İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar - 2017/9962 (23.03.2017 t. 30016 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/resmi-gazete.bmp


İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi- Uğurlu Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti.
İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin  Esaslar Hakkında Karar - 2017/9962 (23.03.2017 t. 30016 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2017/9962

Ekli “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar  Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 13/2/2017  tarihli ve 582 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü  maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/2/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİNE  İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı  Pasaport Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında, bu Kararda belirlenen tutarda  ihracat yapan firma yetkililerine hususi damgalı pasaport verilmesine  ilişkin esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Karar, 5682 sayılı Pasaport Kanunun 14 üncü  maddesinin (A) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a) Bölge müdürlüğü: Ekonomi Bakanlığının bölge müdürlüklerini,

b) Firma: Mal ve/veya hizmet ihracatı yapan firmayı,

c) İhracat: Mal ve/veya hizmet ihracatını,

ç) İhracatçı birliği: Firmanın üyesi olduğu ihracatçı  birliğini,

ifade eder.

Hususi damgalı pasaport verilecek kişiler

MADDE 4- (1) Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim  yılında ihracat yapmak şartıyla, yıllık ortalama 5 inci maddede belirtilen  tutarda ihracat yapan firmaların yetkililerine, 26/9/2004 tarihli ve 5237  sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü  maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan  dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış  olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin  işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,  sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,  edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini  aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları kaydıyla, iki yıl  süreyle hususi damgalı pasaport verilebilir. Bu Karar uyarınca hususi  damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına hususi  damgalı pasaport verilmez.

İhracat tutarı

MADDE 5- (1) Son üç takvim yılı itibarıyla, yıllık ortalama  ihracatı 1 milyon ABD Doları ile 10 milyon ABD Doları arasında (10 milyon  ABD Doları dahil) olan firmaların 1 (bir), 10 milyon ABD Doları üzeri ile 25  milyon ABD Doları arasında (25 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 2  (iki), 25 milyon ABD Doları üzeri ile 50 milyon ABD Doları arasında (50  milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 3 (üç), 50 milyon ABD Doları üzeri  ile 100 milyon ABD Doları arasında (100 milyon ABD Doları dahil) olan  firmaların 4 (dört), 100 milyon ABD Doları üzerinde olan firmaların 5 (beş)  yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilir.

Firmaların belirlenmesi

MADDE 6- (1) 5 inci maddede belirtilen tutarda mal ihracatı yapan  firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi  Bakanlığınca belirlenir ve her yılın 15 Şubat tarihine kadar bölge  müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilir.

(2) Serbest bölgede faaliyet gösteren firmaların yurt dışına satışları 5  inci maddede belirtilen ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate alınır.  Ancak yurt içinden serbest bölgeye getirilerek üretim veya işleme  faaliyetine tabi tutulmadan yurt dışına yapılan satışlar, 5 inci maddede  belirtilen ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(3) Hizmet ihracatı ile bu maddenin ikinci fikrası kapsamındaki  satışların tevsikine ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığınca  belirlenir.

 

Firma yetkilileri

MADDE 7- (1) İhracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya  çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Firmanın sahip veya  ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri,  ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilir.

Müracaat usulü

MADDE 8- (1) Hususi damgalı pasaport müracaatı, İçişleri Bakanlığı  ve Ekonomi Bakanlığınca müştereken belirlenen talep formu aracılığıyla  yapılır. Müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulan ve imzalanan  talep formu, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından da  imzalanarak, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğine sunulur. Müracaat  sahibinin firma yetkilisi olduğunu ve talep formunu imzalayan firmayı temsil  ve ilzama yetkili kişi/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarını tevsik  etmeye yönelik belgeler müracaat sahibi tarafından talep formuna eklenir.

(2) İhracatçı birliği, müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğuna ve  talep formunu imzalayan firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin  anılan yetkiyi haiz olduklarına dair ibraz edilen belgeleri inceler. Talep  formundaki tüm bilgilerin tam ve doğru olarak doldurulduğuna ilişkin  kontroller yapıldıktan sonra form, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliği  yönetim kurulu başkanı veya yetkilendireceği başkan yardımcısı tarafından  imzalanır.

(3) Eksiksiz olarak doldurularak imzalanan talep formu, onaylanmak üzere  bölge müdürlüğüne sunulur. Talep formundaki tüm bilgiler tam ve eksiksiz  olarak doldurtularak firmada pasaport alabilecek yetkili kişi sayısı  açısından da gerekli kontroller yapıldıktan sonra form, bölge müdürü veya  yetkilendireceği bölge müdür yardımcısı tarafından onaylanır.

(4) Müracaat, bölge müdürlüklerince onaylanan talep formu ve gerekli  diğer belgelerle birlikte şahsen yapılır.

Sorumluluk

MADDE 9- (1) Talep formunda eksik, yanlış ve/veya yanıltıcı beyana  yer verilmesi halinde doğabilecek hukuki sorumluluk, talep formunu imzalayan  müracaat sahibi firma yetkilisi, firmayı temsil ve ilzama yetkili  kişi/kişiler ve ihracatçı birliği yönetim kurulu başkanı veya  yetkilendireceği başkan yardımcısına aittir.

Pasaportların iadesi, iptali ve bildirim

MADDE 10- (1) Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri,  hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının  sonradan anlaşıldığı veya pasaportun geçerlilik süresi içerisinde bu  şartlardan herhangi birini kaybettiği tarihi izleyen 15 gün içerisinde  hususi damgalı pasaportlarını iade etmekle yükümlüdür. Bu durum, firma  tarafından derhal formu onaylayan bölge müdürlüğüne, bölge müdürlüğünce  derhal pasaportu veren il emniyet müdürlüğüne bildirilir ve pasaport emniyet  müdürlüğünce iptal edilir. İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit  edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği  tespit edilen firmanın diğer yetkililerine on yıl müddetle hususi damgalı  pasaport verilmez.

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 6 ncı madde uyarınca Ekonomi Bakanlığınca  belirlenecek mal ihracatçısı firmalar, Kararın yürürlüğe girdiği tarihten  itibaren 15 gün içerisinde belirlenerek bölge müdürlükleri ile ihracatçı  birlikleri genel sekreterliklerine bildirilir.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.