Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.02.2017 tarihli ve 22389864 sayılı yazısı (Belirgin Bir Şekilde Farklı Cinste Eşya)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Belirgin Bir Şekilde Farklı Cinste Eşya - Uğurlu Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti.
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.02.2017 tarihli ve 22389864  sayılı yazısı (Belirgin Bir Şekilde Farklı Cinste Eşya)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 40216608-131.99
Konu : Belirgin Bir Şekilde Farklı Cinste Eşya

 

03.02.2017 / 22389864
DAĞITIM YERLERİNE


 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ve  transit rejimi altında taşınarak bir antrepoya getirilen, sonrasında antrepo  beyannamesi verilerek antrepoya boşaltılan eşyaya ilişkin yapılan kontrol  neticesinde ortaya çıkan beyan farklılıklarına ilişkin uygulanacak  işlemlerde tereddüt yaşandığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, Gümrük Kanununun 235/5 inci maddesinde,

“Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve transit rejim beyanında  bulunulan serbest dolaşımda olmayan eşyanın, beyan edilenden belirgin bir  şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, farklı çıkan eşyanın  gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.”;

Gümrük Yönetmeliğinin 278 inci maddesinde,

“Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek transit rejimine konu edilen  serbest dolaşımda olmayan eşyanın giriş gümrük idaresinde yapılan kontrolü  neticesinde, beyan edilenden açıkça farklı olduğu tahlil, teknik inceleme ve  araştırmaya gerek olmaksızın kolayca anlaşılabilen ve gümrük vergileri  ve/veya ticaret politikası önlemleri açısından farklılık oluşturan eşya,  belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olarak kabul edilir. Kanunun 235  inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca idari para cezasının uygulanmasını  müteakip eşyanın sevkine izin verilir.”

Denilmektedir.

Ayrıca 2013/23 ve 2014/21 sayılı Genelgelerle, mezkur mevzuat  hükümlerinin uygulanmasına açıklık getirilmiştir.

Bu çerçevede, transit rejimi beyanına ilişkin olarak eşyanın giriş gümrük  idaresinde yapılan kontrolü neticesinde tespit edilen transit rejimi  beyanına göre farklı çıkan veya beyan edilmeyen eşyaya ilişkin olarak Gümrük  Yönetmeliğinin 278 inci maddesi ile 2013/23 ve 2014/21 sayılı Genelgeler göz  önünde bulundurulmak suretiyle Kanunun 235/5 inci maddesi uyarınca  değerlendirme yapılması gerekmekte olup, eşyanın giriş gümrük idaresinden  sevk edildikten sonra varış gümrük idaresine varışından önce veya varış  gümrük idaresine vardıktan sonra tespit edilen farklılıklar ilgili olarak  Gümrük Kanununun 235/5 inci maddesinin uygulanması mümkün bulunmamaktadır.  Aynı şekilde, transit rejimi beyanına konu olan ve beyan edilen eşyaya  ilişkin tespit edilecek miktar farklılıkları da Gümrük Kanununun 235/5 inci  maddesinin konusuna girmemektedir.

Diğer taraftan, Gümrük Kanunu’nun 236/5 maddesi; “Gümrük  antrepolarındaki eşyanın, antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin  bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, bu eşyanın  gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir, eşyaya el  konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve eşya 177 ila  180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur.”,

Gümrük Yönetmeliğinin 328 inci maddesinin ikinci fıkrası ise “Kanunun  236 ncı maddesinin beşinci fıkrasının uygulanması bakımından, gümrük antrepo  rejimine tabi tutulan eşyanın kontrolü neticesinde beyan edilenden açıkça  farklı olduğu tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın  kolayca anlaşılabilen ve gümrük vergileri ve/veya ticaret politikası  önlemleri açısından farklılık oluşturan eşya, belirgin bir şekilde farklı  cinste eşya olarak kabul edilir.”

Hükmündedir.

Yine 2013/23 sayılı Genelge ile, mezkur mevzuat hükümlerinin  uygulanmasına açıklık getirilmiştir.

Bu kapsamda, transit rejimi altında taşınarak bir antrepoya getirilen ve  antrepo beyannamesi verilerek antrepoya boşaltılan eşyaya ilişkin yapılan  kontrol neticesinde tespit edilen antrepo rejimi beyanına göre farklı çıkan  veya beyan edilmeyen eşyaya ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliğinin 328/2 nci  maddesi ile 2013/23 sayılı Genelge göz önünde bulundurulmak suretiyle  Kanunun 236/5 inci maddesi uyarınca değerlendirme yapılması gerekmektedir.  Antrepo rejimi beyanına konu olan ve beyan edilen eşyaya ilişkin tespit  edilecek miktar farklılıkları ise Gümrük Kanununun 236/5 inci maddesinin  konusuna girmemektedir.

Transit rejimi altında taşınarak bir antrepoya getirilen eşyaya ilişkin  olarak, varış gümrük idaresi işlemleri açısından transit rejimi kapsamında  ayrıca bir takibat gerektiğinin tespiti halinde, duruma göre TIR Sözleşmesi,  Ortak Transit Sözleşmesi ya da ulusal transit rejimine ilişkin mevzuat  hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.


 

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri