Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.12.2016 tarihli 21091217 sayılı tasarruflu yazısı (Malezya Menşeli Palm Yağı ithalatlarda her seferinde Üniversite tahlili ve laboratuvarca tarife sınıflandırması) Malezya Menşeli Palm Yağı ithalatlarda her seferinde Üniversite tahlili ve laboratuvarca tarife sınıflandırması

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C. 
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 17474625-109 
Konu : Palm Yağı 


19.12.2016 / 21091217
DAĞITIM YERLERİNE


Görülen lüzum üzerine, ikinci bir talimata kadar bağlantınız gümrük idarelerine Malezya menşeli olarak 1511.90.11 ve 1511.90.19 tarife alt pozisyonlarından beyan edilen palm yağının, her defasında bir üniversite laboratuvarında analize tabi tutulması ve üniversite analiz raporunun en yakın Gümrük Laboratuvarında tarife mevzuatı bakımından yorumlanmasını müteakip işlemlerin tekemmül ettirilmesi, işlemlerin tamamlanmasını takiben analiz raporları, beyanname ve eklerinin birer örneğinin Bakanlığımıza intikali gerekmektedir.

Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin 2 (ç) bendi kapsamına giren eşya hariç olmak üzere iş bu talimatın geçerli olduğu sürede anılan Yönetmeliğin 196-2/b maddesi hükmü kapsamında yukarıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak ibraz edilen emsal tahlil raporu dikkate alınmayacaktır. 
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ 
Bakan a. 
Genel Müdür V.

DAĞITIM: 
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine