Gümrükler Genel Müdürlügü: TSE Numune alma islemleri (24.07.2012 T. 16018 S.TY)

small_gum-logo(71).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 16018
Yayım Tarihi 24/07/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 24/07/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0
TASARRUFLU YAZI (24.07.2012/16018)
YGM bulunan geçici depolama yerleri ve antrepolardaki incelemelerde düzenlenecek numune alma/tespit tutanaklarını YGM’lerin imzalaması hk.

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı:B.21.0.GGM.0.12.01.00-116 S 1

Konu:Numune alma işlemleri

 

24.07.2012/16018

 

………………GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE

 

Bilindiği gibi,28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliğinin “Diğer kurumlarca yapılacak kontroller” başlıklı 181 inci maddesine eklenen onbirinci fıkra ile ithalat ve ihracat denetimleri kapsamında ilgili kurumlar tarafından yapılan denetimler kapsamında,ilgili mevzuatı gereğince eşyadan numune alınması işlemine gümrük idaresince gerekli kolaylığın gösterileceği,ilgili kurum temsilcileri tarafından ve mevzuatları gereği alınan numunelere ilişkin müştereken imzalanacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Konuyla ilgili olarak,Türk Standartları Enstitüsü’nden alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 20706/2012 tarihli 23442 sayılı yazıda özetle,2012/1 ve 2012/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında yapılacak incelemelerde,YGM bulunan geçici depolama yerleri ve antrepolarda numune alma tutanaklarını YGM lerin imzalaması,YGM bulunmayan yerlerde ise bu tespitlerin Ürün Güvenliği Denetmenleri ile yapılması yönünde mevzuatlarının düzenlenerek ilgili birimlerinin talimatlandırıldığı,ancak YGM bunan geçici depolama yerleri ve antrepolarda yapılan incelemelerde (özellikle İzmir ve Mersin’de) YGM’lerin Enstitüleri personeli tarafından düzenlenen tutanakları imzalamamaları nedeniyle incelemelerin sonlandırılamadığı,bu bağlamda,YGM bulunan geçici depolama yerleri ve antrepolardaki incelemelerde düzenlenecek numune alma/tespit tutanaklarını YGM’lerin imzalamaması ve bu incelemeler için de Ürün Güvenliği Denetmenleri ile tespit yapılmasının anılan Tebliğler çerçevesinde yapılacak ithalatlarda gecikmelere sebebiyet vereceği ve gümrük işlemlerinin süresini de uzatacağı dikkate alınarak,söz konusu tutanakları YGM’lerin imzalamasının sağlanması istenilmektedir.

 

Bilgi edinilmesi ve konuya ilişkin görüşlerinizin 03/08/2012 tarihine kadar bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

Harun USLU

Bakan a.

Genel Müdür Yrd.

 

 

EK:1 yazı örneği (2 sayfa)

 

DAĞITIM:

Ankara,Bursa,İstanbul,İzmir ve Mersin

Gümrük Müşavirleri Derneklerine

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

 

Sayı:B.42.TSE.0.15.03.00-200-234342

Konu:Gözetim ve Muayene İşleri Genel

 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

İlgi:18/05/2012 tarihli be B.21.0.GGM.0.12.01.00-201.03.01-11526 sayılı yazı.

 

İlgide kayıtlı yazınızla,28.12.2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Enstitümüz ithalat denetimleri kapsamında düzenlenen numune alma/tespit tutanaklarının gümrük memurları tarafından meşruhat düşülerek imzalanması uygulamasının 15.06.2012 tarihi itibari ile son bulacağı ve söz konusu uygulamanın tekrar uzatılmasının öngörülmediği belirtilmektedir.

 

Aynı yazıda,Gümrük Yönetmeliğinin 554’üncü maddesi çerçevesinde gümrük memurlarının bulunması zorunlu olmayan geçici depolama yerleri ile antrepolarını belirlemeye bakanlığınızın yetkili kılındığı,bu çerçevede 2008 yılından beri genel ve özel antrepolarda gümrük personeli bulunmadığı; gümrük personeli yerine yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin (YGM) eşya giriş ve çıkışından sorumlu olduğu,dolayısıyla,YGM’lerin bulunduğu geçici depolama yeri ve antrepolarda Enstitümüz denetmenleri tarafından yapılan denetimler çerçevesinde kullanılan numune alma tutanaklarının gümrük personelinin imzalamasının fiilen mümkün olmadığı,söz konusu tutanakların YGM çalışanlarınca imzalanmasının Enstitümüz tarafından kabul edilmeye başlandığı bildirilmişti.

 

Konu ile ilgili olarak ilgide kayıtlı yazınızda belirtilen,”söz konusu tutanakların YGM çalışanlarınca imzalanmasının Enstitümüz tarafından kabul edilemeye başlandığı “ ifadesinden YGM’lerin Enstitümüz ithalat denetimleri kapsamında düzenlenen numune alma/tespit tutanaklarını imzalayabilecekleri değerlendirilmiş olup,2012/1 ve 2012/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında yapılacak incelemelerde YGM bulunan geçici depolama yerleri ve antrepolarda bu tutanakları YGM’lerin imzalaması ,YGM bulunmayan yerlerde ise bu tespitlerin Ürün Güvenliği ve Denetmenleriyle yapılması yönünde mevzuatımız düzenlenerek ilgili birimlerimiz talimatlandırılmıştır.

 

Ancak YGM bulunan geçici depolama yerleri ile antrepolarda yapılan incelemelerde (özellikle İzmir ve Mersin’de) YGM lerin Enstitümüz personeli tarafından düzenlenen tutanakları imzalamamaları nedeniyle incelemeler sonuçlandırılamamıştır.

 

Bu bağlamda,YGM bulunan geçici depolama yerleri ve antrepolardaki incelemelerde düzenlenecek numune alma/tespit tutanaklarını YGM lerin imzalamaması ve bu incelemeler içinde Ürün Güvenliği ve Denetmenleri ile tespit yapılması anılan Tebliğler çerçevesinde yapılacak ithalatlarda gecikmelere sebebiyet vereceği ve gümrük işlemlerinin süresini de uzatacağı dikkate alınarak,YGM bulunan geçici depolama yerleri ve antrepolarda yapılacak incelemeler sonucunda düzenlenecek numune alma /tespit tutanaklarını YGM’lerin imzalamalarının sağlanması hususunda gereğini önemle arz ederim.

 

 

Üzeyir KARAGÖZ

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım.

-Ekonomi Bakanlığı

- Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü