Gümrükler Genel Müdürlüğü-Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Dairesinin 25.01.2017 tarihli ve 22102867 sayılı yazısı (Suriye Plakalı Taşıtlar-Hak Sahibi Bilgisi Farklılığı-Kayıtların Düzeltilmesi)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Suriye Plakalı Taşıtlar-Hak Sahibi- Uğurlu Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti.
Gümrükler Genel Müdürlüğü-Geçici İthalat ve Hariçte İşleme  Dairesinin 25.01.2017 tarihli ve 22102867 sayılı yazısı (Suriye  Plakalı Taşıtlar-Hak Sahibi Bilgisi Farklılığı-Kayıtların  Düzeltilmesi)

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü-Geçici  İthalat ve Hariçte İşleme Dairesi

Sayı :72093537-225.99

Konu :Suriye Plakalı Taşıtlar-Hak Sahibi
Bilgisi Farklılığı-Kayıtların Düzeltilmesi

25.01.2017 / 22102867

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 29.09.2016 tarihli, 19025254 sayılı yazımız.

b) 13.10.2016 tarihli, 19384612 sayılı yazımız.

c) 14.12.2016 tarihli, 20993147 sayılı yazımız.

İlgi yazılar konusu Suriye vatandaşlarına ait taşıtlar ile ilgili olarak  Bakanlığımız 1 No.lu Taşıt Takip Programında yer alan bilgiler ile İçişleri  Bakanlığınca Bakanlığımıza iletilen ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin  51/A maddesi kapsamında trafik tescil kuruluşunca geçici trafik belgesi ve  tescil plakası düzenlenen taşıtlara ilişkin bilgilerin karşılaştırılması  sonucunda hak sahibi bilgilerinin uyumsuz olduğu tespit edilen 4.739 taşıt  ile ilgili bilgiler, 11.08.2016 tarihli, 17776828 sayılı yazımız ile anılan  Bakanlığa iletilmiş, söz konusu taşıtların şase, Suriye makamlarınca  verilmiş sahiplik belgesi ile diğer belgelerinin gerekiyorsa kriminal  inceleme yaptırılmak suretiyle incelenmesi istenilmiştir.

Anılan Bakanlıktan alınan 21.12.2016 tarihli, 188985 sayılı yazıda,  ruhsatların kriminal incelemesinin Suriye Arap Cumhuriyeti yetkili  makamlarınca düzenlenen araç tescil belgelerinin orijinal örneklerinin  laboratuvar arşivinde ve dijital arşivlerde mevcut olmaması sebebiyle  yürütülmesinin mümkün olmadığı hususuna yer verilmiştir.

Söz konusu taşıtlar ile ilgili olarak anılan Bakanlığa muhatap 19.01.2017  tarihli, 21900149 sayılı yazımızda, Bakanlığımız kayıtlarında yer alan hak  sahibi bilgisi ile İçişleri Bakanlığının kayıtlarında hak sahibi bilgisi  farklı olan taşıtlar ile ilgili olarak Bakanlığımız kayıtlarında gerekli  düzeltmelerin yapılabilmesini teminen trafik kuruluşlarınca taşıtlara  ilişkin düzeltmeye esas bilgilerin en yakın Gümrük Müdürlüğüne  bildirilmesinin uygun olacağı, kaydı kapatılan söz konusu taşıtlara geçici  trafik belgesi düzenlenerek hak sahibine teslim edilmesinde bir sakınca  bulunmadığı hususları belirtilmiş, anılan Bakanlıktan alınan ve bir örneği  ekte yer alan 20.01.2017 tarihli, 149/21635 sayılı yazıda, ilgi yazılar  konusu hak sahibi bilgisi farklılığı olan taşıtlara ilişkin yapılacak  işlemler açıklanmıştır.

Bu çerçevede, ilgi yazılar konusu hak sahibi bilgisi farklı olan Suriye  plakalı taşıtlar ile ilgili olarak; trafik kuruluşlarınca düzeltmeye esas  olacak hak sahibi bilgisinin en yakın Gümrük Müdürlüğüne bildirilmesini  müteakip Gümrük Müdürlüğünce 1 No.lu Taşıt Takip Programında söz konusu  taşıta ilişkin mevcut kaydın kapatılarak trafik kuruluşunca bildirilen hak  sahibi bilgisi doğrultusunda yeni kaydın oluşturulması ve buna ilişkin  açıklamanın ilgili alana yazılması gerekmektedir.

Ayrıca, ilgi yazılarımız konusu hak sahibi bilgisi farklılığı olan  taşıtlara ilişkin bilgilerin yer aldığı liste muhteviyatı taşıtların dışında  Bakanlığımız 1 No.lu Taşıt Takip Programında yer alan hak sahibi bilgisi ile  trafik kuruluşunca geçici trafik belgesinde yer alan hak sahibi bilgisi  farklı olduğu tespit edilen taşıtlara ilişkin bilgilerin tespiti yapan  Gümrük Müdürlüğünün bulunduğu yerdeki İl Emniyet Müdürlüğüne iletilmesi ve  Bakanlığımız 1 No.lu Taşıt Takip Programında yapılacak düzeltmeye esas  olacak hak sahibi bilgisinin bildirilmesinin istenilmesi ve trafik  kuruluşundan gelecek bilgi doğrultusunda 1 No.lu Taşıt Takip Programında  yukarıda belirtilen çerçevede mevcut kaydın kapatılarak yeni kayıt  oluşturulması ve gerekli açıklamanın ilgili alana yazılması yönünde işlem  tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

Ek:
-1 Adet Yazı.

Dağıtım:
-Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine