İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9647 (Parfümler, makyaj malzemeleri, şampuanlar, diş macunu, sabunlar, Traş müstahzarları v.b ürünlerde ilave gümrük vergisi) (11.01.2017 t. 29945 s. R.G.)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9647 (Parfümler, makyaj 	malzemeleri, şampuanlar, diş macunu, sabunlar, Traş  müstahzarları v.b ürünlerde ilave gümrük vergisi) (11.01.2017 t. 	29945 s. R.G.)


Parfümler, makyaj malzemeleri, şampuanlar, diş macunu, sabunlar, Traş müstahzarları v.b ürünlerde ilave gümrük vergisii- Uğurlu Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti.

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9647 (Parfümler, makyaj  malzemeleri, şampuanlar, diş macunu, sabunlar, Traş  müstahzarları v.b ürünlerde ilave gümrük vergisi) (11.01.2017 t.  29945 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2016/9647

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

 

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi  Bakanlığının 5/12/2016 tarihli ve 131162 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930  tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı  Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999  tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile  2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca  12/12/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu  Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede  yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P) ve ismi belirtilen  maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınacaktır.

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük  vergisi oranları ekli tabloda gösterilmekledir.

(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararınna  ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında  alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı  Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50  artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen  hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük  vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel  bütçeye irat kaydedilir.

(4) Bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük  vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

MADDE 3- (1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi  eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer  Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır.  Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir  çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli  menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden  ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında  ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi  edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki  listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük  gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye  ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi  uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke  grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır.  İthalat Rejimi Kararma ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında  yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına  ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

MADDE 4- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler  çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi  Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye  sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan  eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, bu Kararın yayımı  tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi halinde, bu  Karar hükümleri uygulanmaz.

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

TABLO

GTP MADDE İSMİ İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)*
1 2 3 4 5 9
6 7 8
3302.90.90 Diğerleri 0 0 0 0 25 25 25 25
3303.00 Parfümler Ve Tuvalet Suları 0 0 0 0 25 25 25 25
3304.10 Dudak Makyaj Müstahzarları 0 0 0 0 25 25 25 25
3304.20 Göz Makyaj Müstahzarları 0 0 0 0 25 25 25 25
3304.30 Manikür Ve Pedikür Müstahzarları 0 0 0 0 25 25 25 25
3304.91 Pudralar (Sıkıştırılmış Olsun Olmasın) 0 0 0 0 25 25 25 25
3304.99 Diğerleri 0 0 0 0 25 25 25 25
3305.10 Şampuanlar 0 0 0 0 25 25 25 25
3305.20 Perma Ve Defrize Müstahzarları 0 0 0 0 25 25 25 25
3305.30 Saç Spreyleri 0 0 0 0 25 25 25 25
3305.90 Diğerleri 0 0 0 0 25 25 25 25
3306.10 Diş Macunları Veya Tozları 0 0 0 0 25 25 25 25
3306.20 Diş Aralarını Temizlemekte Kullanılan iplikler (Diş iplikleri) 0 0 0 0 25 25 25 25
3306.90 Diğerleri 0 0 0 0 25 25 25 25
3307.10 Traş Öncesi, Traş Sırasında Veya Traştan Sonra Kullanılan  Müstahzarlar 0 0 0 0 25 25 25 25
3307.20 Vücut Deodorantları Ve Ter Kokusunu Önleyici Deodorantlar 0 0 0 0 25 25 25 25
3307.30 Parfümlü Banyo Tuzları Ve Diğer Banyo Müstahzarları 0 0 0 0 25 25 25 25
3307.41 Agarbatti Ve Yakılarak Kullanılan Kokulu Diğer Müstahzarlar 0 0 0 0 25 25 25 25
3307.49 Diğerleri 0 0 0 0 25 25 25 25
3307.90 Diğerleri 0 0 0 0 17 17 17 17
3401.11 Tuvalet için (Tıbbi Ürünler Dahil) 0 0 0 0 25 25 25 25
3401.19 Diğerleri 0 0 0 0 25 25 25 25
3401.20 Diğer Şekillerdeki Sabunlar 0 0 0 0 25 25 25 25
3401.30 Cilt Yıkanmasına Mahsus Sıvı Veya Krem Halinde Ve Perakende  Satılacak Hale Getirilmiş, Yüzey Aktif Organik Ürünler Ve  Müstahzarlar (Sabun içersin içermesin) 0 0 0 0 19 19 19 19
3402.11 Anyonlu Olanlar 0 0 0 0 19 19 19 19
3402.20 Perakende Satılacak Hale Getirilmiş Müstahzarlar 0 0 0 0 19 19 19 19
3402.90 Diğerleri 0 0 0 0 19 19 19 19
3405.10 Ayakkabı, Deri Ve Köselelerde Kullanılan Boya, Cila  Veya Benzeri Müstahzarlar 0 0 0 0 25 25 25 25
3405.20 Mobilya, Döşeme Veya Diğer Ağaç işlerinin Bakımında  Kullanılan Cila Ve Benzeri Müstahzarlar 0 0 0 0 25 25 25 25
3405.30 Otomobil Karoserlerinde Kullanılan Cila Ve Benzeri  Müstahzarlar (Metal Cilalar Hariç) 0 0 0 0 25 25 25 25
3405.40 Temizleme Pat Ve Tozları Ve Diğer Temizleme  Müstahzarları 0 0 0 0 25 25 25 25
3405.90 Diğerleri 0 0 0 0 25 25 25 25
3406.00 Işık Temini için Kullanılan Her Türlü Mumlar Ve  Benzerleri 0 0 0 0 25 25 25 25
* 1; AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail,  Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus,  Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ,  Kosova, Moldova; 2: Güney Kore; 3: Morityus; 4: Malezya; 5:  Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu;  6: En Az Gelişmiş Ülkeler; 7; Özel Teşvik Düzenlemelerinden  Yararlanacak ülkeler; 8: Gelişme Yolundaki Ülkeler;9: Diğer Ülkeler.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc