gerekli olan tüm tedbirleri alacaktır.

4. Uygunluk değerlendirmesine ilişkin ürün yerinde gerçekleştirilen fiziki muayene, sadece Enstitümüzce tespit edilmiş uzmanlar arasından en az 2 kişiden teşekkül ettirilen İnceleme Komitesi tarafından yapılacaktır. İnceleme Komitesinde İnceleme Uzmanı olarak, Uzman Onay Komitesi tarafından atanmış ve İthalat İnceleme Uzman Listesinde yer alan personel görevlendirilebilecektir. İnceleme Komitesi bir üyesi İnceleme Uzmanı vasfında Enstitü personeli olmak kaydıyla en az iki kişiden müteşekkil olacak, ikinci üye Aday İnceleme Uzmanları arasından da görevlendirilebilecektir.

İthalatta Uygunluk Denetimine ilişkin saha incelemelerinde “Türk Standardları Enstitüsü Dış İnceleme Elemanları Yönergesi ”ne göre Enstitü Personeli olmayan mühendis vasfında dış uzmanlar da görevlendirilebilecektir.

               
Sayfa 8 / 72
 

Enstitü personeli statüsünde ve dış inceleme elemanı statüsünde ilave uzman personele ihtiyaç duyulması halinde, başvurular Uzman Onay Komitesine sunulmak üzere Uzman Başvuru Formu ile Muayene Gözetim Sistem Yönetim Müdürlüğüne iletilecektir. İlgili birim amiri veya birim amirince belirlenen uzman Enstitü personeli tarafından Enstitümüzün İthalatta uygunluk denetimi yaptığı Tebliğler, bu Tebliğlere ilişkin yayınlanan Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı Genelgeleri ve Muayene ve Gözetim Hizmetleri Yönergesi hakkında verilecek (en az 2 iş günü) eğitime katılanlar Aday İnceleme Uzmanı olarak atanacaktır. Aday personelin İnceleme Uzmanı vasfında Enstitü personeli yanında 5 iş gününden az olmamak kaydıyla 10 ithalat dosyası incelemesinde Aday İnceleme Uzmanı olarak gümrükte görevlendirilmelerini müteakip ilgili birim amiri tarafından Uzman Atama Başvuru Formu ile İnceleme Uzmanı olarak atanmaları teklif edilebilecektir. Bu şartları sağlamayan kişilerin İnceleme Uzmanı olarak atanmaları hususu Genel Sekreterlik tarafından onaylanacaktır.

5. Uygunluk denetimi faaliyetlerimizde Tebliğ eki standartların, Enstitümüz Teknik Kurulu tarafından tadil edilmesi durumunda, tadil metinlerinin Resmi Gazete’ de yayımlanmasına kadar geçen süre zarfında, ithalat işlemlerinin aksamaması ve ithalatçıların mağdur olmaması için, Teknik Kurul tarafından tadil edilmiş olan standartların lehte hükümleri tadil metinlerinin Resmi Gazete’ de yayımlanmadan uygulanabilecektir.

6. Hazırlık Guruplarımız özellikle İthalatta Uygunluk Değerlendirmesi Faaliyetlerimizle ilgili olarak bu amaçla kullanılmak üzere standartların kapsamı, ambalaj ve işaretleme maddeleri vb. konularda firmalar veya temsilcilikler tarafından yazılı veya sözlü olarak sorulan sorulara görüş vermeyeceklerdir. Hazırlık Guruplarımız tarafından verilen görüşler, uygulamaların detayı bilinmediği için yanlış yorumlara veya yorumlamalara yol açabilmekte, bu da Enstitümüzü güç durumda bırakabilmektedir. Bu amaçla taşra teşkilatımız veya firmalar tarafından yapılan bu tür talepler Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı’na yapılacak, İhtisas Hazırlık Guruplarımız görüşlerini Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına bildireceklerdir. Daha önce görüş alınmış bir konuda yeniden görüş istenmeyecektir. Bu görüşler güncel liste halinde Enstitümüz intranet sayfasının Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı bölümünde duyurulacaktır.

7. TebliğinEk-1’inde belirtilen standartların Enstitümüz tarafından revize veya tadil edilmesi halinde, revize edilen standartlar Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığınca Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına bildirilecektir.

8. Tebliğin ekli (Ek-1) listesinde yer alan bir kısım standartların zaman içinde revize edilerek yerine yeni standartlar hazırlanıp mecburi uygulamaya konulduğunda Tebliğde değişiklik olmadığı sürece uygunluk denetimlerinde G.T.İ.P’ in karşılığındaki standartlar esas alınmalıdır.

9. Enstitümüz personelinin kısıtlı olduğu birimlerde teknik inceleme, ürün yerinde gerçekleştirilen fiziki muayene ve belge onayı aynı personel tarafından gerçekleştirilebilir.

10. Ürünlerin izlenebilirlikleri işaretleme bilgileri ile sağlanmakta olup, tüketici bu bilgilerle bilgilendirildiğinden, işaretlemelerin şekli, işaretleme bilgilerinin iliştirilmesinde ise ürünün çalışma şartları, ortamı ve kullanma ömrü dikkate alınarak ilgili standardın işaretleme maddesi kapsamında değerlendirilecektir.

               
Sayfa 9 / 72
 

6. Başvuru

1. İthalat başvurusunda bulunacak ithalatçı firma veya yetkili temsilcisi başvurularını TAREKS üzerinden Ekonomi Bakanlığına yapacaktır.

2. Firma adına işlem yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapacak, başvuru üzerine TAREKS tarafından firmaya, sadece TSE nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilecektir.

3. Tebliğin Ek-1 listesi kapsamındaki ürünler için ithalatçı firma veya yetkili temsilcisinin TAREKS’ e elektronik ortamda yaptığı başvurulardan fiili denetime yönlendirilenler, başvuru evraklarıyla birlikte TAREKS üzerinden İthalat-Net’ e aktarılacaktır.

4. Firmaların ödeme bilgileri dışındaki bütün evraklarını TAREKS üzerinden elektronik imza ile eklemeleri gerekmektedir. Ödeme bilgileri dışında firmalar tarafından elektronik imza ile eklenmeyen evraklar tarafımızca hükümsüz kabul edilecektir. Kullanıcıların, TAREKS üzerinden yapmış olduğu başvuruların fiili denetime tâbi tutulması halinde yüklenmesi gereken belgeler, ancak teknik bir sorun nedeniyle sisteme yüklenememesi durumunda, TSE’ye elden sunulur. Bu durumdaki evrakların ve İthalat-Net sistemine elektronik imza olmaksızın yüklenen ödeme bilgileri, heyet tespit tutanakları vs. gibi belgelerin arşivlenmesi gerekmektedir.

Bu tür başvurularla ilgili belgelerin alındığı ve dosyalandığı, Denetmen tarafından İthalat-Net’e denetim sonunda bilgi notu olarak düşülür. Firmaların TAREKS üzerinden elektronik imza ile yükledikleri evraklara ilişkin ayrıca bir arşivleme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

5. TAREKS üzerinden fiili denetime yönlendirilen başvurular, hizmet alanındaki ürünlerin bulunduğu gümrük müdürlüğünü kapsayacak şekilde ilgili ithalat denetimi ile yetkili birime yönlendirilecektir. Firmaların ürün yerini hatalı beyan etmeleri sonucunda TAREKS tarafından yanlış birime yönlendirilen başvurular iptal edilmeyecek, birim yöneticisi tarafından İthalat-Net üzerinden ilgili birime havale edilecektir.

6. Enstitümüze fiili denetime yönlendirilen başvurular için TAREKS’ e yüklenmesi gereken başvuru belgeleri şunlardır:

   

a. Ürünün bulunduğu yer ve durumuna uygun aşağıdaki belgelerden     biri veya birkaçı (*)

   

- Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, Tır Karnesi)     (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın     basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)

   

- Serbest Bölge İşlem formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması     durumunda)

   

- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici     ithalat vb.)

   

b. Fatura veya proforma fatura(*)

*İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

               
Sayfa 10 / 72
 

7. Elektronik ortamda veya bunun mümkün olmadığı hallerde Enstitümüze elden sunulması gereken, ürüne ait uygunluk değerlendirme sonuçlarına ilişkin belgeler ithalatçı firma tarafından imzalanarak, aslına uygunluğu onaylanan örnekleri (imza ve vergi numarasını içeren firma kaşesi mutlaka olmalı) sunulmalıdır. Belgeler imzalanarak onaylanabilir veya belgelerin aslına uygun olduğu imzalı ayrı bir üst yazı ile sunulabilir. Bu durumda, yazı ile ekinde sunulan belgeler arasında mutlaka illiyet bağı (belge numaraları vs. olmalıdır) kurulmalıdır.

8. Aynı Gümrük Belgesi kapsamında bulunan ürünler için TAREKS üzerinden yapılan bir başvuruya dair sunulan başvuru dosyalarında;

   

a) Birden fazla GTİP

   

b) Aynı GTİP altında farklı cins, menşe, marka, model ürünler,

   

c) İmalatçıları farklı ürünler,

   

olması gibi durumlarda her bir başvuru dosyası için gümrük belgesi,     fatura, uygunluk beyanları gibi belgelerin ortak olması halinde,     uygulanabilir olması durumunda bu belgelerin TAREKS’e bir defa yüklenmesi     yeterlidir.

9. Kullanıcıların başvuru sırasında ibraz ettikleri belgelerin TSE’ye ayrıca sunulması istenmeyecektir. TSE’ye elden başvuru yapılmasının gerekmesi halinde, başvuruya ilişkin belgeler vekâlet kapsamında olan yetkili kişilerce teslim edilebilecektir. Bu durumda, TSE’ye orijinal vekâletnamenin de sunulması gerekmektedir.

10. İthalat denetim başvuruları, Tebliğ eki(EK-1) Denetime Tabi Ürünler Listesi kapsamında yer alan ürünler için, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin 4 üncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılacaktır.

   

Aşağıda belirtilenlerden birisinin sağlanması durumunda kati     beyanname sonrası başvurular kabul edilecektir:

   

- Gümrük Muayene Memurunun Beyannamenin arkasına denetime sevk ettiğine     dair bir ifade yazması,

   

- İlgili Gümrük Müdürlüğü’ nden alınan yazılı teyit.

11. Başvurulardan, ithalat denetiminden muafiyet ve istisna tanınan başvuruların nitelikleri Tebliğ’in 6’ ncı maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

   

a. A.TR belgesine sahip,

   

b. Bakanlığın esas aldığı miktarlara göre parti teşkil etmeyen,

   

c. Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılan makine ve teçhizat     ithalatı, 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamı     ürünlerin ithalatı, Milli Savunma Bakanlığınca yapılan ithalatta ve Savunma     Sanayii Müsteşarlığınca AQAP belgeli kurum ve kuruluşlar adına yapılan     ithalat,

   

d. AQAP ve GMP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için     yapacakları ithalat kapsamı,

   

e. Otomotiv ya da iki veya üç tekerlekli motorlu araç üretimine münhasır     “İmalat Yeterlilik Belgesi” veya “Tip Onay Belgesi” sahibi sanayicilerin ve     bu sanayiciler adına ithalat yapan firmaların başvuruları kapsamı,

               
Sayfa 11 / 72
   

f. TSE markalı ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılacak,

   

g. Geri gelen eşya muhteviyatı,

   

h. 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki     “4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki     Karar’ın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen,

   

ürünler fiili denetimden muaftır.

Ancak, Tebliğ’in 6 ncı maddesinin son fıkrasına dayanarak, yapılacak değerlendirmede gerektiğinde yukarıda zikredilen “c” ve “h” bendindeki başvurular hariç diğer maddeler kapsamındaki başvurular fiili denetime yönlendirilebilir. Bu değerlendirmelerde, risk analizinin yanısıra firmanın önceki başvurularında sunduğu belgeler üzerinde yapılan incelemenin sonuçları, fiili denetim sonuçları, ilgilisince düzenlenmemiş belge sunup sunmadığı ile iptal ve mükerrer başvuru durumları da dikkate alınır. Fiili denetime yönlendirilen ürünlerin denetimi, bu Genelgedeki esaslara istinaden icra edilir.

12. Denetim işlemleri uygunsuzluk ile sonuçlandırılan ürünlerin, sadece Genelgenin 18’inci maddesinde yer alan TSE markalı üründe girdi muafiyetinden yararlanma imkanı bulunmaktadır. Bunun haricinde, denetim işlemleri uygunsuzluk ile sonuçlandırılan ürünler için sonradan herhangi bir muafiyet kapsamında başvuru yapılması uygun görülmemekte olup, bahse konu durumların Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir.

7. Başvuru İptallerine İlişkin Esaslar

Denetimi devam eden başvuruların iptali ancak Enstitümüz tarafından yapılacaktır. Bununla birlikte, denetim işlemi sonuçlandırılmış ve referans numarası oluşturulmuş, ancak fiili ithalatı henüz gerçekleştirilmemiş ürünlere yönelik başvuruların iptal işlemi, TAREKS sorgulama ekranında, iptal sekmesi kullanılmak suretiyle firmalar tarafından yapılabilecektir. Bu durumda, yeni başvuru fiili denetime yönlendirildiğinde, firma tarafından iptal edilmiş başvuruya ait TAREKS sorgulama ekran görüntüsünün başvuru evrakları arasına eklenmesi gereklidir. Bu çerçevedeki başvurularda, Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına herhangi bir bildirim işlemi yapılmadan denetim sonuçlandırılacaktır.

Gümrük işlemleri tamamlanarak ithalatı gerçekleştirilmiş ürünlere ilişkin TAREKS başvurularının (bu durumda hâlihazırda yurt içi edilmiş ithalat partisine ilişkin yapılacak yeni TAREKS başvurusunun fiili denetime yönlendirilmesi ihtimali bulunduğundan) firmalarca iptal edilmesi mümkün değildir.

Enstitümüzce gerçekleştirilecek iptal işlemlerinde aşağıdaki yöntem izlenecektir:

1. Enstitümüze yönlendirilen başvurular:

     
 • Başvuru belgelerinde (fatura, gümrük evrakı vb.) herhangi bir     eksiklik/yanlışlık tespit edilmesi halinde,
 •    
 • Firma tarafından girilen başvuru bilgilerinden bir veya birkaçının     sisteme yanlış veya eksik kaydedilmiş olması durumunda,

denetim işlemlerinin tamamlanmasını müteakip “TAREKS Başvuru İptal” ile sonuçlandırılabilecektir.

               
Sayfa 12 / 72
 

2. Başvuru sırasında sunulan diğer tüm belgelerin ve sisteme yapılan girişlerin uygun ve tutarlı olması durumunda, faturada beyan edilen bilgilerde yanlışlık olduğunun tespit edilmesi halinde kıymet, miktar, ürün vasfı, fatura tarih ve sayısı hariç olmak üzere faturalarda yanlış beyan edilen bilgiler faturayı düzenleyen firmalar tarafından değiştirilerek düzeltilebilir. Bu durumda mevcut başvuru kapsamında denetim işlemlerine devam edilir. Ancak faturaya ilişkin bilgilerin sisteme hatalı girildiği anlaşılırsa tüm inceleme aşamalarından sonra denetim işleminin tamamlanmasını müteakip herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesi kaydıyla başvuru “TAREKS Başvuru İptal” ile sonuçlandırılabilecektir.

3. Ön inceleme aşamasında hiçbir şekilde başvuru iptal edilmeyecektir. Başvuru Teknik İncelemeye havale edilecektir.

4. Denetim süreci devam ederken, denetimin herhangi bir aşamasında uygunsuzluk bulunması ve iptal işleminin suiistimal edilebilmesi ihtimaline karşı iptal gerektiren müracaatlar, evrak bazında kontrol, ürün yerinde gerçekleştirilen fiziki muayene, deney gibi gerekli tüm inceleme aşamalarından sonra denetim işleminin tamamlanmasını müteakip herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesi kaydıyla “TAREKS Başvuru İptal” ile sonuçlandırılacaktır.

5. Maddi hata bulunan başvurularda, ürünle ilgili uygunsuzluğun kesin olarak tespit edildiği durumlarda, başvuru “TAREKS Başvuru İptal” olarak sonuçlandırılmayacak, “Red: Denetleme Sonucu ” ile sonuçlandırılacaktır.

Ancak, firmaların birden fazla ürünü tek kalem altında beyan etmeleri halinde, ürünler arasında uygunsuzluğu tespit edilenler varsa, birden fazla ürünün beyan edildiği kalem iptal edilir. Uygunsuzluğu tespit edilen ürünlerin yeniden denetime düşüp düşmediği mutlaka kontrol edilmeli, denetime düşmesi halinde “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılmalıdır. Uygunsuzluğu tespit edilen ürünlerin 30 gün içerisinde yeniden denetime düşmemesi halinde bu maddenin 11.fıkrasına istinaden konu Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına aktarılmalıdır.

6. Maddi hata bulunan başvurularda denetim sonucunun red olması durumunda, red nedeni denetmen tarafından sistem üzerinden tanımlarken maddi hata açıkça ifade edilerek doğrusu belirtilecektir.

7. İptal işlemi gerektiren başvurularda, firmalara konuyu açıklayıcı bir mesaj iletilmeli ve başvuruya dair denetim işlemi son aşamaya kadar yapılmalıdır. Firmalara iptal işlemi tamamlanmadan yeni başvuru yapmamaları gerektiği geri gönderme modülü üzerinden mutlaka bildirilmelidir.

8. Başvuru bilgilerinden ürüne ait bilgilerin yanlış veya eksik girilmesi durumunda, sadece yanlış veya eksik girilen ürüne ilişkin kalem “TAREKS Başvuru İptal” ile sonuçlandırılacaktır.

9. Yukarıda açıklanan iptal gerekçeleri dışındaki firmaların başvurularının iptal edilmesi talepleri kabul edilmeyecek olup, işlemden kaldırma talebinde bulunulan başvurularda işleme devam edilecek, firmanın red talebinde bulunması halinde, bu talebin yazılı olarak sisteme eklenmesi sağlanacak ve uygunluk denetimi olumsuz olarak, “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

               
Sayfa 13 / 72
 

10. TAREKS üzerinden fiili denetime yönlendirilen ve denetim süreci devam eden başvurularda

     
 • Firmanın ilgili tebliğler kapsamında olmayan farklı bir GTİP ile veya
 •    
 • Gümrük idaresine kapsam dışı başvurusu yaparak veya
 •    
 • İthalat işlemleri resmi olarak tamamlanmış ancak sehven yapılmış     başvurularda (farklı bir rejim kapsamında ürünlerin ithalatının     gerçekleştirilmesi gibi)

ürünleri ithal ettiği yönünde bilgi vermesi ve söz konusu gümrük evraklarını (kapanmış beyanname vb.) sunması durumunda denetime konu ürünlerin sunulan gümrük evraklarıyla ithal edildiğinin ilgili gümrük idaresinden öğrenilmesini müteakip bahse konu başvuru iptal edilecektir. İptal sonucunun piyasa gözetimi ve denetimi yönünden değerlendirme gerektirmesi durumunda konu Bakanlığa aktarılmak üzere Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına iletilecektir. İlgili gümrük idaresinin ilgili gümrük evraklarını teyit etmediği durumlarda firmanın denetimi suiistimal etmeye matuf bu durumu Madde 10.3: İlgilisince Düzenlenmeyen Belgelere göre değerlendirilecektir.

11. Firmaların denetimi suiistimal ederek denetimden kaçmalarını önleyebilmek adına iptal edilen başvuruların tekrar denetime düşüp düşmediği kontrol edilecektir. Bu itibarla iptal edilen başvuruların 30 gün içerisinde denetime düşmemesi halinde başvurular Ekonomi Bakanlığına bildirilmek üzere her ayın ilk haftası Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına aktarılacaktır.

12. İthalatçı firma tarafından denetim başvurusu yapılmış ürünlerin başka bir firmaya devredilmesi durumunda, devredilen firma tarafından tekrar başvuru yapılacağı dikkate alındığından firmanın devir evrakını (fatura) sunmasını müteakip söz konusu başvuru iptal edilecektir.

13. Firmaların transit ticaret yapacakları gerekçesiyle başvurunun iptalini talep etmeleri kabul edilmemeli, firmalara bu durumda başvurularının Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılacağı bilgisi verilmeli ve başvuru Red ile sonuçlandırılmalıdır.

8. Ön İnceleme

1. Ön inceleme aşamasında;

     
 • Dekont ve ücretlendirme,
 •    
 • Her türlü başvuru bilgisinin (gümrük evrakında yer alan numaralar,     fatura bilgileri, ürüne ait bilgiler vb.) tam ve eksiksiz olarak girildiği

kontrolü yapılacak olup, ücret bilgileri firmaya bildirilerek dekontun İthalat-net sistemi üzerinden yüklenmesi talep edilecektir. Dekontun firma ve/veya firma temsilcisi tarafından sisteme yüklenmesi halinde başvuru ön incelemeci tarafından teknik personele havale olmak üzere onaylanacaktır.

2. Eksiklikleri olduğu için ön incelemede bekleyen dosyalar en fazla 2 ( iki ) iş günü sonunda teknik incelemeye aktarılacak olup denetim faaliyeti devam ettirilecek, dekont dahil belirlenen eksiklikler geri gönderme modülü üzerinden firmaya tekrar iletilecektir.

3. Firmanın ücret yatırmaması nedeniyle işlemi devam etmeyen başvurular iptal edilmeyecek, yapılan hizmetlere ilişkin tahakkuk eden ücretler aynı şekilde açık fatura kesilerek sonuçlandırılacaktır.

               
Sayfa 14 / 72
 

9. Mükerrer Başvurular

1. Denetimi red ile sonuçlandırılmış ürünlerin ithal edilebilmesi için ya da denetimi devam eden başvuru konusu ürünler için denetimden kaçınmak amacıyla risk analizi uygulamasını suiistimal etme niyetli TAREKS’ ten yeni bir başvuru yapılması mükerrer başvuru olarak tabir edilir. Bu durum risk analizi uygulamasının doğru çalışmasını engellemektedir.

2. Mükerrer başvuru yapılmasının önüne geçilmesini teminen, başvuruya ilişkin bilgilerde maddi hata yapıldığı tespit edilen denetim başvurularına yönelik uygulamanın; - söz konusu başvurunun iptalinin gerektiğinin anlaşılmasını müteakip (denetmen tarafından, firma başvurusu yoluyla veya gerekli hallerde kullanıcı ile görüş alışverişinde de bulunularak), firmanın denetmen tarafından derhal bilgilendirilmesi ve iptal işleminin denetim sürecinin ardından gerçekleştirilmesi, - bahse konu bilgilendirme mesajında ve firma ile irtibat kurulması halinde bu görüşmede, firmaya iptal işleminin gerçekleştirildiği TAREKS’ten teyit edilmeden, iptal konusu ürünler için yeni bir başvuru yapılmaması aksi takdirde Bakanlıkça ithalatçı firmaya ve kullanıcıya müeyyide uygulanabileceği hususunun önemle hatırlatılması şeklinde yürütülmesi gerekmektedir.

3. Firmalarca mükerrer başvurunun yapıldığının tespit edilmesi halinde;

     
 • Öncelikle firma/kullanıcının denetim birimine/denetmene mükerrer başvuru     öncesinde yapılmış yazılı bir iptal başvurusu bulunup bulunmadığının kontrol     edilmesi,
 •    
 • Böyle bir talebin bulunması halinde, son başvuru dışındaki başvuruların     iptal edilmesi ve denetim işlemine son başvuru üzerinden devam edilerek     sonuçlandırılması, - Böyle bir talebin bulunmaması halinde ise yine son     başvuru dışındaki başvuruların iptal edilmesi ve denetim işlemine son     başvuru üzerinden devam edilerek sonuçlandırılması, bunun yanında mükerrer     başvuru yapıldığının Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere Muayene Gözetim     Merkezi Başkanlığına aktarılması gerekmektedir.

4. Firmaların red almalarını müteakip aynı fatura muhteviyatı ürünler için mükerrer başvuruda bulunmaları halinde durumun denetim işlemleri tekrar edilmeksizin ivedilikle Ekonomi Bakanlığına bildirilmek üzere Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.

10. Uygunluk Değerlendirme

10.1 Uygunluk Değerlendirmede Genel Hususlar

1. Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcının TAREKS üzerinden yapmış olduğu başvurunun fiili denetime yönlendirilmesi halinde denetim süreci başlar. Fiili denetim olarak adlandırılan ithalat denetim süreci, aşağıda belirtilen hususların bir veya bir kaçını kapsayacak şekilde yapılır.

     
 • TAREKS Başvuru Bilgilerinin Kontrolü
 •    
 • Kapsam Kontrolü ve/veya Belge Kontrolü
 •    
 • İşaretleme Kontrolü
 •    
 • Fiziki Muayene
 •    
 • Laboratuvar Testi

2. Ürünlerin ilgili standart veya standartlar kapsamında olduğunun tespit edilmesi halinde, TAREKS üzerinden sisteme yüklenen bilgi ve belgelerin ilgili standart veya standartların

               
Sayfa 15 / 72
 

gerekliliklerine uygun olup olmadığı kontrol edilir. Bu işlem yapılırken, ithalatçının başvuru sırasında sunduğu belge ve bilgiler esas alınır.

3. Uygunluk Değerlendirme süreçleri başvuru dosyasını incelemekle atanan Teknik İnceleme Uzmanı tarafından yürütülecektir.

4. İthalat Denetimi belge ve/veya işaret kontrolü ve/veya fiziki muayene (İnceleme Heyeti) ve/veya deney şeklinde gerçekleştirilecektir.

Buna göre ithalat denetimi;

   

- Firmanın sunmuş olduğu belgeler ile ürün arasındaki bağlantının     kurulması/doğrulanması,

   

- Ürünlerin kapsamda olup olmadığının tespiti,

   

- Kapsam kontrolü ve kapsamdaki ürünlerin deneylerinin yapılması için     Madde 10.9: Numune Alma’ da belirtilen şekilde ürünlerden numune alınarak     ilgili laboratuvara sevk edilmesi,

   

- Müteakip ithalatlarda ürünlerin emsal rapor kapsamında olup olmadığının     kontrolü,

   

- Yurt Dışı TSE Belgeli ürünlerin belge kapsamında olup olmadığının     kontrolü,

   

-TSE Muafiyeti ile ithal edilmek istenen ürünlerin muafiyet kapsamında     olup olmadığının kontrolü,

   

şeklinde gerçekleştirilecektir.

5. Firmalara deney ücretleri hakkında bilgi verilmesi gerekmesi durumunda mutlak surette Tebliğ ve Genelge ekinde verilen GTİP karşılığı güncel standartlar dikkate alınarak ve www.tse.org.tr sayfası altında “Deney Hizmetleri-Deney Ücretleri” bağlantısından sorgulanarak ilgili firmaya güncel ve doğru fiyatın verilmesi ve ilgili müdürlükçe tespit edilen bu fiyat konusunda ilgili laboratuvarın da bilgilendirilmesi, ilgili müdürlük ve laboratuvar tarafından tespit edilen fiyatların farklı olması durumunda ise deneylere firmadan onay alınmadan başlanmaması gerekmektedir.

6. Uygunluk Denetimi talep edilen standard sistem tarafından otomatik olarak gelecek olup, GTİP karşılığında bulunan standart kapsamında değil de uluslararası standartlara göre uygunluk denetimi istemesi halinde firma talep edilen standartları mutlaka belirtecektir.

7. Firmaların başvuru formlarında ve başvuru formu eki faturasında ürünün standardına göre sınıflandırma yapılmamış ise firmalardan başvuru formu eki olarak ithal edilecek ürünlerin standardın istediği şekilde sınıf, tip, tür, çeşit vb. olarak tasnif edilmiş firma beyanını yazılı olarak sisteme yüklemesi istenilebilecek, gümrük tespitlerinde bu beyan, ürün ve standardına göre tespit yapılarak numuneler alınacak olup, gerekiyorsa ithalat birimlerimizce laboratuvara sevk edilecek ürünlerin tasnifi sağlanarak laboratuvara sevk edilecektir.

8. Tebliğ eki(Ek-1) listede yer alan ürünler için uygunluk denetimi, ilgili standartta belirtilen testlerden herhangi biri olumsuz çıkana kadar sürdürülerek tamamlanacaktır. Ürünün ilgili standarda uygun olması halinde başvuru “Kabul: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır. Olumsuz çıkan testten sonraki testler yapılmayacak ve olumsuzluğa ilişkin firma itirazı olmaması halinde başvuru “Red: Denetleme Sonucu” ile

               
Sayfa 16 / 72
 

sonuçlandırılacaktır. Denetim sonucu,Ek-2(a) veEk-2(b) Uygunsuzluk Yazısı ile ilgili gümrüğe ve firmaya bildirilecektir.

9. Herhangi bir testten olumsuz sonuç alınsa dahi firmanın talep etmesi halinde, ilgili standardın tüm testleri yapılabilir. Bu kapsamda firma tarafından Ek-12 sunulmalıdır.

Önemli Not: Sonucun olumsuz çıkması halinde yapılmayan deney ücreti firma talebine istinaden firmaya iade edilecektir.

10. Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR belgesi ve tır karnesi vb.) tarihinden önce düzenlenmiş olması kaydıyla firmalar tarafından sunulan test raporlarının fatura tarihinden sonra düzenlenmiş olması kabul edilecektir.

11. 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca; kaçakçılık fiilleri arasında yer alan işlemlerde bulunan firmaların tespiti halinde, konu ivedilikle Bakanlığa aktarılmak üzere Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına iletilir.

10.2 Başvuru Belgelerinin Kontrolü Esnasında Tanınacak Süreler

1. Başvuru sırasında sunulan bilgi ve belgeler ile üründe yapılan incelemeler sonucunda daha detaylı bir araştırma gereğinin ortaya çıkması, ithalatçının başvuru sırasında sunduğu belge ve bilgilerin ürüne ait olmaması durumunda (firmanın denetim birimlerini yanıltmak amacı taşımadığına kanaat getirilmesi halinde) ürüne ait belgelerin firma tarafından 120 günlük ek süre içerisinde tamamlanması istenilir.

2. Verilen süre ile bu süre zarfında talep edilen belgelerin sunulmaması durumunda denetim Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılmalıdır. Durum ayrıca ilgili ithalatçı firma ile ilgili gümrük idaresine yazılı olarak bildirilmelidir.

3. Firmanın denetim birimlerini yanıltmak amacı olduğuna dair kanaat oluşursa ek belge ve bilgi süresi verilmeksizin Madde 10.3: İlgilisince Düzenlenmeyen Belgeler bölümüne göre işlem yapılacaktır.

4. Ek belge ve bilgileri temin etmek üzere (test raporu vb.) süre verildiği bilgisini içeren ve eksikliğin belirtilen süreye kadar tamamlanması gerektiğini, aksi halde denetimin Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılacağını ve red ile sonuçlandırılan ürünler için yeniden başvuru yapma imkânının bulunmadığını belirten bir mesaj kullanıcıya iletilmelidir.

5. Ek süre; istenen bilgi ve belgeleri temin etmesi için firmalara tanınmış olan 120 günlük süredir. Bu süre, her türlü bilgi ve belge temini için verilecek toplam süre olup, firmadan talep edilen yeni bilgi ve belgeler için ayrıca bir süre verilmeyecek, istenilen ilave bilgi ve belgeler için verilecek süre 120 günlük süreden düşülecektir. Ancak, firmanın sistem üzerinden Enstitümüze geri dönüş yaparak eklediği bilgi ve belgelerin ilgili ithalat birimince değerlendirilmesi, laboratuvardan veya Enstitümüzün diğer birimlerinden görüş alınması gibi Enstitümüz tarafında geçen süreler firmalara tanınan sürelerden düşülmeyecektir.

6. Eksik bilgi ve belgelerin temin edilmesi için verilen süreler; sürenin verildiği gün hariç ve sürenin sona erdiği gün dâhil edilerek hesaplanmalıdır.

               
Sayfa 17 / 72
 

10.3 İlgilisince Düzenlenmeyen Belgeler

1. Firmaların sunmuş olduğu bilgi ve belgelerin aslına uygun olmaması, belgenin ilgilisince düzenlenmediğinin anlaşılması veya denetim birimlerini yanıltmak amacıyla belgeler üzerinde tahrifat yapıldığının anlaşılması gibi durumlarda belgelerin yenilenmesi talep edilmez; bilgi ve belge tamamlaması veya düzeltmesi için ek süre verilmeden başvuru doğrudan “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.

2. Sunulan belgenin doğruluğundan şüphe edilmesi durumunda, belgeyi düzenleyen kuruluşun internet sitesinden belge araştırılır. Bunun mümkün olmaması durumunda, belgeyi düzenleyen kuruluşla elektronik posta yoluyla temasa geçilerek belgenin doğruluğu teyit edilir. Belgenin doğru olmadığının, düzenleyen kuruluş tarafından teyit edilmesi halinde, belgelerin yenilenmesi talep edilmez; bilgi ve belge tamamlaması veya düzeltmesi için ek süre verilmeden başvuru doğrudan “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır ve ilgili belgelerle birlikte Ekonomi Bakanlığına aktarılmak üzere Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına iletilir.

3. Doğruluğundan şüphe edilen belgeyi düzenleyen kuruluş ile irtibata geçilir. İlgili kuruluştan istenen bilginin 20 gün içerisinde gönderilmemesi durumunda denetim başvurusu mevcut bilgi ve belgeye göre sonuçlandırılır.

4. Enstitümüze yönlendirilen ithalat denetimi başvurusu muhteviyatı ürünlere ilişkin denetim her bir model/tip için ayrı ayrı yapılır. Model/tiplerden birisi hakkında sunulan bilgi ve belgelerde herhangi bir tahrifat, sahtecilik vb. işlemlerinin yapıldığının anlaşılması durumunda yalnızca sahteciliğin tespit edildiği model/tipler red ile sonuçlandırılır, diğerlerinin denetimi ilgili teknik mevzuatına uygunluk açısından tamamlanır.

10.4 İşaretleme Kontrolü

Ürünün üzerinde ilgili standardında öngörüldüğü biçimde marka veya model vb. bilgilerin olması ve bu bilgilerin ürüne eşlik eden belgelerde (fatura, test sertifikası vb.) yer alan bilgiler ile uyumlu olması gerekmektedir.

10.5 Parti Teşkil Etmeyen Eşya

1. Firma tarafından yapılacak ithalat başvurusu, ilgili standart veya standartlar çerçevesinde Bakanlıkça tespit edilen azami parti teşkil etmez (PTE) miktarlarına göre TAREKS tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde söz konusu başvurunun PTE kapsamında olup olmadığına karar verilir.

TAREKS tarafından yapılacak risk analizi neticesinde, firma tarafından yapılan ithalat başvurusunun fiili denetime gönderilmesi durumunda, ilgili standart veya standartlar çerçevesinde Bakanlıkça tespit edilen azami parti teşkil etmez (PTE) miktarlarına göre söz konusu başvurunun PTE olup olmadığı evrak üzerinden değerlendirilecek, bu değerlendirmenin evrak üzerinden yapılamaması halinde fiziki muayene yapılacaktır. Parti teşkil etmediği tespit edilen ürünler “TAREKS Kabul: Parti Teşkil Etmez” olarak sonuçlandırılacaktır.

               
Sayfa 18 / 72
 

Bakanlıkça Tebliğin denetime tâbi ürünler listesinde yapılan ve yapılacak değişiklik çerçevesinde gerekmesi durumunda söz konusu GTİP’e ilişkin PTE azami miktarı Enstitümüz tarafından Bakanlığa bildirilir.

2. TAREKS tarafından fiili denetime yönlendirilen başvurularda ürünler farklı modelde tanımlanmış olmasına rağmen ürünlerin ilgili standartlarının tip, tür, sınıf, parti miktarı özelliklerine dikkate alındığında aynı tip sayılması durumunda toplam miktar dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır (Örneğin: V kayışlarında 4PK, 6PK gibi modeller ayrılmasına rağmen tüm PK’ ların aynı olması).

10.6 Standardın Kapsamı Dışı

1. G.T.İ.P.’i tespit edilen eşya, ilgili Standard veya Standartlardan birine göre uygunluk denetimine tabi tutulacak, laboratuvarlarımızca yapılan Uygunluk Denetimi sonucuna veya tespit edilebiliyor ise inceleme heyeti tarafından gümrük sahasında yapılan inceleme sonucuna göre ve / veya teknik inceleme uzmanı tarafından yapılan tespite göre söz konusu Standartların hiç birinin kapsamına (teknik bir nedenden dolayı) girmemesi durumunda başvuru “Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır. Ürün GTİP’inin Tebliğ eki listede olmasına rağmen ürünün ilgili standart/standartlar kapsamında olmaması durumunda, başvuru sistem üzerinden “Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu” ile başvuru tarihi göz önüne alınmaksızın, öncelikle ve süratle sonuçlandırılır.

Önemli Not: Firmanın talep etmesi halinde yapılmayan deney ücreti kapsam dışı ücreti düşüldükten sonra iade edilecektir.

2. Başvurunun “Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu” olarak sonuçlandırılabilmesi için, ürün üzerinde veya ambalajında yer alan bilgilerle ürüne eşlik eden belgelerde yer alan bilgiler arasında herhangi bir biçimde bağlantı kurulabilmesi yeterli görülmektedir.

10.7 Liste Dışı Ürünler

GTİP itibariyle Tebliğin Denetime Tâbi Ürün Listesinde yer alan ancak, GTİP açıklamasındaki parantez içi ifadeler yoluyla (veya Enstitümüze yıl içerisinde iletilen yazılarla) belirlenen ve denetlenmesi hedeflenmeyen ürünler liste dışı ürünler olarak tanımlanmaktadır.

Liste dışı olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin denetim işlemleri, başvuru tarihi göz önüne alınmaksızın öncelikle ve süratle "Liste Dışı: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır.

10.8 Fiziki Muayene (İnceleme Heyetleri)

1. Gümrükte yapılan incelemelerde Numune Alma Tutanağı(Ek-1) (numune alınsın, alınmasın) kullanılacaktır. Ancak numune alınmaması durumunda neden alınmadığı, inceleme ve muayene sonuçları tutanakta yer alacaktır. Tespit, inceleme yapılması halinde tutanaktaki “numune alma” ifadesinin üzeri çizilerek “inceleme veya tespit” yazılıp düzenlenecektir. Tutanak, Gümrük yetkililerine/Ürün denetmenlerine mutlaka imzalattırılacaktır.

               
Sayfa 19 / 72
 

2. Gümrüklerde kapsam ve tespit için numune alınması durumunda tekrar numune alınmasına mahal vermeyecek şekilde deney yeter sayısı kadar numune alınacak olup, ilgili Müdürlükçe yapılacak değerlendirme sonucuna göre kapsam dışı uygulaması/ilgili standardına göre muayene ve deney için İthalat-Net sistemi üzerinden laboratuvara sevk edilecek, laboratuvarlar da muayene ve deney raporlarının sonucunu sisteme ekleyerek İthalat-Net sistemi üzerinden ilgili birimimize bildirecektir.

3. Gümrükte tutulan gerek numune alma, gerekse tespit tutanaklarında en iyi şekilde ürünü tanımlayan (ürün adı, marka, model, seri numarası vb.) tüm işaretleme bilgileri mutlaka bulunacak olup, tutanaklarda inceleme heyeti, firma temsilcisi ve gümrük yetkilisinin/ürün denetmeninin imzası mutlaka aranacaktır. Mümkünse ürünü tanımlayacak, işaret bilgilerini kapsayacak ve tekrar incelemeye mahal vermeyecek şekilde ürünlerin fotoğrafları çekilecek, çekilen fotoğraflar ve numune alma tutanağı inceleme heyeti tarafından İthalat-Net sistemine yüklenerek dosyasında muhafaza edilecektir.

4. Bu tür tereddüde mahal bırakmayan ve mevzuata paralel yapılan tespitler neticesi uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlanması halinde; kesinlikle ikinci defa gümrükte tespit yapılmayacaktır. Bu tür talepler numune alma tutanağına atıf yapılarak “uygunsuzluk tereddüde mahal bırakmayacak şekilde tespit ve tevsik edildiğinden ve tutanak taraflarca imzalandığından talep uygun görülmemiştir” şeklinde reddedilecek ve merkeze aktarılmayacaktır.

5. Enstitümüz elemanlarının eksik veya yanlış anlaşılmalardan doğan hatalı iş ve işlemleri neticesinde tutulan tutanaklara ilişkin ciddi/mesnetli firma itirazları ilgili birim yöneticisi tarafından değerlendirilecektir.

Tekrar inceleme heyeti düzenlenmesi kararı verilebilmesi için gerektiğinde önceki heyetin ve/veya ilgili gümrük müdürlüğünün ( ürünlere teknik müdahale veya elleçleme yapılıp yapılmadığı ve ürünün durumu vb. ) yazılı görüşü alınabilir.

   

Tekrar heyet düzenlenmesi kararı ilgili birim yöneticisi tarafından     verildiği durumlar için dosyayı inceleyen teknik inceleme personeli veya     gümrük incelemesine iştirak eden inceleme heyetinden en az biri olmak üzere     iki kişi görevlendirilerek tekrar tespit için görevlendirme ilgili     müdürlükçe yapılacaktır.

   

Tekrar heyet düzenlenmesi kararı verildiği durumlarda, birim yöneticisi     tarafından ilk inceleme heyetinden kasıtlı olarak hatalı, eksik iş ve     işlemleri gerçekleştirenler hakkında TSE Personel Yönetmeliği çerçevesinde     gereği yapılacaktır.

   

Bu şekilde yapılan değerlendirmeler akabinde sonuç işlemi takip eden 5 (     beş ) iş günü içinde bilgi amaçlı olarak gerekçeleri ile birlikte bir yazı     ile Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına bildirilecektir.

6. Gümrük incelemelerinde firmanın gümrük sahasında bulunmadığı durumlarda düzenlenen tutanak mutlaka gümrük yetkilisine/ürün denetmenine imzalattırılacaktır. Bu gibi durumlarda dosya sistem üzerinden firmaya geri gönderilecek, müteakip inceleme firmanın hazır olduğu yönündeki talebini sistem üzerinden iletmesi halinde gerçekleştirilecektir.

7. Gümrük sahasında yapılan incelemelerde numunenin bulunamadığı ve/veya ürünlerin tespite ve/veya numune almaya hazır olmadığı durumlarda, düzenlenen tutanak gümrük yetkilisi/ürün denetmeni ve firma veya yetkili temsilcisine mutlaka imzalattırılacaktır. Bu gibi durumlarda dosya sistem üzerinden firmaya geri gönderilecek, müteakip inceleme firmanın malların hazır olduğu yönündeki talebini sistem üzerinden iletmesi halinde gerçekleştirilecektir.

               
Sayfa 20 / 72
 

8. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri bulunduran genel ve özel antrepolarda yapılan incelemelerde düzenlenen Türk Standardları Enstitüsü İthal Malları için Numune Alma/Tespit Tutanağının Gümrük Yetkilisi bölümü Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ifadesini ve Yetki Numarasını ihtiva eden kaşesi bulunan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri veya Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Yetki verdiği ve Gümrük Müsteşarlığına bildirimini yaptığı personeli tarafından da onaylanabilecektir.

9. Gümrük yetkilisinin, YGM’nin, YGM’nin yetki verdiği ve Gümrük Müsteşarlığına bildirimini yaptığı personelin tutanakları imzalamadığı gümrüklü sahalarda denetimler Ekonomi Bakanlığının Ürün Denetmenleri ile yapılacaktır. İthalat birimlerimiz, bu durumdaki heyet tespitleri için Ekonomi Bakanlığına bağlı Bölge Müdürlükleriyle irtibata geçerek gerekli koordinasyonu sağlamalıdır.

10. Gümrük Sahasında tutulan Numune Alma/Tespit Tutanağı ve ürünlere ait varsa fotoğraflar tespitin yapıldığı tarihten en geç 1 iş günü içerisinde mutlaka sisteme yüklenecek ve inceleme heyeti tarafından görev sonlandırılacaktır.

11. Serbest Bölgelerden yapılan ithalat işlemleri de aynı hükümlere tabidir.

10.9 Numune Alma

1. Gümrüklü sahadan numune alınırken ürünlerin ve/veya işaretleme bilgilerinin değiştirilmesine olanak sağlamayacak, ürünlerin tanıtım etiketlerini ve işaretleme bilgilerini kapatmayacak, zedelemeyecek, bilgilerin okunmasını engellemeyecek şekilde numune alınması gerekmektedir. Numune alınırken kablo, hortum vb. ürünler için varsa plastik güvenlik bantları kullanılabilir, tüp vb. ürünler için varsa rosetilenlerle mühürlenerek numune alınabilir, diğer ürünler için varsa plastik güvenlik torbaları kullanılabilir, bunların mümkün olmadığı durumlarda numune tanıtım etiketi kullanılır.

2. Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı mallar laboratuvara teslim edilmek üzere firmaya elden verilecektir.

3. Tebliğ kapsamında yapılan tüm uygunluk denetimi işlemlerinde numuneler mutlak suretle Enstitümüz personeli tarafından alınacak ve testlerin yapılacağı laboratuvarlara sevki Enstitümüzce sağlanacaktır. Ancak acil durumlarda ilgili ithalat biriminin kararıyla ürünü ve/veya işaretleme bilgilerini değiştirmesine imkân vermeyecek şekilde alınan numuneler firma tarafından ilgili laboratuvara sevk edilebilecektir.

4. Tebliğ eki listede (Ek-1) yer alan ürünlerden numune alma miktarı İthalat-Net sisteminde otomatik olarak tanımlanmış olup, eğer alınacak numune miktarı belirtilmemiş ise; ithale konu ürünün Tebliğ eki listedeki G.T.İ.P no’su karşılığında yer alan standardında eğer parti tanımlanmış ve numune alma metodu belirtilmişse standardın bu maddesine göre numune alınacaktır. Belirtilmemiş ise inceleme heyetlerimiz malın standardında belirtilen sınıf özelliklerini dikkate alarak partiden sınıf özelliklerini tanımlayacak sınıf, çeşit, tip, tür, vb. modellerden numune alacaktır. Alınacak numune miktarı, sistemde teknik incelemeci tarafından açıklama kısmına yazılacaktır.

               
Sayfa 21 / 72
 

5. Firmanın talep etmesi halinde, ithalatçı firma yetkilisi veya yetkili temsilcisinin numune alma tutanağı üzerine “Alınan numuneler tüm partiyi temsil eder. Kendi rızamızla partideki tüm kalemler yerine sadece ………adet tip’ ten numune alınması tarafımızdan kabul edilmiştir.” şeklinde beyan etmesi durumunda partinin miktar ve tipinin her ikisini de temsil edecek şekilde en az % 51’lik kısmını kapsaması şartıyla bütün tiplerden numune alınmayabilir.

6. İthalatta Uygunluk Değerlendirme Usul ve Esasları, Madde 5’e istinaden, Numunelerin 2’ den fazla aynı deneye tabi tutulması veya 2 nci kez deney için numune alınmasının gerekmesi halinde, karar vermeye yetkili İthalatta Uygunluk Değerlendirme komisyonudur. Numunelerin 2’den fazla aynı deneye tabi tutulması veya 2’inci kez deney için numune alınması hususu, komisyona iletilmek üzere Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı’na aktarılacak olup, komisyon kararına göre işlem yapılacaktır.

7. TS 198 sayılı Türk Standardı V kayışlarını boyutlara göre değil tip ve sınıfları esas alarak tasnif etmektedir. Bu bakımdan Uygunluk denetimlerinde sadece standartta belirtilen sınıf ve tiplerden numune alınacaktır. Numune alma sırasında laboratuvarın deney kabiliyeti de dikkate alınarak tüm partiyi temsilen mümkünse 800 - 2400 mm arasındaki boyutlardan numune alımına özen gösterilecektir.

8. TS 198 (1998) ve TS 198 (2009) standardlarında çift taraflı kayışlarla ilgili herhangi bir açık tarif, sınıflandırma, özellik ve deney bulunmadığından, çift taraflı bütün V-kayışları kapsam dışı olarak değerlendirilecektir.

9. TS 6269 standardı kapsamı rulmanların laboratuvarımız tarafından kapsam tespitinin daha kısa sürede yapılabilmesini teminen ithalatçı firmalardan rulmanların malzemesine dair bilgi ve dokümanlar istenecek ithalatçı firmanın bu bilgileri sunması halinde numuneler ile birlikte ilgili laboratuvara gönderilecektir.

10. TS 6269 standardı kapsamı rulmanların parti tanımında anılan standardın numune alma maddesi dikkate alınarak; bir seferde sunulan aynı, sınıf, tip, tür, cins, boyut ve aynı temel semboldeki rulmanlı yataklar bir parti sayılacaktır.

10.10 Sıvı Mallardan Numune Alma

1. Sıvı numuneler mutlak suretle temiz (Kimyasal Tortu, kalıntı, vb. içermeyen) ve sağlam şişelerde alınacaktır. Her bir şişe üzerine (şahitlerde dâhil) numune konmadan önce gerekli tanıtım bilgilerini içerecek şekilde merkezden gönderilen numune tanıtım kartı ile etiketleme yapıldıktan sonra ağızları sıkı bir şekilde kapatılarak mühürlenecek, kırılmaya karşı gerekli önlem alınmak suretiyle plastik güvenlik torbalarına konacak, numune alma tutanağına güvenlik torbasının numaraları yazılacak, asıl numune 24 saat içerisinde laboratuvara teslim edilecek ve şahit numune firma tarafından (Laboratuvarımız açılmış, kapatılmamış, yırtılmış ve içindeki şişeler kırılmış olan plastik güvenlik torbaları ile gelen numunelere işlem yapmayacak olup; bu durum firmaya bildirilecek ve firmadan(Ek-4) Taahhütnameyi doldurarak İthalat-Net sistemine yüklemesi istenilecektir.) saklanmak üzere firma yetkilisine teslim edilecektir.

               
Sayfa 22 / 72
 
     
 • NOT: Güvenlik torbasının olmadığı durumlarda güvenlik kilidi,     plastik güvenlik bandı, plastik mühür ve mühürlü tanıtım etiketi     kullanılarak numune alınacak ve bu durum ön yazı ve tutanaklarda     belirtilecektir.

10.11 Set Halindeki Ürünler

Set halinde gelen El Aletlerinde, set halinde numune alınacak olup; G.T.İ.P no’ su tespiti yapılan eşyanın ithalinde uygulanacak esaslar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bir örneği ilişik 2011/40 sayılı Genelgesinde yer almaktadır.(Ek-3)

10.12 Boru Bağlantı Parçaları, Flanşlar, Borular Gibi Ürünler

10.12.1 ANSI Standartlarına Tabi Ürünler

ANSI Standartlarına göre üretilmiş boru bağlantı parçaları, flanşlar, borular gibi ürünlere ilişkin başvurular; bu ürünlerin, ANSI normlarına göre kurulmuş veya ANSI standartlarında parça kullanan firmalar tarafından ithal edilmek istenmesi halinde, ANSI standartlarına uygun olduklarına ve kendi tesislerinde kullanılacaklarına dair söz konusu firmadan alınan taahhütname(Ek-7), tesis sahibi firmalara satmak üzere başka firmalarca ithal edilmek istenmeleri halinde ise, ithalatçı firmaların söz konusu ürünleri anılan tesislere teslim edeceklerine ilişkin yazılı beyanı ile ilgili firmadan alınan ve ithal edilecek bu ürünlerin ANSI standartlarına uygun olduklarını ve ilgili tesiste kullanılacaklarını gösterir taahhütnamenin olması şartıyla, yurtiçinde yapılabilen testler itibariyle ANSI standartlarında belirtilen kriterlere göre sonuçlandırılır. Sonucun olumlu olması halinde başvuru Kabul: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılır. Yapılan testler sonucunda DIN standartlarında belirtilen kriterlere aykırı olduğu tespit edilen ürünler Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılır. Parti miktarının altında kalan ürünler “Tareks Kabul: Parti Teşkil Etmez” olarak değerlendirilmelidir.

Firmalar, ANSI standartlarına göre üretilmiş 7307.91.00.00.00 GTİP'li flanşların ithalat işlemlerini yukarıda belirtilen şekilde sonuçlandırılmasını talep edebileceği gibi, ürünlerin TS EN 1759-1 standardı kapsamında da değerlendirilmesini talep edebilir.

10.12.2 DIN Standartlarına Tabi Ürünler

DIN 11850, 11851, 11852 standartlarına göre üretilmiş paslanmaz boru bağlantı parçalarına ilişkin başvurular; bu ürünlerin, DIN normlarına göre kurulmuş veya DIN standartlarında parça kullanan gıda sanayi firmaları tarafından ithal edilmek istenmeleri halinde, kendi tesislerinde kullanılacaklarına dair söz konusu firmadan alınan taahhütname (Ek-7, anılan tesis sahibi firmalara satmak üzere başka firmalarca ithal edilmek istenmeleri halinde ise, ithalatçı firmaların söz konusu ürünleri anılan tesislere temin edeceklerine ilişkin yazılı beyanı ile ilgili firmadan alınan ve ithal edilecek bu ürünlerin ilgili tesiste kullanılacaklarını gösterir taahhütnamenin olması şartıyla, söz konusu standartlarda belirtilen kriterlere göre yurtiçinde yapılabilen testler itibariyle sonuçlandırılır. Sonucun olumlu olması halinde başvuru Kabul: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılır. Yapılan testler sonucunda DIN standartlarında belirtilen kriterlere aykırı olduğu tespit edilen ürünler Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılır. Parti miktarının altında kalan ürünler “Tareks Kabul: Parti Teşkil Etmez” olarak değerlendirilmelidir.

               
Sayfa 23 / 72
 

10.12.3 İşaretleme

Boru bağlantı parçaları, flanşlar, borular gibi ürünlere ilişkin her bir standardın işaretlemeye ilişkin farklı yükümlülükler getirmesi ve ürünlerin standardında belirtildiği biçimde işaretlenip işaretlenmemesinin ürünün güvenliğine ilişkin bir ölçüt olmaması nedeniyle ithalat denetimleri işaretlemeyle ilgili kriterler aranmaksızın sonuçlandırılır. Diğer taraftan, ürünle, bu ürüne ilişkin belgelerde beyan edilen ürün arasında illiyet bağının kurulmasını temin edecek imalatçı ismi veya markası gibi işaretlemelerin, ürünler üzerinde bulunması gerekmektedir. Buna ilaveten, her bir boru bağlantı parçası, flanş, boru vb. ürün asgari olarak, çap veya ölçü bilgisi (metrik/inç vb.) veya DIN (Diameter nominal) ile işaretlenmelidir. Diğer taraftan, ilgili standardın kapsamı dışında olan ürünler için, ürün üzerinde veya ambalajında yer alan bilgilerle ürüne eşlik eden belgelerde yer alan bilgiler arasında herhangi bir şekilde bağlantı kurulabilmesi yeterli görülmektedir.

10.13 Kalsiyum Karpit Cinsi Ürünler

TS 2222 Standardı kapsamında kalsiyum karpit cinsi ürünler için yapılan kapsam dışı başvurularının fiili denetime yönlendirilmesi halinde yapılacak denetimde, söz konusu ürünlerin asetilen üretiminde kullanılıp kullanılmayacağının tespiti amacıyla firma tarafından ithale konu ürüne ilişkin kapasite raporu veya benzer belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

10.14 Fiş ve Prizler

8536.69.90.00.11 GTİP'li ev tipi fiş ve soketlerden Türk tipi olanlar TS IEC 60884-1 ve TS 40 standartlarına, Türk tipi olmayanlar TS IEC 60884 standardı Bölüm 1'e, farklı tipleri (Türk tipi/Türk tipi olmayan) bir arada barındıran fiş ve soketler ise TS IEC 60884 standardının Bölüm 2-5'ine göre denetlenecektir. Denetimlerde akredite kuruluştan alınmış sertifika ve raporların numunelerle birlikte ilgili Laboratuvara gönderilerek değerlendirilmesi yeterli olmakla birlikte, söz konusu belgelerin ibraz edilmemesi durumunda, ürünler bahse konu standardın kapsamında bulunan muayene ve test işlemlerine tabi tutulur.

10.15 Vidalar Ve Somunlar İçin Montaj Takımları -Yıldız Ağızlı ve Kombine Anahtarlar Vb. Ürünler

TS 3794 standardına tabi ürünlerin anılan standardın işaretleme maddesine ilişkin uygunluk denetimi işlemleri ithalatçının talebi halinde, özellikle işaretleme için atıf yapılmamış bile olsa TS 3794 standardının atıfta bulunduğu uluslararası standartların işaretleme maddesine göre yapılan testler itibariyle sonuçlandırılır.

10.16 Kasnaklar

TS 148 sayılı standardına tabi çapı 150 mm'den büyük kasnaklar için ürün üzerinde “TS 148” ibaresi aranmaz.

10.17 Başvuru Sonuçlandırma

1. Uygunluk Denetim Sonuçları aşağıdaki şekilde olacaktır:

               
Sayfa 24 / 72
 
   

- Kabul: Denetleme Sonucu

   

- Liste Dışı: Denetleme Sonucu

   

- Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu

   

- Red: Denetleme Sonucu

   

- Koşullu Kabul-Teknik Problem: Denetleme Sonucu

   

- Koşullu Kabul-Geri Gelen: Denetleme Sonucu

   

- Koşullu Kabul-İleri İşlem: Denetleme Sonucu

   

- TAREKS Başvuru İptal: Denetleme Sonucu

   

- TAREKS Kabul: Parti Teşkil Etmez

   

- TSE Muafiyeti (Belge-Netteki Muafiyet Modülü üzerinden)

   

- TSE Markalı Üründe Girdi Muafiyeti

2. Enstitümüzce fiili denetime tabi tutulan başvurularda sonuçlar TAREKS’ e aktarılacaktır.

3. Fiili denetim sonucunda ilgili teknik mevzuata aykırılık tespit edilmemesi durumunda başvuru “Kabul: Denetleme Sonucu” ile, ürünün standardın kapsam dışı olduğunun tespiti durumunda başvuru “Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.

4. İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içinde TSE’ye sunulmaması durumlarında, başvuru sistem üzerinden “Red: Denetleme sonucu” ile sonuçlandırılır ve denetim sonucu TAREKS’te ilan edilir. Durum ayrıca ilgili firma(Ek-2a) ve ilgili Gümrük idaresine(Ek-2b) yazılı olarak bildirilir.

5. Uygunsuzluk yazılarının (Ek-2a) ve varsa diğer yazıların ıslak imzalı olarak ilgili firmaya gönderilmesi ve firmaya gönderildiğinin kayıt altına alınması (Kargo numarasının kaydedilmesi, firmanın elden teslim aldığı durumlarda teslim aldığına yönelik imza atması vb.) önem taşımaktadır.

6. Ürünün standardına/teknik düzenlemesine uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi, belirtilen süre içinde firmanın ek süre talep etmemesi veya verilen sürelere rağmen talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içinde TSE’ye sunulmaması durumlarında başvuru sistem üzerinden “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır ve denetim sonucu TAREKS’te ilan edilir. Keyfiyet red sebebini (belgelerin süresi içinde sisteme yüklenmemesi, belge ve/veya işaretleme kontrolü nedeniyle veya laboratuvar analizi sonucunda uygunsuzluk vb.) içeren bir yazıyla firmaya ve ilgili Gümrük idaresine bildirilir(Ek-2a ve Ek-2b) ve söz konusu ürünün ithalatına gümrük idarelerince izin verilmez.

7. Enstitümüz tarafından uygunsuzlukla sonuçlandırılan denetim başvurularına ilişkin uygunsuzluk sebepleri, koşullu kabule gerekçe olan eksiklikler ve bunlara ilişkin diğer denetmen notları, “Belirlenen Eksiklik/Denetmen Notu” başlığı altına eklenir. Bu yolla Ekonomi Bakanlığı söz konusu bilgilere TAREKS üzerinden ulaşır.

8. Tebliğ eki(Ek-1) listede belirtilen standarda göre yapılan deneylerin olumsuz sonuçlanması halinde, olumsuzluk İthalat-Net sistemi üzerinden olumsuzluğa ilişkin test raporları ile birlikte firmaya bildirilecek ve 7 iş günü itiraz süresi verilecektir. Süre sonunda veya itirazın olumsuz sonuçlanması halinde başvuru “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacak, ilgili firmaya ve gümrüğe hitaben Ek-2 (a) ve Ek-2 (b) Uygunsuzluk Yazısı hazırlanacaktır.

               
Sayfa 25 / 72
 

9. Firmaların başvurunun “red” ile sonuçlandırılmasını talep etmesi halinde ise, başvurunun “Red: Denetleme sonucu” ile kapatılmasının, bahse konu ürünler için tekrar denetim başvurusu yapılamayacağı hususu da dahil olmak üzere, sonuçları hususunda firmalara bilgi verilerek başvurunun red ile sonuçlandırılmasına ilişkin yazılı taleplerinin alınması gerekmektedir.

10. Fiili denetim esnasında uygunsuzluğu tespit edilen ve/veya TSE tarafından verilen ek sürelerde tamamlanamayan test raporu vb. belgeler nedeniyle “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılan durumlarda yeniden başvuru yapılamaz. Red ile sonuçlandırılacak başvurularda firmalara yeniden başvuru yapamayacakları bilgisi mutlaka verilmelidir.

11. Yapılan denetimler sonucunda ilgili teknik mevzuatına uygunsuz ve/veya güvensiz olan ürünlerin firmalarca transit edilmek istenmesi halinde, söz konusu taleplerin Gümrük Yönetmeliğinin 181. Maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca Bakanlığın uygunluk görüşünün alınmasını teminen Bakanlığa iletilmek üzere Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına aktarılması gerekmektedir.

12. Transit ticarete konu edilmek istenen uygunsuz ve/veya güvensiz ürünlerin Enstitümüze bağlı farklı ithalat birimlerinde tamamı veya partinin bölünmesi suretiyle, ilgili firma ve/veya farklı firmalar adına ülkemiz piyasasına arz edilmeye çalışılarak denetime konu olmaları ihtimaline karşı yapılacak işlemlerde azami hassasiyet gösterilmesi ve bahse konu ürünlere ilişkin olduğundan şüphe duyulan başvurular hakkında Bakanlığa iletilmek üzere Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığının bilgilendirilmesi gerekmektedir.

13. Firmaların transit ticaret yapacakları gerekçesiyle başvurunun iptalini talep etmeleri kabul edilmemeli, firmalara bu durumda başvurularının Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılacağı bilgisi verilmeli ve başvuru Red ile sonuçlandırılmalıdır.

14. GTİP itibariyle 2016/9 sayılı ÜGD Tebliği kapsamında denetime tabi tutulmuş ve bu denetimi olumsuz sonuçlanmış ürünlerin ithaline izin verilmemektedir. Bununla birlikte, ürünlerin ithalat denetimine tabi tutulmayıp 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu vb. mevzuata göre ele geçirilmesi ve tasfiyelik hale getirilmek istenmesi durumunda, gümrük idarelerinin tasfiyelik ürünlere ilişkin Enstitümüzden denetim talep etmesi halinde konu Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına aktarılmayacaktır. Gümrük idaresine, ilgili piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu yetkili kuruluş ile irtibata geçmesi yönünde ithalat birimi tarafından bilgi verilecektir.

11. Muayene ve Deney

1. Fiili denetime yönlendirilen başvurular kapsamı ürünler, firma yetkili kullanıcısı tarafından başvuru esnasında belirtilen standart/standartlara göre Enstitümüz tarafından test ve deneye tâbi tutulur. Deneye tâbi tutulacak ürün numuneleri “TSE Numune Alma Tutağı” ile alınır. Söz konusu test-deney işlemi, ürüne ilişkin standartta belirtilen testlerden herhangi birinden olumsuz sonuç alınmadıkça sürdürülerek tamamlanır.

               
Sayfa 26 / 72
 

2. İthalatta Uygunluk Denetimi Faaliyetleri ile ilgili olarak Enstitümüz laboratuvarları deneyleri yapmak/yaptırmakla ve sunulan akredite raporları değerlendirmekle görevlidirler.

3. Ürün işaretlemesinin tamamlattırılmasının mümkün olmadığı hallerde örneğin işaretlerin silinmeyecek, bozulmayacak şekilde imalat sırasında yapılmasının istendiği hallerde bu husus ithalatçı veya temsilcisi bilgilendirilerek olumsuzluk tebliğ edilecek, firmanın daha fazla mağdur olmasının önüne geçilebilmesini teminen firmanın mutabakatı çerçevesinde mallar deneye alınmayabilecektir.

4. Firma talebi halinde Uygunluk Denetimine esas testlere standartta ki sırasına göre başlanacak, sonucun Olumlu çıkması halinde laboratuvarlarımızca düzenlenen Olumlu rapora istinaden ilgili müdürlükçe başvuru “Kabul: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır. Testlerden birinin olumsuz çıkması halinde Olumsuz çıkan testten sonraki diğer testler yapılmayarak laboratuvarlarımızca düzenlenen olumsuzluk raporu ilgili müdürlükçe firmaya İthalat-Net sisteminden bildirilecektir.

5. Ürüne ilişkin yapılan ilk test ve deneyin olumsuz sonuçlanması halinde, başvuru olumsuzlukla sonuçlandırılmadan önce firmaya olumsuzluk bildirilir. Yapılan test ve deneyleri olumsuz çıkan ürünler için firma isterse aynı standart kapsamı testlerin tekrarlanmasını veya Tebliğin Ek-1’inde belirtilen başkaca bir standart ya da Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen standartlardan biri kapsamındaki testlerin uygulanmasını talep edebilir. Ürünün, testlerin yapılması talep edilen ilgili standardın kapsamında olması esastır.

6. Firmanın itirazı halinde testlere olumsuz çıkan testten başlanacaktır. Firma söz konusu talebini (itiraz-deney tekrarı veya başka bir standarda göre deney talebi)Ek-10’de yer alan “Test Tekrarı Talep Formu” nu doldurarak 7 (yedi) iş günü içerisinde TAREKS’e yüklemek suretiyle beyan eder. Yedi iş günü içerisinde firmadan böyle bir talebin gelmemesi ya da bahse konu talep formunun sisteme yüklenmemesi durumunda olumsuz sonuç alındığı firmaya bildirilen başvuru “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.

7. İlgili standart kapsamında gerçekleştirilen test ve muayene işlemlerinde, firma tarafından yapılan beyanların uygunluğunun esas alınması ve teyit edilmesi gerektiğinde, ithalatçılar tarafından başlangıçta yapılan beyanların yanlış veya eksik olduğunun belirtilmesi durumunda, söz konusu firmaların yeniden beyanda bulunmak suretiyle test ve muayenelerin tekrarını talep etmeleri halinde, test ve muayeneler bir defaya mahsus olmak üzere yenilenir.

8. Yapılan muayene ve deneyler sonucunda olumsuzluğun kesinleşmesi halinde başvuru, “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

9. Yapılan muayene ve deneylerin olumsuz çıkması halinde yapılmayan deney ücreti firma talebine istinaden firmaya iade edilecektir.

10. Laboratuvarlarımıza gönderilen ürünlere ilişkin yapılacak değerlendirme ücreti, ithalat işlemi yapan birimlerimizce tahsil edilerek faturalandırılacak, deney ücretleri laboratuvarlarca belirlenen ve Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı intranet sayfasında yayımlanan ücretler esas alınacak, faturalarda ve ilgili muhasebe bilgisayar kayıtlarında deney ücretleri kalemi olarak mutlaka belirtilecektir.

               
Sayfa 27 / 72
 

11. Laboratuvarlarımızca ilgili standardına göre yapılan muayene ve deneyler sonucunda düzenlenecek raporlarda ithal edilmek istenen ürün, ilgili standartta belirtilen sınıf, tip, tür, vb. bilgileri içerecek şekilde tanımlanacaktır.

12. İthalat birimlerimizce aksi belirtilmedikçe; ilgili laboratuvar, alınan numunelerin gümrük tespitindeki tutanak bilgilerini de içeren, standardın sınıf, tip, vb. bilgilerine göre sınıflandırmasını yapacak, aynı sınıftaki aynı tipler bir grup sayılacak ve bu grubu temsil eden bir ürün üzerinden deneyler yapılacak, yapılan gruplandırma ve hangi tipleri temsil ettiği düzenlenecek raporda belirtilecektir. Deney yapılacak tiplerin belirlenmesinde sorunlar yaşandığından ve aynı tip, tür, sınıf vb.de olan ürünlerin her birine deney yapıldığından deney yapılacak tip miktarı belirlenemeyen ürünler ile ilgili olarak laboratuvardan deney talebi yapılırken partinin %51’ini temsil etmesi kaydıyla gönderilen ürünlerin aynı tip, tür, sınıf vb. olması halinde kaç tip üründe deney talep edildiği mutlaka belirtilecektir.

13. İlgi (c)’de kayıtlı tutanak çerçevesinde TS ISO 2725-1 “Cıvata ve Somunlar için Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar-Boyutlar” standardının kapsamındaki anahtarlara yapılan uygunluk denetimlerinde, “boyutlar” aranmayacak olup; Standardın atıf yaptığı diğer deneyler yapılacaktır.

14. Set halinde gelen El Aletlerinde seti teşkil eden bütün parçalar üzerinde boyut muayenesi yapılacaktır. Diğer deneyler ise belirli tipler üzerinde (anahtarları temsilen, lokmaları temsilen, tornavidaları temsilen, penseleri temsilen vb.) yapılacaktır.

15. “Soğuk Haddelenmiş Sac ve Şeritlerin” ithalattaki uygunluk denetimi işlemleri TS EN 10341 standardına göre yapılabilen deneyler yönüyle sonuçlandırılacak olup, bu ürünlerin numune miktarı Ocak 2005 numune alma kitapçığında 1 metre olarak belirtilmiş olmasına rağmen Standard gereği bu ürünlerden 2 metre numune alınacaktır.

16. 7210.12.20.00.11, 7210.12.20.00.80, 7210.50.00.10.11 ve 7210.50.00.90.11 G.T.İ.P. numaraları karşılığında yer alan TS EN 10202 standardı kapsamındaki tenekelerle ilgili ithalatlarda iş ve işlemlerin daha hızlı ve sağlıklı yürütülmesini teminen uygunluk denetimlerinde ilgili standardın istediği bazı muayenelerin rulo üzerinde yapılması gerektiğinden ve rulo tenekelerin tamamının numune olarak alınıp laboratuvara sevki mümkün olmadığından bu ürünlere Teknik Problem uygulaması yapılacak olup, ilgili laboratuvarca yapılması gereken deneyler için numune alınmak üzere oluşturulacak inceleme heyetine ilaveten, rulo üzerinde yapılması gereken muayene ve deneylerin yapılabilmesini teminen Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığından deneyleri yapabilecek yeterlilikte bir uzman personel talep edilecek ve rulo üzerinde yapılması gereken muayene ve deneyler yapılarak tutanak düzenlenecektir. Usulüne uygun olarak alınan numuneler ise Ambalaj laboratuvarına sevk edilecek ve düzenlenen tutanak laboratuvarca dikkate alınarak tüm muayene ve deneyleri içerecek şekilde deney raporu düzenlenecektir.

17. Rulman ithalatı ile ilgili deney talepleri ve numuneleri Enerji Teknolojileri Laboratuvarı OSTİM Teknik Şefliğine gönderilecektir.

18. TS 8987 standardı kapsamında ilgili standardın işaretleme maddesinde belirtilen imalat tarihi (ay ve yıl olarak) ifadesinin yoruma açık bir husus olmakla beraber imalat tarihi bilgisinin kodlama ile verilemeyeceği ifadesinin de ilgili standartta yer almaması nedeniyle, ilgili ürün üzerinde imalat tarihi (kod ile veya açık olarak) verilmişse ve bu husus muayene eden kişi/kişiler tarafından da görülmüş ise, bu standarda göre imalat tarihi ile ilgili işaretleme yeterli kabul edilecek, bu nedenle üretici firmanın ürün üzerinde yaptığı imalat tarihi ile ilgili işaretlemenin ne anlama geldiğini ilgili birimimize beyan etmesi şartıyla bu işaretleme bilgisi uygun olarak değerlendirilecektir.

               
Sayfa 28 / 72
 

19. Çakmakların Laboratuvarlarımız tarafından yapılan, TS EN ISO 9994 sayılı standard da istenilen “Yüksek Sıcaklığa Dayanıklılık” deneyinin uygulamasında azami hassasiyet gösterilecektir.

20. Laboratuvarlarımız açılmış, değişiklik yapılmış numunelere ve laboratuvara intikal etmeyen numunelere işlem yapmayacaktır. Ancak numunelere eşlik eden evrakların kabulü yapılarak numunelerle ilgili durum bir tutanakla tespit edilip numunelerin gönderildiği birime bildirilecektir. Şüphe durumunda durum Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına aktarılacaktır.

21. Tebliği eki listede(Ek-1) yer alan ürünlerin TS, EN, ISO, IEC ve ETSI Standartlarına göre yapılan uygunluk denetimlerinde, işaret ve ambalajlamasında standardın numarası, standardın yayım tarihi ve TM rumuzu aranmayacaktır.

22. Standardın öngördüğü testlerin Enstitümüz laboratuvarları dışında, yerli üreticilerin laboratuvarlarında yapılması halinde, Enstitümüz teknik personeli muhakkak surette testlere nezaret edecektir.

12. Yurt İçinde Yapılabilecek Testler İtibariyle Sonuçlandırılacak Ürünler

V-kayışlarıyla ilgili TS 198, segmanlarla ilgili TS 2264, rulmanlarla ilgili TS 6269, sac şeritlerle ilgili TS EN 10341, kasnaklarla ilgili TS 148, kibritlerle ilgili TS 3778 EN 1783 ve amortisörlerle ilgili TS 3034 standartlarına ilişkin uygunluk denetimi işlemleri, hâlihazırda yurt içinde yapılabilen testler itibarıyla sonuçlandırılır.

13. Yapılamayan Deneyler

1. Firma yetkilisi tarafından yapılan TAREKS başvurusu kapsamı ürünler için;

   

a) Testlerin yurt içinde yapılamaması,

   

b) Testlerin ürünün hammaddesi üzerinden yapılmasının gerekmesi,

   

c) Testlerin üretim aşamasında yapılmasının gerekmesi,

   

d) Uzun süren performans ve ömür testleri gerekmesi(60 günden fazla     süren deneyler)

   

e) Gümrüklerde numune alımı, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki     veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılmasının gerekmesi(teknik     problemlerle karşılaşılması),

durumlarında, uygunluk denetimine esas teşkil eden standartlardaki testlerin tamamı veya bir kısmı için, TÜRKAK’tan veya Avrupa Birliği ülkelerinin, eşdeğerlik incelemesi olumlu tamamlanmış ulusal akreditasyon kuruluşlarından akredite, Türkiye’de veya Avrupa Birliği ülkelerinde yerleşik bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış raporların elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesi yeterlidir.

               
Sayfa 29 / 72
 

Bu tür başvurular yüklenen test raporlarının incelenmesi ve uygun görülmesi halinde “Kabul: Denetleme Sonucu” şeklinde sonuçlandırılır.

Akredite kuruluşlarca düzenlenen söz konusu test raporlarının üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemesi halinde, bahse konu test raporlarının düzenlenme tarihinden itibaren 24 ay süreyle geçerli olduğu kabul edilir.

2. İbraz edilen test raporları ilgili laboratuvarlarımızca değerlendirilecek olup uygunluk denetimi yapılan testlerle birlikte sonuçlandırılacaktır.

3. Yukarıda belirlenen hallerde, akredite kuruluşlardan alınmış test raporlarının taşıma belgesi (konşimento, tır karnesi, CMR belgesi vb.) tarihinden önce düzenlenmiş olması kaydıyla fatura tarihinden sonra düzenlenmiş olması kabul edilecektir.

4. Gümrüklerde numune alımı, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılması gibi teknik problemlerle karşılaşılması durumunda akredite raporlar sunulamıyor ise uygunluk denetimi Madde 19: Teknik Problem’ de belirtilen esaslara göre yapılır.

14. Başka Bir Standarda Göre Deney

1. Uygunluk denetimi, Tebliği eki (Ek-1) listede belirtilen standarda göre yapılacaktır. İthalatçının talebi halinde, uygunluk değerlendirmesi Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC), Avrupa Telekomünikasyon Standardları Enstitüsü (ETSI) standardlarına veya varsa ürünle ilgili uluslararası kuruluşlarca veya uluslararası anlaşmalarla belirlenen kriterlere göre de yapılabilecektir.

2. Tebliğ eki (Ek-1) listede belirtilen standarda göre yapılan uygunluk denetiminin olumsuz sonuçlanması halinde ve ithalatçı firmanın talebi durumunda, Tebliğin EK-1’inde belirtilen başkaca bir standart ya da Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen standartlara(TS, EN, ISO, IEC, ETSI) göre her defasında deney ücreti alınmak şartıyla yeniden Uygunluk Denetimi yapılacaktır. Bu durumda test yapılacak numune kalmaması halinde şahit numune üzerinde testler yapılacaktır.

15. Elleçleme İzinleri

1. Uygunsuzlukları ürünün muhtevası değiştirilmeden gümrük sahasında giderilebilecek olan ve sadece etiketleme, işaretleme, ambalajlama veya Türkçe kullanma kılavuzu eksikliği gibi yönlerden ilgili standardına uygun olmayan ürünlerde; diğer muayene ve testlerden olumlu sonuç alınması halinde; sağlık, emniyet, çevrenin korunması, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi açısından sakınca oluşturmayan düzeltme talepleri (malın standardında imalat sırasında yapılmış olması özellikle belirtilenler ile ürüne darbe, çentik vb. teknik müdahaleyi gerektiren veya orjinal ambalajının açılmasını gerektiren düzeltme talepleri hariç), ilgili gümrük idaresince uygun görülmesi kaydıyla ve Enstitü’nün görüşü alındıktan sonra, gümrük müdürlüğünün kontrolü altındaki sahada, Enstitü elemanlarının gözetiminde ilgili standardın öngördüğü şekilde yapıldığının tespit ve tevsik edilmesi şartıyla tutanağa bağlanarak uygun görülür.

               
Sayfa 30 / 72
 

2. Kullanma kılavuzu yönünden uygunsuzluk olması halinde; firmanın kullanma kılavuzunu tamamlama talebinde bulunması durumunda, firmanın hazırlayacağı yeni Türkçe kullanma kılavuzu (orjinali ile birlikte) “uygunsuzluğu” raporlayan ilgili laboratuvar tarafından incelenir ve kılavuzların uygun görülmesi halinde, gümrük sahasındaki her bir ürünün ambalajı üzerine kullanım kılavuzunun poşetler içinde (ambalajlar açılmadan) iliştirilmesi sağlanır ve bu işlemlerin tamamlanmasını (raporlanmasını) müteakip belge düzenlenir.

16. Yurt Dışı TSE Belgeli Ürünler

16.1 TSE Belgesi Kapsamındaki Ürünlere İlişkin İşlemler

1. Yurt Dışı TSE belgeli ürünlerin ithalatında; yurt dışındaki imalatçının belgeli olması durumunda, belge kapsamındaki ürünleri hangi kişi ve/veya kuruluş ithal ederse etsin parti malının müracaat formunda belirtilen beyannameye uygunluğu kontrol edilecek, malın işaretlemesinin standarda uygunluğu ve TSE Markasının bulunup bulunmadığı, söz konusu malların belgede belirtilen imalat yerinde belge kapsamı marka ile imal edilip edilmediği, belge kapsamında olup olmadığı bir tutanakla tespit edilecektir.

2. Yurt içindeki firmanın TSE belgeli olması durumunda, bu firma üretici firmanın şubesi olarak faaliyet gösteriyorsa ve/veya üretici firmanın sermayesi ile kurulmuşsa ve/veya ana firmanın ortağı ise ithal partinin ürün sorumluluğunu, üstlenmesi durumunda belge muafiyeti ithalatçı başka firmalara da tanınacaktır. Bu uygulama belgeli firmanın önceden muafiyet tanınacak firmaları bildirmesi ve gerekli taahhütnameyi (noterden) sunması halinde yapılacaktır. Belgeli firma onaylı listeye ilave talebinde bulunabilecektir.

3. Yurt içindeki belgeli firmanın yurt dışındaki ana firmanın şubesi ve/veya ortağı olmaması durumunda, sadece kendisine belge muafiyeti tanınacaktır. Bu durumda belge devri, taahhütname karşılığı yetki devri gibi işlemlere kesinlikle izin verilmeyecektir.

4. Yurt Dışı TSE Belgeli ürünlerin ithalatında ürünlerin belge kapsamında olup olmadığının kontrolü amacıyla belgedeki üretici firmanın mümkünse faturasının, değilse beyanının eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, ürüne ait test raporlarının ve belgelerinin taşıma belgesi tarihinden daha önce düzenlenmiş olması esastır.

5. Enstitümüzden Yurt Dışı TSE Belgesi olan ürünlerin uygunluk denetimi, ürüne ait test raporlarının ve/veya belgelerinin sunulması halinde ürünlerin belge kapsamında olduğunun tespiti yapılmak kaydıyla deneyleri yapılmaksızın evrak üzerinden sonuçlandırılacaktır. Bu çerçevede Yurt Dışı TSE Belgesi olan ürünlerin test raporlarının ve/veya belgelerinin sunulması halinde rapor/belge incelemeleri, incelemeyi yapan ithalat birimlerimiz tarafından yapılacak olup, ithale konu ürünlerin sunulan rapor/belge kapsamında olup olmadığının tespitinde tereddüt hâsıl olması durumunda, ilgili laboratuvar ve/veya ilgili ürün belgelendirme birimlerinin görüşü doğrultusunda işlem yapılacak ve raporların/belgelerin uygun bulunması halinde “Kabul: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

6. Yapılan uygunluk değerlendirmesinde ithale konu ürünün Yurt Dışı TSE Belgesi kapsamında olmadığının tespiti halinde normal ithalat prosedürüne göre işlem yapılacaktır.

7. Enstitümüzden Yurt Dışı TSE Belgesi olan ancak ürünler üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde TSE logosu ve ilgili standardın istemesi halinde Standard numarası olmayan ürünlere (İlgili Belgelendirme Müdürlüğünce işaretleme hususunda muafiyet tanınmış olanlar hariç) Yurt Dışı Belgesi Kapsamında işlem yapılmayacak, normal uygunluk denetimi işlemi yapılacaktır.

               
Sayfa 31 / 72
 

8. Diğer hususlarda bu Genelgenin diğer esaslarına göre işlem yapılacaktır.

9. Yurt Dışı TSE Belgeli firmanın ürünleri üzerinde TSE Markası ve ilgili standardın istemesi halinde standardın işaret ve numarasının bulunmadığı veya söz konusu ürün üzerinde bu işaretlerin yapılmasının mümkün olmadığı hallerde, ürüne ait tekli veya çoklu ambalajlar üzerinde bu işaretlerin bulunması yeterli kabul edilecektir. Burada belirtilmeyen hususlarda “TSE Belgelendirme Yönergesi” esas alınacaktır.

10. TSE belgesinde Ürün Belgelendirme Yönergesinin ilgili maddesine atıf yapılarak İşaretleme bilgilerinin tamamı veya bir kısmı veya TSE logosunun ürün ve/veya ambalajı üzerinde yer almayabileceği hususunda bir muafiyet tanınması durumunda söz konusu muafiyet kabul edilecek ve ürünler TSE Belgesi kapsamında ve anılan muafiyete göre denetlenecektir.

16.2 İthal ürünler üzerinde TSE markalarının haksız kullanımının tespiti

1. TSE markalarının haksız kullanıldığı yönünde bir tespit yapıldığında tespiti yapan ilgili birim tarafından, durum bir tutanak ile tespit edildikten sonra firma yetkilisine bilgi verilerek Enstitü ile uzlaşma talebinin bulunup bulunmadığı sorulacak ve uzlaşma talebi bulunan firmalardan bu talepleri derhal yazılı bir biçimde alınarak, Enstitümüzden hâlihazırda herhangi bir konuda belgesi (TSE uygunluk belgesi veya hizmet yeterlilik belgesi vb.) varsa sisteme eklenmesi sağlanacaktır.

2. Bilahare, gümrük tespit tutanağı, ürüne ilişkin fotoğraflar ve dosya muhteviyatı ile birlikte varsa firmanın uzlaşma talebi ve varsa Enstitümüzden aldığı belge de eklenerek, konu gereği yapılmak üzere Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına aktarılacaktır.

3. Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı tarafından, uzlaşma talebi bulunmayan firmalar için yasal takibata başlanmak ve uzlaşma talebi bulunan firmalar için ise Komisyon gündemine taşınmak üzere Hukuk Müşavirliğine bilgi verilecektir.

4. Hukuk Müşavirliği tarafından dava açması halinde yapılan işlemle ilgili Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı 'na yazılı bilgi verecektir.

5. Dava açılmaması ve konunun uzlaşma komisyonuna aktarılması halinde; Uzlaşma Komisyonunun kararı doğrultusunda işlem yapılacaktır.

6. Haksız Marka kullanım ücretleri Belgelendirme Merkezi Başkanlığı tarafından tahakkuk, tahsil ve takip edilecek ve neticesi Hukuk Müşavirliğine ve Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı’na yazılı şekilde bildirilecektir.

7. Ürün üzerinde haksız kullanılan markaların silinme ve düzeltme imkânları bulunmadığı takdirde malların yurda girişine müsaade edilmeyecektir. Bu durumda Muayene Gözetim Merkez Başkanlığı ilgili ithalat birimi aracılığı ile haksız marka kullanımı kapsamındaki malın olumsuz olarak sonuçlandırılmasını ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gereğinin yapılmasını isteyecektir.

               
Sayfa 32 / 72
 

8. TSE markalarının (diğer işaretleme bilgilerine zarar verilmeden ) silinmesinin mümkün olması ve firmanın da diğer tüm uzlaşma koşullarını yerine getirmesi durumunda söz konusu silme ve düzeltme gümrüklü saha içerisinde yapılamadığı takdirde ekli taahhütname(Ek-5) bizzat firma yetkilisi tarafından imzalanacak ve taahhütname aslı dosyasında muhafaza edilecektir.

9. Taahhütnamenin verilmesini müteakip ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda başkaca bir sakınca bulunmaması halinde ürünlerin yurda girişine izin verilecektir.

10. En geç 15 iş günü içerisinde taahhütname karşılığı çektirilen mallar üzerindeki TSE markalarının silindiğine dair firmanın yazılı müracaatını müteakip dosyanın bulunduğu İthalat Biriminden bir personel ile o ildeki Belgelendirme Müdürlüğünden bir teknik personelin iştiraki ile markanın silinip silinmediği tutanağa bağlanacak ve sonucun olumlu olması halinde tutanak ithalat birimimizdeki dosyasında muhafaza edilecektir.

11. Firmanın taahhütnamedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde konu gereği yapılmak üzere ilgili ithalat birimi tarafından Muayene Gözetim Merkez Başkanlığı aracılığı ile Hukuk Müşavirliği'ne aktarılacaktır.

17. Müteakip İthalat (Emsal)

1. İlk müracaatlarında firmanın yetkili kullanıcısı tarafından başvuru esnasında belirtilen standart/standartlara göre test veya deneye tâbi tutulan ürünlerin müteakip ithalatında, ilk uygunluk değerlendirmesi sonucuna göre, Enstitümüz tarafından test veya deneye tâbi tutulmadan denetim sonuçlandırılabilecektir. “Emsal uygulama” da müteakip denetim konusu ürünün önceden ithal edilen ürünle ilgili standardın tipi, türü, sınıfı ve GTİP, menşei, markası, ithalatçısı ve üreticisi gibi tarifler kapsamında aynı olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir.

2. Bu uygulama kapsamı ürünlerin müteakip ithalatı, şüphe duyulması durumu hariç olmak üzere, ürün güvenliği açısından yıl içerisinde tedbiren 1 kez daha denetime tâbi tutulabilir.

   

Bu çerçevede, birinci fıkrada belirtilen tarifler kapsamında aynı olan     ürünlerin ilk ve ikinci fiili denetimi ilgili standarda göre yapılan     testlere göre sonuçlandırılacaktır. Aynı ürünlerin sonraki fiili     denetimlerinde ise ilk iki fiili denetimi olumlu sonuçlanan ürün     raporlarının sunulması durumunda, aynı ürünler için ilk test tarihi     üzerinden 12 aylık süre içerisinde emsal uygulaması yapılacaktır.

   

Uygun sonuçlanması suretiyle emsal uygulamasının başlangıç tarihi     açısından mesnet teşkil eden, ürünlere ilişkin ilk test tarihi üzerinden     12 ay geçmesi halinde, bu ürünler tekrar teste tâbi tutulabilir.     Enstitümüz tarafından emsal uygulama kapsamındaki müteakip ithalatın     denetimden muaf olduğunu gösterir bir belge düzenlenmez.

3. Emsal uygulaması yapılan ürünler, şüphe duyulması hariç, tekrar teste tabi tutulmadan evrak üzerinden kontrol edilecektir. İthalatçının sunduğu belgelerin gerçeğe aykırılığının veya başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin tutarsızlığının tespiti halinde ürün teste tabi tutulur. Ayrıca, ithalatçının test edilen partiden sonraki ithalatlarında ürünlerin test edilen ürünlerle aynı olup olmadığı ve ilgili mevzuata uygunluğu yıl içinde değerlendirmeye tabi tutulabilecektir. Bu değerlendirmeden olumsuz sonuç alan ürünlerin ithalatçılarının müteakip ithalatlarında aynı G.T.İ.P. numaralı ürünler kontrole tabi tutulacaktır. Bu kapsamda yapılan uygunluk denetiminden olumlu sonuç alındıktan sonra tekrar normal uygulamaya geçilecektir.

               
Sayfa 33 / 72
 

4. İlk iki fiili denetimde laboratuvarlarımızca yapılan muayene ve deney sonucunda ilgili standarda uygunluğu tespit edilen ürünlerin müteakip ithalatları; firmanın daha önce düzenlenen raporlar kapsamında ithal ettiği ürünler ile yeni müracaatı kapsamı ürünlerin G.T.İ.P.’i, tipi, türü, sınıfı, menşei, markası, ithalatçısı ve üreticisinin aynı olması, firmanın daha önceki başvuru numaralarını, laboratuvarca düzenlenen ilk iki raporun tamamını veya ön yazısını ve ürünün faturasını müracaat sırasında İthalat-Net sistemi üzerinden sunması durumunda gümrükte muayene edilen malların ilk iki parti ile aynı olduğunun tespit ve tevsiki halinde İthalat-Net sistemi üzerinden ithalat birimlerimizce “Kabul: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

5. Firmaların emsal talebini ithalatta uygunluk denetimi hizmeti veren tüm birimlerimiz yapabilecek olup bütün birimler daha önceki emsal rapora göre işlem yapabilecektir.

18. TSE Muafiyeti

1. Firma yetkilisi tarafından TAREKS üzerinden “TSE Marka Kullanım Sözleşmesi Sahibi Firma” olduğu beyan edilen firmaların, muafiyet talep edilen GTİP’leri için yaptıkları ilk başvuru fiili denetime yönlendirilir. Fiili denetime yönlendirilen söz konusu başvuru kapsamı ürün için, firma tarafından sunulan marka kullanım sözleşmesi, kapasite raporu, ürün bilgi ve belgeleri denetmen tarafından incelendikten sonra düzenlenen muafiyet belgesine istinaden aşağıda örnek olarak yer alan tablo, TSE’nin elektronik sistemi üzerinden doldurulur. Söz konusu tabloda,

   

- Firma Vergi Numarası: İthalatı yapan firma vergi numarası

   

 - Firma Unvanı: İthalatı yapan firmanın unvanı

   

- Muafiyet Belgesi No’su: Enstitü tarafından verilen marka     kullanım sözleşmesine istinaden düzenlenen muafiyet belgesinin numarası

   

- Muafiyet Belgesi Kapsamı GTİP’ler: Enstitü tarafından verilen     muafiyet belgesinde hangi GTİP’lere muafiyet sağlandığı

   

- GTİP İçin Kapasite Raporunda Belirtilen Azami Miktar: Muafiyet     belgesi kapsamında muafiyet sağlanan GTİP’lerden, firmanın kapasite raporuna     istinaden muaf olarak ithal edilebilecek azami ürün miktarı

   

- Muafiyet Belgesi Başlangıç-Bitiş Tarihleri: Muafiyet belgesinin     geçerli olduğu başlangıç ve bitiş tarihleri bilgileri girilerek     doldurulacaktır.

Tablo Örneği:


 

                                                                                                                                                                               
Sıra NoVergi NumarasıFirma UnvanıMuafiyet Belgesi No'suMuafiyet Belgesi Kapsamı GTİP'lerGTİP için Kapasite Raporunda Belirtilen Azami         MiktarMuafiyet Belgesi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
1 123456789ABC Ltd. Şti.100250400* 7211.23.20.10.0025001/01/2013-31/12/2013
7218.10.00.00.00320
3813.00.00.00.13180
 

.* Örnek olarak verilmiştir. Gerçek muafiyet belgesi numarası formatı farklılık gösterebilir.

               
Sayfa 34 / 72
 

2. Firmanın bahse konu GTİP’ler için yapacağı müteakip muafiyet başvurularında, TAREKS tarafından yapılacak analiz sonucunda, ithal edilmek istenen ürüne ait GTİP’in muafiyet verilen başvuru muhteviyatı GTİP ile örtüşmesi ve başvuru tarihinin Enstitümüz tarafından verilen marka kullanım sözleşmenin geçerlilik tarihleri arasında olduğunun tespiti halinde TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur, aksi halde başvuru “TSE Markalı Üründe Girdi Muafiyeti” olarak sonuçlandırılır.

3. TSE markalı üretim yapan sanayicilerin, bu markayı taşıyan ürünlerin üretiminde girdi olarak kullanmak üzere ithal etmek istedikleri Tebliğ eki listede(Ek-1) belirtilen ürünlerle ilgili olarak yapacakları müracaatlarda, “Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi” ve kapasite raporu incelemelerinde dikkat edilecek hususlar:

   

- Kapasite Raporunda yer alan “Üretim Konusu” ürün için yalnızca     “Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSE)” kabul edilecektir. TSE Kritere     Uygunluk Belgesi (TSEK), TSE Muafiyeti başvurularında kabul edilmeyecektir.

   

- Kapasite Raporu “Üretim Konusu” tablosunda birden fazla ürünün     yer alması durumunda, hangi “Üretim Konusu” ürünün Türk     Standardlarına Uygunluk Belgesine haiz olduğu, Kapasite Raporu Tablo IV     Yıllık Tüketim Kapasitesi bölümünde yer alan ve muafiyet talep edilen     ürünlerin Türk Standardlarına Uygunluk Belgesine haiz “Üretim Konusu”     ürünün girdisi olup olmadığı titizlikle incelenecek, Kapasite Raporu Tablo     III Kapasite Hesabı ve diğer Tablolar da incelenerek muafiyet talep edilen     ürünlerin Kapasite Raporu “Üretim Konusu” Türk Standardlarına     Uygunluk Belgesine haiz ürünün girdisi olup olmadığı mutlaka doğrulanacak ve     Kapasite Raporunda belirtilen kotalara uygun talepler kabul edilecektir.

Aksi durumlarda muafiyet talepleri kabul edilmeyecektir. Ayrıca, TSE markalı üründe girdi muafiyeti başvurularında muafiyet belgesinin geçerlilik tarihi, içinde bulunulan yılın son günü olarak tanımlanacak; ancak, kapasite raporu ve TSE Uygunluk Belgesinin geçerlilik tarihleri yıl içerisinde bitiyor ise muafiyet geçerlilik tarihi bu tarihlere göre tanımlanacaktır.

4. İlgili Oda tarafından Kapasite Raporları hazırlanırken üretim tesislerinin günde 8 Saat ve yılda 300 gün çalıştığı kabul edilmektedir. Teknolojik sebeplerden ötürü seramik fabrikaları, cam fabrikaları, sentetik iplik fabrikaları vb. kesintisiz çalışma zorunluluğu bulunan tesislerde, bu husus kapasite raporunda belirtilerek, günde 24 saat üzerinden kapasite tespiti yapılır. Bunun dışında Kapasite kriterlerine göre günde 8 saat ve 300 işgünü üzerinden hesabı yapılmış olan kapasite raporlarındaki bilgilere göre tesisin iki veya üç vardiya çalışması halinde ne kadar üretim yapabileceği ilgili odaca tespit edilir ve Kapasite Raporuna ilave ayrı bir yazı ile bildirilir. Bu durumlarda Kapasite Raporunu hazırlayan Oda dışındaki beyan ve bildirimler kabul edilmeyecektir.

5. Firmaların TSE Muafiyeti başvurularında muafiyet kapsamında ithal etmek istedikleri ürünlerin, Kapasite Raporu çerçevesinde geçerli TSE uygunluk belgesine sahip Üretim Konusu Ürünün Tüketim Tablosunda listelenen girdisiolduğunu ve bu girdi olarak beyan ettikleri ürünleri piyasaya hiçbir surette arz etmeyeceklerini taahhüt ettikleri ve aksine durumun tespiti halinde yapılacak her türlü hukuki işlemi ve yasal takibatı kabul ettiklerini belirtir Ek-11’de örneği sunulan taahhütnameyi elektronik ortamda eklemeleri gerekmektedir.

               
Sayfa 35 / 72
 

19. Teknik Problem

1. Gümrüklerde numune alımı, deney numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde deneylerin montajdan sonra yapılmasının gerekmesi(ürünün özelliğinden dolayı) gibi teknik problemlerle karşılaşılması halinde 13’üncü maddede belirtilen uluslararası izlenebilirliği olan akredite kuruluşlardan alınmış test raporunun sunulamaması halinde, inceleme heyeti tarafından numuneler işaretlenerek düzenlenecek ve teknik müşkülatı belirleyen tutanağa istinaden, ithalatçının TebliğinEk-3’ ünde yer alan (GenelgeninEk-6’sı) taahhütnameyi doldurarak sisteme yüklemesi istenilecek olup, yüklenen bu taahhütnamenin denetmen tarafından incelenerek uygun bulunması halinde, mümkün olan test ve deneyler bilahare yapılmak üzere başvuru “Koşullu Kabul-Teknik Problem: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.

2. Teknik problem kapsamında usulüne uygun olarak mühürlenen ürünlerin firma yetkilisi tarafından gümrük işlemlerinin tamamlanmasını müteakip 10 iş günü içerisinde ilgili laboratuvara sevk edilmek üzere ilgili ithalat birimine teslim edileceği hususu tutanakta belirtilecektir. Belirtilen süre içerisinde numunenin teslim edilmemesi halinde konu Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı’na bildirilecektir.

3. İthalatçı tarafından söz konusu ürünlerin taahhütname kapsamında ithalatını gerçekleştirmesini müteakip, TSE tarafından ithalata konu ürünlerden bilahare numune alınarak gerekli test ve deney işlemleri yapılır. Yapılan test ve deneyin olumlu sonuçlanması halinde ithalatçı firmaya sonuç bir yazıyla bildirilir. Test ve deneylerin olumsuz çıkması halinde ise, firma başvurusuna ait tüm belgeler olumsuz test raporları ile birlikte derhal Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına yazı ekinde gönderilir.

4. Uluslararası izlenebilirliği olan akredite kuruluşlardan alınmış test raporunun sunulması halinde; sunulan rapor/raporlar ilgili Laboratuvarlarımız tarafından değerlendirilecek ve sonucuna göre uygunluk denetimi sonuçlandırılacaktır.

5. Beyanname kapsamında birden fazla GTİP olması halinde her GTİP için ayrı taahhütname alınacaktır.

6. Taahhütnamelerin usulüne uygun şekilde doldurulması sağlanacaktır. Taahhütnameler yetkili kişiler tarafından imzalanmalı, dosyada yetki belgesi ile imza sirkülerinin “aslının aynıdır” onaylı suretleri bulundurulacaktır.

20. Bedelsiz İthalat

Bedelsiz ithalatlarla ilgili Enstitümüzün herhangi bir yetki ve sorumluluğu yoktur. Dolayısı ile TAREKS tarafından fiili denetime yönlendirilmesi halinde bedelsiz ithalatlarda normal ithalatlar gibi uygunluk denetimine tabi tutulacaktır.

21. İleri İşlem Gerektiren Ürünler

1. Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca; ilgili teknik mevzuatta aksi belirtilmedikçe, imalatçı tarafından montaj, paketleme, işleme veya etiketleme gibi ileri bir işlemi gerçekleştirmek amacıyla diğer bir imalatçıdan alınan veya imalatçının yurt dışında olması halinde imalatçı tarafından ithal edilen ürünler piyasaya arz edilmiş olarak değerlendirilmez.

               
Sayfa 36 / 72
 

Ürün, Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca“piyasaya arz edilmiş olarak değerlendirilmemesi halinde” başvuru sistem üzerinden “Koşullu Kabul: İleri İşlem” ile sonuçlandırılır. Bu kapsamda ileri işlem amacıyla, Bakanlık tarafından ürüne özel olarak belirlenen uygulamalar çerçevesinde ithalatına izin verilen bu ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi çerçevesinde denetlenmek üzere yetkili kuruluşlara iletilmelerini teminen, bu ithalata ilişkin bilgiler Bakanlığa gönderilir.

6. Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca başvurunun ileri işlem olarak değerlendirilmesi için ithalatı gerçekleştiren firmanın imalatçı olması gerekmektedir. Bu itibarla, firmalar tarafından yapılan ileri işlem taleplerinin uygun görülebilmesi için firmalardan imalatçı olduklarının ispatı amacıyla kapasite raporu, sanayi sicil belgesi, varsa üretime ve nihai ürünlere ilişkin tanıtıcı belgelerin istenmesi ve bu belgelerin incelenerek firmaların üretici olduklarının tespit edilmesi gerekmektedir.

7. "Koşullu Kabul: İleri İşlem" ile sonuçlandırılan ürünler için;

     
 • Denetim konusu edildiğinde ilgili teknik mevzuatına uygun olmayan     ürünlerin yurtiçi edilmesinin ardından imalatçı tarafından, “montaj,     paketleme, işleme veya etiketleme vb.” ileri bir işlem yapılmak suretiyle     ilgili uygunsuzluk ve/veya eksikliklerin giderilmesi,
 •    
 • Nihai ürünün, test, belgelendirme, işaretleme vb. uygunluk değerlendirme     işlemlerinin tümünün, ileri işlemi gerçekleştiren üretici tarafından kendi     adına yapılması veya yaptırılması,
 •    
 • Nihai ürünün bahse konu imalatçı adı ve markası altında piyasaya arz     edilmesi, gerekmektedir.

22. Geri Gelen Eşya

Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerekli görülmesi halinde, geri gelen eşya statüsündeki ürünler TAREKS tarafından fiili denetim için Enstitümüze yönlendirilebilmektedir.

Bu kapsamdaki denetimler, evrak kontrolü ve gümrüklü sahada fiziki muayene şeklinde yapılır. Fiili denetime yönlendirilmiş ürünün geri gelen eşya olduğunun tespit edilmesi durumunda başvuru sistem üzerinden “Koşullu Kabul-Geri Gelen: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

23. Geçici İthalat

Geçici İthalat Rejimi gibi diğer rejimler kapsamında ithalatı gerçekleşen ürünlerin daha sonraki aşamalarda kati ithalata dönüşmesi halinde, söz konusu ürünler için ilgili Tebliğde yer alan düzenlemeler çerçevesinde ürün güvenliği denetimleri uygulanır. Söz konusu ürünlerin, ithalat denetimi için başvuru yapılan ilin sınırları dışında olması halinde, ürün güvenliği denetimleri öncelikle belge üzerinde gerçekleştirilir. Ancak, belge kontrolü ile ürünün güvenliği konusunda emin olunamadığı durumlarda fiziki denetim de yapılır. Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere yapılan başvurular ve denetimler hakkında Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına yazı gönderilir.

               
Sayfa 37 / 72
 

Ayrıca, ayniyat tespit tutanağı gümrük yetkililerince imzalanmış bir şekilde sunulmalıdır. Ayniyat tespit tutanağı geçici ithalat ile çekilen ürünün kati ithalata konu ürün ile aynı olup olmadığının tespiti amacıyla istenmelidir.

Ürünün gümrüklü saha haricindeki firma deposu veya fabrikasında olması durumunda fiziki denetim yapılıyorsa düzenlenen tutanağın firma personeli ve TSE heyetince imzalanması yeterlidir.

24. Denetim Sonuçlarına İtiraz

İthalatçı firmaların, uygunsuzluk yazılarına veya denetim sürecinde yapılan işlemlere itiraz etmeleri durumunda, söz konusu itirazlar Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına gönderilebilir. Başkanlık gerekli görmesi halinde konuyu Ekonomi Bakanlığına aktarır.

25. Ekonomi Bakanlığına Yapılacak Bildirimler

Ekonomi Bakanlığı ile yapılacak bildirimlerin koordineli olarak yapılmasını teminen, Genelge kapsamındaki bazı hususların Bakanlığa bildirilmesi ürün güvenliği, piyasa gözetimi, Bakanlık yaptırımları vb. açısından önemlidir. Aşağıda belirtilen hususların tespiti halinde, Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına bildirimde bulunulacaktır:

1. Firmaların “Red” almalarını müteakip aynı fatura muhteviyatı ürünler için TAREKS’ten yeniden başvuru yaptıklarının tespit edilmesi halinde denetim işlemleri tekrar edilmeksizin ivedilikle Ekonomi Bakanlığına bildirilmek üzere Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına iletilir.

2. Denetim işlemi devam ederken yapılan mükerrer başvurularda son başvuru haricindeki başvurular iptal edilir, firmanın iptal talebi yoksa son başvuru üzerinden denetim gerçekleştirilir ve durum Ekonomi Bakanlığına bildirilmek üzere Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına iletilir.

3. Geçici ithalatın kati ithalata dönüşmesi durumunda, denetim sonucu Ekonomi Bakanlığına bildirilmek üzere Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına iletilir.

4. İthalatçı firmaların, uygunsuzluk yazılarına veya denetim sürecinde yapılan işlemlere itiraz etmeleri durumunda, söz konusu itirazlar değerlendirilmek üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına iletilir. Başkanlık gerek görmesi halinde konuyu Ekonomi Bakanlığına iletir.

5. TAREX üzerinden fiili denetime yönlendirilen ve denetim süreci devam ederken ithalat işlemleri resmi olarak tamamlanan başvuruların iptal edilmesi durumunda, iptal sonucunun piyasa gözetimi ve denetimi yönünden değerlendirme gerektirmesi durumunda konu Ekonomi Bakanlığına bildirilmek üzere Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına iletilir.

6. Sunulan belgelerin doğru olmadığının belgeyi düzenleyen kuruluş tarafından teyit edilmesi durumunda konu Ekonomi Bakanlığına bildirilmek üzere Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına iletilir.

               
Sayfa 38 / 72
 

7. 27.10.1999 tarih ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca; kaçakçılık fiilleri arasında yer alan işlemlerde bulunan firmaların tespiti halinde konu Ekonomi Bakanlığına bildirilmek üzere Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına iletilir.

8. Teknik Problem yapılan müracaatlarda test ve muayeneler sonucunda olumsuz bulunan ürünlerin olumsuz test raporu ile denetim işlemindeki tüm belgeler Ekonomi Bakanlığına bildirilmek üzere Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına iletilir.

9. Denetim işlemleri uygunsuzluk ile sonuçlandırılan ürünler için TSE markalı üründe girdi muafiyeti haricinde herhangi bir muafiyet kapsamında başvuru yapılması uygun görülmemekte olup, bahse konu durumlar Bakanlığa bildirilmek üzere Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına iletilir.

10. Yapılan denetimler sonucunda ilgili teknik mevzuatına uygunsuz ve/veya güvensiz olan ürünlerin firmalarca transit edilmek istenmesi halinde, söz konusu talepler Gümrük Yönetmeliğinin 181. Maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca Bakanlığın uygunluk görüşünün alınmasını teminen Bakanlığa aktarılmak üzere Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına iletilir.

11. Transit ticarete konu edilmek istenen uygunsuz ve/veya güvensiz ürünlerin Enstitümüze bağlı farklı ithalat birimlerinde tamamı veya partinin bölünmesi suretiyle, ilgili firma ve/veya farklı firmalar adına ülkemiz piyasasına arz edilmeye çalışılarak denetime konu olmaları ihtimaline karşı bahse konu ürünlere ilişkin olduğu şüphesi duyulan başvurular hususunda, Ekonomi Bakanlığına bildirilmek üzere Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına iletilir.

12. Başvurudaki maddi hatanın düzeltilebilmesini teminen yeniden başvurusu yapılmak üzere iptal edilen başvuruların 30 gün içerisinde denetime düşmemesi halinde bu başvurular Bakanlığa bildirilmek üzere her ayın ilk haftası Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına iletiler.

26. Ücretler

Ücretler, “Muayene Gözetim Ücret Tarifesi” nde belirtilmiş olup sistem üzerinden güncelliği takip edilecektir.

27. Ekler

               
Sayfa 39 / 72

EKLER:


EK-1: TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ NUMUNE ALMA TUTANAĞI

 

                                                                                                                                                               
        

Tarih .../.../2016

İthalatçının adı / unvanı:         ..................................................................................
İthalatçının vergi no’su:         ...................................................................................
Belgenin* cinsi, tarihi ve no’su:         ....................................................................................
Numunenin alındığı gümrük idaresi/yeri:         .....................................................................................
Sıra no.Numunenin cinsi ve miktarı Markası İlgili standart
 

 

□ Aynı miktarda şahit numune alınmıştır.

□ Aynı miktarda şahit numune firma yetkilisine teslim edilmiştir.

________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                                                                                                                                                                       
Ürün DenetmeniTSE İnceleme Komisyonu Üyeleri
Adı, soyadı :Adı, soyadı : Adı, soyadı :
Görevi :Görevi :Görevi :
İmzası :İmza : İmza :
Firma Temsilcisi  
Adı, soyadı :  
Görevi :  
İmzası :  
 


________________________________________________________________________________________________________

Bu tutanakla alınan numunelerin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen belge kapsamı ürünlerin tamamını temsil ettiğini ve sonuçlarının parti için bağlayıcı olduğunu taraflar kabul etmiş sayılır.

Alınacak numuneler 24 saat içinde test için ilgili laboratuara sevk edilmelidir.

*İlgili belge: Beyanname, antrepo beyannamesi, özet beyan, taşıma belgesi, konşimento, CMR, TIR karnesi vs.

Sayfa 41 / 72


EK-2(a): UYGUNSUZLUK YAZISI (İlgili firmaya)

İLGİLİ FİRMAYA

İlgi: ...... tarihli ve ......... numaralı başvurunuz.

İthali yapılmak üzere firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürün/ürünlere dair gerçekleştirilen denetimler sonucunda, söz konusu ürünün/ürünlerin ................ teknik mevzuatın ................ madde/maddeleri bakımından uygun olmadığı anlaşılmıştır. Uygun olmayan ürün/ürünlerin Avrupa Birliği ülkeleri, KKTC ve Serbest Bölgelere transit edilmesi mümkün değildir. Diğer ülkelere transit ticareti ise firmanın Ekonomi Bakanlığı’ndan izin alması kaydıyla gerçekleştirilebilir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.
 

                                                                                                                                                                                                                                                       
Belge CinsiBelge TarihiBelge NoG.T.İ.P.Fatura Tarihi
     
     
Fatura NoModel NumarasıMiktar 
   
   
 

 

Uygunsuzluğun hangi aşamada verildiği:

□ Belgeler süresi içinde sisteme yüklenmediğinden başvuru esnasında

□ Belge ve işaretleme kontrolü sonrası

□ Laboratuvar analizi sonrası

Sayfa 42 / 72


EK-2(b): UYGUNSUZLUK YAZISI (İlgili Gümrük İdaresine)

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE

........... firması tarafından ithal edilmek istenen ve aşağıda bilgileri yer alan ürün/ürünlere dair gerçekleştirilen denetimler sonucunda, söz konusu ürünün/ürünlerin ilgili teknik mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış olup, ithali mümkün bulunmamaktadır. Uygun olmayan ürün/ürünlerin Avrupa Birliği ülkeleri, KKTC ve Serbest Bölgelere transit edilmesi mümkün değildir. Diğer ülkelere transit ticareti ise firmanın Ekonomi Bakanlığı’ndan izin alması kaydıyla gerçekleştirilebilir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.
 

                                                                                                                                                                                                                                                       
Belge CinsiBelge TarihiBelge NoG.T.İ.P.Fatura Tarihi
     
     
Fatura NoModel NumarasıMiktar 
   
   
 

Sayfa 43 / 72

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/1 )


EK-3: GENELGE (2011/40)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.21.0.GGM.0.06.11.00-10.06.01 23/8/2011

Konu : Set halindeki eşya

GENELGE

(2011/40)

Bilindiği üzere Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği eki listelerde, çeşitli kurumların uygunluk değerlendirmelerine tabi tutulacak eşya, GTİP’leri ile birlikte yer almakta ve söz konusu listelerdeki eşyanın serbest dolaşıma girişinde ilgili Bakanlığın izni aranmaktadır.

Anılan listelerde mevcut olan herhangi bir eşyanın, farklı GTİP’lerde yer alan iki veya daha fazla eşya ile birlikte perakende satılacak hale getirilmiş set halinde ithal edilmek istenmesi durumunda “set halindeki eşya” olarak değerlendirilerek GTİP tespiti yapılmaktadır.

Bu tespit sırasında Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin Genel Yorum Kuralları gereği, seti meydana getiren eşyadan mümeyyiz vasfı oluşturan eşya belirlenerek bu eşyanın GTİP’i setin GTİP’i olarak kabul edilmekte, mümeyyiz vasfı oluşturan eşya belirlenemiyorsa seti oluşturan her bir eşyanın ait olduğu GTİP tespit edilerek bu GTİP’lerin sonuncusunda sınıflandırılmaktadır.

Bu durumda, set içinde yer alan eşyadan herhangi biri, anılan Tebliğler gereği belli bir kurumun iznine tabi olsa da, set olarak değerlendirildiğinden, o eşyanın sete mümeyyiz vasfını veren eşya olmaması halinde bir başka GTİP’te sınıflandırılabilmekte, dolayısıyla izne tabi olan eşyanın, set içinde, ilgili kurumdan izin aranmaksızın serbest dolaşıma girmesi gibi bir sorunla karşılaşılmaktadır. Yine set içindeki bir eşya farklı KDV oranına, Özel Tüketim Vergisi veya Dış Ticaret Rejimi’nin koyduğu yasak veya kısıtlamalara tabi olabilmektedir.

Bu itibarla, bundan böyle perakende satılacak hale getirilen set halindeki eşya (82.06 tarife pozisyonunda olduğu gibi Gümrük Tarife Cetvelinde set halinde eşya için özel olarak bir tarife pozisyonu belirlenmiş olanlar hariç) ile ilgili olarak yükümlüsünce aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılacaktır.

1. Gümrük beyannamesinin 31 nolu kutusunun altında bulunan "satışa esas birim" alanında "set" ölçü birimi kodu seçilecektir.

2. Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin Genel Yorum Kuralları dikkate alınarak eşyanın set olarak GTİP'i belirlenecek, belirlenen bu GTİP esas alınarak gümrük vergisi hesaplanacaktır.

3. Seti oluşturan her eşyanın ayrı ayrı GTİP'leri tespit edilecek; eşyanın iş bu genelge kapsamında olduğu bilgisi, eşya tanımı ve GTİP tespitleri gümrük beyannamesinin 44 nolu kutusuna kaydedilecektir.

4. Tespit edilen bu GTİP'lere göre Dış Ticaret Mevzuatı uyarınca gümrük beyannamelerine eklenmesi gereken belgeler, ödenmesi gereken ek mali mükellefiyetler, KDV veya ÖTV Kanunu uyarınca varsa ödenmesi gereken vergiler hesaplanarak gümrük beyannamelerine yansıtılacaktır.

2002/39 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Remzi AKÇİN

Genel Müdür V.

Sayfa 44 / 72


EK-4 Taahhütname Örneği (Sıvı Mallardan Numune Alma İçin)

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ - TURKISH STANDARDS INSTİTUTION • INSTITUT TURC DE. NORMALİSATİON  TSE

 

                               
Ek-6
Türk Standardları Enstitüsü’ne (Taahhütname)
 

ithal etmek istediğimiz........................................ Gümrük Müdürülüğünden Tescilli................................ Tarih ve .......................... Sayılı Beyanname kapsamındaki tarafıma sağlam olarak teslim edilen Benzin / Mazot mamüllerinin şahit numunelerini istendiğinde Enstitünüz Laboratuarlarına Ağzı açılmamış, plastik ambalajı yırtılmamış, içindeki şişeler kınlmamış halde teslim edeceğimi , ağzı açılmış, plastik ambalajı yırtılmış, içindeki şişeler kırılmış olması durumunda laboratuarlarca bir işlem yapılmayacağı hakkında tarafımıza bilgi verilmiş olup, bu durumda hiçbir hak iddia etmiyeceğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

Firma Yetkilisi:

Adı :
Soyadı :
İmzası :
Tarih :

Eki: İmza Sirküsü veya Vekaletname

Sayfa 45 / 72


EK-5 Taahhütname (Haksız Marka)

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ


Menşei...... olan...... standardı kapsamındaki ürünler üzerinde TSE markasının basıldığı tespit edilmiş olup, buna ilişkin TSE Uzlaşma Komisyonu tarafından belirlenen tazminatlar tüm ferileriyle birlikte tarafımızdan yatırılmıştır.

Söz konusu ürünler üzerindeki TSE’ye ait markaları 15 gün içinde sileceğimizi/sildireceğimizi bu işlem tamamlanarak TSE yetkilileri tarafından durum tespit edilmeden ürünleri kısmen veya tamamen satış, bağış veya herhangi başka bir yolla fiilen veya hukuken piyasaya arz etmeyeceğimizi, aksi takdirde aleyhimizde suç duyurusunda bulunulacağının ve maddi ve manevi tazminat davaları ikame olunacağını bildiğimizi, böyle bir durumda da ödenen uzlaşma bedellerinin mahsubunu talep etmekten bilakaydüşart vazgeçtiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

 

                                                                                               
 İthalatçının veya Temsilcisinin
 Unvanı Kaşesi
 Yetkili İmzalar
 Tarih
   
İthalatçının açık ünvanı ve adresi:
İlgili gümrük idaresi:
Gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısı:
İthalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı:
İthalatçının vergi sicil numarası:
İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil numarası:
İthal konusu maddenin CİF değeri:

 

Sayfa 46 / 72


EK-6 Teknik Problem Taahhütnamesi

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

EKONOMİ BAKANLIĞI’NA

2016/1 sayılı Bazı Ürünlerin İthalatta Uygunluk Denetimine Dair Tebliğ uyarınca, ithal etmek istediğimiz…………………GTİP’li ve……………………………………………… isimli ürünü, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından düzenlenen “Teknik Problem” raporunda belirtilen süre içerisinde denetimi yapılıncaya kadar her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, iç piyasada satışa sunmayacağımızı ve TSE’nin yapacağı test ve değerlendirme sonucunda ürünün standardına uygun çıkmaması halinde, keyfiyetin TSE tarafından tarafımıza bildirildiği tarihten itibaren 30 iş günü içinde yurtdışı edeceğimizi ve bu işlemler için ortaya çıkabilecek her türlü mali külfeti üstleneceğimizi; aksine hareket ettiğimiz takdirde, ithal konusu ürünün CIF değerinin % 60’ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

İthalatçının veya Temsilcisinin İsmi/Unvanı

Yetkili İmza(lar)

Tarih

İthalatçının açık unvanı ve adresi:

İlgili gümrük idaresi:

Gümrük Beyannamesinin tarihi ve sayısı:

İthalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı:

İthalatçının vergi sicil numarası:

İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil numarası:

İthal konusu maddenin CİF değeri:

Not: Taahhütname Türk Standardları Enstitüsü’ne verilecektir.

Sayfa 47 / 72


EK-7 Taahhütname (ANSI/DIN)

EKONOMİ BAKANLIĞINA

ANSI normlarına göre kurulmuş veya ANSI standartlarında parça kullanan bir firma/ DIN normlarına göre kurulmuş veya DIN standartlarında parça kullanan bir gıda sanayi firması olmamız sebebiyle; …………………………………… firmasının ……………. tarih ve…………….sayılı beyanname kapsamında İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/1) uyarınca ithal etmek istediği ………………………….. GTİP’li ve ……………… isimli ürünün ANSI/DIN standartlarına uygun olduğunu ve kendi tesislerimizde kullanacağımızı ve aksine hareket ettiğimiz takdirde, ithalata konu ürünün CIF değerinin % 60’ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Firmanın veya Temsilcisinin

İsmi/Unvanı

Yetkili İmza(lar)

Tarih

Firmanın açık unvanı ve adresi:

İlgili gümrük idaresi:

Gümrük Beyannamesinin tarihi ve sayısı:

Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı:

Firmanın vergi sicil numarası:

Firmanın bağlı bulunduğu oda ve sicil numarası:

İthal konusu ürünün CIF değeri:

 

 

EK: Vekâletname örneği

NOT: Taahhütname; Tesis Sahibi veya Şirketi Yetkili 1.Derece (A Grubu) veya 2. Derece (B Grubu) İmzaya yetkili kişiler tarafından imzalanacak olup, bu kişiler haricindeki kişilerin imzaları kabul edilmeyecektir.

Sayfa 48 / 72


Ek-8 Bilgi Formu

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
İthalatın yapılacağı gümrük idaresi: 
İhracatçının:
- Unvanı 
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil) 
- Tel, faks, e-posta, web adresi 
Üretici firmanın:
- Unvanı 
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil) 
- Tel, faks, e-posta, web adresi 
Gümrük beyannamesinin: 
-Türü 
- Tarihi 
- No’su 
İthal malın menşe ülkesi: 
İthalatçı firmanın: 
- Unvanı 
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil) 
- Vergi no’su 
- Tel, faks, e-posta, web adresi 
İthalatın yapılacağı ülke: 
İthalatçı temsilcisinin: 
- Unvanı 
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil) 
- Vergi no’su 
- Tel, faks, e-posta, web adresi 
İthal edilecek ürünün:
- G.T.İ..P. no’su 
- Cinsi 
- Markası 
- Miktarı ve birimi 
- ABD Doları olarak değeri(Gümrük beyannamesi üzerindeki istatistiki kıymet esas alınır)
- Gümrük bölgesine geliş tarihi 
 

Sayfa 50 / 72


EK-9

BAŞVURU FORMU

TSE .....................                                                                                                      ...... / ...... / 20..

Temsilciliğine

İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için UYGUNLUK BELGESİ almak istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

İthalatçının veya Temsilcisinin İsmi/Unvanı

Yetkili İmza

Ekleri:

- Fatura veya proforma fatura fotokopisi

- İmza sirküleri veya vekaletname sureti

- Aşağıdaki belgelerden biri:

   

- Antrepo Beyannamesi

   

- Özet Beyan

   

- Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb.)

İTHALATÇININ:

   

- Unvanı ve Adresi

   

- Telefon ve Faks Numarası

İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN:

   

- Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)

   

- Menşei ve markası

   

- Cinsi, sınıfı, modeli

   

- Miktarı

İthalatın yapılacağı gümrük idaresi:

DEĞERLENDİRMEYE ESAS STANDART (*):

TS

ISO

EN

IEC

Diğer

*Denetimde esas alınacak standardın ithalatçı tarafından mutlaka beyan edilmesi gerekmektedir.

Sayfa 51 / 72


EK-10 Test Tekrarı Talep Formu

TSE .....................                                                                                                                            …/…/2016

Müdürlüğüne/Temsilciğine

İthal etmek istediğimiz, ancak Enstitünüzce … standardına göre yapılan testleri olumsuz sonuçlanan ürünlerimizin bir kez de … standardına göre teste tabi tutulmasını talep ediyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

İthalatçının veya Temsilcisinin

İsmi/Unvanı

Yetkili İmza(lar)

Tarih

Sayfa 52 / 72


EK-11 Muafiyet Taahhütnamesi

Türk Standardları Enstitüsü ………………………………………İthalat Müdürlüğüne,

Ekonomi Bakanlığı 2016/1 sayılı İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği 6.Madde 6.Bendine göre TSE Muafiyeti kapsamında ithal etmek istediğimiz ürünlerin, e-imza/mobil imza ile sisteme yüklenmiş bulunan geçerli Kapasite Raporu çerçevesinde geçerli TSE uygunluk belgesine sahip Üretim Konusu Ürünün Tüketim Tablosunda listelenen girdisi olduğunu ve bu girdi olarak beyan ettiğimiz ürünleri piyasaya hiçbir surette arz etmeyeceğimizi taahhüt ederiz.

Yukarıda yazılı taahhüdümüz ve bu taahhüde konu yapmış olduğumuz ithalat işlemine ilişkin olarak düzenlemiş bulunduğumuz diğer evrakımızda yanlış ve eksik beyanda bulunulması halinde “22/02/2013 tarihli ve 28567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı’nın “Uygulanacak müeyyideler” başlıklı 14. Maddesi çerçevesinde diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

   

a) Yazılı uyarı,

   

b) Yayımlanan mevzuatla tanınan muafiyetlerden süreli veya süresiz     men,

   

c) İthalatının veya ihracatın süreli veya süresiz durdurulması.

   

d) Taahhütname alınan durumlarda, taahhütnamede belirtilen ürünün     ihracat için FOB ve ithalat için CIF değerinin %60’ının, firmanın bağlı     bulunduğu vergi dairesince ilgiliye tebliğ tarihindeki Türkiye Cumhuriyet     Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığının,     2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, 6183 sayılı     Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde vergi     dairesince tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilmesi.

Yaptırımlarından biri veya birkaçının tarafımıza uygulanması ve/veya gerekli görüldüğü takdirde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre işlem yapılması için Türk Standardları Enstitüsü tarafından ilgili Bakanlığa resmi müracaata bulunulacağı ve/veya ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağı tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Firma:

Yetkili İsim / İmza ve Tarih:

Sayfa 53 / 72


Ek-12 Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formu Eki Bilgi Formu

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME BAŞVURU FORMU EKİ

BİLGİ FORMU

Dış Ticarette Standardizasyon tebliğine göre ithalatçı firmaların müracaat aşamasında talep etmeleri halinde ithale konu ürünler Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO),Avrupa Birliği Standardları (EN), Uluslararası Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (IEC) standardlarından herhangi birine göre de uygunluk değerlendirmesine tabii tutulabilir. Başvuru Formunda, uygunluk değerlendirmesine esas alınacak standard belirtilir( Ek-9 Başvuru Formu )

İnceleme Heyetlerimiz tarafından ithale konu partiyi temsilen Gümrük sahasından alınan numuneler tüm parti için bağlayıcıdır. Başlangıçta firma tarafından ithale konu partide bulunan tüm tip, tür, sınıf ve çeşitler hakkında müracaat aşamasında ilgili TSE birimine bilgi verilmelidir. Alınan numunelerin partiyi temsili hususunda tereddüt olması halinde tutanaklar imzalanmamalı veya şerh düşülmelidir.(Ek-1 Numune Alma Tutanağı)

Malın firma tarafından G.T.İ.P’i mutlaka müracaat formuna yazılmalıdır. Buna G.T.İ.P’nin ithal parti için bağlayıcı olduğu unutulmamalıdır.

Yukarıdaki hususlarla ilgili uygunluk değerlendirmesi işlemleri devam ederken bilahare yapılacak itirazların kesinlikle kabul edilmeyeceği bilinmelidir.

Testlerin tamamının yaptırılıp-yaptırılmayacağı hususunda aşağıda belirtilen ibarenin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

 Muayene ve Deneylerin tamamının yapılmasını talep ediyorum.

 

İTHALATÇININ / YETKİLİ TEMSİLCİSİNİN

ADI SOYADI :

TARİH :

İMZA :

Sayfa 54 / 72

GENELGE ( MGMB-UMGGB-2016/1 )


EK-13

2016-1 Tebliğ Ek-1 Ürün Listesi

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    
GTİPMADDE ADITS NOSTANDART ADI
    
2711.19.00.00.11Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)TS EN 417Gaz kartuşları (tüpler) –Yeniden         doldurulamayan– Metalik–Sıvılaştırılmış Petrol Gazı ( LPG) için– Vanalı         veya vanasız– Taşınabilir cihazlarda kullanılan– İmalât, muayene,         deneyler ve işaretleme
 
    
2849.10.00.00.00
 
Kalsiyum karbür
 
TS 2222
 
Karpit (Kalsiyum Karbür)-(Asetilen         Üretiminde Kullanılan)
 
    
3605.00.00.00.00
 
Kibritler (36.04 pozisyonundaki pirotekni         eşyası hariç)
 
TS 3778 EN 1783Kibritler– Performans Özellikleri, Emniyet         ve Sınıflandırma
    
3813.00.00.00.13Bromoklordiflometan, bromotriflormetan veya         dibromo-tetrafloretan içerenlerTS EN 615Yangından Korunma– Yangın Söndürücü         Maddeler– Tozlar (Sınıf D Tozları Hariç) İçin Özellikler
 
3813.00.00.00.14Metan, etan veya propan         hidrobromoflorkarbonlar (HBFC'ler) içerenlerTS EN 1568-1Yangın Söndürücü Maddeler- Köpük         Konsantreleri– Bölüm 1: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan         Orta Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler
3813.00.00.00.15Metan, etan veya propan         hidrokloroflorkarbonlar (HCFC'ler) içerenlerTS EN 1568-2Yangın Söndürücü Maddeler - Köpük         Konsantreleri – Bölüm 2: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan         Yüksek Genleşmeli Köpük Konsantrelerinin Özellikleri
 
3813.00.00.00.16Bromoklormetan içerenlerTS EN 1568-3Yangın Söndürücü Maddeler- Köpük         Konsantreleri– Bölüm 3: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan         Düşük Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler
 
3813.00.00.00.17DiğerleriTS EN 1568-4Yangın Söndürücü Maddeler- Köpük         Konsantreleri – Bölüm 4: Suyla Karışabilen Sıvıların Yüzeyine Uygulanan         Düşük Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler
    
3917.33.00.00.00Diğerleri (başka bir şekilde diğer         maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş)(bağlantı elemanları         olan)TS ISO 7375-1Kara Yolu Taşıtları-Çekici ile Römork         Arasındaki Havalı Fren Bağlantılarında Kullanılan Helezon Hortum         Takımları Bölüm 1: Boyutlar
 
  TS ISO 7375-2Kara Yolu Taşıtları -Çekici ile Römork         Arasındaki Havalı Fren Bağlantılarında Kullanılan Helezon Hortum         Takımları Bölüm 2: Performans Özellikleri
    
3920.30.00.00.00Stiren polimerlerinden olanlarTS 5914
 
PVC Filmler-Tarımda Kullanılan
 
3920.49.10.00.00Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler  
    
4009.11.00.00.00Bağlantı elemanları olmayanlarTS 1846Hortumlar (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları         ve Havagazı İçin)
 
    
4009.21.00.90.11 Alçak ve yüksek basınçlı buhar için         hortumlarTS EN ISO 6134Lastik hortum ve hortum takımları-Doygun         buhar için-Özellikler
 
    
4009.41.00.90.00
 
Diğerleri
 
TS 745 EN ISO 2398 Lâstik Hortumlar-Bez Takviyeli, Basınçlı         Hava Hortumları- Özellikler
  TS EN ISO 3821Gaz kaynak donanımları- Kaynak yapma, kesme         ve benzeri işler için lastik hortumlar
    
4010.11.00.00.00Sadece metalle takviye edilmiş olanlarTS 198V-Kayışları
4010.12.00.00.00Sadece dokumaya elverişli maddelerle         takviye edilmiş olanlar  
4010.19.00.00.00Diğerleri  
4010.31.00.00.00Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi         geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz         transmisyon kolanları   
4010.32.00.00.00Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi         geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar         hariç) sonsuz transmisyon kolanları  
4010.33.00.00.00Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi         geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz         transmisyon kolanları  
4010.34.00.00.00Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi         geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar         hariç) sonsuz transmisyon kolanları  
4010.39.00.00.00Diğerleri  
    
4014.90.00.00.11
 
Bebekler için emzikler ve benzeri eşyaTS EN 14350-1Çocuk kullanım ve bakım eşyaları– İçme         donanımı– Bölüm 1: Genel ve mekanik özellikler ve deneyler
 
  TS EN 14350-2Çocuk kullanım ve bakım eşyaları– İçme         donanımı– Bölüm 2: Kimyasal özellikler ve deneyler
  TS 4270-1 EN 1400-1
 
Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları-Bebekler         ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve         Mamul Özellikleri
  TS 4270-2 EN 1400-2
 
Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları-Bebekler         ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 2: Mekanik Özellikler ve Deneyler
  TS 4270-3 EN 1400-3
 
Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları-Bebekler         ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 3: Kimyasal Özellikler ve Deneyler
 
    
5207.10.00.00.00Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla         pamuk içerenler TS 11846Tekstil Mamulleri-El Örgü İplikleri
 
5207.90.00.00.00Diğerleri   
5406.00.00.10.00Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en         az 70 denye, kat adedi en az iki, büküm katsayısı en az on, çekme         dayanımı ilk iki katta 2 kg. müteakip katlarda 1'er kg. olmak şartıyla)           
5406.00.00.90.00Diğerleri   
5511.10.00.00.00Sentetik devamsız liflerden (ağırlık         itibariyle % 85 veya daha fazla sentetik devamsız lif içerenler)   
5511.20.00.00.00Sentetik devamsız liflerden (ağırlık         itibariyle % 85'den az sentetik devamsız lif içerenler)   
5511.30.00.00.00Suni devamsız liflerden   
    
7013.41.10.00.00El imali olanlarTS EN 14350-1Çocuk kullanım ve bakım eşyaları – İçme         donanımı – Bölüm 1: Genel ve mekanik özellikler ve deneyler
 
7013.41.90.00.00Makina imali olanlarTS EN 14350-2 Çocuk kullanım ve bakım eşyaları – İçme         donanımı – Bölüm 2: Kimyasal özellikler ve deneyler
7013.49.10.00.00Sertleştirilmiş camdan olanlar  
7013.49.91.00.00El imali olanlar  
7013.49.99.00.00Makina imali olanlar 
 
    
7209.15.00.90.00DiğerleriTS 4696Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan,         Soğuk Haddelenmiş
  TS EN 10130Soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu çelik         yassı mamuller - Soğuk şekillendirme için - Teknik teslim şartları
    
7209.17.10.00.19DiğerleriTS EN 10341Soğuk Haddelenmiş Sac ve Şerit - Yarı         İşlenmiş Durumda Teslim Edilen, Alaşımsız ve Alaşımlı Elektrik         Çeliğinden
7209.18.10.00.19Diğerleri  
    
7209.25.00.90.00DiğerleriTS 4696Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan,         Soğuk Haddelenmiş
 
    
7210.12.20.00.11Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya         dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmişTS EN 10202
 
Soğuk Haddelenmiş Teneke Mamuller         -Elektrolitik Kalay Kaplı ve Elektrolitik Krom/Krom Oksit Kaplı Çelik       
 
7210.12.20.00.80Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya         dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş  
7210.50.00.10.11Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya         dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş  
7210.50.00.90.11Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya         dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş  
    
7211.23.20.10.00Şeritler TS EN 10341Soğuk Haddelenmiş Sac ve Şerit - Yarı         İşlenmiş Durumda Teslim Edilen, Alaşımsız ve Alaşımlı Elektrik         Çeliğinden
 
7211.23.20.20.00Yassı çubuklar
        TS 4696

        Çelik Şeritler -Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş
 
7211.29.00.10.11Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla         fakat %0,6'dan az karbon içerenler  
    
7217.20.30.00.11Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya         1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar TS EN 50189
 
Hava Hattı İletkenleri İçin Çinko Kaplanmış         Çelik Teller
 
7217.20.30.00.13Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den         fazla olanlar  
7217.20.50.00.12Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya         1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar   
7217.20.50.00.13Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6         dahil)ye kadar olanlar          
7217.20.90.00.00
 
Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla         karbon içerenler  
    
7218.10.00.00.00Külçe veya diğer ilk şekillerdeTS EN 10213Basınç Amaçlı Çelik Dökümler
 
7218.91.10.00.11Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle         elde edilmiş
        TS EN 10085
Nitrürlenebilen Çelikler - Teknik Teslim         Şartları
7218.91.10.00.12Dövülmüş  
7218.91.80.00.11Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle         elde edilmiş  
7218.91.80.00.12Dövülmüş  
7218.99.11.00.11Levha blokları  
7218.99.11.00.12Sac platinaları  
7218.99.11.00.19Diğerleri  
7218.99.19.00.00Dövülmüş  
7218.99.20.00.00Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle         elde edilmiş   
7218.99.80.00.11Levha blokları  
7218.99.80.00.12Sac platinaları  
7218.99.80.00.19Diğerleri  
    
7224.90.03.00.11BlumlarTS EN ISO 4957 Takım Çelikleri
 
7224.90.03.00.12KütüklerTS EN 10130Soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu çelik         yassı mamuller - Soğuk şekillendirme için - Teknik teslim şartları
7224.90.18.00.11Blumlar  
7224.90.18.00.12Kütükler  
7225.30.10.00.00Takım çeliğinden olanlar  
7225.30.30.00.11Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş         (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe         kesilmiş   
7225.30.30.00.19Diğerleri  
7225.30.90.00.00Diğerleri  
7225.40.12.00.00Takım çeliğinden olanlar  
7225.50.20.00.31Sadece haddelenmiş; sadece         yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka         şekillerde basitçe kesilmiş 
 
7225.50.20.00.39Diğerleri  
    
7226.19.10.00.19DiğerleriTS EN ISO 4957 Takım Çelikleri
 
7226.20.00.00.11Sadece sıcak haddelenmiş  
7226.20.00.00.12Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj         ameliyesine tabi tutulmuş olup, genişliği 500 mm. yi geçmeyenler  
7226.20.00.00.13Sadece soğuk haddelenmiş veya sadece yüzeyi         işlenmiş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm. yi geçenler  
7226.20.00.00.21Diğerleri  
7226.91.20.00.00Takım çeliğinden olanlar  
7226.91.91.00.00Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla olanlar  
7226.91.99.00.00Kalınlığı 4,75 mm.'den az olanlar   
7227.90.95.00.00Diğerleri   
    
7304.31.20.90.00Diğerleri TS EN 10305-1Çelik borular - Hassas uygulamalar için -         Teknik teslim şartları - Bölüm 1: Soğuk çekilmiş dikişsiz borular
 
7304.31.80.90.00Diğerleri  
    
7307.21.00.00.00FlanşlarTS EN 1092-1
 
Flanşlar ve bağlantıları – Borular,         vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar -PN         kısa gösterişli Bölüm 1: Çelik Flanşlar
 
    
7307.23.10.00.11Dirsekler
 
TS ISO 5251Paslanmaz Çelik Alın Kaynaklı Bağlantı         Parçaları
7307.23.10.00.12Kavisler  
7307.23.90.00.00Diğerleri  
    
7307.91.00.00.00FlanşlarTS EN 1092-1
 
Flanşlar ve bağlantıları – Borular,         vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar -PN         kısa gösterişli Bölüm 1: Çelik flanşlar
 
  TS EN 1759-1Flanşlar ve bağlantıları –         Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel         flanşlar - Sınıf kısa gösterilişli - Bölüm 1: Çelik flanşlar, NPS ½ ila         NPS 24
    
7307.93.11.00.11DirseklerTS 2649
 
Boru Bağlantı Parçaları Çelik (Kaynak         Ağızlı veya Flanşlı)
 
7307.93.11.00.12Kavisler  
7307.93.19.00.00Diğerleri  
    
7309.00.30.00.12Demir veya çelikten olanlarTS 1911
 
Düşey Hidrofor (Su Basınçlardırma) Tankları
 
7310.10.00.90.00DiğerleriTS 11490
 
Hidrofor (Su Basınçlandırma) Tankları,         Yatay
 
    
7313.00.00.00.11Dikenli tellerTS 1113 EN 10223-1Çelik Teller ve Tel Mamuller-Çitler         İçin-Bölüm 1: Çinko ve Çinko Alaşımı Kaplanmış Dikenli Çelik Tel
    
7315.20.00.00.00Patinaj zincirleriTS 663Karayolu taşıtları -Patinaj Zincirleri
    
7320.90.90.00.00Diğerleri (sadece tespit yayları)TS 11772Karayolu Taşıtları- Jant Balans Ağırlıkları         – Tespit Yayları (Hafif Alaşımlı Döküm Jantlar ve Çelik Jantlar için)
    
7403.19.00.10.00Elektrolitik bakırdanTS EN 13601Bakır ve bakır alaşımları - Bakır çubuk,         tellik çubuk ve tel - Genel elektriksel amaçlar için
7408.11.00.00.11Elektrolitik telTS EN 13602Bakır ve bakır alaşımları - Çekilmiş         yuvarlak kesitli bakır tel - Elektriksel iletkenlerin imalatı için
7408.19.10.00.11Elektrolitik tel  
7408.19.90.00.11Elektrolitik tel  
    
7419.99.30.00.00Bakır yaylarTS 1440
       
 
Yaylar, (Basınca Çalışan) Silindirik         -Helisel; Yuvarlak Telden, Soğuk Sarılmış
  TS 1441Yaylar (Basınca Çalışan) Silindirik  –         Helisel; Yuvarlak Çubuktan, Sıcak Sarılmış
  TS 1442
 
Yaylar (Çekmeye Çalışan) Silindirik -         Helisel -Yuvarlak Telden, Soğuk Sarılmış
  TS 11772 Karayolu Taşıtları -Jant Balans Ağırlıkları         -Tespit Yayları (Hafif Alaşımlı Döküm Jantlar ve Çelik Jantlar) İçin
    
7505.21.00.00.00Alaşımsız nikelden olanlarTS 4850Direnç Telleri ve Direnç Şeritleri         Elektrikli Isıtma Amaçlı
 
7505.22.00.00.00Nikel alaşımlarından olanlar  
7506.20.00.00.13Şeritler  
    
7612.10.00.00.00Tüp şeklinde esnek kaplarTS 4812 EN 13046 Ambalajlama – Bükülebilir Silindirik         Metalik Tüpler – Boyutlar ve Toleranslar
7612.90.80.00.00Diğerleri TS 4936 Bükülebilir Alüminyum Göz Merhemi Tüpleri
  TS 5463 Alüminyum Tüpler -Katı Formdaki İlaçlar         İçin
    
7806.00.80.00.00Diğerleri (sadece jant balans ağırlıkları)TS 11772Karayolu Taşıtları - Jant Balans         Ağırlıkları – Tespit Yayları (Hafif Alaşımlı Döküm Jantlar ve Çelik         Jantlar için)
    
8203.20.00.00.11Pensler
 
TS EN 60900Gerilim altında çalışma - 1000 V a.a. ve         1500 V d.a.'ya kadar olan gerilimlerde kullanılan el aletleri
8203.20.00.00.12Kerpetenler  
8203.20.00.00.19Diğerleri  
    
8204.11.00.00.00Ağzı sabit olanlarTS 81Vidalar ve somunlar için montaj takımları -         Açık ağızlı anahtarlar

        8204.12.00.00.00

       
        Ağzı ayarlanabilir olanlar
         
TS EN 60900Gerilim altında çalışma - 1000 V a.a. ve         1500 V d.a.'ya kadar olan gerilimlerde kullanılan el aletleri
TS 3793Vidalar ve somunlar için montaj         takımları – Geçme (Lokma) anahtarlar

        8204.20.00.00.00

        Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (saplı olsun olmasın)

        TS 3794

        Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Yıldız ağızlı anahtarlar
  
        TS ISO 1174-1

        Civata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 1: Elle         Çalıştırılan Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar
  TS ISO 1174-2 Cıvata ve Somunlar İçin Montaj         Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 2: Güç Tahrikli Geçme Anahtarlar İçin Kare         Uçlar
  
        TS ISO 2725-1

        Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme         Anahtarlar-Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar-Boyutlar
  
        TS ISO 2725-3

        Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme         Anahtarlar-Bölüm 3: Makina ile Çalıştırılan Geçme Anahtarlar         (“Darbesiz”)-Boyutlar
  
        TS ISO 3315

        Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Elle Çalıştırılan Kare Uçlu         Geçme Anahtarlar İçin Döndürme Kolları-Boyutlar ve Deneyler
 
  
        TS 3796

        Anahtar- Borular İçin
 
  TS 3797Vidalar ve somunlar için montaj takımları -         Girme anahtarlar
 
  TS 3798Anahtarlar-Rakorlar ve Benzerleri         İçin-Metrik
 
    
8205.40.00.00.00TornavidalarTS EN 60900Gerilim altında çalışma - 1000         V a.a. ve 1500 V d.a.'ya kadar olan gerilimlerde kullanılan el aletleri
8205.90.90.00.00Bu pozisyonun iki veya daha         fazla alt pozisyonunda yer alan ürünlerden meydana gelen takım halinde         eşyaTS 59-2 :2015Vida ve somunlar için montaj         takımları - Tornavidalar - Bölüm 2: Açılı (kıvrık) uçlu tornavidalar
  TS 59-5 ISO 8764-1 :2004Cıvata ve somunlar için montaj         takımları - Yıldız ağızlı tornavidalar
    
8206.00.00.00.0082.02 ila 82.05 Pozisyonlarındaki aletlerin         iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için         hazırlanmış takım halinde)TS 3794Vidalar ve somunlar için montaj takımları –         Yıldız ağızlı anahtarlar
  TS ISO 1174-1Cıvata ve Somunlar İçin Montaj         Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar İçin         Kare Uçlar
  TS ISO 1174-2 Cıvata ve Somunlar İçin Montaj         Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 2: Güç Tahrikli Geçme Anahtarlar İçin Kare         Uçlar
  TS ISO 3315 Cıvata ve Somunlar İçin Montaj         Takımları-Elle Çalıştırılan Kare Uçlu Geçme Anahtarlar İçin Döndürme         Kolları-Boyutlar ve Deneyler
  TS ISO 2725-1 Cıvata ve Somunlar İçin Montaj         Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar-Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme         Anahtarlar-Boyutlar
  TS 3796Anahtarlar- Borular İçin
  TS 3797
         
Vidalar ve somunlar için montaj takımları -         Girme anahtarlar
 
  TS EN 60900Gerilim altında çalışma - 1000 V a.a. ve         1500 V d.a.'ya kadar olan gerilimlerde kullanılan el aletleri
    
8307.10.00.00.11Metal körüklerTS 10880 Kompansatörler-Çelik Körüklü-Gaz Boru         Hatları ve Tesisatında Kullanılan
 
    
8307.10.00.00.12Çelikten hava kanalıTS 6114Gaz Yakan Ev Aletleri İçin Spiral Hortumlu         Bağlantı Elemanları
 
8307.10.00.00.18DiğerleriTS 10670Hortumlar-Esnek, Ondüleli-Paslanmaz Çelik         (1,6MPa'a Kadar) Gaz Yakan Cihazlar İçin

        8307.90.00.00.12

        Bağlantı fişli gaz hortumları ve gaz bağlantı armatürleri (10 KPA'ya         kadar) (Gaz tüketim cihazlarında kullanılan)

        TS 11394

        Bağlantı Fişli Gaz Hortumları ve Gaz Bağlantı Armatürleri-Emniyetli (10         kpa’a kadar) Gaz Tüketim Cihazlarında Kullanılan
8307.90.00.00.13Alüminyumdan hava kanalı (izoleli olsun         olmasın)
 
  
8307.90.00.00.18Diğerleri  
    
8311.10.00.00.00Adi metallerden kaplanmış elektrotlar         (elektrikli ark kaynağı yapmak için)TS EN ISO 2560Kaynak Sarf Malzemeleri - Alaşımsız ve İnce         Taneli Çeliklerin Elle Yapılan Metal Ark Kaynağı İçin Örtülü Elektrotlar         – Sınıflandırma-
    
8416.20.20.00.19 Diğerleri TS EN 230Sıvı yakıt brülörleri için otomatik brülör         kontrol sistemleri
8416.20.80.00.19Diğerleri  
    
8419.19.00.00.11Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)TS 733 Termosifonlar-Katı Yakıt Yakan
    
8431.39.00.00.00Diğerleri TS 2264

 
 

Segmanlar (Makina Pistonları İçin)
       
 
8431.41.00.11.008426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt         pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar  
8431.41.00.19.00Diğerleri  
8431.41.00.21.008429.51.10.90 ve 8429.51.99.90,         8429.52.90.00 ve 8429.59.00.90 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara         ait olanlar  
8431.41.00.29.00Diğerleri  
8431.41.00.31.008430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık         sökme makinalarına ait olanlar  
8431.41.00.39.00Diğerleri  
8431.42.00.00.00Buldozer ve angledozer bıçakları  
8431.43.00.00.008430.41 ve 8430.49 Alt pozisyonlarındaki         delme veya sondaj makinalarına ait aksam ve parçalar  
8431.49.20.11.008426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt         pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar  
8431.49.20.19.00Diğerleri  
8431.49.20.21.008429.51.10.90 ve 8429.51.99.90,         8429.52.90.00, 8429.59.00.90 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara         ait olanlar  
8431.49.20.23.008429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt         pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar   
8431.49.20.29.00Diğerleri  
8431.49.20.31.008430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık         sökme makinalarına ait olanlar  
8431.49.20.39.00Diğerleri  
8431.49.80.11.008426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 alt         pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar   
8431.49.80.19.00Diğerleri  
8431.49.80.21.008429.51.10.90 ve 8429.51.99.90,         8429.52.90.00, 8429.59.00.90 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara         ait olanlar  
8431.49.80.25.008429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt         pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar   
8431.49.80.29.00Diğerleri  
8431.49.80.31.008430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık         sökme makinalarına ait olanlar  
8431.49.80.39.00Diğerleri  
    
8481.10.99.00.00DiğerleriTS 5310Musluklar (LPG Piknik Tüpleri İçin)
 
  TS EN ISO 2503 Gaz Kaynak Donanımı, Basınç         Regülatörleri (300 Bar’a Kadar) – Kaynak, Kesme ve Benzeri İşlerde         Kullanılan Gaz Tüpleri İçin
    
8482.10.10.00.11Dış çapı 9 mm.yi geçmeyenlerTS 6269Rulmanlı Yataklar-Bir Sıra Bilyalı-Radyal
8482.10.10.00.12Dış çapı 9 mm.yi geçen fakat 30 mm.yi         geçmeyenler  
8482.10.90.00.11Dış çapı 30 mm.yi geçen fakat 52 mm.yi         geçmeyenler  
8482.10.90.00.12Dış çapı 52 mm.yi geçen fakat 100 mm.yi         geçmeyenler  
8482.10.90.00.13Dış çapı 100 mm.den daha fazla olanlar  
    
8483.50.20.00.12KasnaklarTS 148Kasnaklar – Kayışlar İçin
    
8536.69.90.00.11
 
Ev tipi fişler ve soketler
 
TS 40
 
Fişler ve Prizler – Ev ve Benzeri Yerlerde         Kullanılan- Standard Föyler
  TS IEC 60884-1Ev ve benzeri yerlerde         kullanılan fiş ve prizler  – Bölüm 1: Genel özellikler
         
  TS IEC 60884-2-5Fişler ve prizler- Ev ve Benzeri Yerlerde         Kullanılan- Bölüm 2: Adaptörler için ilgili özellikler
    
8547.20.00.00.00Plastik maddelerden izole edici bağlantı         parçalarıTS 3066 PVC Kuru Yer Buvatları
 
  TS 3112 PVC Nemli Yer Buvatları         (Antigron Buvatları)
   Boru sistemleri - Kablo tesisi         için - Bölüm 1: Genel özellikler
   Boru sistemleri - Kablo tesisi         için - Bölüm 21: İlgili özellikler – Rijit boru sistemleri
  TS 5104Sıva Altı Montaj Kutuları -         Sıva Altı Anahtarlar İçin - Evlerde ve Benzeri Yerlerde Sabit Elektrik         Tesisatında Kullanılan - Standard Föyler
    
8708.70.10.00.00Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10         Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer         alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyen         sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı         dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten         yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait         olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlarTS 8987 Karayolu Taşıtları - Otomobiller - Hafif         Alaşımlı Döküm jantlar
8708.70.50.00.13Jantlar  
8708.70.99.00.13Jantlar  
8708.80.20.00.00
 
Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03         Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500         cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu         (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım         ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu         taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu         taşıtlara ait olanlar
 
TS 3034
 
Karayolu taşıtları -Süspansiyon sistemleri         -Amortisörler
8708.80.35.00.00Süspansiyon amartisörleri  
    
9303.20.10.00.00Yivsiz, tek namlulularTS 870Tüfekler -Yivsiz, Setsiz, Ateşli Kara         Avcılığı ve Müsabakalar İçin
9303.20.95.00.00Diğerleri  
    
9306.21.00.00.00FişeklerTS 1889Av Fişekleri
9306.29.00.00.00Diğerleri TS 352Kurşun Av Saçmaları
    
9613.10.00.00.00Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmaklarıTS EN ISO 9994Çakmaklar -Emniyet Kuralları
9613.20.00.00.11Ateşleme sistemi elektrikli olanlar  
9613.20.00.00.19Diğer ateşleme sistemli olanlar  
9613.80.00.00.12Masa çakmakları  
9613.80.00.00.19Diğer çakmaklar