Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.03.2017 tarihli ve 22981472 sayılı yazısı (Başbakanlık-Teamülen İstenen Belgelerin Kaldırılması Projesi)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.03.2017 tarihli ve 22981472 sayılı yazısı (Başbakanlık-Teamülen İstenen Belgelerin Kaldırılması Projesi)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 68866864-703.01
Konu : Başbakanlık-Teamülen İstenen
Belgelerin Kaldırılması Projesi

15.03.2017 / 22981472
DAĞITIM

İlgi : Strateji Geliştirme Başkanlığının 21.10.2016 tarihli, 19567854 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığının bir örneği ekli 03.10.2016 tarihli, 406 sayılı yazısından bahisle, kamu hizmetlerine başvurularda mevzuatta belirtilmeyen belgelerin istendiğinin tespit edildiği ve söz konusu belgelerin başvurularda istenmemesine yönelik "Teamülen İstenen Belgelerin Kaldırılması Projesi"nin başlatıldığı bildirilerek, Bölge Müdürlüğünüz ve bağlantı Müdürlüklerinizce kaldırılması öngörülen belgeler ve başvurulardan kaldırılması halinde hizmetlerin aksamasına neden olacağı değerlendirilen belgelerin Başkanlıklarına bildirilmesi istenilmişti.

Bu defa, Başbakanlıktan alınan ve bir örneği ekli 07.10.2016 tarihli, 498 sayılı yazıda ise teamülen istenen belgelerin kaldırıldığına ve hizmet sunumunda istenmeyeceğine dair kurum içi mevzuat düzenlemeleri yapılarak birer örneğinin Başbakanlığa gönderilmesi talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, teamülen istenen belgelerin gümrük idarelerine yapılan başvurularda aranacağına dair herhangi bir mevzuat düzenlemesi bulunmamaktadır. Ancak, söz konusu belgelerin hizmet sunumunda bazı gümrük müdürlüklerince arandığı, bazı gümrük müdürlüklerince ise aranmadığı tespit edilmiştir.

Bu itibarla, hizmet sunumunda aranmasına gerek olmayan belgelere ilişkin listenin bir örneği ilişikte gönderilmekte olup, gümrük işlemlerinin aksamaması ve gereksiz iş yoğunluğuna sebebiyet verilmemesini teminen söz konusu listede yer alan belgelerin zaruri olmadıkça yükümlüden talep edilmemesi gerekmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

Ek: 2 adet yazı örn. ve 1 adet liste

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

  Hizmet Adı Kaldırılan Belge Adı
1  Doğrudan Temsil Kartı ve Bilge Kullanıcı Kodu Verilmesi Gelir Vergisi Beyannamesi
Vergi Kaydı Olduğunu Gösteren Belge
Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
Maaş ve Ücret Verileri Tablosu
2 Geçici Depolamadaki eşyaya ilişkin ek süre taleplerinin alınması ve sürenin uzatılması Gümrük Özet Beyanı
3 Çıkış Bildirimi kapsamında ihraç edilen eşyanın özet beyan oluşturulması ve kapatılmasıATR Dolaşım Belgesi
EUR.1 Dolaşım Belgesi
4 Dâhilde İşleme İzninin VerilmesiVergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı
Ticaret Odası Kayıt Belgesi
5Ekonomik Etkili Gümrük Rejimi Kapsamında Geçici ithalat izni verilmesiVergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı
Ticaret Odası Kayıt Belgesi
6 Bağlayıcı Tarife Bilgisinin başvurusunun kabulü, araştırılması ve sonuçlandırılması Kurum Kimlik Kartı