Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.06.2016 tarihli ve 16523934 sayılı yazısı (Tartı Aletlerinde HataToleransları)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.06.2016 tarihli ve 16523934 sayılı yazısı (Tartı Aletlerinde HataToleransları)


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.06.2016 tarihli ve 16523934 sayılı yazısı (Tartı Aletlerinde HataToleransları)

 

T.C.
GÜMRÜKVETİCARETBAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 21558579-166.99

Konu : Tartı Aletlerinde Hata Toleransları

08.06.2016 / 16523934

DAĞITIMYERLERİNE

İlgi: 24/6/2002 tarihli ve 14188 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2002 tarihli, 843 sayılı yazısı eki 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'na göre hazırlanan Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği’ne göre yüksek kapasiteli tartı aletlerinde hata toleranslarına ilişkin yazısı gönderilmişti.

Mezkur Genel Müdürlükten alınan bir örneği ekli 27/5/2016 tarihli ve 267 sayılı yazıda, söz konusu hata tolerans oranı ilkelerinde yapılan güncellemeler Bakanlığımız bilgisine sunulmuştur.

Söz konusu yazıda yer alan tartı farkı toleransına ilişkin güncel bilgilerin gerçekleştirilen gümrük işlemlerinde dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Genel Müdür V.

EKLER:
-1Yazı örn.
-Tartı Aletlerinde Hata Toleransları

DAĞITIM: TümGümrükveTicaretBölgeMüdürlüklerine

T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü

Sayı : 22458219-301.01E.267                                                                                                                   27/05/2016

Konu : Tartı Aletleri ile İlgili Ölçü ve Ayar İşlemleri

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi: 28/04/2016 tarihli ve 21558579-104 sayılı yazı

İlgide kayıtlı yazınızda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Metroloji ve Standartlar Genel Müdürlüğü tarafından, Bakanlığınıza yazılan 27.05.2002 tarihli, 843 sayılı yazısı ekine göre yüksek kapasiteli tartı aletlerinde hata toleranslarına ilişkin güncelleme bilgisi istenilmektedir.

Sözkonusu yazının eki, güncellenerek ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Prof. Dr. Necip CAMUŞCU
Bakan a.
Genel Müdür

Ek:
Maksimum İzin Verilen Hatalar (3 sayfa)


Not: Güncelleme yapılan yerler üstü çizilmiş ve düzeltilen ve eklenen yerler kovu renkle gösterilmiştir.

3516 SAYILI ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNUNA GÖRE HAZIRLANAN ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİNE TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİNE GÖRE YÜKSEK KAPASİTELİ TARTI ALETLERİNDE HATA TOLERANSLARI AŞAĞIDAKİ
GİBİDİR.

SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI

L = Tam aleti üzerine konulan etalon yük

F = Hata E = Hata

E = Tartı aletinin taksimatı e = muayene sabiti

d= Tartı aletinin taksimat aralığı

ΔL= İlave yük (e değerinin 1/10 u kadar)

I = Göstergede okunan değer

Hata formülü: F =I + 0,5 e  -  ΔL E = I + 0,5 e - ΔL

YÜKSEK KAPASİTELİ TARTI ALETLERİ 3 TARTIM SAHADA SAHASINDA KONTROL EDİLİR.

Bu sahalar aşağıda gösterilmiştir

MİN.................. 500 e hata +,- 0,5 e

500e--................ 2.000 e hata +,-1 e

2000 e .................. 10.000 e hata +,-1,5 e

Yük, (m),
muayene sabiti, e, cinsinden
MİH
Sınıf I Sınıf II Sınıf III Sınıf IV
0 ≤ m ≤ 50 000 e 0 ≤ m ≤ 5 000 e  0 ≤ m ≤ 500 e 0 ≤ m ≤ 50 e ± 0,5 e
(Değişik: RG-22/5/2016-29719)
50 000 e < m ≤ 200 000 e
5 000 e < m ≤ 20 000 e (Değişik:RG-22/5/2016-29719) 500 e < m ≤ 2 000 e 50 e < m ≤ 200 e ± 1,0 e
200 000 e < m 20 000 e < m  ≤ 100 000 e 2 000 e < m ≤ 10 000 e 200 e < m ≤1 000 e ± 1,5 e

 (TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ EK-3 B. Metrolojik Kontrol,
Tablo 1 - Otomatik olmayan tartı aleti için ilk muayenede maksimum izin verilebilir hatalar)

ÇEŞİTLİ KAPASİTELERE GÖRE HATA PAYLARİ İLE İLGİLİ ÖRNEKLER:

ÖRNEK 1 :Bir tartı aletinde;

Maksimum kapasite : 60 ton

Minimum kapasite : 400 kg

E=d: 20 kg

HATA

Bu tartı aletinin hata payları:

400 kg Arası 10.000 kg +, -, 10 kg

10.000 kg Arası 40.000 kg +, -, 20 kg

40.000 kg Arası 60.000 kg +, -, 30 kg

ÖRNEK 2

Minimum kapasite : 1000 kg

Maksimum kapasite: 80 ton

E=d:  50 kg

HATA Bu tartı aletinin hata payları :

1.000 kg Arası 25.000 kg +, -25 kg

25.0 kg Arası 80.000 kg +, - 50 kg

24 Temmuz 1994 tarih ve 22000 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren” Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği' ne” göre bir aletinin taksimatını bulabilmek için (e=d değeri) Formül Maksimum Kapasite/ 3000 olarak belirlenmiştir.

Ornek 60 tonluk bir tartı aletinin-taksimatı 60.000/3000 =20 kg olarak tespit edilir.

Tartı aleti metrojik etiketi üzerinde, Otomatik Olmayan Tartı Aleti (2009/23/AT) Yönetmeliği Ek-4’ e göre;

Tartı aletleri aşağıdaki tanıtıcı karakteristik bilgileri taşımak zorundadırlar;

a) Ek 6 da tanımlanan CE sembolünden oluşan CE uygunluk işareti ile beraber bu işaretin tatbik edildiği yılı ifade eden rakamın son iki hanesi;

- AT gözetimini veya AT doğrulamasını yapan onaylanmış kuruluşun ve kuruluşlarının kimlik kayıt numaraları. Burada değinilen işaret ve tanıtım yazıları, belirgin bir şekilde gruplanmış halde tartı aletine yerleştirilmelidir.

b) Yeşil zemin üzerinde siyah renkte "M" harfi olan 12,5 mm x 12,5 mm ebatlannda bir etiket.

c) Ayrıca aşağıdaki bilgiler;

1 - Gerekli hallerde AT tip onay belgesinin numarası,

2 - İmalatçının markası veya adı,

3 - Oval ya da iki yarım dairenin üstten ve alttan birleştirilmesi suretiyle oluşmuş çerçeve içine alınmış doğruluk sınıfı,

4 - "Max" şeklinde maksimum kapasite,

5 - "Min" şeklinde minimum kapasite,

6 - "e=...." şeklinde doğruluk skala aralığı (muayene sabiti),

7 - CE Uygunluk işaretinin yerleştirildiği yılın son iki rakamı;

Ayrıca bu bilgilerin dışında tartı aletinin özelliğine göre aşağıdaki bilgiler,

- Seri numarası

- Birbirinden ayrı ancak bağlantılı birimlerden oluşan tartı aletleri için, her birim üzerine tanıtım işareti.

- "e" değerinden farklı ise "d" şeklinde bölüntü değeri,

- T = +................ şeklinde artırmalı maksimum dara yükü,

- T = - ............şeklinde eksiltmeli maksimum dara yükü, (T, Max’dan farklı ise)

- "d" den farklı ise "dT" şeklinde dara tertibatının aralığı,

- "Max" dan farklı ise "Lim" şeklinde maksimum taşıma kabiliyeti,

- Özel sıcaklık sınırları ........°C / ......°C şeklinde,

- Yük taşıyıcı ve yük arasındaki oran belirtilmelidir.

Ayrıca Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğine göre, otomatik olmayan tartı aletinin ilk muayenesinde maksimum izin verilebilir hatalar, üstteki tabloda verilen değerleri geçmemelidir. Kullanımda bulunan otomatik olmayan tartı aletlerinin, periyodik, stok, şikayet ve ani muayenelerinde maksimum izin verilebilir hatalar, ilk muayenedeki değerlerin iki katıdır.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc