Gümrükler Genel Müdürlügü: Kiymetli maden ve taslarin dahilde isleme izni kapsaminda Istanbul Altin Borsasi üyesi olmayan firmalarca geçici ithali mümkün olup, bu ithalata iliskin anilan Borsaya teslimat ve bildirim zorunlulugu 03.07.2012 T. (GENELGE 2012/24)

small_gum-logo(55).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2012/24
Yayım Tarihi 03/07/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 03/07/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

GENELGE (2012/24)
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda bahsi geçen kıymetli maden ve taşların dahilde işleme izni kapsamında İstanbul Altın Borsası üyesi olmayan firmalarca geçici ithalinin mümkün olduğu, bu ithalata ilişkin anılan Borsaya teslimat ve bildirim zorunluluğu bulunmadığı hk


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.21.0.GGM.0.16.01.00-010.06.01

ANKARA

Konu :

 

GENELGE

(2012/24)

Bilindiği üzere, 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 14 üncü maddesinin 1/b fıkrası uyarınca, "Kıymetli maden ve taşların, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını muteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması" işlemi dahilde işleme izni verilecek haller arasında yer almaktadır.

Bununla birlikte, 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2382 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 7/a maddesi,

"Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların Dış Ticaret Rejimi esasları dahilinde Türkiye'ye ithali ve ihracı serbesttir. Ancak, standart ve standart dışı işlenmemiş Kıymetli madenlerin, ithal ve ihracında gümrük idarelerine beyan verilmesi esas olup, ithalat ve ihracat rejim, karar ve yönetmelikleri uygulanmaz. Standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi Kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılır. Ancak, Kıymetli Madenler Borsası üyesi aracı kuruluşlar ithal ettikleri standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri üç iş günü içinde Borsaya teslim etmek zorundadır. " hükmünü amirdir.

Ancak Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda bahsi geçen Kıymetli maden ve taşların dahilde işleme izni kapsamında İstanbul Altın Borsası üyesi olmayan firmalarca geçici ithali mümkün olup, bu ithalata ilişkin anılan Borsaya teslimat ve bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Remzi AKÇİN
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine