Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.02.2017 tarihli ve 22294178 sayılı yazısı (2014/26 Sayılı Genelge-YDK.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.02.2017 tarihli ve 22294178 sayılı yazısı (2014/26 Sayılı Genelge-YDK.)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-641.04
Konu : 2014/26 Sayılı Genelge-YDK

ACELE

01.02.2017 / 22294178
DAĞITIM YERLERİNE


30.01.2017 tarihinde Bakanlığımıza tebliğ edilen, Danıştay 7. Dairenin E:2016/7282 sayılı dosyasında açılan davada verilen 12/12/2016 tarihli karar ile; dava konusu 2014/26 sayılı Genelgemizin “Altı aylık süre içerisinde cevap verilememesi durumu Ek süre kullanılmasına rağmen altı ay içinde cevap verilemediği ve yükümlü tarafından da dava yoluna başvurulmadığının tespit edildiği durumlarda, yükümlüye herhangi bir tebligat yapılmaksızın, Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No:2) hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.” hükmünün yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Karar ilişikte gönderilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.


EKLER
EK 1: Karar

DAĞITIM
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri