Gümrükler Genel Müdürlüğü-Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Dairesinin 13.06.2016 tarihli ve 16647456 sayılı yazısı (Vergilerin Teminattan Mahsubu hk.)

Gümrükler Genel Müdürlüğü-Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Dairesinin 13.06.2016 tarihli ve 16647456 sayılı yazısı (Vergilerin Teminattan Mahsubu hk.)


Gümrükler Genel Müdürlüğü-Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Dairesinin 13.06.2016 tarihli ve 16647456 sayılı yazısı (Vergilerin Teminattan Mahsubu hk.)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARETBAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü-Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Dairesi

Sayı : 72093537-134.99

Konu : Vergilerin Teminattan Mahsubu

13.06.2016/16647456

DAĞITIM YERLERİNE

Genel Müdürlüğümüze intikal eden dilekçelerden, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak istenmesi halinde, bazı Gümrük Müdürlüklerince, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca tahsil edilen miktar dışında kalan ithalat vergilerinin eşyanın geçici ithalatı sırasında nakit olarak yatırılan teminattan tahsili yerine, tüm vergilerin yeniden yatırılmasının istendiği, ancak bu durumda nakit teminatın tamamının iade edilebileceğinin belirtildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 79 uncu maddesinde geçici ithalat rejimi şartlı muafiyet düzenlemelerinden biri olarak sayılmış, 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında ise; eşyanın bir şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulabilmesinin söz konusu eşya için tahakkuk edebilecek her türlü gümrük vergilerine karşılık teminat verilmesi şartına bağlı olduğu, Gümrük Yönetmeliğinin 495 inci maddesinde ise teminatın nakit olarak da kabul edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Gümrük Kanununun 134 üncü maddesinin birinci fıkrasında; ithal eşyası için gümrük yükümlülüğü doğduğunda, gümrük vergileri tutarının, geçici ithalat rejimine ilişkin beyanda bulunulduğu tarihte söz konusu eşyaya ait vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden tespit edileceği, Gümrük Yönetmeliğinin geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halinde eşyaya uygulanacak işlemleri düzenleyen 386 ncı maddesinin birinci fıkrasında ise; kısmi muafiyet suretiyle geçici ithaline izin verilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması durumunda, Kanunun 133 üncü maddesi uyarınca tahsil edilen miktar dışında kalan ithalat vergilerinin alınması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşyanın 4053 rejim kodu ile serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması durumunda, geçici ithalat rejimine ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihindeki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına göre gümrük vergileri tutarının hesaplanarak tespit edilen gümrük vergileri tutarından Gümrük Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca tahsil edilen vergilerin düşülmesi ve kalan vergi borcunun eşyanın geçici ithali sırasında nakit olarak tahsil edilen teminattan mahsubunun yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
GenelMüdür V.

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc