İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/5) (25.02.2017 t. 29990 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ  - Uğurlu Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:  2017/5) (25.02.2017 t. 29990 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Korteks Mensucat ve  Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk  Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Endonezya Cumhuriyeti, Çin  Tayvanı, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı  “poliesterlerden kısmen çekimli iplik” ürününün ithalatına ilişkin olarak  önlemin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan  soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve  99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta  Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi  Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

c) Endonezya: Endonezya Cumhuriyetini,

ç) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

d) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

e) Hindistan: Hindistan Cumhuriyetini,

f) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız  Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

g) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar  Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi  Hakkında Kararı,

ğ) Korteks: Korteks Mensucat ve Sanayi Anonim Şirketini,

h) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,

ı) POY: Poliesterlerden kısmen çekimli iplikleri,

i) Tayland: Tayland Krallığını,

j) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

k) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyetini,

l) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında  Yönetmeliği,

ifade eder.

Başvuru ve mevcut durum

MADDE 4 – (1) 27/6/2000 tarihli ve 24092 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2000/7) ile  5402.33 GTP altında sınıflandırılan “poliesterlerden tekstüre iplikler”in  Hindistan menşeli olanlarına yönelik olarak CIF ithalat bedelinin %6,8 ile  %20,3’ü arasında değişen oranlarda; Çin Tayvanı menşeli olanlarına yönelik  olarak CIF ithalat bedelinin %9,9 ile %28,6’sı arasında değişen oranlarda;  Güney Kore menşeli olanlarına yönelik olarak ise CIF ithalat bedelinin  %33,7’si oranında dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu  önlemlerin yürürlük süreleri, 21/12/2006 tarihli ve 26383 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No: 2006/31) ile tamamlanan NGGS sonucunda uzatılmıştır. Bahse konu önlemin  yürürlük süresinin bitiminden önce başlatılan NGGS neticesinde, 27/11/2012  tarihli ve 28480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız  Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/22)  vasıtasıyla Hindistan ve Çin Tayvanı’na karşı yürürlükte bulunan mezkur  önlemlerin yürürlük süreleri uzatılırken, Güney Kore’ye yönelik önlem,  yürürlük süresinin dolması neticesinde 21/12/2011 tarihinde yürürlükten  kalkmıştır.

(2) 31/12/2008 tarihli ve 27097 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/41)  ile bahse konu ürünlerin ÇHC menşeli olanlarına yönelik olarak 268 ABD  Doları/Ton ile 351 ABD Doları/Ton arasında değişen tutarlarda, Endonezya  menşeli olanlarına yönelik olarak 48 ABD Doları/Ton ile 240 ABD Doları/Ton  arasında değişen tutarlarda, Tayland menşeli olanlarına yönelik olarak 198  ABD Doları/Ton ile 300 ABD Doları/Ton arasında değişen tutarlarda; Malezya  menşeli olanlarına yönelik olarak 276 ABD Doları/Ton tutarında dampinge  karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur. 17/12/2014 tarihli ve 29208 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin  Tebliğ (Tebliğ No: 2014/41)  ile tamamlanan NGGS sonucunda ilgili ürünlerin ÇHC, Endonezya ve Malezya  menşeli olanlarına karşı yürürlükte bulunan önlemlerin yürürlük süreleri  uzatılmış; Tayland menşeli olanlarına karşı yürürlükte bulunan önlem ise  yürürlük süresinin dolması neticesinde 31/12/2013 tarihinde yürürlükten  kalkmıştır.

(3) 12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/40)  ile söz konusu ürünlerin Tayland menşeli olanlarına yönelik olarak CIF  ithalat bedelinin %6,88 ile %37,69’u arasında değişen oranlarda, Vietnam  menşeli olanlarında ise CIF ithalat bedelinin %34,81 ile %72,56’sı arasında  değişen oranlarda dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur.

Başvuru konusu ürün

MADDE 5 – (1) Başvuru konusu ürün 5402.46 GTP altında tasnif  edilen “POY”dur.

(2) Bahse konu GTP ve madde ismi, bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı  mahiyette değildir.

(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife  pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ  hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

MADDE 6 – (1) Başvuru sahibi Korteks firması, “poliesterlerden  tekstüre iplikler” ürününe yönelik dampinge karşı önlemlerin alınmasını  müteakip yurt dışından söz konusu ürün imalatı yapan makinalar tedarik eden  ithalatçı firmaların, POY ithal edip “poliesterlerden tekstüre iplikler”  üreterek bir kısmını kendi üretimlerinde kullandıklarını; önemli bir kısmını  ise yurt içi piyasada sattıklarını ve bu yolla “poliesterlerden tekstüre  iplikler” ürününde yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin etkisiz  kılındığını ve mezkur önlemlerin yerli üretim dalı üzerindeki iyileştirici  etkisinin azaltıldığını iddia etmiştir.

(2) Poliesterlerden tekstüre iplikler ile inceleme konusu ürün ithalatı  TÜİK’ten elde edilen veriler çerçevesinde incelenmiştir. Bu bağlamda,  inceleme konusu ürün ithalatında özellikle 2010 yılı sonrasında önemli  artışlar gerçekleştiği tespit edilmiştir. İnceleme konusu ürünün 2010  yılında miktar temelinde 41.248.660 kg olan genel ithalatı, izleyen yıllarda  sürekli bir artış eğilimi içinde olmuş ve 2016 yılında ise 194.932.226 kg’ye  yükselmiştir. İnceleme konusu ürünün ithalatında yaşanan mezkur artış büyük  oranda dampinge karşı önleme tabi başvuru konusu ülkeler menşeli ithalattan  kaynaklanmaktadır. Söz konusu ülkelerden yapılan inceleme konusu ürün  ithalatının genel ithalat içindeki payı 2014 ve 2015 yıllarında %99,1; 2016  yılında ise %99,2 olarak gerçekleşmiştir. Poliesterlerden tekstüre iplikler  ithalatı ise 2010 yılı sonrası dönemde dalgalı bir seyir izlemiştir. Bununla  birlikte, 2010 yılı sonrası dönemin geneli itibarıyla değerlendirildiğinde,  2010 yılında 159.960.807 kg olan söz konusu ürünün genel ithalatı 2016  yılında 295.789.551 kg’ye yükselmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 7 – (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler  neticesinde, ÇHC, Hindistan, Malezya, Endonezya, Çin Tayvanı, Tayland ve  Vietnam menşeli/çıkışlı “POY” ithalatına yönelik olarak İthalatta Haksız  Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Yönetmeliğin 38 inci  maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma  açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen  ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına,  soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üreticilerine/ihracatçılarına  ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine bildirimde  bulunulur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan  özetine ve soru formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya  kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna  Bakanlığa ait internet sayfasındaki ilgili bölümden erişmeleri mümkün  bulunmaktadır.

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili  tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm  bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekir.  Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve talepler  dikkate alınmaz.

(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde,  soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini,  destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe 9 uncu maddenin ikinci  fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak  birinci ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen ürünü girdi olarak kullanan  işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim  dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi diğer ilgili taraflar  görüşlerini 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde  Genel Müdürlüğe sunabilir.

(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili  sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi  belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların  isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks  numaraları belirtilir.

(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci  maddesinin ikinci ve üçüncü  fıkraları çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve  görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin  makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili  taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte  olduklarını belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin  özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen  bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu  cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin  gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 8 inci maddenin üçüncü ve beşinci fıkrasında belirtilen bildirimin  gönderilemediği bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve  soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren  başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 8 inci  maddenin altıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma  ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın  akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı  maddesi çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler  dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da  bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin  anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu  taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki  geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre  yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine  gelmesi halinde, bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine  gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük  uygulanması

MADDE 11 – (1) Kanun ve Kararın ilgili hükümleri uyarınca,  soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin  önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası  bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 12 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin  aşağıda belirtilen yetkili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No: 63 Çankaya/ANKARA

Faks:+90-312-204 9936

E-posta: oek241@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış  kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.