Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/58 Sayılı Genelgesi (Tahsil Zamanaşımına Uğramış Amme Alacaklarının Terkinine İlişkin Yetki Devri)

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/58 Sayılı Genelgesi (Tahsil Zamanaşımına Uğramış Amme Alacaklarının Terkinine İlişkin Yetki Devri)


Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/58 Sayılı Genelgesi (Tahsil Zamanaşımına Uğramış Amme Alacaklarının Terkinine İlişkin Yetki Devri)


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 80572740-010.06.01
Konu : Tahsil Zamanaşımına Uğramış Amme Alacaklarının Terkinine İlişkin Yetki Devri

11.10.2016/19322880

İÇ GENELGE
(2016/58)

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun tahsil zamanaşımı başlıklı 102 nci maddesinde; “Amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılım takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Para cezalarına ait hususi kanunlarındaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur.” hükmünü amirdir.

Söz konusu maddeye ilişkin uygulamanın düzenlendiği, 30/06/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri: A, Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinin Üçüncü Kısım Birinci Bölümünde yer alan “I- Tahsil Zamanaşımı” başlıklı alt bölümünün 9,10, 11 ve 12'nci maddeleri 16/04/2016 tarih ve 29686 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri: A Sıra No: 7 Tebliğ ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"9. Zamanaşımına uğramış amme alacaklarının terkin işlemleri alacaklı amme idarelerince, ilgili mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

10. 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin (o) bendinde, “Terkini gereken vergiler ile tahsili zamanaşımına uğrayan Hazine alacaklarının kanunlar gereğince terkin edilmesiyle ilgili işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.” görevi Gelir İdaresi Başkanlığına verilmiştir.

Madde metninde “Hazine alacakları” ibaresi yer almakla birlikte, aynı maddenin (f) bendinde, Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak görevi de Gelir İdaresi Başkanlığına verildiğinden, terkin işlemleri ile ilgili Başkanlığa verilen yetkinin, Devlet tüzel kişiliğini oluşturan kamu idarelerinin 6183 sayılı Kanım hükümlerine tabi alacakları için geçerli olduğu tabiidir.

11. Tahsil zamanaşımına uğrayan amme alacaklarının terkini için Ek-10’da yer alan Zamanaşımına Uğramış Amme Alacaklarına İlişkin Terkin Cetveli kullanılır.

Zamanaşımına Uğramış Amme Alacaklarına İlişkin Terkin Cetveli, tahsil daireleri tarafından her borçlu için ayrı ayrı olmak üzere 3 nüsha düzenlenir.

Zamanaşımına uğramış olan amme alacaklarının kayıtlardan silinebilmesi, bu konuda yetkili olan makamdan alınacak izne bağlıdır.

Yetkili makama birden fazla borçluya ait cetvelin gönderilmesi gerektiği durumlarda, cetvellerin yanında bu cetvellere ilişkin icmalin de oluşturularak gönderilmesi icap eder.

12. 6183 sayılı Kanun kapsamında olup Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerinin dışında başka kamu idareleri tarafından tahsil ve takip edilen ancak tahsil zamanaşımına uğramış alacakların terkin edilmesine ilişkin işlemler bu alt bölümde yapılan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirilir.”

Bu değişiklik doğrultusunda, 6183 Sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan hükümler ile Seri:A Sıra No:l Tahsilat Genel Tebliğinde yapılan düzenlemeler kapsamında zamanaşımına uğramış amme alacaklarının kayıtlardan silinmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca, 19.04.2016 tarihli ve 2016/1 seri no.'lu Tahsilat İç Genelgesi düzenlenmiştir. Mezkur İç Genelgenin "V-Diğer Hususlar" başlıklı bölümünde, "1) Genel Bütçe geliri olduğu halde vergi dairesindeki kurumlar dışındaki kurumlar tarafından takip edilen ancak tahsili zamanaşımına uğramış olan alacakları hakkında da Seri: A Sıra No:l Tahsilat Genel Tebliğinde ve bu İç Genelgede yapılan açıklamalar dikkate alınarak gerekli işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Zamanaşımına uğramış olan bu amme alacaklarından (borçlu bazında alacağın zamanaşımına uğradığı tarihi itibariyle tutar esas alınarak) 2 milyon TL'ye kadar (bu tutar dahil) olanlarının kayıtlardan silinmesine izin vermeye ilgili kurumun en üst yöneticisi veya yetki devredeceği kurum yöneticisi yetkilidir. Bu tutarı aşan alacakların silinebilmesi için terkin cetvelleri ve eklerinin Gelir İdaresine Başkanlığına gönderilerek izin alınması gerekmektedir." açıklamalarına yer verilmektedir.

Bu doğrultuda, gümrük idarelerince takip edilen ancak 6183 sayılı Kanunun cebren takip ve tahsilata ilişkin bütün hükümlerinin uygulanmasına rağmen tahsil edilemeyerek zamanaşımına uğramış amme alacaklarının (borçlu bazında alacağın zamanaşımına uğradığı tarih itibarıyla tutarı esas alınarak) kayıtlardan silinmesine izin vermeye;

a) 2 milyon TL'ye kadar (bu tutar dahil) Müsteşar,

b) 1 milyon TL'ye kadar (bu tutar dahil) ilgili Müsteşar Yardımcısı,

c) 500 Bin TL'ye kadar (bu tutar dahil) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü,

ç) 250 Bin TL'ye kadar (bu tutar dahil) Bölge Müdürü,

d) 100 Bin TL'ye kadar (bu tutar dahil) Gümrük Müdürü, yetkili kılınmıştır.

Bu doğrultuda; tahsil zamanaşımına uğramış amme alacaklarının terkinine izin verme yetkisinin gümrük müdüründe olması halinde, düzenlenen terkin cetvelleri İlgili gümrük müdürlüğünce saklanır ve ilgili programlara terkine İlişkin şerh düşülerek kayıtlar kapatılır.


Terkin yetkisinin, daha üst bir makama ait olması halinde, gümrük müdürlükleri tarafından 3 nüsha olarak hazırlanan ve her borçlu için ayrı ayrı olmak üzere doldurularak yetkililer tarafından imzalanan terkin cetvelinin iki nüshası yetkili makamdan terkin izni alınmak üzere ilgili makama gönderilecektir. İznin alınmasını müteakip, ilgili gümrük müdürlüğüne iade edilen terkin cetvelleri dosyasında saklanır ve ilgili programlarda terkine ilişkin şerh düşülerek kayıtlar kapatılır.

Zamanaşımına uğramış olan bu amme alacaklarından (borçlu bazında alacağın zamanaşımına uğradığı tarih itibarıyla tutarı esas alınarak) 2 milyon TL'yi aşan alacakların kayıtlardan silinebilmesi için terkin cetvelleri ve eklerinin Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilerek izin alınmasını teminen Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Tahsil zamanaşımına uğramış amme alacakları hakkında Seri:A Sıra No:l Tahsilat Genel Tebliğinde ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 19.04.2016 tarihli ve 2016/1 seri no.'lu Tahsilat İç Genelgesinde yapılan açıklamalar dikkate alınarak gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞÇI
Bakan a.
Müsteşa

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc