Gümrükler Genel Müdürlügü: Ek vergi tahakkuklari ve cezalar (GENELGE 2012/25)

small_gum-logo(59).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2012/25
Yayım Tarihi 06/07/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 06/07/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

GENELGE (2012/25)
Ek vergi tahakkukları ve cezalar


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.21.0.GGM.0.04.02.00-10.06.01

 

Konu : Ek vergi tahakkukları ve cezalar

06.07.2012

GENELGE

(2012/25)

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 197 nci maddesinde, gümrük vergilerinin tahakkuktan hemen sonra beyanname veya beyanname yerine geçen belge üzerinde yükümlüye tebliğ edileceği, yapılan denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen veya beyanname üzerinde yükümlüye tebliğ edilmediği anlaşılan gümrük vergilerine ilişkin tebligatın, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren üç yıl içinde yapılacağı düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 232 nci maddesinin birinci fıkrası ise "Bu kısmın ikinci bölüm hükümlerine göre gümrük vergileri ile birlikte alınması gereken para cezaları bu vergiler ile aynı zamanda karara bağlanarak tebliğ edilir ve aynı zamanda ödenir." hükmünü amirdir.

Öte yandan, Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği kapsamında Bakanlığımıza intikal eden gümrük idarelerine yapılan uzlaşma taleplerinin bir kısmında, idare tarafından beyanname muhteviyatı eşyanın muayene aşamasında, beyannamenin arkasına müzekkere yazılarak ek tahakkuk hesaplaması yapıldığı, ayrıca ek tahakkuk kararı düzenlenmeden ilgilisine tebliğ edildiği ve ceza kararlarının ise daha sonraki bir tarihte düzenlenerek yükümlüye tebliğ edildiği görülmüştür. Ek vergi tahakkuklarının karar haline getirilmeden yükümlüye tebliğ edilmesi ve ek vergi tahakkukları ile ceza kararlarının aynı anda yükümlüye tebliğ edilmemesi uygulamada sıkıntılara neden olmakta ve uzlaşma müessesesinin sağlıklı işlemesine engel olmaktadır.

Bu itibarla, "ek vergi tahakkuklarının karar haline getirilmeden yükümlüye tebliğ edilmesi; ek vergi tahakkukları ile ceza kararlarının aynı anda yükümlüye tebliğ edilmemesi" nedeniyle uygulamada ortaya çıkan sorunların önlenebilmesi için;

1- Yükümlülere tebliğ edilen vergi aslından kaynaklanan gelir eksikliğine ilişkin olarak ek tahakkuk kararı düzenlenerek yükümlüsüne tebliğ edilmesi,

2- Söz konusu kararlarla vergi farkları üzerinden hesaplanan para cezası kararlarının, Gümrük Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak, aynı zamanda karara bağlanması ve eş zamanlı olarak ilgilisine tebliğ edilmesi, gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Remzi AKÇİN
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine